مقایسه ی نیم رخ جنسیتی اختلالات روان پزشکی هم بود با اختلال خواندن (مطالعه ی کیفی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه خوارزمی

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی

jld-2-4-92-5-1

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی نیم رخ جنسیتی هم بودی اختلالات روان پزشکی با اختلال خواندن در دختران و پسران 15 تا
16 ساله مدارس شرق شهر تهران است. اختلالات یادگیری از مشکلات شایع دوران کودکی است که در این میان اختلال
خواندن، شایع ترین اختلال یادگیری محسوب می شود. داده ها به شکل کیفی از مقایسه ی طولی یک جامعه ی آماری بالینی در
نمونه ی مشتمل بر دو گروه سالم (خواندن معمول) و بالینی(اختلال در خواندن) تشکیل شده بودند، (N= شرق تهران ( 400
استخراج و تفسیر شد. تشخیص ، اختلال های بیش فعالی به همراه کمبود توجه، افسردگی مزمن، استفاده از مواد مخدر،
مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری DSM-IV-TR اختلالات اضطراب اجتماعی و ... براساس
نشان داد که اختلال بیش فعالی توأم با کمبود توجه در هر دوجنس بیشترین میزان هم بودی را با اختلال خواندن داشتند و در
هم بودی سایر اختلالات روان پزشکی جنب ههای افتراقی معنادار این اختلاف جنسیتی در هم بودی نیم رخ این دوجنس از
دانش آموزان وجود دارد که می توان نتیجه گرفت نیم رخ جنسیتی اختلالات روان پزشکی در دان شآموزان مبتلا به اختلال
15/ 34 درصد، اضطراب اجتماعی با 4 / با 7 ADHD خواندن در جمعیت نمونه متفاوت است که در پسران اختلال های
11 درصد / 11 درصد و فوبیای خاص 2 / 13 درصد، وسواس-جبری با 6 / 13 درصد، سلوک با 5 / درصد، افسردگی مزمن با 5
،ADHD به ترتیب بیشترین میزان هم بودی را با اختلال خواندن داشتند و در نوجوانان دختر از نظر برجستگی اختلال های
11 درصد و / 14 درصد، اضطراب فراگیر با 5 / 14 ردصد، فوبیای خاص با 2 / 16 درصد، وسواسی-جبری با 7 / خوردن با 6
10 درصد به ترتیب بیشترین هم بودی را داشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of gender profile of psychiatric disorders comorbidity in dyslexic disorder (a qualitative study)

نویسندگان [English]

  • M Hatami 1
  • A Ahmadian 2
  • H Hassan Abadi 3
1 Corresponding auther: Assistant professor of clinical psychology Kharazmi University
2 ph. D. Student Kharazmi University
3 Assistant Professor of Psychology Kharazmi University
چکیده [English]

