تماس با ما

آدرس مکاتبات پستی: اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، طبقه سوم، دفتر مجله ناتوانی های یادگیری.

تلفن تماس: 04531505653

دورنگار: 04531505653

آدرس پست الکترونیکی:      jlduma@yahoo.com

آدرس سایت:       http://jld.uma.ac.ir/

 


CAPTCHA Image