مقایسه ی وجدان تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

jld-2-3-92-2-2

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه ی وجدان تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان با و بدون
ناتوانی یادگیری بود. این پژوهش یک مطالعه ی مقایسه ای و از نوع مورد-شاهدی است. جامعه ی
آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان پایه ی دوم و سوم راهنمایی با و بدون ناتوانی
92 می باشد. آزمودنی های پژوهش شامل 80 دانش - یادگیری شهر رشت در سال تحصیلی 91
آموز ( 40 نفر دارای ناتوانی یادگیری و 40 نفر عادی) پایه ی دوم و سوم راهنمایی بودند که به
روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از میان دانش آموزان مدارس ناحیه ی 1 و 2 شهر رشت
انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون محقق ساخته خواندن، نوشتن و ریاضیات،
پرسش نامه وجدان تحصیلی، پرسش نامه فرسودگی تحصیلی و آزمون هوشی ریون استفاده شد.
داده ها به روش توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد
که بین دو گروه از نظر وجدان تحصیلی و فرسودگی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد. این
نتیجه، تلویحات مهمی در زمینه برنامه ریزی، آموزش و ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان مبتلا
به ناتوانی های یادگیری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing academic conscience and academic burnout in students with and without learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Z Rostamogli 1
  • B Khoshnoodnia Chomachaei 2
1 M. A. of clinical Psychology, Islamic Azad Univetsity branch Ardabil
2 Corresponding Author: student of M. A. of clinical Psychology, university of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of the present study was to compare academic conscience and
academic burnout in students with and without learning disabilities. This is
a comparative case-control study. The statistical population of this research
includes all students with and without learning disabilities in Rasht city
during the academic year of 1391-1392. Using a multi-stage random cluster
sampling method, a study sample of 80 second and third grade guidance
students (40 with learning disability and 40 normal) was selected from
second and third grade guidance students among students in Rasht city. The
data were collected using the researcher constructed tests for reading,
writing and math evaluation, academic conscience scale, academic burnout
scale and Raven’s progressive Matrices. Multivariate analysis of variance
(MANOVA) was used to analize and describe the data. The results showed
that there is a significant difference between the two groups of students with
regard to academic conscience and academic burnout. This finding has
important implications for educational planning and planning for
educational mental health of students with learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic conscience
  • academic burnout
  • learning disability
انجمن روان شناسی آمریکا ( 2000 ). متن تجدید نظر شده ی چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری
اختلال های روانی . ترجمه ی هامایاک آوادیس یانس و محمدرضا نیک خو ( 1388 ). چاپ اول، تهران :
نشر سخن.
باباپور خیرالدین، جلیل و صبحی قراملکی، ناصر ( 1380 ). اختلالات یادگیری رویکرد تشخیصی و درمانی .
تهران: سروش.
بدری گرگری، رحیم؛ مصرآبادی، جواد؛ پلنگی، مریم و فتحی، رحیمه ( 1391 ). ساختار عاملی
پرسش نامه ی فرسودگی تحصیلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در دانش آموزان متوسطه.
.163-185 ،(3) فصلنامه ی اندازه گیری تربیتی، 7
دلاور، علی ( 1390 ). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
مقایسه ی وجدان تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دان شآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری
34
رجبی، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد و قائمی، فاطمه ( 1391 ). اثربخشی آموزش کنترل تکانه
مجل هی روا نشناسی مدرس ه، .ADHD بر خودکارآمدی و ابعادد آن در دانش آموزان دارای نشانه های
.57-74 ،(4)1
عارف نیا، سمانه؛ سرندی، پرویز و یوسفی ، رحیم ( 1391 ). مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه در
دانش آموزان دوره ی راهنمایی دارای اضطراب مدرسه و دانش آموزان عادی . مجل هی روا نشناسی
.74-89 ،(4) مدرسه، 1
سید عباس ز اده، میر محمد؛ گنجی، مسعود و شیرزاد، علی ( 1382 ). بررسی رابطه ی هوش و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی تحصیلی مدارس استعداد درخشان شهرستان اردبیل،
پایان نامه ی کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.
سیف نراقی، مریم و میرمهدی، سید رضا ( 1382 ). مقایس ه ی الگوهای انشانویسی در دانش آموزان پسر
.43-48 ،(1) نارساخوان و عادی. مجله ی پژوهش در حیطه ی کودکان استثنایی، 3
گورمن، ج ین چنگ ( 2000 ). اختلالات هیجانی و ناتوانی های یادگیری در کلاس ها ی ابتدایی . ترجمه ی
محمد نریمانی و ناصر نورانی دگرماندرق. ( 1381 ). چاپ اول، اردبیل: انتشارات نیک آموز.
