اثربخشی بازی های حرکتی ریتمیک (موزون) بر میزان کارکردهای اجرایی کودکان با ناتوان یهای یادگیری عصب روان شناختی تحولی پیش از دبستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران، اهواز

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 دانشجوی کارشناسی ارشد کودکان با نیاز های خاص، دانشگاه اصفهان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان

jld-2-1-91-7-4

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی بازی های حرکتی ریتمیک بر
میزان کارکرد های اجرایی کودکان با ناتوان یهای یادگیری عصب
روان شناختی صورت گرفت. روش پژوهش از نوع آزمایشی بود. جامعه ی
آماری در این پژوهش کلیه ی کودکان پسرپیش دبستانی 5 تا 6 ساله شهر بابل
1390 بودند. برای انتخاب نمونه 20 کودک پسر که - در سال تحصیلی 1391
نمره ی کمتری در پرسشنامه ی عصب-روان شناختی کانرز وآزمون برج نپسی
دریافت کردند به شیوه ی نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی اتنخاب شدند و
به تصادف در دوگروه 10 نفره کنترل وآزمایش قرار گرفتند. فعالیت
بازی های حرکتی ریتمیک به مدت سه ماه و هر هفته 2 جلسه ( 45 دقیقه ای)
به صورت فردی-گروهی بر روی گروه آزمایش انجام شد. پس آزمون به
وسیلهی تست عصب روان شناختی کانرز و آزمون برج نپسی بر روی هر دو
گروه انجام شد. داده ها به روش توصیفی و تحلیل کواریانس چند متغیری
(مانکوا) تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد بازی های حرکتی ریتمیک در
بهبود عملکرد آزمودنی ها در عملکرد مقیاس های مشکلات توجهی،
مشکلات حافظه و یادگیری و عملکرد حسی- حرکتی مؤثر است وسبب
کاهش این مشکلات می گردد. همچنین این بازی ها سبب افزایش مهارت حل
مسئله-برنامه ریزی و مهارت سازماندهی رفتاری–هیجانی در کودکان با
ناتوانی یادگیری عصب روان شناختی در پیش از دبستان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of rhythmic movement games (weighted) on the rate of executive function in children with neuropsychological learning disabilities

نویسندگان [English]

  • M Dehghani 1
  • N Karimei 2
  • A.A Tagipour javan 3
  • F Hasan Nattaj Jelodar4 3
  • A Pakizeh 4
1 Corresponding Author: M. A. student of family counseling Ahvaz, Shahid Chamran University
2 M.A. student of Psychology
3 M.A. Student of Psychology, Esfahan University
4 M.A. Student of Psychology, Esfahan University
چکیده [English]

This Study was to efficacy of rhythmic
movement games on the rate of executive functions of
children with neuropsychological learning disabilities.
The method of this research from the experimental
design. The population in this study, all preschool
children 5 to 6 years of Babol in 1390-1391 academic
year were. for the chooses 20 child sons who score lower
on conner's questionnaire neuropsychological and test
nepsy tower received, multi-stage random sampling
method and randomizes control experiments were
divided in two groups of 10, and an accident Games
Rhythmic motor activity for three months and two
Sessions per week (45 minutes) to the Individual – group
were did on experiment groups. Post-test to test
neuropsychological tests and a conner's nepsy tower test
was performed on both groups. The data analysis
descriptive method of covariance using the software
spss16 several variables (MANCOVA) was used.
