تأثیر بازی های رایانه ای بر الگوی امواج مغزی در افراد مبتلا به ناتوانی های یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اعصاب شناختی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 کارشناس ارشد طراحی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

10.22098/jld.2021.6863.1733

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر الگوی امواج مغزی در افراد مبتلا به ناتوانی های یادگیری بود. روش پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مبتلا به ناتوانی ریاضی و خواندن مراجعه کننده به مراکز اختلالات یادگیری شهر تبریز در سال تحصیلی 98-1397 بود. تعداد 30 دانش آموز مبتلا به این ناتوانی ها، با دامنه سنی 10 تا 12 سال، به عنوان نمونه، به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش  ریاضی و خواندن قرار گرفتند؛ سپس هر دو گروه از نظر امواج آلفا و تتا مورد ارزیابی قرار گرفتند (پیش آزمون)، و بعد گروه آزمایش به مدت 20 جلسه45 دقیقه ای، با نسخه فارسی بازی آموزشی SOUND SMART کمپانی BRAIN TRAIN، آموزش های مرتبط را دریافت کردند و در پایان هم به منظور ارزیابی تفاوت های صورت گرفته، آزمون فوق، مجددا روی هر دو گروه آزمایش اجرا شد (پس آزمون). داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار Neuroguid مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده های پژوهش حاضر نشان داد که بازی های رایانه ای بر الگوی امواج مغزی بتا و تتا تاثیر معناداری دارد، به نحوی که میزان تتا را کاهش و بتا را افزایش می دهد(01/0>P). نتیجه گرفته می شود که برای ارتقای افراد با ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن از بازی های رایانه ای استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of computer games on the pattern of brain waves in people with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Y Movahedi 1
  • H Majedi 2
1 Assistant Professor in Cognitive Neuroscience, Tabriz Islamic Art University
2 Master of Design, Tabriz Islamic Art University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of computer games on the pattern of brain waves in people with learning disabilities. This was a quasi-experimental study. The statistical population of this study was all students with mathematical and reading disabilities who referred to Tabriz Learning Disorders Centers in the academic year of 2019. The number of 30 students with these disabilities, ranging in age from 10 to 12 years, was used. Were randomly divided into two groups of math and reading experiments; then both groups were evaluated for alpha and theta waves (pre-test), and then the experimental group for 20 45-min sessions, with The Persian version of BRAIN TRAIN's SOUND SMART Training Game received the related training and finally to evaluate the facial differences Taken, the above test was repeated for both experimental groups (post-test). The data were analyzed using Neuroguid software. The analysis of the present data showed that computer games have a significant effect on beta and theta brain waves in a way that decreases theta and increases beta (P<0/01). It is concluded that computer games can be used to promote people with mathematical learning and reading disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer game
  • Brainwave pattern
  • learning disorder