مقایسه سطوح خودانتقادی، استرس ادراک شده، عاطفه مثبت و منفی در مادران دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد روان شناسی، گروه روان شناسی، واحد اردبیل. دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

10.22098/jld.2018.612

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه سطوح خودانتقادی، استرس ادراک شده، عاطفه مثبت و منفی در مادران دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع علی- مقایسه­ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری در سال تحصیلی 96-1395 بود (100=N). نمونه‌ پژوهش با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­ی مقیاس خود انتقادی، مقیاس های عاطفه مثبت و عاطفه منفی، مقیاس استرس ادراک شده استفاده گردید. داده‌های پژوهش، با تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که سطوح خودانتقادی(خود انتقادی درونی شده، خود انتقادی مقایسه­ای)، استرس ادراک شده منفی و عاطفه منفی در بین مادران دانش‌آموزان با اختلال یادگیری بیشتر از مادران دانش‌آموزان بدون اختلال یادگیری می باشد و همچنین استرس ادراک شده (مثبت) و عاطفه (مثبت) در بین مادران دانش‌آموزان بدون اختلال یادگیری بیشتر از مادران دانش‌آموزان با اختلال یادگیری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the levels of self-criticism, perceived stress, and positive and negative effects in mothers of student with and without learning disorders

نویسندگان [English]

  • S Taklavi 1
  • A Farshi 2
1 Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 M.A. Psychology, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the levels of self-criticism, perceived stress, and positive and negative effects in mothers of student with and without learning disorders. The study method was casual-comparative. The study population consisted of all mothers of student with and without learning disorders in the academic year 1395-96. The sample of study was chosen using the convenient sampling method. To collect the data, self-criticism, perceived stress, positive and negative affect scales were used. The data was analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA).The results showed that the levels of self-criticism (internal criticism, self-criticism comparison), negatively perceived stress and negative effect on the mothers of students with learning disorders were higher than mothers of students without learning disorder and also perceived stress (positive) and efect (positive)  among mothers of students without learning disorder were higher than mothers of students with learning disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-criticism
  • perceived stress
  • positive and negative affect
  • learning disorder
بخشی پور، عباس و دژکام، محمود (1384). تحلیل عاملی تاییدی مقیاس عاطفه مثبت و منفی. مجله روان شناسی، 9(4)، 365-351.

برجیس، مریم؛ منصور حکیم، جوادی؛ محبوبه، طاهر؛ لواسانی، مسعود غلامعلی و حسین خانزاده، عباسعلی (1392). مقایسه ی میزان نگرانی، امید و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم، ناشنوایی و ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی های یادگیری، 3(1)، 27-6.

بگیان کوله مرز، محمدجواد (1391). مقایسه‌ی ناگویی خلقی و کنترل عواطف در مادران دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله‌ی ناتوانی های یادگیری،  2(2)، 24-6.

تاجری، بیوک و بحیرایی، احمدرضا ( 1387). بررسی رابطه ی استرس، نگرش مذهبی و آگاهی با پذیرش کودکان پسر کم توان ذهنی در مادران. پژوهش در حیطه ی کودکان استثنایی، 7 (8)، 205-224.

رجبی، غلامرضا و عباسی، قدرت اله (1390). بررسی رابطه خودانتقادی، اضطراب احتماعی و ترس از شکست با شرم درونی شده در دانشجویان. پژهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1(2)، 182-171.

رضایی، علی محمد و جهان،  فائزه (1394). پیش بینی افسردگی بر اساس مؤلفه های کمالگرایی: نقش میانجی خود انتقادی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 5(19)، 120-150.

سلطانی زاده، محمد؛ ملک پور، مختار و نشاط دوست، حمید طاهر (1387). لذت جسمانی و عاطفه مثبت و منفی در دانشجویان دانشگاه اصقهان. مطالعات روان شناختی، 4(1)، 46-31.

شریفی باستان، فرنگیس؛ یزدی، سیده منور و زهرایی، شقایق (1395). نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عاطفه مثبت و منفی در پیشبینی تاب آوری زنان مبتلا به سرطان پستان. نشریه روان پرستاری، 4(2)، 46-38.

شهرکی پور، حسن؛ کریم زاده، صمد و کرامتی، مهین. (1388). بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی در کاهش تنیدگی والدینی مادران دارای اختلال یادگیری در خواندن و نوشتن. مجله اندیشه های تازه در علوم تربیتی، 4(3)، 62-47.

