شیوع افسردگی در کودکان دارای اختلال یادگیری خاص: نقش ارتباط کودک-والد و کودک-معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه ملایر

2 استاد ممتاز روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jld.2021.7096.1758

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع افسردگی در کودکان دارای اختلال یادگیری خاص و نقش ارتباط والد-کودک و کودک-معلم در پیش‌بینی علائم آن بود. روش پژوهش همبستگی بود. از میان دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص، در سه شهرستان بروجرد، نهاوند و ملایر 596 دانش‌آموز به صورت سرشماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس‌های سطح 2 - افسردگی کودک نسخه‌ی والد/سرپرست، رابطه کودک-والد (نسخه‌ی والد) و رابطه دانش‌آموز-معلم (نسخه‌ی معلم) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری هم‌زمان استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان افسردگی شدید، متوسط و خفیف در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص به ترتیب 10/15، 17/25 و 90/9 درصد بوده است. نتایج نشان داد که نزدیکی کودک-والد (پدر و مادر) و کودک معلم با افسردگی رابطه‌ی منفی معنی‌دار داشت؛ تعارض و وابستگی کودک-والد (پدر و مادر) و کودک معلم با افسردگی رابطه‌ی مثبت معنی‌دار داشت؛ تمام ابعاد وابستگی کودک-والد و کودک-معلم به غیر از ارتباط نزیک کودک-پدر در پیش‌بینی افسردگی کودکان دارای اختلال یادگیری خاص نقش معنی‌دار داشتند. بر اساس نتایج، آموزش‌های مبتنی بر تعامل کودک-والد و کودک-معلم برای کاهش علائم افسردگی کودکان دارای اختلال یادگیری خاص پیشهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Depression in Children with Specific Learning Disorders: the Role of Child-Parent and Child-Teacher Relationships

نویسندگان [English]

  • S Ariapooran 1
  • M Narimani 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Malayer University
2 Excellent Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the prevalence of depression in children with Specific Learning Disorders (SLD): the role of Child-Parent (C-P) and Child-Teacher (C-T) relationships. The research design was correlation. From the total number of children with SLD, 596 students were selected by census method in Brujerd, Nahavand, and Malayer cities. The LEVEL 2—Depression—Parent/Guardian of Child scale, C-P (parent version) and C-T (teacher version) Relationships Scales were used to collect the data. Person correlation coefficient and multivariate regression were used for analyzing the data. The results showed that the rates of severe, moderate, and mild depression in children with SLD were 15.10%, 25.17%, and 9.90%, respectively. There was a negative significant correlation between closeness C-P (mother and father) and C-T relationship with depression; There was a significant positive correlation between conflict and dependency C-P and C-T relationships with depression; all dimensions of C-P and C-T relationships except the closeness child-father relationship had a significant role in predicting depression in children with SLD. Based on the results, C-P and C-T interactions are used to reduce depressive symptoms in children with SLD. Based on the results, C-P and C-T interactions training are suggested to reduce the symptoms of depression in children with SLD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child-Parent Relationship
  • Child-Teacher Relationship
  • depression
  • SLD