Learning disability is a common problem in eductiond achievement and the
most common learning disability is dyslexic disorder. The evidence indicated the
influence of Gender Profile differences in Psychiatric Disorders Comorbidity in
males and females Middle School Students. To assessm psychiatric comorbidity of
comparative study was performed in Gender Profile Male amd Female adolescents
with and without Dyslexic in Middle School Student in East region of Teheran.
Participants included 400 Middle School Student (200 females and 200 males) The
sample consisted of 400 adolescents, 200 with Dyslexic diagnosis and 200 with
typical reading skills and abilities, screened from a larger sample in the public
schools at age range of 15-16 years old who were selected by cluster sampling
method from different school of East region of Teheran. All participants observed
Dyslexic Scale, Psychiatric disorders checklist and other Psychiatric Questionnaire.
There was significant difference between females and males in Gender Profile in
Psychiatric Disorders comorbidity but both gender, obtained higher scores in
ADHD. Psychiatric disorders in children with reading disorder have a higher
comorbidity and gender profiles of psychiatric disorders in this children with
reading disorder is different. The adolescent boys Disorder of ADHD; 34.7%,
social anxiety; 15.4%, chronic depression; 13.5%, Conduct disorder; 13.5%, OCD;
11.6% and phobias1; 1.2% respectively rates of comorbidity with reading disorder,
and adolescent girls in terms of prominence disorders ADHD, eating; 16.6%, OCD;
14.7%, specific phobia; 14.2%, generalized anxiety; 11.5%, and chronic
depression; 10.8%, respectively, had the highest comorbidity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dyslexic
  • psychiatric disorder
  • comorbidity
  • Gender Profile
انجمن روان شناسی آمریکا ( 2000 ). متن تجدید نظر شده چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری
اختلال های روانی ، ترجمه ی هامایک آوادیس یانس و محمدرضا نیکخو( 1389 )، چاپ پنجم، تهران ،
انتشارات سخن.
1. Sidman
2. Barker
3. Pictrang
4. Elliot
5. Sidman
6. Barker
7. Pictrang
8. Elliot
9. litral
10. Operational
11. systematic
Journal of Learning Disabilities, Summer 2013 مجله ی ناتوانی های یادگیری، تابستان 1392
Vol.2, No.4/6-27 6-27/ دوره ی 2، شماره ی 4
25
اصلی پور، عادله؛ کافی ، موسی؛ خسروجاوید، مهناز و فخری، محمدکاظم ( 1392 ). مقایسه ی ویژگی های
روان شناختی دانش آموزان پرورش گاهی و ساکن در خانواده براساس آزمون اندریافت کودکان،
.6-22 ،(1) فص لنام هی روا نشناسی مدرسه، 2
آریاپوران، سعید؛ ع زیز، فرامرز و دنیاروند، حسن ( 1392 )، رابطه ی سبک مدیریت کلاس معلمان با
.22-41 ،(1) انگیزش و پیشرفت ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی. فصل نامه ی روان شناسی مدرسه، 2
باعزت، فرشته ( 1387 ). تعیین عوامل اختلال های هیجانی مؤثر بر نارساخوانی دانش آموزان مقطع ابتدایی .
.30-35 ،(4) مجل هی پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 8
باعزت، فرشته؛ ایزدی فرد، راضیه؛ پیوسته گر، مهرانگیز ( 1388 ). مقایسه سبک های دلبستگی دانش آموزان
.35-41 ،(3) مبتلا به اختلال رفتاری، نارساخوان و عادی. مجل هی علوم رفتاری، 3
بشرپور، سجاد؛ عیسی زادگان، علی و علیزاده، حسین ( 1392 )، عوامل فشارزای دانش آموزان دوره ی
.41-61 ،(1) متوسطه ی شهر اردبیل و برخی متغیرهای مربوطه. فصل نامه ی روان شناسی مدرسه، 2
رحیمیان بوگر ، اسحق و صادقی، احمد ( 1385 ). شیوع اختلال خواندن در دانش آموزان دبستانی. فص لنام ه
.55-65 ،(4) روا نپزشکی و روا نشناسی بالینی ایران، 12
شهنی ییلاق، منیجه؛ کرمی، جهانگیر و شکرکن، حسین( 1383 ). بررسی همه گیرشناسی ناتوانی یادگیری
املا در دانش آموزان دختر ابتدایی شهر اهواز و اثر درمان چند حسی در کاهش ناتوانی یادگیری املا
.129-144 ،(9) در آنان. مجل هی علوم تربیتی و روا نشناسی شهید چمران اهواز، 3
عزیزیان، مرضیه و عابدی، محمدرضا ( 1382 ). ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیصی سطح خواندن برای
پایه ی سوم ابتدایی شهر اصفهان. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.
نصفت، مرتضی، ( 1380 ). آزمون تشخیصی اختلال خواندن. تهران، گزارش نهایی طرح پژوهشی دانشگاه
تهران.
نوری زاده، نرگس؛ میکاییلی منیع، فرزانه؛ رستمی، رضا و صادقی، وحید ( 1391 ). اثربخشی نوروفیدبک بر
.101-112 ،(2) اختلال یادگیری همراه با اختلاف نقص توجه/ بیش فعالی. مجل هی ناتوان یهای یادگیری، 2
American Psychiatric Association (2000), Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric
Disorders, 4th edition, Text Revision (DSM-IV-TR.(Washington DC: American
Psychiatric Association.
مقایسه ی نیم رخ جنسیتی اختلالات روان پزشکی هم بود با اختلال خواندن
26
Arnold E, Goldston D, Walsh A et al. (2005), Severity of emotional and behavioral
problems among poor and typical readers. J Abnorm Child Psychol 33:205Y217.
Beitchman J, Wilson B, Douglas L, Young A, Adlaf E (2001a), Substance use disorders in
young adults with and without LD: predictive and concurrent relationships. J Learn
Disabil 34:317Y332.
Beitchman J, Wilson B, Johnson C et al. (2001b), Fourteen-year follow-up of