میر سپاسی، ناصر ( 1377 ). مدیریت منابع انسانی و روابط کار. تهران : انتشارات میر.
میکائیلی، نیلوفر؛ افروز، غلامعلی و قلی زاده، لیلا( 1391 ). ارتباط خودپنداره افسردگی تحصیلی با عملکرد
.90-103 ،(4) تحصیلی دانش آموزان دختر. مجل هی روا نشناسی مدرسه، 1
Ahola, K & ,.Hakanen, J. (2007). Job strain, burnout, and depressive symptoms: A
prospective study among dentists .Journal of Affective Disorders, 104(24), 103–110.
Breso.E,Salanova.M, & Schaufeli.W(2007). In Search of the” thired dimention” of burnout:
Efficacyor intefficacy? AppliedPsychology: An International Reviwe ,59(13), 460-478.
Bogg, T., & Roberts, B. W. (2004). Conscientious-ness and health-related behaviors: A
meta-analysis of the leading behavioral contributors to morality. Psychological Bulletin,
130(12), 887-919.
Carr, A. (2006). The handbook of child and adolescent clinical psychology: a contextual
approach. London: Routledge.
Cherniss, C. (1992). Long-term consequence of burnout: An exploratory study, Journal of
Organizational Behavior, 13(3), 1–11.
Cherniss, C. (1993). The role of professional self-efficacy in the etiology and amelioration
of burnout. In Schanfeli, WB; Maslach, C; Marek, T (Eds.), Professional burnout:
Recent developments in theory and research, Taylor and Francis, Washington
DC,122(8) 115–129.
Colquitt, J. A., & Simmering, M. J. (1998). Conscientiousness, goal orientation and
motivation to learn during the learning process: A longitudinal study. Journal of
Applied Psychology, 83(4), 654-665.
Deci, E. I., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Ryan, R. M. (1991). Motivation and
education. Education Psychologist, 26(18), 325-346.
Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, E., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demansresources
model of bornout. Journal of Applied Psychology, 86(23), 499-512.
Di Fabio, A., & Busoni, L. (2007). Fluid intelligence, personality traits and scholastic
success: Empirical evidence in a sample of Italian high school students. Personality and
Individual Differences, 43(12), 2095–2104.
Fletcher, J. M., Reid Lyon, G., Fuchs, L. S., Barnes, M. A. (2007). Learning disabilities:
from identification to intervention. 1st ed. New York: Guilford Press.
Fletcher, J. M., Morris, R. D., & Lyon, G. R. (2003). Classification and definition of
learning disabilities: An intergrative perspective. In H. L. Swanson, K. R.
Greenglass, E. R., Burke, R. J., & Fiksenbaum, L. (2001). Workload and burnout in nurses.
Journal of Community and Applied Social Behavior and Personality, 11(33), 211-215.
Hallsten, L. (1993). Burning out: A framework. In Schaufeli, WB; Maslach, C; Marek, T
(Eds.), Professional burnout developments in theory and research, Taylor and Francis,
Washington, DC, 35(13), 95–113.
Hobfoll, S. E., & Freedy, J. (1993). Conservation of resource: a general stress theory
applied to burnout. In: Schanfeli, WB; Maslach, C; Marek, T (Eds.), Professional
Burnout: Recent Developments in Theory and Research. Taylorand Francis,
Washington, DC, 42(17), 115–129.
Higgins, D. M., Peterson, J. B., Pihl, R. O., & Lee, A. G. M. (2007). Prefrontal cognitive
ability, intelligence, big five personality, and the prediction of advanced academic and
workplace performance. Journal of Personality and Social Psychology, 93(16), 298–
319.
Kobasa, S. C. (1988). Hardiness, In H. Lindzey, M. Thapson and A. Spring (Eds.)
Psychology (3rd ed). New York: Worgh Publishers.
Komar, S., Brown, D. J., Komar, J. A., & Robie, C. (2008). Faking and the validity of
conscientiousness: A Monte Carlo investigation. Journal of Applied Psychology,
93(18), 140–154.
Lacovides, A., Fountoulakis, K. N., Kaprinis, S., & Kaprinis, G. (2003). The relationship
between job stress, burnout and clinical depression. Journal of Applied Disorders,
75(20), 209-221.
