مقایسه ی ویژگی های رفتاری و رشد اجتماعی کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان

4 کارشناس روانشناسی، دانشگاه گیلان

jld-2-4-92-5-7

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه ی ویژگی های رفتاری و رشد اجتماعی دانش آموزان ناتوان در یادگیری با
دانش آموزان بدون مشکلات یادگیری است. نمونه ی این پژوهش 45 دانش آموز ناتوان در یادگیری
مراجعه کننده به مرکز مشکلات یادگیری رشت و 45 دانش آموز بدون مشکل یادگیری بودند. آزمون
خواندن و نوشتن فلاح چای، آزمون ریاضی کی مت، فهرست وارسی ویژگی های رفتاری کودکان
آشنباخ و ادلبروک و مقیاس رشد اجتماعی واینلند اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد
که بین ویژگی های رفتاری کودکان ناتوان در یادگیری و کودکان بدون مشکل یادگیری تفاوت معناداری
وجود دارد. همچنین رشد اجتماعی کودکان ناتوان در یادگیری پایین تر از کودکان بدون مشکل یادگیری
است. این نتایج ضرورت توجه بیشتر به ویژگی های رفتاری و تقویت رشد اجتماعی کودکان ناتوان در
یادگیری را مطرح می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of behavioral characteristics and social development in children with and without learning disability

نویسندگان [English]

  • S Kafi 1
  • Sh Zeinali 2
  • M Khosro javid 3
  • F Miahnahri 4
1 Corresponding Author: Associate professor of psychology, university of Guilan
2 M. A . in psychology , university of Guilan
3 Assistant professor of psychology , university of Guilan
4 M .A . in psychology, University of Quilan
چکیده [English]