speech/language-impaired and control children: psychiatric outcome. J Am Acad Child
Adolesc Psychiatry 40, 75Y82.
Biederman J, Faraone S, Milberger S et al. (1996), A prospective 4-year follow-up study of
attention-deficit hyperactivity and related disorders Arch Gen Psychiatry 53,437Y446.
Biederman J, Mick E, Faraone S (2000), Age-dependent decline of symptoms of attention
deficit hyperactivity disorder: impact of remission definition and symptom type. Am J
Psychiatry 157,816Y818.
Bird H, Gould M, Steghezza B (1993), Patterns of diagnostic comorbidity in a community
sample of children aged 9 through 16 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry
32:361Y368.
Carroll J, Maughan B, Goodman R, Meltzer H (2005), Literacy difficulties and psychiatric
disorders: evidence for comorbidity. J Child Psychol Psychiatry 46,524Y532.
Carroll, J., Maughan, B., & Goodman, R. (2005). Literacy difficulties and psychiatric
disorders: Evidence for comorbidity. Journal of Child Psychology and Psychiatry,
46(4), 524–532.
Duffy A, Alda M, Kutcher S et al. (2002), A prospective study of the offspring of bipolar
parents responsive and nonresponsive to lithium treatment. Journal of Clinical
Psychiatry 63:1171Y1178.
Efstratopoulou, M., Janssen, R., & Simons, J.(2012). Differentiating children with
Attention- Deficit/ Hyperactivity Disorder, Conduct Disorder,Learning Disabilities and
Autistic Spectrum Disorders by means of their motor behavior characteristics.
Research in Developmental Disabilities, 33(9), 193- 204.
Esposito C, Clum G (2002), Psychiatric symptoms and their relationship to suicidal
ideation in a high-risk adolescent community sample. J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry 41:44Y51.
Gilger, J. W., Pennington, B. F., & DeFries, J. C. (1992). A twin study of the etiology of
comorbidity: Attention de®cithyperactivity disorder and dyslexia. Journal of the
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31, 343-348.
Gomez, R., & Sanson, A. V. (1994). Mother±child interactions and noncompliance in
hyperactive boys with and without conduct problems. Journal of Child Psychology and
Psychiatry, 35, 447±490.
Grigorenko E, Wood F, Meyer M, Pauls D (2000), The chromosome 6p influences on
different dyslexia-related cognitive processes: further confirmation. Am J Hum Genet
66,715Y723.
Journal of Learning Disabilities, Summer 2013 مجله ی ناتوانی های یادگیری، تابستان 1392
Vol.2, No.4/6-27 6-27/ دوره ی 2، شماره ی 4
27
Hinshaw S (1992), Externalizing behavioral problems and academic underachievement in
childhood and adolescents: causal relationships and underlying mechanisms. Psychol
Bull 111:127Y155.
Liang K, Zeger S (1986), Longitudinal data analysis using generalized linear models.
Biometrika 73,13Y22.
Livingston R (1990), Psychiatric comorbidity with reading disability: a clinical study. In:
Advances in Learning and Behavioral Disabilities, Vol .Gadow K, ed. Greenwich, CT:
JAI Press, pp 143Y155.
Maughan B (1995), Annotation: long-term outcomes of developmental reading problems.
Journal of Child Psychol Psychiatry 36:357-371.
McNulty M (2003), Dyslexia and the life course. J Learn Disabil 36 :363Y381 Orvaschel
H, Puig-Antich J (1994), The Kiddie-SADS-E, 5th revision. Ft.
Rutter, M., & Yule, W. (1970). Reading retardation and antisocial behavior: The nature of
the association. In M. Rutter, J. Tizard, & K. Whitmore (Eds.), Education health and
behavior (pp. 240±255). London: Longmans.
Seidman, L.,Valera, E., & Makris, N. (2005). Structural Brain Imaging of Attention-Deficit/
Hyperactivity Disorder. Biol psychiatry, 57(5), 1263–1272.
Shaywitz, S., Shaywitz, B., & Epstein, M. (1991).The boundaries of attention deficit
disorder. Journal of Learning Disabilities, 24(7), 78–87.
Sternberg R, Grigorenko E (2002), Difference scores in the identification of children with
learning disabilities:it_s time to use a different method. J Sch Psychol 40:65Y83.
Willcutt E, Pennington B (2000a), Comorbidity of reading disability and attentiondeficit/
hyperactivity disorder: differences by gender and subtype. J Learn Disabil
33,179Y191.
Willcutt E, Pennington B (2000b), Psychiatric comorbidity in children and adolescents with
reading disability. J Child Psychol Psychiatry 41,1039Y1048.
Willcutt, E. G., Pennington, B. F., & DeFries, J. C. (2000). A twin study of comorbidity
between attention-deficit hyperactivity disorder and reading disability. American
Journal of Medical Genetics (Neuropsychiatric Genetics), 96, 293±301.
Williams S, McGee R. (1994), Reading attainment and juvenile delinquency. J Child
Psychol Psychiatry 35,441Y459.
Wood F, Grigorenko E (2001), Emerging issues in the genetics of dyslexia: a
methodological preview. J Learn Disabil 34,503Y511.
Woodcock R, Johnson M (1990), Woodcock-Johnson Psychoeducational Battery-Revised.
Allen, TX: DLM Teaching Resources.