Findings indicated that rhythmic movement games the
improvement subjects performance in the subtests
performance of attention problems, memory and learning
problems and sensory-motor performance and reduce
this problems. Also this games increase problem solvingplanning
and organizing of behavior - emotional skills in
pre-school children with neuropsychological learning
disability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hytmic game
  • learning disabilitie
  • neuropsychologicalearning
  • excecutive functions
احدی، حسین وکاکاوند، علیرضا ( 1383 ). مقایسه ی حافظه ی آشکار و نهان کودکان مبتلا به نارسایی
ویژه در یادگیری و کودکان عادی از طریق آزمون های تصویری. فصلنام هی دانش و پژوهش در
.155- روا نشناسی، 22 و 168 ،21
امیریانی، فرشته؛ طاهایی، علی اکبر و کمالی، محمد ( 1390 ). بررسی مقایسه ای توجه شنیداری در
.55-63 ،(1) 7 ساله. شنوایی شناسی، 20 - دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری و عادی 9
برهمند، اوشا؛ نریمانی، محمد و امانی، ملاحت ( 1385 ). شیوع اختلال حساب نارسایی در دانش آموزان
.917-930 ،(4) دبستانی شهر اردبیل. فصلنام هی پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 6
بهراد، بهنام ( 1384 ). فراتحلیل شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان ابتدایی ایران. فصلنام هی
.417-436 ،(4) پژوهش در حیط ه کودکان استثنایی، 7
.( دادستان، پریرخ ( 1389 ). اخت لا لهای زبان. رو شهای تشخیص و بازپروری(روان شناسی مرضی تحولی 3
تهران: انتشارات سمت.
رمضانی، مژگان و فرضی گلفزانی، محمد ( 1381 ). مقایسه ی حافظه ی کوتاه مدت در دانش آموزان
.75-93 ،(1) حساب نارسا و عادی. فصلنام هی پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 4
شفیعی، بیژن؛ توکل، سمیرا؛ علی نیا، لیلا؛ مراثی، محمد رضا؛ صداقتی، لیلا و فروغی، رقیه( 1387 ). طراحی
و ساخت آزمون غربالگری تشخیصاختلال در خواندن در پایه های اول تا پنجم دانش آموزان مقطع
.53-60 ،(2) ابتدایی در شهر اصفهان. شنوایی سنجی، 17
شهیم، سیما ( 1388 ). کاربرد مقیاس هوش وکسلر کودکان در ایران. مجل هی پژوه شهای روان شناختی،
.5-15 ،( 3 و 4 )1
عابدی، احمد؛ ملک پور، مختار، مولوی؛ حسین؛ عریضی سامانی، حمیدرضا و امیری، شعله ( 1387 ). مقایسه ی
ویژگی های عصبروان شناختی کودکان خردسال با ناتوانی های یادگیری عصبروان شناختی/تحولی و
.1-18 ،(1) عادی پیشاز دبستان. فصلنام هی پژوهشدر حیط هی کودکان استثنایی، 8
کجباف، محمد باقر؛ لاهیجانیان، زهرا؛ عابدی، احمد ( 1389 ). مقایسه ی نیم رخ حافظه ی کودکان عادی
،(1) با کودکان دچار ناتوانی های یادگیری در املاء ریاضی و روخوانی. تاز ههای علوم شناختی، 12
.17-25
مارنات، گری-گراث ( 2003 ). راهنمای سنج شروان . ی ترجمه: حسین پاشا شریفی و محمدرضا
نیکخو( 1386 ). تهران: انتشارات رشد.
نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران؛ افروز، غلامعلی و صمدی خوشخو، حسن ( 1390 ). بررسی کارآمدی
مراکز ناتوانی های یادگیری استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دانش آموزان. فصلنام هی
.109-128 ،(1) ناتوان یهای یادگیری، 1
هادیان فرد، حبیب؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین و مهرابی زاده هنرمند، مهناز ( 1379 ). تهیه و ساخت
.388-404 ،(4) فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته. مجل هی روا نشناسی، 4
Alizadeh, H. (2004). [Attention deficit, hyper activity disorder (Persian)] First edition.
Tehran. Roshd publication.
Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition ,sustained attention, and executive functions:
Constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121, 65-94.
Barrett, D. (1975). The effects of play therapy on social and psychological adjustment of
five to nine years old children. Deration abstract international, 36, 20-32.
Barton, G. R., bankart, J. & davis, A. C. (2005). A Comparison of the Quality of Life of
Hearing Impaired People as Estimated by Three Different Utility Measures.
International Journal of Audiology, 44(3), 157-63.
Brosnan, M., Demetre. J., Hamill, S., Robson, K., Shepherd, H & Cody, G. (2002).
Executive functioning in adult and children with development dyslexia.
Neuropsychological, 40, 2144-2155.
Brown, B. J. (1967). The effect of an isometric strength program on the intellectual and
social developmental of trainable retarded measles. American Corrective Therapy
Journal, 31, 44-43.
