بررسی و مقایسه هیجانات تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان

10.22098/jld.2021.6897.1736

چکیده

در خصوص هیجانات تحصیلی (مثبت ومنفی) دانش آموزان با اختلالات یادگیری  خاص اجماع نظر واحدی وجود ندارد. برخی دیدگاه ها اعتقاد دارند دانش آموزان با اختلالات یادگیری  خاص هیجانات منفی بیشتری دارند، برخی اعتقاد دارند دانش آموزان با اختلالات یادگیری خاص هیجانات مثبت بالاتری دارند. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه هیجانات تحصیلی(مثبت و منفی) در دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش علی-  مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان با اختلال یادگیری  خاص شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-97 بودند. که از این تعداد 60 نفر(20 دانش آموز با مشکل خواندن، 20 دانش آموز با مشکل نوشتن و 20 دانش آموز با مشکل ریاضی) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، ازآزمون هیجانات تحصیلی پکران و آزمون هوش وکسلر ویرایش 4 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد بین هیجان خشم بین دانش آموزان با مشکلات خواندن و ریاضی و همچنین خواندن و نوشتن تفاوت معناداری وجود دارد(002/0p=). بین هیجان اضطراب بین سه گروه دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد(001/0p=). همچنین هیجان لذت در دانش آموزان با مشکلات نوشتن از دو گروه دیگر بیشتر بود(01/0p=). ولی  بین بقیه هیجان ها بین سه گروه تفاوتی وجود ندارد. با توجه به یافته‌های پژوهش به نظر می‌رسد مشکلات یادگیری مانند مشکل خواندن، نوشتن و ریاضی باعث ایجاد مشکلات دیگری نظیر مشکلات هیجانی و هیجانات تحصیلی نیز می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing and Comparing Students' Academic Emotions with Specific Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • S Faramarzi 1
  • E Enayati 2
1 Associate Professor of Psychology and Exceptional Child Education, University of Isfahan
2 PhD Student in Exceptional Child Psychology and Education
چکیده [English]

There is not Unified Consensus a bout Academic Emotions of students with specific learning disorders. Some views believe that students with specific learning disorders have More negative emotions.  Some believe that students with specific learning disorders have More positive emotions. The purpose of this study was to survey and compare academic emotions (positive and negative) in students with specific learning disorders The method of the study was causal comparative. The statistical population of this study: were students with special learning disorders in Isfahan in the Academic year of 1997-98. Of these 60 were selected (20 students with Problem reading, 20 students with Problem writing and 20 students with Problem Math) with available sampling method. For data collection was used for the test of academic emotional (Pakran, 2002) and Wechsler Intelligence Test Edition 4 (Abedi et al,1386). Multivariate analysis of variance was used for data analysis. Results showed that there was a significant difference between students' anger Emotions with reading and math problems as well as reading and writing. There was a significant difference between the anxiety groups between the three groups of students Also, the Emotion of pleasure in students with writing difficulties was higher than the other two groups, but there was no difference between the three emotions in the rest of the emotions.
According to the research findings, learning problems such as reading, writing and math problems also cause other problems such as emotional problems and academic emotional.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic emotions
  • Students
  • specific learning disorders