مقایسه خودکنترلی با رفتار قلدری - قربانی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه ریاضیات و کاربردها، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jld.2021.7716.1827

چکیده

پژوهش حاضر‌ با هدف مقایسه‌ی خودکنترلی با رفتار قلدری- قربانی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌یادگیری انجام گرفته است. این پژوهش توصیفی از نوع علّی– مقایسه‌ای بود و جامعه آماری آن، کلیه‌ی دانش-آموزان دختر و پسر دارای ناتوانی‌یادگیری مراجعه‌کننده به مراکز اختلالات یادگیری شهرستان گرمی بود که از بین آن‌ها 30 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و همچنین تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان عادی به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای از مدارس متوسطه اول شهرستان گرمی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه خودکنترلی تانجی و پرسشنامه قلدری– قربانی اولویوس استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از واریانس چند متغیره(مانوا) استفاده شد. نتایج نشان‌دهنده‌ تفاوت معنی‌دار در خودکنترلی و رفتار قلدری- قربانی بین دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌یادگیری و دانش‌آموزان عادی بود(001/0p <)، بدین ترتیب که این دانش‌آموزان خودکنترلی کمتر و رفتار قلدری-قربانی بیشتری نسبت به دانش‌آموزان عادی دارند. همچنین، نتایج مطالعه نشان دادکه دانش‌آموزان با ناتوانی‌یادگیری خطرپذیری بیشتری برای ابتلا به مشکلات رفتاری( قلدری– قربانی) دارند. از این‌رو ارائه برنامه‌های آموزشی به والدین و مربیان به منظور پیشگیری از بروز اختلال‌های رفتاری و تشخیص و درمان به موقع آن ضروری است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Self-control with bullying – victim behavior in students with and without learning disability

نویسندگان [English]

  • M Ezzatibabi 1
  • Gh Ghasemi 2
1 Ph.D student in psychology ، University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant Professor of Mathematics and Applications, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The present study aimed to compare the self-control with bullying–victim behavior in students with and without learning disability. This research is a causal– comparative study. And the statistical population of this study was all female and men students with learning disorders first high school who referred to Germi learning disability centers. Among them, 30 students were selected through available sampling method, and 30 normal students were randomly selected in a multi-stage cluster of primary school girls and boys in Germi. . For collecting data were used from Tangney self-control questionnaire and Olivious bullying–victim questionnaire and analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA). The results showed that students with learning disabilities in self-control and bullying- victim behavior were significantly different from normal students (p < 0/001), thus, these students have less self-control and more bulling- victim behavior than normal students. The results of studies showed that students with learning disabilities have a higher risk of developing behavioral problems (bullying–victimization). Therefore, production programs academic to parents and educators intention prevention of explosion behavior disorders and diagnosis and treatment timely it is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-control
  • bullying– victim behavior
  • learning disability