Clawson, M. (2002). Play of language: Minority children in an early childhood setting. In J.
L. Roopnarine (Ed.), Conceptual, social-cognitive, and contextual issues in the fields of
play (Vol. 4, pp. 93-116). Westport, CT: Ablex.
Coe, D. P., Pivarnik, J. M., Womack, C. J., Reeves, M. J & Malina, R. M. (2006). Effect of
physical education and activity levels, on academic achievement in children. Medicine
and sciences in sport and exercise, 38, 15-19.
Davis, C. L., Tomporowski, P. D., Boyhe, C.A., Wallev, J. H., Miller ,P. H & Naglieri, J.
A. (2007). Effect of aerobic exercise on over weight children cognitive functioning a
randomized controlled trail, Research Quarterly for Exercise and Sport, 5(2), 35-41.
Davis, D. W., & Burns, B. (2001). Problems of regulation: A new way to view deficits in
children born prematurely. Issues in Mental Health Nursing, 22, 305-323.
Dawson, P & Guare, R. (2004). Executive skills in children and adolescents: A practical
guide to assessment and intervention. New York: The Gilford press.
Denckla, M. B. (2003). ADHD: Topic update. Brain and Developmental, 25, 383-389.
Farmer, E. M. Z., Compton, S. N., Burns, B. J. & Robertson, E. (2002). Review of the
evidence base for treatment of childhood psychopathology: Externalizing disorders.
Journal Consult Clinical Psychology, 70(6), 1267-1302.
Gartlan, M. & Strosnider, R. (2007). Learning Disability and young children: Identification
and Intervention. Learning Disability Quarterly, 30(1), 63-72.
Goldshtrom, Y., Korman, D & Bendavid, J. (2010). The effect of rhythmic exercise on
cognition behavior of maltreated children: A pilot study 37, 50 Berdan Are. Fair lawn.
Nj, 07710USA.
Gregory, D. (2002). Music listening for maintaining attention of older adults with cognitive
impairments. Journal Music Therapy, 39(4), 244-264.
Gyton, A. C. (2006). Hall JE Text book of medical physiology. 11th ed. Elsevier, India,
717-722.
Holmes, R., & Geiger, C. (2002). The relationship between creativity and cognitive abilities
in preschoolers. In J. L. Roopnarine (Ed.), Conceptual, social-cognitive, and contextual
issues in the fields of play (Vol. 4, pp. 127-148). Westport, CT: Ablex.
Hooper, S. R., Swartz, C. W., Wakely, M. B., Dekruif, R. E & Montgomery, J. w. (2002).
Executive functioning in elementary school children with and without problems in
written expression. Journal of Learning Disabilities, 35, 57-68.
Joheson, J. P., Im-Bolter, N & Pascal-Leone, J. (2003). Developmental of mental attention
in gifted and mainstream children: The role of mental capacity, inhabitation,and speed
of processing. Child Development,74, 1594-1614.
Kaplan, R. S & Steele, A. L. (2005). An analysis of music therapy program goals and
outcomes for clients with diagnoses on the autism spectrum. J Music Ther, 42(1): 2-19.
Keita, K., Yoichi, H., Tomoaki, S.,Tatsuhisa, Y., Kiyoji T & Yoshiaki N.(2009). Acute
Effects of Aerobic Exercise on Cognitive Function in Older Adults. Gerontol B Psychol
Sci Soc Sci, 64B (3), 356-363.
Kenya, S., Masal, A. (2004). Rhythmic actives and initiatives for adult. Facilitators
.Teachers and kids, Published inconjuction with funding.
Kirk, S. A., Gallagher, J. J., Anastasiow, N. J & Coleman, M. R. (2006). Educating
exceptional children. Boston: Houghton Mifflin.
Leisman, G & Melillo, R. (2010). Effects of motor sequence training on attentional
performance in ADHD children. Int J Disabil Hum Dev, 9(4). by Walter de Gruyere
Berlin New York. DOI 10. 1515/IJDHD
Lerner, J. W.(2003). Children whit Learning Disabilities: Theories, diagnosis & teaching
strategies. Boston: Hoghton Millfflin. Boston: Allyn and Bacon.
