کلیدواژه‌ها = ناتوانی های یادگیری
تعداد مقالات: 8
3. مقایسه ی منبع کنترل، خود آگاهی شناختی و ترس از شکست در دانش آموزان با و بدون ناتوان یهای یادگیری

دوره 3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 44-59

علی قنبری؛ محمد قنبری؛ رضا باقریان سرارودی؛ مریم نادری لردجانی


4. مقایسه ی حافظه ی فعال بین دانش آموزان نارساخوان و دانش آموزان عادی

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 6-17

علی اکبر شریفی؛ حسین زارع؛ میترا حیدری


6. اثربخشی برنامه ی تلفیقی روانی - آموزشی بر سبک تبیین بدبینانه ی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری

دوره 2، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 6-24

جلیل اصلانی؛ حمید علیزاده؛ صغری ابراهیمی قوام آبادی؛ نورعلی فرخی