عریضی، حمیدرضا؛ ناصری محمد آبادی، علی و عسگری، آزاده (1392). نقش عاطفه مثبت در رابطۀ میان عاطفۀ منفی با درد و استرس در زنان شاغل. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 20(75)، 65-100.

فرامرزی، سالار؛ تقی‌پورجوان، علی اکبر؛ دهقانی، مهدی و مرادی، محمد رضا (1394). مقایسه­ی سبکهای دلبستگی و شیوه های فرزندپروری مادران دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان با اختلال یادگیری. دو ماهنامه علمی  پژوهشی جنتاشاپیر، 4(3)، 98-106.

قدیری، محمدحسین(1384). مدیریت خشم. نشریه معرفت، 14(1)، 106-93.

قراء زیبائی، فاطمه؛ علی اکبری دهکردی، مهناز؛ علیپور، احمد و محتشمی، طیبه.(1391). اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی بر استرس ادراک شده و امید به زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز ، 6 (4)، 12- 20.

کوهسالی، معصومه؛ میر زمانی، سید محمود؛ کریملو، مسعود و میرزمانی، منیره سادات.(1390). مقایسه سازگاری اجتماعی مادران با فرزند دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر. مجله ی علوم رفتاری، 2 (2)، 172-165.

نریمانی، محمد؛ آقامحمدیان، حمیدرضا و رجبی، سوران.(1386). مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی. فصلنامه ی اصول بهداشت روانی، 1(15)، 24-15.

Bakhshipur, A. & Degkam, M.(2006).Confirmatory Factor Analysis of Positive Affect and Negative Affect Scale. Journal of Psychology, 9(4), 351-365.(Persian).

Beckman, P. J. (2011). Comparison of mothers and fathers perceptions of the effect of young children with and without disabilities. American Journal on Mental Retardation, 95(3), 585-595.

Begian, M J. Dortaj, F., Mohammad Amini, M.(2013).  Comparison Alexithymia and Affect Control in mothers of student with and without Learning Disabilities.  Journal of Learning Disabilities, 2(2),6-24. (Persian).

Berjis, M.,  Hakim Javadi, M., Taher, M., Lavasani, M. Gh.  &  Hossein Khanzadeh, A. A. (2013). A comparison of the amount of worry, hope and meaning of life in the mothers of deaf children, children with autism, and children with learning disability, Journal of Learning Disabilities, 3(1), 6-27 .(Persian).

Blatt, S.J. Zuroff, D.C. Lance, L. Hawley, L.L. & Auerbach, J.S. (2010). Predictors of sustained therapeutic change. Psychotherapy Research, 20, 37-54.

Dudek, N.S. & Shahar, G. (2015). Daily stress interacts with trait dissociation to predict sleep related experiences in young adults. Journal of Abnormal Psychology,120 (3), 719-729.

Dunkley, D. M. Zuroff, D. C. & Blankstein, K. R. (2006). Specific perfectionism components versus self-criticism in predicting maladjustment. Personality and Individual Differences, 40, 665–676.

Faramarzi, S., Taghipour Javan, A. A., Dehghani, M., Moradi, M. R. (2013).The Investigation and comparison between the attachment styles and mothers of child rearing in ordinal students and students with learning disorder. Jentashapir ,4(3): 245-254.(Persian).

Fredrickson, B. L. & Joiner, T.(2013). Positive emotions trigger upward spirals toward emotional well-being. Psychol Sci;13(2):172-5. 1934003.

Ghara Zibaei, F., Aliakbari Dehkordi, M., Alipour, A., Mohtashami, T.(2013). Efficacy of Group logo Therapy in the perceived Stress and life Expectancy in MS patients. Rph, 6 (4) ,12-20.(Persian).

Gilbert, P. Clarke, M. Hempel, S. Miles, J. N. V. & Irons, C. (2004). Criticizing and reassuring oneself: an exploration of forms, styles and reasons in female students. British Journal of Clinical Psychology, 43, 31–50.

Gilbert, P. Durrant, R. McEwan, K. (2006). Investigating relationships between perfectionism, forms and functions of self-criticism, and sensitivity to put-down. Personality and Individual Differences, 41, 1299-1308.

Koohsali, M., Mirzamani, M. Karimlo, M. ,Mirzamani, M.( 2008). comparison of social adjustment in mothers of educable mentally retarded daughter. Journal of Behavioral Sciences , 2 (2), 165-172.(Persian).

