ناتوانی های یادگیری (JLD) - اصول اخلاقی انتشار مقاله