اثربخشی آموزش چرخش ذهنی بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب) دانش‌آموزان نارساخوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22098/jld.2018.613

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش چرخش ذهنی بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان بود. روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم نارساخوان تبریز در سال تحصیلی 95- 1394 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش‌آموزان نارساخوان بودند که به صورت در دسترس انتخاب و در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان و آزمون تشخیص خواندن و نارساخوانی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس (MANCOVA) چند متغیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که نمره های دانش‌آموزان گروه آزمایشی در پس آزمون عملکرد خواندن بالاتر از گروه کنترل شده است (001/0>p). با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد گردید که تاثیر چرخش ذهنی در عملکرد خواندن مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mental rotation training on reading performance (accuracy, speed & comprehension) in dyslexic students

نویسندگان [English]

  • R Habibi-Kaleybar 1
  • A Farid 2
  • F Shaban 3
1 Corresponding Author: Associate Professor of educational psychology, Azarbaijan Shahid Madani University
2 Assistant professor of educational psychology, Azarbaijan Shahid Madani University
3 M.A. student in educational research, Azarbaijan Shahid Madani university
چکیده [English]

The purpose of the current research was to investigate the effectiveness of mental rotation training on reading performance of dyslexic students. The research method was a quasi-experimental and a type of pretest- posttest with a control group. Statistical population of this research included all male and female students with dyslexia in second grade in Tabriz in the academic year of 2015-16. The sample of the research consisted of 30 dyslexic students who were selected through available sampling and were randomly assigned to experimental and control groups. To collect data, Wechsler intelligence scale for children revised release and reading improvement and dyslexia test were used. Multivariate Covariance (MANCOVA) was used to analyze the data. The findings showed that the scores of the experimental group dyslectic students in reading performance posttest were higher than the control group (P<0/001). The results were discussed and the mental rotation training was recommended to be paid further attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dyslexia
  • mental rotation training
  • Reading performance
افشاریان، ندا؛ یاریاری، فریدون؛ امین الرعایا، فاطمه و قلیچی سکه، مهین (1393). مقایسه توانایی دیداری- فضایی و حافظه کودکان نارساخوان و عادی. فصل نامه کودکان استثنایی، 4) 14( 78- 70.

اهرمی، راضیه؛ شوشتری، مژگان؛ گلشنی منزه، فرشته و کمرزرین، حمید (1390). اثربخشی آموزش دقت برتوانایی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان دختر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان. فصل نامه روان شناسی افراد استثنایی)1( 3، 154-40 .

جدیدی فیقان، مهناز؛ عابدی، احمد؛ جمالی پاقلعه، سمیه و جدیدی فیقان، مریم (1393). اثربخشی مداخلات عصب- روان شناختی بر مولفه های خواندن (سرعت، دقت و درک خواندن) دانش‌آموزان نارساخوان. پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 4(1)، 134- 115.

دلاوریان، مونا؛ افروز، غلامعلی؛ توحید خواه، فرزاد؛ رسول زاده طباطبایی، کاظم و ارجمند نیا، اکبر (1394). مقایسه حافظه فعال دیداری و شنیداری کودکان مستعد دیسلکسیا با کودکان بهنجار: توسط برنامه عصبی- شناختی طراحی شده. مجله ناتوانی های یادگیری، 5) 12( 53 - 43.

زینی وند، مریم (1387). مقایسه اثربخشی روش های چند حسی فرنالد و اورتون عملکرد خواندن دانش  آموزان نارساخوان پسر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

صادقی، احمد؛ ربیعی، محمد و عابدی، محمدرضا (1390). رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش وکسلر کودکان. مجله روانشناسی تحولی (روان شناسان ایرانی)، 7(48) 386- 377.

عباسی، زینب (1391). اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظه فعال بر بهبود عملکرد خواندن  (دقت، سرعت و درک مطلب) دانش‌آموزان نارساخوان دختر دوره ابتدایی شهر کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.

کامیابی، مرضیه؛ تیموری، سعید و مشهدی، علی (1393). اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش‌آموزان نارساخوان. تعلیم و تربیت استثنایی، 14) 2( 41- 33.

کرمی نوری، رضا؛ مرادی، علیرضا؛ اکبری زردخانه، سعید و زاهدیان، حائده (1388). آزمون خواندن و نارساخوانی(نما). تهرانک جهاددانشگاهی دانشگاه تربیت معلم.

کریمی، سمیه و عسگری، سعید (1392). اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان. مجله ناتوانی های یادگیری، 3)1( 90- 79.

