مقایسه اثربخشی برنامه‌های مدیریت والدین و دلسوزی به خود بر سطوح خودانتقادی مادرانِ کودکان دارای اختلالات یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی، گروه روان شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیار،گروه روان شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

10.22098/jld.2021.7010.1748

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی برنامه‌های مدیریت والدین و دلسوزی به خود بر سطوح خودانتقادی مادران کودکان دارای اختلالات یادگیری بود. روش پژوهش ‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون– پس‌آزمون چندگروهی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران کودکان دارای اختلالات یادگیری مراجعه‌کننده به مراکز مشکلات ویژه یادگیری شهر اردبیل در سال‌تحصیلی 1397-1398 بود. تعداد نمونه مورد پژوهش 60 نفر از مادران جامعه مذکور بود که به شیوه‌ی تصادفی در 3 گروه آموزش برنامه مدیریت والدین (20 نفر)، آموزش دلسوزی به خود (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. یک گروه آزمایش 8 جلسه یک‌ ساعته آموزش مدیریت والدین و یک گروه 8 جلسه 70 دقیقه‌ای آموزش دلسوزی دریافت کردند. به منظور گردآوری داده‌ها از مقیاس سطوح خود انتقادی استفاده شد. تجزیه تحلیل داده‌‌ها با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA) و آزمون تعقیبی بنفرونی با نرم‌افزارآماری SPSS22 صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد هر دو برنامه مداخله‌ای تأثیر معناداری بر کاهش سطوح خودانتقادی مادران کودکان دارای اختلالات یادگیری دارد (01/0p <). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که تفاوت اثربخشی برنامه دلسوزی به خود و آموزش مدیریت والدین بر کاهش سطوح خودانتقادی‌ای معناداری نبود (05/0<P). لذا می‌توان بیان نمود که هر دو درمان قابلیت‌های عملی خوبی برای مداخلات بالینی بر سطوح خودانتقادی را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Parent Management and Self compassion Programs on the self-Critical Levels of Mothers of Children with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • F Farzi 1
  • S Taklavi 2
  • O Gaffari 2
1 Ph.D. student Psychology, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil,
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effectiveness of parental management and self-compassion programs on the self–critical levels of mothers of children with learning disabilities. The research method was experimental with Multi-group pretest-posttest design. The statistical population of the study consisted of all mothers of children with learning disabilities referred to Ardabil special problem learning center in academic year 2018-2019. The sample included 60members of the mentioned community who were randomly assigned in to two groups: parent management training (20 individual), self-compassion training (20 individual) and control group (20 individual). One experimental group received 8 one hour sessions parental management training and one group received 8 seventy minutes sessions compassionates training. Self-critical levels scale was used to collect data. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance and Befroni’s post hoc test using Spss22 software. The results showed that both intervention programs had a significant effect on reducing the self-critical levels of mothers of children with learning disorders (p < 1.01). Bonferroni post hoc test results showed that there was no significant differences between the effectiveness of self-compassion and parental management training on reducing self-critical levels (p < 1.01).Therefore, it can be stated that each of the two therapists possess good practical capabilities for clinical interventions on their critical levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parent Management
  • Self-compassion
  • self-Critical Levels
  • learning disabilities