تأثیر بازی های رایانه ای بر الگوی امواج مغزی در افراد مبتلا به ناتوانی های یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اعصاب شناختی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 کارشناس ارشد طراحی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

10.22098/jld.2021.6863.1733

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر الگوی امواج مغزی در افراد مبتلا به ناتوانی های یادگیری بود. روش پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مبتلا به ناتوانی ریاضی و خواندن مراجعه کننده به مراکز اختلالات یادگیری شهر تبریز در سال تحصیلی 98-1397 بود. تعداد 30 دانش آموز مبتلا به این ناتوانی ها، با دامنه سنی 10 تا 12 سال، به عنوان نمونه، به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش  ریاضی و خواندن قرار گرفتند؛ سپس هر دو گروه از نظر امواج آلفا و تتا مورد ارزیابی قرار گرفتند (پیش آزمون)، و بعد گروه آزمایش به مدت 20 جلسه45 دقیقه ای، با نسخه فارسی بازی آموزشی SOUND SMART کمپانی BRAIN TRAIN، آموزش های مرتبط را دریافت کردند و در پایان هم به منظور ارزیابی تفاوت های صورت گرفته، آزمون فوق، مجددا روی هر دو گروه آزمایش اجرا شد (پس آزمون). داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار Neuroguid مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده های پژوهش حاضر نشان داد که بازی های رایانه ای بر الگوی امواج مغزی بتا و تتا تاثیر معناداری دارد، به نحوی که میزان تتا را کاهش و بتا را افزایش می دهد(01/0>P). نتیجه گرفته می شود که برای ارتقای افراد با ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن از بازی های رایانه ای استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of computer games on the pattern of brain waves in people with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Y Movahedi 1
  • H Majedi 2
1 Assistant Professor in Cognitive Neuroscience, Tabriz Islamic Art University
2 Master of Design, Tabriz Islamic Art University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of computer games on the pattern of brain waves in people with learning disabilities. This was a quasi-experimental study. The statistical population of this study was all students with mathematical and reading disabilities who referred to Tabriz Learning Disorders Centers in the academic year of 2019. The number of 30 students with these disabilities, ranging in age from 10 to 12 years, was used. Were randomly divided into two groups of math and reading experiments; then both groups were evaluated for alpha and theta waves (pre-test), and then the experimental group for 20 45-min sessions, with The Persian version of BRAIN TRAIN's SOUND SMART Training Game received the related training and finally to evaluate the facial differences Taken, the above test was repeated for both experimental groups (post-test). The data were analyzed using Neuroguid software. The analysis of the present data showed that computer games have a significant effect on beta and theta brain waves in a way that decreases theta and increases beta (P<0/01). It is concluded that computer games can be used to promote people with mathematical learning and reading disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer game
  • Brainwave pattern
  • learning disorder
احدی، حسن؛ کاکاوند، علیرضا (1388). اختلال‌های یادگیری. از نظریه تا عمل. تهران: انتشارات ارسباران.
رجبیان ده زیره، مریم؛ درتاج، فریبا؛ مقامی، حمید رضا و نامور، کلثوم. (1400). تأثیر شبیه‌سازی‌های آموزشی مبتنی بر رایانه بر هدف‌گرایی تحصیلی و عملکرد یادگیری دانش‌آموزان. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 10(1)، 130-104.
کاپلان، بنجامین و سادوک، ویرجینیا. (2007). خلاصه روان پزشکی، ویراست 3، تهران، انتشارات ارجمند.
مش، اریک و وولف، دیوید (2008). روان‌شناسی مرضی کودک، ترجمه محمد مظفری مکی آبادی و اصغر فروع الدین عدل (1391). تهران: انتشارات رشد.
کوهبنانی، سکینه و شریفی درآمدی، پرویز (1391). اثربخشی برنامه رایانه یار حافظه کاری بر بهبود کنش‌های اجرایی دانش‌آموزان ناشنوا. مجله روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 10(37)، 60-51.
Abdi, A., Arabani Dana, A., Hatami, J., Parand, A. (2014).The Effect of cognitive computer games on working memory, attention and cognitive flexibility in students with attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of Exceptional Children, 14(1), 20-33.