Lay, C., Kovacs, A., & Danto, D. (1998). The relation of trait procrastination to the big five
factor conscientiousness: An assessment with primary-junior school. Personality &
Individual Differences, 25(2), 187-193.
Maslach, C., & Jachson, S. E. (1984). Burnout in organizational setting, Applied Social
Psychology Annual, 5(2), 133-153.
McIlroy, D., & Bunting, B. (2002). Personality, behavior, and academic achievement:
Principles for educators to inculcate and students to model. Journal Contemporary
Educational Psychology, 27(6), 226-237.
Meyer, J.P. & Herscovitch, L. (2001). Commitment in The Workplace: Toward a General
Model. Human Resource Management Review,11(3), 299-326.
Moneta. G. B(2011). Need for achievement, burnout, and intention to leave: testing an
accupational model in educational settings. Journal Personality and Individual
Differences, 50(24), 274- 278.
Murberg, T. A., & Bru, E. (2004). School-related stress and psychosomatic symptoms
among Norwegian adolescents. School Psychology International, 25, 317-332.
OECD. (2009). Doing better for children. OECD.
Ross, R. R., Altmaier, E. M., & Russel, D. W. (1989). Job stress, social support, and
burnout among counseling center staff. Journal of Counseling Psychology, 4(1), 464-
470.
Salanva . M, Schauffeli.W , Martines. I , & Breso . E(2010). How obstacles and facilitators
predict academic performance. The mediating roles of study burnout and engagement.
Anxiety , stress coping. Journal Internation, 23(21), 53 -70.
Sandoval, J. (1993). Personality and burnout among school psychologists. Psychology in
the schools, 30(12), 321-326.
Salmela-Aro, K., & Naatanen, P. (2005). PPI-10: Nuorten koulupumus-menetelma,
Adolescencenta school burnout method, Helsinki, Finland, Edita.
Salmela-Aro, K., Savolainen, H. & Holopainen, L. (2008). Depressive symptoms and
school burnout during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 6(3), 34-45.
Sand, G., & Miyazaki, A. D. (2000). The impact of social support on salesperson burnout
components. Psychology and Marketing, 17(3), 13-26.
Saunders, J., Davis, L., Williams, T., & Williams, J. H. (2004). Gender difference in selfperceptions
and outcomes. Journal of Youth and Adolescence, 33(14), 81-90.
Schaufeli, W.B., Martinez, I., Pinto, A.M., Salanova, M., & Bakker, A. (2002). Burnout
and engagement in university students: A crossnational study. Journal of Cross-
Cultural Psychology, 33(23), 464–481.
Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in
personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research
findings. Psychological Bulletin, 124(18), 262–274.
Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (2004). General mental ability in the world of work:
Occupational attainment and job performance. Journal of Personality and Social
Psychology, 86(3), 162–173.
Toppinen-Tanner, S., Ojaarvi, A., Vaananen, A., Kalimo, R., & Jappinen, P. (2005).
Burnout as a predictor of medically certified sick leave absences and their diagnosed
causes. Behavioral Medicine, 31(4), 18-27.
Tross, S. A., Harper, J. P., Osher, L. W., & Kneidinger, L. M. (2000). Not just the usual
cast of characteristics: Using personality to predict college performance and retention.
Journal of College Student Development, 41(3), 323-334.
Journal of Learning Disabilities, Spring 2013 مجله ی ناتوانی های یادگیری، بهار 1392
Vol.2, No.3/18-37 18-37/ دوره ی 2، شماره ی 3
37
Vianello, M., Robusto, E., & Anselmi, P. (2010). Implicit conscientiousness predicts
avademic performance. Journal Personality and Individual Differences, 48(13), 452-
457.
Wade, D. C., Cooley, E., & Savicki, V. (1986). A longitudinal study of burnout, children
and youth services review, 8(12), 161-173.
Wolf, R. N., & Johnson, S. D. (1995). Personality as a predictor of college performance.
Educational and Psychological Measurment, 55(2), 177-185.
Yang .H. J(2004). Factors affecting student burnout and academic achievement in multiple
enrollment programs in Taiwans Techical- Vocational Colleges. Journal International
of Educational Development, 24(13), 284 – 301.
Zallars, K. L., Perrewe, P. L. & Hochwarter, W. A. (2000). Burnout in health care: The role
of the five factors of personality. Journal of Applied Social Psychology, 30(12), 1570-
1598.