دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، آبان 1401، صفحه 7-75 
شناسایی پویایی‌های خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری: یک مطالعه پدیدارشناختی

10.22098/jld.2022.10241.1994

مهدی ارخودی قلعه نوئی؛ سید امیر امن یزدی؛ حسین کارشکی؛ سید علی کیمیایی