محمودی، مرتضی (1392). مقایسه ویژگی های عصب- روان شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی  و عادی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

Abbasi. Z. (2012).The effectiveness of metacognitive strategies and working memory in reading performance (accuracy, speed and comprehension) daughter dyslexic students in primary schools in the city of Kermanshah. Master's Thesis, University of Razi. (Persian).

Afsharian. N., Yaryari, F., Amin Alraya. F., & Ghelichy Seke,.M. (2013). To compare visual- spetial abilities and memory in students with and without reading disorders. Journal of Exceptional Children, 14,4, 69-78. (Persian).

Ahromi, R., Shooshtari ,., Golshani Monazah. F., & Kamar Zarin, H. (2011).The effectiveness of teaching dyslexic students the ability to read carefully the third-grade girl in Isfahan. Journal of Psychology Special, 1,3, 140-154.(Persian).

Bruce C.D& . Hawes, Z. (2015). The role of 2D and 3D mental rotation in mathematics for young children: what is it? Why does it matter? And what can we do about. http://dx.doi.org/10.1007/s11858- 014-0637-4.

Carpenter, R,& Just, L. (2010). Mathematics instruction in resource rooms: Instruction Quarterly. time and Teacher competence. Learning Disabilities,8,95-100.

Casey, J. (2012). A model to guide the conceptualization, assessment, and diagnosis of nonverbal learning disorder. Canadian Journal of School Psychology, 27 (1), 35–57.

Hawes . Z , Moss . J , Caswell . B , Poliszcuzak , D. (2015). Effects of mental rotation training on children’s spatial and mathematics performance: A randomized controlled study. Trends in Neuroscience and Education, 460–68.

Jadidi Fighan, M., Abedi, A., Paghale, S., Safari, S., & Jadidi Fighan. M.(2013).The effectiveness of neuropsychological interventions on the components of reading (Speed, accuracy and reading comprehension) dyslexic students. Research in Clinical Psychology and Counseling, 4(1), 115- 134. (Persian).

Kaltner .S  & Jansen. P. (2014). Mental rotation and motor performance in children with developmental dyslexia. Research in Developmental Disabilities, 35, 741–754.

Kamyabi, M., Teymoori, S., & Mashhadi, A.(2014).The effectiveness of working memory training improves working memory to reduce problems reading and dyslexic students. Special Education, 14, 2, 41- 33. (Persian).

Karimi, S. & Askari, S. (2013). The effectiveness of working memory strategies training on improvement of reading performance in students with dyslexia. Journal of Learning Disabilities.3(1),79-90. (Persian).

Kormi Noori, R., & Moradi, A. (2008). Reading and Dyslexia Test. Tehran: Jahad Daneshgahi. (Persian).

Lum, J.A.G., Ullman, M.T., & Conti-Ramsden, G. (2013). Procedural learning is impaired in dyslexia: Evidence from a meta-analysis of serial reaction time studies. Research in developmental disabilities, 34, 3460-3476.

Delavarian,M., Afrooz,Gh.A., Towhidkhah,F., Rasoolzadeh Tabatabaei, S.K., &. Arjmandnia, A.A.(2015).The comparison of visual and auditory working memory between children at risk of dyslexia and normal readers: Through designed neuro-cognitive program.Journal of Learning Disabilities. 5,2, 129-135. (Persian).

Mahmoodi, M,.(2011).Compare neuropsychological characteristics of children with developmental disorders and in Isfahan. Master’s  Thesis, University of Isfahan .(Persian).

Mannel,C., Meyer,L., Wilcke,A., Boltze,J., Kirsten,H., & Friederici,A.D .(2015).Working memory endophenotype and dyslexia-associated genetic variant predict dyslexia phenotype. Cortex, 71, 291- 305.

Melby, M. & Hulme, C. (2013). Is working memory training effective? A meta-analytic review. Developmental Psychology, 2, 270–291.

Oga, CH., & Horon, F. (2012). Life experiences of individuals living with dyslexia in Malaysia: A Phenomenological study. Procedia-Social and behavioral sciences,46, 1129-1133.

Sadeghi, A., Rabiee., M., & Abedi, M.(2011 ).The fourth edition of the Wechsler Intelligence Scale for Children and validation valid. Journal of Developmental Psychology, 7, 48, 386- 377. (Persian).

Wajuihian, S. (2012). Dyslexia: An Overview. The South African Optometrist, 70(2),89 98.

Zeynivand. M. (2008). Comparison of multi-sensory methods and Everton Fernald third-grade boy reading performance of dyslexic students in Isfahan. Master's Thesis, University of  Isfahan. (Persian).