Heiman, T., & Berger, O. (2010). Parents of children with Asperger syndrome or with learning disabilities: Family environment and social support. Research in Developmental Disabilities, 29(3), 289–300.

Hewit, P. L. Flett, G. L. (2002). Perfectionism and stress processes in psychopathology. In: Flett GL, Hewitt PL, editors. Perfectionism: theory, research, and treatment. Washington (DC): American Psychological Association. p. 255- 84.

Houser, R.M., springer, K.W., Pudrovska, T. (2016). "Temporal structures of psychology well being: Continuity or Change". Presented at the 2005Meetings of the Gerontogical society of America, or lando, Florida. Journal of Intellectual Disability Research, 12, 882-874.

Linley , P . A & joseph , S .(2009). Positive psychology in practice. Hoboken, New Jersey: John wiley &sons , Inc.

Mellors, P. (2013). Self-transcendence, and quality of life. Dissertation Abstracts International: Section Bo. The Sciences and Engineering; 60(14), 1533.

Narimani, M., Aghamohammadian, H. R., Rajabi, S.(2007).  A comparison between the mental health of mothers of exceptional children and mothers of normal children. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health, 9(33-34), 15-24. (Persian).

Oreyzi, H., Nasery Mohammadabadi, A., AskariA. (2009).The role of positive affect in relation between pain and stress,and negative affect in employed women. Mazandaran university medicine science, 20(75), 55-63.(Persian).

Rajabi, G & Abbasi, G.( 2011). Survey relation of Self-criticism,  fear of failure with internal shame in student. Researches  of counseling and clinical psychology. 1(2), 171-182. (Persian). 

Roach, M.A., Ormond, G.I., & Barratt, M.S. (1999). Mothers and fathers of children with Down syndrome: Parental Stress and involvement in children. American Journal of Mental Retardation, 104(3), 422–436.

Singer GH.(2006). Meta-analysis of comparative studies of depression in mothers of children with and without developmental disabilities. Am J Ment Retard;111(3):155-69.

Shahraki, H.,  karimzade, S and Keramati, M. (2008).  Survey effectiveness  Family Life Education in reduction stress of  Parenting Stress in mothers with learning disabilities in reading and writing. Modernthoughts in educational science, 4(3), 47-62. .(Persian).   

Sharifibastan, F. , Yazdi, S. M., Zahraei, Sh. (2016).The Role of Cognitive Emotion Regulation and Positive and Negative Affect in Resiliency of Women with Breast Cancer. Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN), 4( 2), 38-46. .(Persian).

Soltani, M., Malekpour, M. , Neshat doost, H T.(2007).subjective wellbeing and positive and negative Affect in Esfahan university students. Psychology studies,4(1),31-46.(Persian).

Tajery, B. Bahriayee,A R.(2008). Survey a relation stress, attitude religion  and Fullness with acceptance  boy child  with Mental retardation in mothers. Research on Exceptional Children, 8, (2), 205-224.(Persian).

Vitaro, F.(2005). Linkages between early childhood, school success, and high school completion. [23 screens]. Available at: URL: http://www.excellence-earlychildhood.com. Accessed Month Day, Year.

Watson, D., Clark, L. A., Tellegen, A.(1999) Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. J Pers Soc Psychol. 54(6):1063-70. 3397865

Watson, D.(2007). Positive affectivity. In: Snyder CR, Lopez SJ, editors. Handbook of Positive Psychology, 11(3), 235-289.

Willcutt, E.G., Boada, R., Riddle, M.W., Chhabildas, N., DeFries, J.C., & Pennington, B.F.  (2011). Colorado Learning Difficulties Questionnaire: Validation of a Parent-Report Screening Measure. Psychological Assessment, 3, 778–791.

Zautra, A.J., Hall, J. S., Murray, K. E.(2012). A New Definition of Health for People and Communities. In: Reich JW, Zautra AJ, Hall JS, editors. Handbook of Adult Resilience, 11(9), 125-195.

Zuroff, D. C. Mongrain, M. & Santor, D. A. (2004). Conceptualizing and measuring personality vulnerability to depression: Comment on Coyne and Whiffen (1995). Psychological Bulletin, 130, 489-511.

Zuroff, D. C. Moskowitz, D. S. & Cote, S. (1999). Dependency, self-criticism, interpersonal behaviour and affect: evolutionary perspectives. British Journal of Clinical Psychology, 38, 231–250.