Ahadi, H., Kakavand, A.  (2009).Learning Disabilities. From theory to practice. Tehran: Arasbaran Publications. (Persian).
Arns, M., Drinkenburg, W., Kenemans, J. L. (2008). The effects QEEG Informed Neurofeedback in ADHD: An Open-Label Pilot Study. Journal of Applied Psychophysiology Biofeedback, 37(3), 171- 180.
Avzton, S. (2012). Effect of neuroscience based cognitive skill training on growth of cognitive deficits associated with learning disabilities in children grades. Minneapolis: College of education, Walden University.
Bakker, D. J.  (2006).Treatment of Developmental dyslexia: A Review. Pediatric Rehabilitation, in press.
Bakker, D. J. (2004). Neurofeedback Training with  Virtual Reality for Inattention and Impulsiveness, Journal of Psychological Behavorl, 7(5), 519-526.
Barlow, D. H., & Durand, M. V. (2014). Abnormal Psychology: an integrative approach, seventh edition.
Barry, R. J., Clarke, A. R., & Johnstone, S. J. (2003).  A  review  of  electrophysiology  in  attention-deficit/hyperactivity  disorder.  I.  Qualitative  and  quantitative  electroencephalography.  Journal of Clinical  Neurophysiology, 114 (9),171-183.
Beyrami, M., Movahedi, Y., Abdian, H., Ismaili, S. (2018). The effect of neuropsychological rehabilitation through software on continuous attention performance in students with learning disabilities. Psychology of the fourth year of spring,  1 (12), 141-152.
Bresnahan, S. M.,  &  Barry,  R.  J. (2002).  Specificity  of quantitative  EEG analysis in  adult's  attention  deficit  hyperactivity disorder. Journal of Psychiatry  Research,  112 (14),  133-144.
Buchan, B. D. (2009). The classification of reading disability subtypes and the efficacy of hemisphere specific stimulation. Indiana University of Pennsylvania.
Casey, J. (2012). A model to guide the conceptualization, assessment, and diagnosis of nonverbal learning disorder. Canadian Journal of School Psychology, 27 (1), 35–57.
Fuster, J.  (1989). The  prefrontal  cortex (2nd ed.) New York: Raven Press.
Gatian, A., & Garolera, M. (2012). Efficacy of an adjunctive computer based cognitive impairment and Alzheimers disease: a single blind randomized clinical trail. the Journal of Geriatric Psychiatry, 15 (2), 28-35.
Gatian, A., & Garolera, M. (2012). Efficacy of an adjunctive computer based cognitive impairment and Alzheimers disease: a single blind randomized clinical trail. the Journal of Geriatric Psychiatry, 15 (2), 28-35.
Halahan, SP., Kofmann, S. G. (2001). The Affective Style Questionnaire: Development And Psychometric Properties. Journal of Psychopathol Behavior Assessment, 32 (12), 255–263.
Harmony, T., Marosi, E., Becker, J., Rodríguez, M., Reyes, A., Fernández TSilva JBernal J. (1995). Longitudinal quantitative EEG study of children with different performances on a reading-writing test. Journal of Electroencephalogr Clinical Neurophysiology, 95(6),426-33.
Heywood,  C.,  &  Beale,  I.  (2003).  EEG  biofeedback  vs.  placebo  treatment  for  attention  deficit/  hyperactivity  disorder:  a pilot study. Journal of Attention Disorders, 7 (2), 41-53.
Izawa, C., Ohta, N. (2014). Human Learning and Memory: Advances in Theory and Applications: The 4th Tsukuba international conference on memory. New York: Psychology Press.
Kaplan, B., Zadok, V. (2007) Summary of Psychiatry, 3rd Edition, Tehran, Arjmand Publications.
Kelsay, L. C., & Noudoost, B. (2014). The role of prefrontal catecholamines in attention and working memory. Frontiers in neural circuits, 8(33), 24-35.
Koohbanani, S., Sharifi Daramadi, P. (2012). The effectiveness of a working memory computer program on improving the executive actions of deaf students. Journal of Transformational Psychology: Iranian Psychologists, 10 (37), 60-51. (Persian).