The purpose of this study is to compare behavioral characteristics and social
development in students with and without learning disability. The sample of this
research contains 45 students learning disabled who refered to learning problems
center in Rasht and 45 without learning disability students. Fallahchai reading and
writing Test, Kay–math mathematic Test, Achenbach and Edelbrock child
Behavior checklist and Vineland social development scale were administered. The
results of MANOVA showed that there are significant differences between learning
disabled children and normal children in behavioral characteristics. Also learning
disabled children are lower than normal children in social development. The results
suggest the necessity of more attention to behavioral characteristics and improving
social development of learning disabled children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavioral characteristics
  • social development
  • learning disability
ابوالقاسمی، عباس؛ رضایی جمالویی، حسن ؛ نریمانی، محمد و زاهد؛ عادل ( 1390 ). مقایسه ی
شایستگی اجتماعی و مؤلفه های آن در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانش آموزان
.6-23 ،(1) دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا. مجله ناتوان یهای یادگیری، 1
ابوالقاسمی، عباس و جوانشیری، لیلا ( 1391 ). نقش مطلوبیت اجتماعی با سلامت روانی و
خودکارآمدی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر . فصل نامه ی روان شناسی
.6-20 ،(2) مدرسه، 1
براهنی، محمدنقی و اخوت، ولی اله ( 1352 ). مقیاس رشد اجتماعی واینلند در ارزشیابی
شخصیت، تهران: مؤسسه ی انتشارات دانشگاه تهران.
بهرامگیری، فاطمه ( 1380 ). بررسی تأثیر آموزش حل مسئله در بهبود مهارت های اجتماعی
دانش آموزان عقب مانده ذهنی خفیف. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
جلیوند، مریم و غباری، باقر . ( 1383 ). بررسی نقش هنرهای نمایشی در رشد اجتماعی
دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر . مجل هی پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی،
.63 – 78 ،4
حاجلو، نادر؛ رضایی شریف، علی و واحدی، شهرام ( 1391 ). همبسته های هویت یابی فردی در
،(2) دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی شهرستان اردبیل. فص لنام هی روا نشناسی مدرسه، 1
.21-38
خوشابی، کتایون و مرادی، شهرام ( 1386 ). بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در
دانش آموزان دوره ابتدایی استان ای لام. ویژه نام هی توان بخشی در بیمار یها و اختلالات
.28-30 ، روانی، 29
راقبیان، رویا؛ اخوان تفتی، مهناز و حجازی، الهه ( 1391 ). بررسی اثربخشی برنامه ی طراحی شده
براساس رویکردهای پرسش از نویسنده و درک خواندن سه وجهی بر افزایش درک
.39-58 ،(2) خواندن در دانش آموزان. فصل نامه ی روان شناسی مدرسه، 1
رجبی، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و عباسی، مسلم ( 1391 ). نقش عزت نفس و اضطراب امتحان
در پیش بینی رضایت از زندگی دان شآموزان پسر دارای اختلال ریاضی. مجل هی ناتوان یهای
.62-46 ،(1) یادگیری، 3
زامیاد، عباس؛ یاسمی، محمد نقی و واعظی، سید احمد. ( 1375 ). هنجار یابی مقدماتی مقیاس رفتار
.44-55 ، انطباقی واینلند در جمعیت شهری و روستایی کرمان. مجل هی اندیشه و رفتار، 4
زاهد، عادل؛ رجبی، سعید و امیدی، مسعود. ( 1391 ). مقایسه سازگاری اجتماعی، هیجانی،
تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان ب ا و بدون ناتوانی یادگیری . مجل هی
.43-62 ،(1) ناتوان یهای یادگیری، 2
سلیمانی، اسماعیل؛ زاهد بابلان، عادل؛ فرزانه، جبرائیل و ستوده، محمد باقر ( 1390 ). مقایسه ی
نارسایی هیجانی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار .
.87-93 ،(1) مجل هی ناتوان یهای یادگیری، 1
شکوهی یکتا، محسن و پرند، اکرم ( 1385 ). ناتوان یهای یادگیر . ی تهران : انتشارات تیمورزاده.
شهرآرای، مهرناز ( 1382 ). روا نشناسی یادگیری کودک و نوجوا . ن تهران: انتشارات رشد.
صالح، علیرضا ( 1379 ). بررسی و مقایس هی ویژگ یهای شناختی، رفتاری و اجتماعی کودکان
خیابانی شبانه روزی شهر تهرا ن، تهران: پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت
مدرس.
مهرابی، حمید ( 1384 ). بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر
اصفهان. اصفهان: تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.
Achenbach, T. M. & Edelbrock, M. (1980). The classification of child
psychopathology: A review and analysis of empirical efforts. Psychological
Bulletin, 85, 1275-1301.
Bauminger, N., Edelsztein, H. S., & Morash. J. (2005).Social information processing and
emotional understanding in children with LD. Learning Disabilities, 38,45-61.
Barker, S, F., & Ireland, J, L. (2007). The link between dyslexic traits, executive
functioning, impulsivity and social self-esteem among an offender and nonoffender
sample. International Journal of Law and Psychology, (30),492-503.
Barkley, R. A. (2006). ADHD: A Handbook for diagnosis and treatment. New York: The
Guildford Press.
Blackman, E. J. (2000). Social–affective characteristics in early adolescents
identified as learning disabled and nondisabled. Learning Disability Quarterly,
17(4), 268-279.
Cantwell, D. P., & Baker, L. (1991). Association between attention deficit
hyperactivity disorder and learning disorders. Journal of Learning Disabilities,
24, 88-95.
Crick, N. R., & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social
information in children social adjustment. Psychological Social Bulletin, 115,
74-101.
Friese, M., & Hofmann ,W. (2009). Control me or I will control you: Impulses, trait selfcontrol,
and the guidance of behavior. Journal of Research in Personslity,43,795-805.
Gartland, D., & Strosnider, R. (2007). Learning disabilities and young children:
Identification and intervention. Learning Disability Quarterly, 30(1) 63-72.
Gilliam, W. S., & Shahar, G. (2006). Preschool and child care expulsion and
suspension: Rates and predictors in one state. Infants and Young Children,
19(3), 228–245.
Greesham, F. M., & Elliott, S. N. (1999). The social skills deficit as a primary
learning disability. Journal of Learning Disabilities, 22, 120-124
Hulbert–Williams, L., & Hastings, R. p. (2008). Life events as a risk factor for
psychological problems individuals with intellectual disabilities: a critical
review. J .of Intellectual Disabilities Research , 52, 883 -895.
Journal of Learning Disabilities, Summer 2013 مجله ی ناتوانی های یادگیری، تابستان 1392
Vol.2, No.4/124-139 124-139/ دوره ی 2، شماره ی 4
139
Keyiletts, M. (2002). Affective influences on learning Disabled adolescents.
Learning Disability Quarterly, 5(4), 334- 343.
Locascio, G., Mahone, E. M., Eason, S. H., & Cutting, L. E. (2010). Executive
dysfunction among children with reading comprehension deficits. Journal of
Learning Disabilities, 43(5), 441-54
Martorell, A., & Tsakanikos, E. (2008). Traumatic experiences and life events in
people with intellectual disability. Curropin Psychiatry , 21, 445- 448.
Oliva, A. H., & Lagreca, A. M. (1998). Children with learning disabilities: social
goals and strategies. J .of Learning Disabilities , 27, 42- 49.
Pandina, G. J., Bilder, R. H., Harvey, P. D., Keefe, S. E., Aman, M. G., &
Gharabawi, G. (2007). Risperidone and cognitive function in children with
disruptive behavior disorder. Biological psychiatry, Neuroscience and Bio-
Behavioral Review, 14, 253-262.
Sausser, S.H., & Waller, R.J. (2006). A model for music therapy with students with
emotional and behavioral disorder. The Art in Psychotherapy, 33(1), 1-10.
Shahrivar, Z, Shirazi, E., Bageri Yazdi, A., & Alaghband–Rad, J. (2001). Validity
of the child behavior checklist–Persian version in a community sample of
Iranian youths. Iranian J. of Psychiatry and Behavioral Sciences, 5, 45 – 49.
Sheppes,G., Catran, E., & Meiran, N. (2009). Reappraisal (but not distraction) is
going to make you sweat: Physiological evidence for self-control effort.
International Journal of Psychophysiology, 71, 91-96
Slawmousky, L., & Dann, P. (1996). Training blind adolescents in social skills.
Journal of Educational Psychology, 91 (3), 415-438.
Toro, P. A., & Weissberg, R. P. (2002). A comparison of children with and
without learning disabilities on social problem–solving skills, school behavior
and tamely background. Journal of Learning Disabilities, 23, 115 – 120.