اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه ی فعال بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد همدان

2 استادیار روانشناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

jld-3-1-92-7-5

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای حافظ هی فعال بر بهبود عملکرد خواندن
دانش آموزان نارساخوان است. در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون- پس آزمون
با گروه کنترل استفاده شده است. برای این هدف 30 دانشآموز نارساخوان پایه ی سوم و چهارم ابتدایی به
شیوه ی نمونهگیری خوشهای یک مرحلهای، انتخاب شده و به روش تصادفی در گروههای آزمایش و
کنترل گمارده شدند ( 15 دانشآموز در گروه آزمایش و 15 دانشآموز در گروه کنترل). در این پژوهش
آزمون تشخیص سطح خواندن عزیزیان و عابدی مورد استفاده قرار گرفت. آموزش راهبردهای حافظه ی
فعال طی 15 جلسه روی گروه آزمایش انجام گرفت. دادههای به دست آمده با روش آماری تحلیل
کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش حافظ هی فعال عملکرد
خواندن دانش آموزان نارساخوان را بهبود بخشید که این مسئله نشان می دهد که حافظه ی فعال نقش مهمی
در عملکرد خواندن دارد و نقص در این حافظه موجب ضعف عملکرد خواندن می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of working memory strategies training on improvement of reading performance in students with dyslexia

نویسندگان [English]

  • S Karimi 1
  • S Askari 2
1 Corresponding Author: M. A. Islamic University Hamadan Branch
2 Assistant Professor, Kermanshah University
چکیده [English]

This study examined the effectiveness of working memory strategies
training on improvement of reading performance in dyslexie students. In
this study quasi-experimental and pretest-post test with control group design
were applied. For this purpose, 30 students with dyslexia in third grade and
fourth grade on the bases of one stage cluster sampling method selected and
were randomly assigned to control and experimental groups (15 students in
the experimental group and 15 students in the control group). Reading level
detection test of Azizian and Abedi were used in this study. Working
memory strategies training were performed during15 sessions on the group.
The obtained data were analyzed statistically by using of analysis of
covariance (ANCOVA). The results showed that the training of working
memory improved the reading performance of dyslexic students. This study
also showed that working memory has a key role in reading performance
and defect in working memory can cause weakness in it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dyslexia-working memory-reading performance
ارجمندنیا، علی اکبر و سیف نراقی، مریم( 1388 ). تأثیر راهبرد مرور ذهنی بر عملکرد حافظه ی فعال
.173-178 ، دانش آموزان نارساخوان، مجل هی علوم رفتاری، 3
صداقتی، لیلا؛ فروغی، رقیه؛ شفیعی، بیژن و مراثی، محمدرضا ( 1389 ). بررسی میزان شیوع نارساخوانی در
.1-8 ، دانش آموزان طبیعی پایه ی اول تا پنجم دبستانهای اصفهان. شنوایی شناسی، 1
عابدی، احمد و آقابابایی، سارا ( 1389 ). اثربخشی آموزش حافظه ی فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی
.73-81 ،(8) کودکان با ناتوانی یادگیری. مجله روا نشناسی بالینی، 4
عابدی، محمدرضا و عزیزیان، مرضیه ( 1384 ). ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص سطح خواندن برای
.379-387 ، دانش آموزان پایه ی سوم دبستان. اندیشه و رفتار، 4
اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه ی فعال بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان
90
میرمهدی، سیدرضا؛ علیزاده، حمید و سیف نراقی، مریم( 1388 ). تأثیرآموزش کارکردهای اجرایی بر
عملکرد ریاضیات و خواندن دانش آموزان دبستانی با ناتوانی یادگیری ویژه. پژوهش در حیط هی
.1-12 ، کودکان استثنایی، 1
میکاییلی، فرزانه( 1384 ). بررسی مدل واج شناختی خواندن در دانش آموزان پسرعادی و نارساخوان
.380-416 ، دبستانی. پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 4
Alloway, T. P. (2009). The cognitive and behavioral characteristics of children with low
working memory. Child Development, 80, 606-621.
Alloway, T. P. (2009). Working memory, but not IQ, predicts subsequent learning in
children with learning difficulties. European Journal of Psychological Assessment, 25,
92-98.
Gathercole, S. E., Alloway, T. P., Willis, C. & Adams, A. M. (2006). Working memory in
children with reading disabilities. Journal of Experimental Child Psychology,3, 265–
281.
Helland, T. & Abbjornes, A.(2001). Executive Function in dyslexia. J. Neuropsychology.
15 (4), 44-56.
Jeffries, S. & Everatt. J.(2004). Working memory: its role in dyslexia and a other specific
learning difficulties. J of Dyslexia, 11(12), 16-31.
Masoura, E. V. (2006). Establishing the link between working memory function and
learning disabilities. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 4(2), 29-41.
Nevo, E. & Breznitz, Z. (2011). Assessment of working memory components at 6 years of
age as predictors of reading achievements a year later. Journal of Experimental Child
Psychology, 109, 73-90.
Numminen, H. (2002). Working memory in adults with intellectual disability. Famr,
Research Publications 85/2002. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
Rosselli, M., Matute, E., Pinto, N. & Ardila, A.(2006), Memory abilities in children with
subtypes of dyscalculia. Developmentl neuropsychology, 30(3), 801-818.
Sachse–lee, C. & Swanson, H. L.(2001). Mathematical problem solving disabilities: both
Executive Function and phonological processes are important. J of Exceptional
children, s, 79(3), 294-321.
Swanson, H. & Jerman,O. (2006), Math disabilities: A selective meta-anslysis of literature.
Review of Educational Research, 76(2), 249-274.
Swanson, H., Kehler, P. & Jerman, O. (2010). Working Memory, Strategy Knowledge, and
Strategy Instruction in Children With Reading Disabilities. Journal of Learning
Disabilities, 43(1) 24–47.
Swanson, H. & Siege L. (2001). Learning Disabilities as a Working Memory Deficit.
Issues in Education, 7, 1-48.