مقایسه خودکنترلی و رفتار قلدری -قربانی در دانش‌آموزان دچار اختلال یادگیری خاص و دانش‌آموزان بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه ریاضیات و کاربردها، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.32598/JLD.10.3.5

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودکنترلی و رفتار قلدری-قربانی در دانش‌آموزان دچار اختلال یادگیری خاص و دانش‌آموزان بهنجار انجام شده است.
روش ها: این پژوهش توصیفی و از نوع علّی-مقایسه‌ای بود. جامعه آماری آن، همه دانش‌آموزان دختر و پسر دچار ناتوانی‌ یادگیری مراجعه‌کننده به مراکز اختلالات یادگیری شهرستان گرمی بودند که از بین آن‌ها سی نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و همچنین تعداد سی نفر از دانش‌آموزان عادی به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای از مدارس متوسطه اول شهرستان گرمی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه خودکنترلی تانجی و پرسش‌نامه قلدری-قربانی اولویوس استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد. 
یافته ها: نتایج نشان‌دهنده تفاوت معنادار در خودکنترلی و رفتار قلدری-قربانی بین دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی ‌یادگیری و دانش‌آموزان عادی بود (0/001>P)، بدین ترتیب که این دانش‌آموزان خودکنترلی کمتر و رفتار قلدری-قربانی بیشتری نسبت به دانش‌آموزان عادی دارند.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان دادکه دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری خطرپذیری بیشتری برای ابتلا به مشکلات رفتاری ( قلدری-قربانی) دارند. از این رو، ارائه برنامه‌های آموزشی به والدین و مربیان به منظور پیشگیری از بروز اختلالات رفتاری و تشخیص و درمان به موقع آن ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Self-control With Bullying–Victim Behavior in Students with or without Learning Disability

نویسندگان [English]

