دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1390 
5. مقایسه ی نارسایی هیجانی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار

صفحه 93-78

اسماعیل سلیمانی؛ عادل زاهد بابلان؛ جبرائیل فرزانه؛ محمدباقر ستوده