اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر نگرش نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز

10.22098/jld.2019.786

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر نگرش نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه بود. در این راستا، طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل مورد استفاده قرار گرفت. جامعه­ آماری پژوهش شامل کلیه­ دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه دوره­ ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 97 – 1396 بود. نمونه­ پژوهش 30  نفر (15 نفرگروه آزمایش و 15 نفرگروه کنترل) دارای اختلال یادگیری ویژه بود که از میان دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری دوره­­ ابتدایی شهر تبریز انتخاب شدند. آموزش راهبردهای خودتنظیمی برای گروه آزمایش در 8  جلسه­ یک ­ساعته به مدت  2  ماه ارائه گردید. ابزار مورد استفاده برای متغیر نگرش نسبت به مدرسه پرسشنامه نگرش به مدرسه می­باشد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی نگرش نسبت به مدرسه را در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه به ­طور معنی­داری بهبود می­بخشد. این یافته­ها حاکی از آن است که آموزش راهبردهای خودتنظیمی به دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه روش موثری برای بهبود نگرش این دانش‌آموزان نسبت به مدرسه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of self-regulation strategies program on attitudes toward school and peers interaction in students with specific learning disabilities

نویسندگان [English]

  • SH Nemati 1
  • M Asadollahi 2
1 Assistant Professor of Educational Sciences, Tabriz University.
2 M.A. in Educational Psychology, Tabriz University
چکیده [English]

The aim of the current research was to determine the effectiveness of self-regulation strategies training on attitude toward school in students with special learning disorder in city of Tabriz in the 2017-2018 academic year. The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design and a control group. The statistical population included of all 3rd to 6th grade elementary school students in Tabriz who have been introduced to learning disability centers as eligible for learning disabilities.Thirty students with a learning disability were identified and assigned into two groups of control and experiment (15 in each). The experimental group received self-regulation strategies for 10 forty-nine-minute sessions. The control group did not receive instruction. The results of ANCOVA and MONCOVA showed that the performance of the experimental group significantly outperformed the control group. Therefore, it can be concluded that teaching self-regulation strategies helps improve attitudes towards school. Accordingly, self-regulation strategies for students with special learning disabilities are effective methods for improving students' attitudes towards school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • special learning disorder
  • Self-Regulatory Strategies Training
  • Attitude toward School
البرزی، شهلا و سیف، دیبا (1381). بررسی رابطه باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و برخی از عوامل جمعیتی با پیشرفت تحصیلی گروهی از دانشجویان علوم انسانی در درس آمار. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 19 (2)، 82 – 73.

جلوه­گر، افسانه؛ کارشکی، حسن و اصغری نکاح، محسن (1392). تاثیرآموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر.  مجله علمی پژوهشی پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، دانشگاه فردوسی مشهد،22 (2)، 148 – 132.

دهقانی، مرضیه؛ امیری، شعله و مولوی، حسین (1386). مقایسه اثربخشی آموزش اسنادی و آموزش راهبردهای فراشناختی –  اسنادی بر درک مطلب دانش‌آموزان نارساخوان دختر. کودکان استثنایی، 17، 424 – 407 .

رزی، جمال (1389). تاثیر ارزشیابی توصیفی بر میزان پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر پیرانشهر در سال تحصیلی 89-88. پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی، دانشگاه تبریز.

زاهد بابلان، عادل؛ رجبی، سعید و امیدی، مسعود (1391). مقایسه سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ی ناتوانی­های یادگیری، 1 (2)، 45-60.

سبحانی­نژاد، مهدی؛ عابدی، احمد (1385). بررسی رابطه­ی بین راهبردهای یادگیری خود – تنظیم و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره­ی متوسطه شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی. فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز، سال 1(1)، 45-61.

شکوهی، محسن و پرند، اکرم (1385). ناتوانایی های یادگیری. تهران: نشر طیب.

صالح صدق پور، بهرام و عظیمی، سید نصرت. (1393). مدل‌یابی ساختاری رابطه خود-تنظیمی و هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی با میانجیگری خودکارآمدی. مجله ی روان شناسی مدرسه، 3(4)، 73-91.

خجسته مهر، رضا؛ عباس‌پور، ذبیح اله؛ کرایی، امین و کوچکی، رحیم. (1391). تأثیر برنامه موفقیت تحصیلی بر عملکرد و خود پنداره تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه، یادگیری شیوه موفقیت در مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش آموزان. مجله ی روان شناسی مدرسه، 1(1)، 27-45.

مصطفی سرباز، زهرا؛ ابوالقاسمی، عباس و رستم اوغلی، سهیلا (1393). مقایسه­ی راهبردهای خودتنظیمی، خلاقیت و جهت­گیری هدف در دانش‌آموزان با و بدون اختلال ریاضی. مجله ی ناتوانی­های یادگیری. (16)، 424 – 312.