  • Maryam Ezzatibabi 1
  • Ghader Ghasemi 2
1 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Department of Mathematics and Applications, Faculty of Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: This study aimed to compare self-control with bullying-victim behavior in students with and without learning disabilities.  
Methods: This research is a causal-comparative study. The statistical population of this study was all female and men students with learning disorders who were referred to Germi learning disability centers. As the sample, 30 students were selected through the available sampling method, and 30 normal students were randomly selected in a multi-stage cluster of primary school girls and boys in Germi. Tangney Self-Control Questionnaire and Olivious bullying-victim questionnaire were used to collect data. The data were analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA).
Results:  The results showed that students with learning disabilities were significantly different in self-control and bullying-victim behavior from normal students (P<0.001); consequently, these students have less self-control and more bullying-victim behavior than normal students.
Conclusion: The study results showed that students with learning disabilities have a higher risk of developing behavioral problems (bullying-victimization). Therefore, it is necessary to provide parents and educators with academic programs to prevent the outbreak of behavior disorders and diagnose and treat them on time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-control
  • Bullying-Victim Behavior
  • learning disability
افروز، غلامعلی(1394). ناتوانی­های یادگیری، تهران: نشر پیام نور.
ابوالقاسمی، عباس؛ سبحان، برزگر و رستم اوغلی، زهرا(1393). اثربخشی آموزشی یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. فصل­نامه ناتوانی­های یادگیری سال چهارم، 4(2)، 21-6 .
بیرامی، منصور و علائی، پروانه(1392). قلدری در مدارس راهنمایی و دخترانه: نقش شیوه­های فرزندپروری و ادراک از محیط عاطفی خانواده. مجله ی روان شناسی مدرسه،2(3)، 56-38.
بشرپور، سجاد و زردی، بهمن(1398). خصوصیات روانسنجی مقیاس تجربه قلدری- قربانی سایبری در دانش‌آموزان. مجله ی روان شناسی مدرسه، 8(1)، 57-43.
زاهد، عادل؛ رجبی، سعید و امیدی، مسعود(1391). مقایسۀ سازگاری اجتماعی، هیجانی تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری،2(1)، 62-43 .
صمدی فرد، حمیدرضا و نریمانی، محمد(1397). نقش باورهای غیرمنطقی، خودکارآمدی و ذهن آگاهی در پیش بینی قلدری در دانش‌آموزان. مجله ی روان شناسی مدرسه، 7(3)، 158-138.
صفری دهخوارقانی، نسرین(1387). مقایسۀ اثربخشی شیوۀ کنترل تکانه پارکینسون و آموزش خودکنترلی برکاهش تکانش­وری نوجوانان­دختر شهرتهران. پایان­نامۀ کارشناسی­ارشد روان‌شناسی‌عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
قنبری، علی(1394). مقایسه منبع کنترل، خودآگاهی شناختی و ترس از شکست در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی­های یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 4(1)، 59-44.
کیانی راد، داریوش (۱۳۸۹)، ارتباط بین قلدری در مدرسه با عزت نفس و تعلق به مدرسه در بین دانش آموزان سالی دوم راهنمایی مدارس پسرانه شهر تهران پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
کاکاوند، علیرضا(1385). اختلال نقش توجه - بیش فعالی(نظریه و درمان). انتشارات سرافراز.
مرادی ثانی، رعنا و خادمی، علی(1396). بررسی تطبیقی کم­خونی در دانش‌آموزان ابتدائی مبتلا به نارسایی توجه و عادی و ارتباط آن با اختلال­های یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 7(1)، 135-119.
نریمانی، محمد؛ قاسمی نژاد، محمدعلی و رستم اوغلی، زهرا(1394). اثربخشی روش نگرانی مشترک بر بهزیستی روان شناختی دانش‌آموزان قربانی قلدری. مجله ی روان شناسی مدرسه، 4(4)، 161-143.
Afrooz, G.A. (2016). Learning disabilities, Tehran: Payam Noor Publishing. (Persian)
Abolghasemi, A., Sobhan, B & .Rostamogli, Z. (2014). The effectiveness of self-regulated learning training on self-efficacy and life satisfaction in students with math disorders. Chapter of learning disabilities. 2(13), 6-21. (Persian)
Bryan, J.H. (1976). Peer popularity of learning disabled children journal of learning disability, 9, 307-311.
Bryan, T., Pearl, R., Donahue. & peplum, T. (1983). The Chicago in statute for the study of learning disabilities. Exceptional education quarterly, 4, 1-23.
Bryan, J. H. (1976). Peer popularity of learning disabled children journal of learning disability, 9, 307-311.
Bard, G. L., Scott, W .D., Dearing, E, & Hamill, S. K. (2009). Cognitive­ self– regulation in youth without learning disabilities: academic self-efficacy ،theories of intelligences، learning VS. Performance goal preferences، and effort attributions. Journal of social and clinical psychology، 28،881-908
Basharpoor, S. &. Zardi, B (2019). Psychometric Properties of Cyber-Bullying/ Victimization Experiences Questionnaire (CBVEQ) in Students. Journal of school psychology, 8(1), 43-57. (Persian)
Bayrami, M. &. Alaie, P. (2013). Bullying in female middle schools: the role of parenting styles and perception of family’s emotional environment. Journal of school psychology, 2(3), 38-56. (Persian)
Ghanbari, A. (2016). Comparison of control source, cognitive self-awareness and fear of failure in students with and without learning disabilities. Journal of learning disabilities 4(1), 44-59. (Persian)
Gredler, G.R & Olweus, D. (2003). Bullying at school: What we know and what we can do. Malden, MA: Blackwell Publishing, 140 pp., $25.00. Psychology in the Schools. 40(6):699-700.
Hughes, W & Dawson, R. (1995). Memories of school: Adult dyslexics recall their school days. Support for learning, 10,181-184.
Klassen, R. M. (2010). Confidence to manage learning: the self– efficacy for self-regulated learning of early adolescents with learning disabilities. Learning disabilities quarterly, 33, 19-30.
Kiani, R. D (2000). The relationship between bullying in school and self- steem and belonging to the school among second year middle school students in Tehran. Master Thesis. University of Tehran. (Persian)
Kakavand, A. (2006). Attention deficit hyperactivity disorder (Vederga Theory)-Sarafraz publishint. (Persian)
Kaushal, Ritu & T. Kwantes, Catherine. (2006). the role of culture and personality in choice of conflict management strategy. Internatinal Journal Relations, 30. Pp579-603
Leary, M.R., Schrendorfer, L.S & Haupt, A.L. (1995). The role of low self – esteem in emotional and behavioral problems: why is low self– esteem dysfunctional? Journal of social and clinical psychology, 14,297-314.
Martin, A.J. & Marsh, H.W. (2008). Work place and academic buoyancy. Psychometric assessment and construct validity amongst school personnel and students. Journal of psych educational assessment, 26, 168-184.
 Mayer, J. D & Salovay, P. (2003). Measuring emotional with the MSCEIT V.2.0. Emotion, 3, pp. 97-105.
Moradi, S.R & Khademi, A. (2017). A comparative study of anemia in primary school students with attention defect and normal and its relationship with learning disabilities. Journal of learning disabilities. 7(1), 119-135. (Persian)
Narimani1, M., Ghaseminejad, M.A. & Rostamoghli, Z (2015). The effectiveness of shared concern method in wellbeing of student's victims of bullying. Journal of school psychology, 4(4), 143-161. (Persian)
Olweus‚ D. (1996). The Revised Olweus Bully/Victim Questionnaire. Bergen‚ Norway: Research Centre for Health Promotion‚ University of Bergen.
Safari, D.N. (2009). Comparison of the effectiveness of Parkinson's impulse control method and self-control training on reducing impulsivity in female adolescents in Tehran. Master thesis in general psychology. College of educational science and psychology, Allameh Tabatabai University. (Persian)
Samadifard, H. & Narimani, M (2018). The Role of Irrational Beliefs, Self-efficacy and Mindfulness in the Prediction of Bullying in the Student. Journal of school psychology, 7(3), 138-158. (Persian)
Tangney, J., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72, 271–324.
Yu, J.W., Boca, S.L., M. C. Cormack, M. C., Fitzmaurice, G. M. & Indurkhga, A. (2006). Behavioral problems and the effects of early intervention on eight year old children with learning disabilities. Maternal and child health journal, 10,329-338.
Zahid, A., Rajabi, S. & Omidi, M. (2012). Comparison of social adjustment، academic emotion and self-regulated learning in students with and without learning disabilities. Journal of learning disabilities, 2(1), 43-62. (Persian)