مقایسه استرس والدگری، هیجانات منفی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در مادران کودکان با و بدون ناتوانی ‏های یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

10.22098/jld.2021.6962.1742

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه استرس والدگری، هیجانات منفی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در مادران کودکان با و بدون ناتوانی‏های یادگیری بود. روش پژوهش از نوع علی-مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران کودکان با و بدون ناتوانی‏های یادگیری بود (هر گروه 90 نفر). نمونه‌ پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه‌ها‌ی ناتوانی‌های یادگیری کلورادو، استرس والدگری آبدین، هیجانات منفی لویباند و تنظیم شناختی هیجان گارنسفکی، کرایج و اسپینهوون بود. داده‌های پژوهش، با تحلیل واریانس چند‌‌‌‌متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که تنیدگی والدگری، هیجانات منفی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگارانه در مادران کودکان با ناتوانی‏های یادگیری بیشتر از مادران کودکان بدون ناتوانی‏های یادگیری بود. همچنین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازگارانه در مادران کودکان بدون ناتوانی‏های یادگیری بیشتر از مادران کودکان با ناتوانی‏های یادگیری بود. بنابراین می توان تنیدگی، هیجانات منفی و راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان این مادران را پیش‌بینی و با آموزش‌های لازم از آن ها پیشگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the parenting stress, negative emotions and cognitive emotion regulation strategies among mothers of children with and without learning disability

نویسندگان [English]

  • T Pourebrahim 1
  • E Doniamaly 2
1 Assistant Professor of Counseling, Shahid Beheshti University
2 Master of Counseling, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the parenting stress, negative emotions and cognitive emotion regulation strategies among mothers of children with and without learning disability. The study method was casual-comparative. The study population consisted of all mothers of children with and without learning disability (Each group of 90 mothers). The sample of study was chosen using the convenient sampling method. The measuring instruments were Questionnaires of learning disabilities (CLDQ), parenting stress (PSI), negative emotions (DASS) and cognitive emotion regulation (ERQ). The data was analyzed using multivariate analysis of variance. The results showed that the levels of parenting stress, negative emotions and maladaptive cognitive emotion regulation strategies mothers of children with learning disability were higher than m mothers of children without learning disability. Also adaptive cognitive emotion regulation strategies mothers of children without learning disability were higher than mothers of children with learning disability. Therefore, stress, negative emotions and maladaptive strategies of cognitive emotion regulation of these mothers can be predicted and prevented with the necessary training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Parenting stress
  • negative emotions
  • Cognitive emotion regulation strategies
  • learning disability