 موسوی، فرانک و بدری، عمران (1393). رابطه آگاهی­های فراشناختی با خودپنداره تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان. فصلنامه علمی _ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،7 (25)، 34-45.

نریمانی، محمد؛ محمدامینی، زرار؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس. (1394). مقایسه‌ی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار. مجله ی روان شناسی مدرسه، 4(1)، 139-155.

نیک پی، ایرج؛ فرحبخش، سعید و یوسف وند، لیلا. (1396). تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان. مجله ی روان شناسی مدرسه، 6(3)، 116-135.

Alborzai, S. & Seif, D (2001). Study of the relationship between motivational beliefs, learning strategies and some demographic factors with the academic achievement of a group of humanities students in the lesson of statistics. Journal of Social and Human Sciences, Shiraz University, 19 (1), 73-82. (Persian).  

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition, (DSM-5tm). Washington, DC: American psychiatric Publishing.

Association, A. P .(2013). DSM 5. American Psychiatric Association.

 Borkowski, J. G. & Thorpe, P. K. (1994). Self – regulation and motivation : A lifespan perspective on underachievement. In D.H. Schunk & B. J. Zimmerman (Eds.), Selfregulated Learning: From teaching to self – reflective practice (pp. 45–73). New York: Guilfor.                                                                                          

Choi. J. Chung. K. (2011). Effectiveness of a College-level self- management course on successful behavior change. Journal Behavioral modification .(36). 18 -36.

Dehghani, M., Amiri, S. & Molavi, H (2007). Comparison of the Effectiveness of Documentary Training and the Training of Metacognitive - Legitimate Strategies on the Content of Students in Dyslexic Girl. Exceptional Children, 17, 424 - 407. (Persian).  

 Jelvegar, A., Karashki, H., Asghari nekah, M. (2013). The effect of self-regulation training on the social problem of pre-school preschool children. Journal of Cognitive Sciences Research, Ferdowsi University of Mashhad. (Persia).

Graham, S., & Harris, K.R. (2005). Improving the writing performance of young struggling writers: Theoretical and programmatic research from the center on accelerating student learning. The Journal of Special Education, 39, 19-33. 

        Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C. (2015). Exceptional learners: An introduction to special education. Pearson Higher Ed.

Khojasteh Mehr1, R., Abbaspour, Z., Koraei, A., Kochaki, R. (2012). The effect of a "Succeeding in School" program on the academic performance, academic self-concept, attitude towards school, learning how to succeed in school and social adjustment of school students. Journal of School Psychology, 1(1), 27-45. (Persian).  

Klassen, R.B., Krawchunk, L. L., & Rajani, S. (2008). Academic procrastination of undergraduates: Low self – efficacy to self – regulate  predicts  higher  levels  of  procrastination.Contemporary Educational Psychology ,33,915–931.                                                     

Kauffman   , D. (2004). Self- regulated learning in web- based environments ,Educational computing Research, 30, 139 – 161.

Lackaye, T., Margalit, M., O.(2006). Gomparisons of self- efficacy, mood, effort , and hipe between students with learning disabilities and their non LDmatched peers. Learning Disabilities Research and Practice, 21, 111- 121.

Lemos, S.L. (1999). Student's goals and self-regulation in the classroom. International Journal of Educational Research, 31,471-485.

Lerner, J.(1990). Phonological awareness: A critical element in Learning to read. Learning Disabilities: A Multidisciplinary Journal, 1. 50 – 54.                                 

Lerner,  J.W.(1997). Children whit learning disabilities, theories, diagnosis and teaching strategies. Boston:Houghton Mifflin.

Leung, J.P., & Leung, K. (1992). Life satisfaction, self – concept and relationship with parents in adolescence. Jouanal of Youth and Adolescence, 21, 653 – 665.

Levin. M., Daniel. et, al  .(2004). How does atecher scuffold in students self – regulated learning acollaborative seince inquiry investigation in genscope, Paper presented at the annual meeting of the American educational research association , Sandiego 12 – 16.                                                                                                          

Maag, J. w., Reid, R. & Digangi, S. A. (1993). Differential effects of self - monitoring, attention, accuracy, and productivity . Journal of Applied Behavior Analysis,  26 , 329 – 344.                                                                                                                                  

 McCall, R.B., Evahn, C.,& Kratzer, L., (1992). High school understanding: What do they achieve as adults? Newbury: Sage.

 McCoach,  D .B . & Siegle, D., (2003). The  school  attitude  assessment  survey – revised: A new instrument to identify academically able students who underachieve. Educational and Psychological Measurement,63(3),414-429.      

 McCoach,  D .B . & Siegle, D., (2001). A compareson of high achievers and low achievers  attitudes, perceptions, and motivations. Academic Exchange, 5(2) 71 – 76.                                                                                                               

 Meltzer, L. (2004). Executive Function in the Classroom: Metacognitive Strategies for Fostering Academic Success and Resilience, PaperPresented at the Learning Differences Conference, Cambridge, MA.