Levinowitz, L. (1998). The importance of music in early childhood, General Music Today,
12, 36–45.
Lundqvist-Persson, C. (2001). Correlation between level of self-regulation in newborn
infant and developmental status at two years of age. Actapaediatrica.
Martin, D. (1988). Training im Kindes- und Jugendalter. Schorndorf: Hofmann., 85–96.
Mcclintack, C. (2009). Play Therapy behaviors and Themes in physically Abused sexually
abused, and non-abused children. Dissertation of doctor of psychology. Baylor
University.
McCune, L., & Zanes, M. (2001). Learning, attention, and play. In S. Go beck (Ed.),
Psychological perspectives on early childhood education (pp. 92-106). Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum.
McGaugh, J. l. (2000). Memory- a century of consolidation. Science, 287, 248-251.
Michalowski, M. P & Kozima, H. (2007). Methodological issues in facilitating rhythmic
play with. 16 IEEE international conference on Ronot & Human Interactive
Communication.
Nober, A. C & Reill, J. (2004). Time is of the essence. Trends in Cognitive Sciences, 8,
387-389.
Journal of Learning Disabilities, Autumn 2012 مجله ی ناتوانی های یادگیری، پاییز 1391
Vol. 2, No.1/53-77 53-77/ دوره ی 2، شماره ی 1
77
Pollatou, E., Karadimou, K. & Gerodimos, V. (2004). Gender differences in musical
aptitude, rhythmic ability and motor performance in preschool children. Early Child
Development and Care, 175(4), 361–369.
Seidman, L. J. (2006). Neuropsychological functional in people with ADHD across the
lifespan. Clinical Psychology Review, 41, 466-485.
Smilansky, S., & Shefatya, L. (1999). Facilitating play: A medium for promoting cognitive,
socio-emotional and academic development in young children. Gaithersburg, MD:
Psychosocial and Educational Publications:
Snell, R. (1994). Clinical neuroanatomical. Boston: Little, Brown & Company, 477-490.
Steel, M. (2004). Making the case for early Identification and Intervention for young
children at for risk learning Disabilities. Children Education Journal, 32(2), 75-79.
Strayhorn, J. M. (2002). Self-control: Toward systematic training programs. Journal of the
American of Child & Adolescent Psychiatry, 41, 17-27.
Stuss, D. T & Levine, B. ( 2002). Adults clinical neuropsychology: Lessons from studies of
the frontal lobes. Ann rev anthropol, 53, 401-433.
Sutoo, D & Akiyama, K.(2003). Regulation of brain function by exercise. Neurobiol Dis,
13(1): 1-14.
Sutton-Smith, B. (1997). The ambiguity of play. Cambridge, MA: Harvard University
Press.
Swanson, L. H & Jerman, O. (2007). The influence of working memory on reading growth
in subgroups of children with reading disabilities. Journal of Exceptional Child
Psychology.
Thomas, J. & Moon , D. (1976). Measuring motor rhythmic ability in children, Research
Quarterly, 47(1), 20–32.
Tomporowski, P. D., Davis, C. H & Narglieri, J. A.(2008). Exercise and children
Intelligence, cognition and Academic Achievement. Educ psycho Rev, 20, 111-131.
Valera, E., & Seidman, L. J. (2006). Neurobiology of attention deficit/hyperactivity
disorder in preschooler. Infants and young Children, 19(2), 94-108.
Van de Winckel, A., Feys, H., De Weerdt, W & Dom, R. (2004). Cognitive and behavioral
effects of music-based exercises in patients with dementia. ClinRehabil, 18(3): 253-60.
Whitley, E & Ball J.(2002). Statistics review 4: Sample size calculations. Crit Care , 6,
335-341.
Zelazo, p .d., Muller, U., Frye, D., Marcovitch, S., Argitis, G., Bosevski,. Chiang, J, K.,
Hongwanishkul, D., Schuster, B. V & Sutherland, D. (2003). The development of
executive function in early childhood. Monographs of the society Research in child
development, 68(3), 138-151.
Zelazo, P. D & Muller, U. (2002). Executive functions in typical and atypical
development. In u. Go swami (ED), Blackwell Handbook of childhood cognitive
development (pp.445-469). Oxford: Blackwell.