Lampit, A., Ebster, C., & Velenzuela M. (2014). Multi-domain computerized cognitive training program improves performance of bookkeeping tasks: a matched-sampling active-controlled trial. Front Psychology, 5 (1), 794-809.
Lazzaro,  I.,  Gordon,  E.,  &  Whitmont,  S.  (1998).  Quantified  EEG  activity  in  adolescent  attention–  deficit  hyperactivity  disorder. Journal of Clinical Electroencephalogry, 29 (11), 37-42.
Lerner, J. (2003). Learning disabilities: theories, diagnosis and teaching strategies (9 thed). Boston: MA:Houghton Mifflin.
Lineu, C., Fonseca, Glória M.A.S. Tedrus., Marcelo, G., Chiodi Jaciara, Näf Cerqueira ., Josiane M.F. Tonelotto. (2006). Quantitative EEG in children with learning disabilities: analysis of band power. Journal of Arq Neuropsiquiatr, 64(2), 376-381.
Loosli, S., Buschkuehl, M., Perrig, W., Jaeggi, S. (2011). Working memory training improves reading processes in typically developing children. Journal of Child Neuropsychol, 18 (3), 62-78.
Lubar,  J.  F.  (2004).  Quantitative  Electroencephalographic Analysis (QEEG).
McCarthy, M., Beaumont, J.G., Thompson, R., Peacock, S. (2001). Modality-specific aspects of sustained and divided attentional performance in multiple sclerosis. Journal of Archives Clinical Neuropsychology, 20(4), 705 – 718.
Mesh, E.,Wolf, D. (2008). Morbid psychology of children, translated by Mohammad Mozaffari Makiabadi and Asghar Forouuddin Adl (2012). Tehran: Roshd Publications.
Nejati, V., Aghaee Shabet, S., Khoshhalipanah, M. (2014). Social cognition in children with attention deficit/hyperactivity disorder. J Social Cognition, 2(2),45-47. (Persian).
Owen, A. M., Hampshire, A., & Grahn, J. A. (2010). Putting brain training to the test nature. Journal of Europe PMC Funders Group, 10 (465),775-778.
Passolunghi, MC., Lanfranchi, S. (2012). Domain‐specific and domain‐general precursors of mathematical achievement: A longitudinal study from kindergarten to first grade. Br J Educ Psychol,82 (1),42-63.
Reid, G. (2003). Dyslexia: A practitioner,S. Handbook. Third Edition. John wiley & sons ltd.
Rajabiyan, M., Dortaj, F., Maghami, H., Namvar, K. (2021). The effect of educational computer simulations on students’ academic goal-orientation and performance. Journal of School Psychology, 10(1), 104-130. (Persian).
Roger, F., Byring, Tapani K., SalmiKimmo O., Sainio,  Hajele P. Örn. (1991). EEG in children with spelling disabilities. Journal of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology,  79(4), 247–255.
Seidman, L.  J.,  Valera,  E.  M.,  &  Makris,  N.  M.  (2005).  Structural  brain  imaging  of  attention-  deficit/hyperactivity  disorder. Journal of Biological Psychiatry, 57(7),1263-1272.
Smith, AL., Hoza, B., Linnea, K., McQuade, J.D, Tomb, M., Vaughn, AJ., Hook, H. (2013). pilot physical activity intervention reduces severity of ADHD symptoms in young children. Journal of Attention Disorders,17 (11),70-82.
Szucs, D., Devine, A., Soltesz, F., Nobes, A., Gabriel, F. (2013). Developmental dyscalculia is related to visuo-spatial memory and inhibition impairment. Cortex,49(10),2674-88.
Thorell, L. B., Linqvist, S., Nutley, S. B., Bohlin, G., & Klingberg, T. (2009). Training ana transfer effects of executive functions in preschool children. Journal of Developmental Science,12(1), 106-113.
Yang, J., Han, H., Chui, D., Shen, Y., Wu, J. (2012). Prominent activation of the intraparietal and somatosensory areas during angle discrimination by intra‐active touch. Hum Brain Mapp,33(12),2957-70.