MesrAbadi, Javad. (2010) Standardization and exploratory factor analysis of a revised questionnaire on attitude toward school, Journal of Educational Sciences, 3 (12), pp. 120 - 107. (Persian).

Montague, M. (2007). Self – regulation and mathematics instruction. Learning Disabilities Reseaech& Practice, 22 , 75 – 83 .                                                          

        Murray, C., Goldstein, D. E., & Edgar, E. (1997). The employment and engagement ststus of high school graduates with learning disabilities through the first decade after graduation. Learning Disabilities Research and Practice, 12 ,151 – 160 .

Mustafa Sarbaz, Z., Abolghasemi, A., Rostam Oghli, S. (2012). Comparison of self-regulation strategies, creativity and target orientation in students with and without mathematical disorder. Quarterly Journal of Learning Disabilities. (Persian).

Mousavi, F., Badri, I. (2012). The relationship between metacognitive knowledge with academic self-concept, attitude towards school and social adjustment of students. Journal of Research in New Approach in Educational Management, 7 (1), 25. (Persian).

Narimani, M., Mohammad Amini, Z., Zahed, A., Abolghasemi, A. (2015). A comparison of effectiveness of training self-regulated learning strategies and problem-solving on academic motivation in male students with academic procrastination. Journal of School Psychology, 4(1), 139-155. (Persian).

NikPay, E., Farahbakhshs, S., Yousefvand, L. (2017). The effect of training self-regulated learning strategies on critical thinking of students. Journal of School Psychology, 6(3), 116-135. (Persian).

Pintrich, P. R. (2000).The Role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. Pintrich, & M. Zeidner (eds), Handbook of self-regulation (pp.452-501). San Diego, CA: Academic Press.

Pintrich, P. R., & DeGroot, E.V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.

Pintrich, P. R. (2004). A  conceptual framework for assessing motivation and self – regulating learning in college students. Educational Psychology Review, 16, 385 – 407 .

Pintrich, P. R. (2004). A conceptual  framework for assessing motivational Psychology Review,  16(4), 385 – 497 .    

Razi, J. (2012). The Effect of Descriptive Evaluation on Academic Achievement and Attitude toward School in Primary 4th Students in Piranshahr City in the Years 89-88. Thesis Master of General Psychology, Tabriz University. (Persian).  

Santrock, J.W.(2002). Educational Psychology. McGraw- Hill, Higher Education.

Scanlon, D. (2013). Specific Learning Disability and Its Newest Definition Which Is Comprehensive? and Which Is Insufficient? Journal of Learning Disabilities, 46(1), 26–33.

Saleh Sedghpour, B., Azimi, S. (2015). Structural equation modeling of the relationship self – regulation and emotional intelligence on academic achievement in mathematics with mediation of self-efficiency. Journal of School Psychology, 3(4), 73-91. . (Persian).

Shokouhi, Mohsen; Parand, Akram. (1385). Learning disabilities. Tehran: Tayeb Publishing. (Persian).

Smedt, B. D., Swillen, A., Deviendt, J. P., Fryns, L. V., Ghesquieve, P .(2007). Mathema tical disabilities in children with velo – cardio – facia Syndrome. Neuropsychologia, 45, 885 – 895.                                                                              

Sobhani Nejad, M .& Abedi, A. (2006). The Study of the Relationship between Self - Regulation Learning Strategies and Learning Achievement among Students of Secondary Schools in Isfahan and Their Performance in Mathematical Problems. Quarterly Journal of Psychology, University of Tabriz, 1 (1), 44-61. (Persian).

Swanson, H. L., & Jerman, O. (2006). Mathdisabilites: A selective meta – analysis of the literature. Review of Educational Research, 76 ,249 – 274.

 Wood, D. A., & Rosenberg, M.S., Carran, D.T.(1993). The effects of tape – recorded self instruction cues on the mathematics performance of student with learning disabilities. MathEduc database,4,250– 258.

Zahed Babolan, Adel; Rajabi, Saeed, Omidi, Masoud (2012). Comparison of social, emotional and educational adjustment of self-regulation in both learners with and without learning disabilities. Quarterly Journal of Learning Disabilities(Persian).   .

Zeidner, M. & Schleyer , E.J. (1995).  Evaluating the effects of full – time vs part- time  educational  programs for the gifted:  Affective  outcomes and Policy considerations. Evaluation and Program Planning, 22 , 413 – 427.                         

Zimmerman, B.J. (1989). A social cognitive view of self regulated academic learning. Journal of Educational Psychology, 81, 329-339.

Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self–regulation and motivation: Historical background, methodological developments and future prospects. American Educational Research Journal,45(1),166– 183.                                         

Zimmerman, B. J. (1990). self regulatedlearning and academic achievement: Anoverview. Educational Psychologist,  25(1), 3 -17.