بررسی مقدماتی الگوی ترسیم ساعت در کودکان با و بدون نارساخوانی تحولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

3 استادیار دانشگاه الزهرا

jld-1-2-91-1-7

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوی ترسیم ساعت در کودکان
با و بدون نارساخوانی تحولی و ارزیابی آزمون ترسیم ساعت به عنوان
ابزاری برای غربالگری در جمعیت کودکان ایرانی انجام شد. پژوهش
حاضر از نوع پسرویدادی با گروه همتا است که در آن 53 دانشآموز
نارساخوان 9 تا 11 ساله با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و 53
دانشآموز عادی که از نظر سن، جنسیت، دست برتری، پایه ی تحصیلی
و هوش بهر با آن ها همتا بودند، با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب
شدند. از این رو حجم کل نمونه مورد بررسی 106 نفر بود.
شرکت کنندگان، پس از تکمیل فرم معلمان و والدین فهرست نشان هی
مرضی کودک، مقیاس هوشی وکسلر کودکان، آزمون تشخیص خواندن
و مصاحبه با ساختار براساس ملاکهای چاپ چهارم راهنمای تشخیصی
و آماری انجمن روان پزشکی آمریکا انتخاب شدند. مفهوم سازی زمان و
ترسیم ساعت، به طور جداگانه و با استفاده از سامانه نمره گذاری کوهن،
ریکی،کیبی و ادموندز که بر روی کودکان مدرسه رو هنجار شده بود،
مورد ارزیابی قرار گرفت. دادهها با تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل
شد. نتایج نشان داد که عملکرد کودکان با نارساخوانی تحولی، در ترسیم
ساعت و جایگزینی عقربه ها به طور معناداری از کودکان عادی
ضعیف تر است. تحلیل کیفی عملکرد، خطاهایی را آشکار ساخت که
ناشی از برنامه ریزی ضعیف در انجام تکلی فهای نیازمند هماهنگی است.
با توجه به تحلیل های کمی و کیفی و تفاوت های بین الگوی ترسیم
ساعت در کودکان با و بدون نارساخوانی تحولی، آزمون ترسیم ساعت
ابزار غربالگری مناسب و بخش سودمندی از ارزیابی جامع عصب
روان شناختی در کودکان با نارساخوانی تحولی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A preliminary study of the clock drawing pattern in children with and without dyslexia

نویسندگان [English]

  • K Ganji 1
  • R Zabihi 2
  • R Khodabakhsh 3
1 Assistant professor of Psychology, Islamic Azad University, Malayer Branch
2 Assistant Professor, Department of Guidance & Counseling, Islamic Azad University (IAU), Islamshahr Branch
3 Assistant professor, Alzahra University
چکیده [English]

The purpose of this research was to
determine of clock drawing pattern in children with
and without developmental dyslexia, and to assess
the usage of clock drawing test as a screening
measure in Iranian children population. The method
of this research was expose facto with matched
group which included 53 children with
developmental dyslexia and 53 normal controlages
9-11 years, matched for age, gender, handedness,
grades and IQ. They were selectedthrough
accesssampling method. Participants were selected
after completed the teacher’s and parent's form of
CSI-4,WISC-R and structured interview according to
DSM-IV-TR. Conceptualization of time and
construction of the clock face drawing were assessed
separately using Cohen, Ricci, Kibby& Edmonds
scoring system normed on school-age children.Data
were analysesby MANOVA. The result showed that
children with developmental dyslexia, performed
significantly poorer than controlsin clock
construction and placements of hands. The
qualitative analysis of performance revealed errors
that were subsequent to poor planning during task
execution. According to quantitative and qualitative
analyses of differences between clock drawing
pattern in children with and without developmental
dyslexia , the clock drawing test is useful screening
measure, as well as a valuable addition to a
comprehensive neuropsychological evaluation in
children with developmental dyslexia

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clock Drawing Test
  • Developmental Dyslexia
  • Neuropsychological Assessment
  • Executive Functioning
بهراد، بهنام ( 1384 ). فراتحلیل شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان ابتدایی ایران . فصلنامه ایرانی
.415-436 ، کودکان استثنایی، 4
Journal of Learning Disabilities, Spring 2012 مجله ی ناتوانی های یادگیری، بهار 1391
Vol.1, No.2/116-139 116-139/ دوره ی 1، شماره ی 2
137
رحیم زاده، سوسن؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ سمیعی کرانی، صمصام و زاده محمدی، علی ( 1387 ). ارزیابی
سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال نارسایی توجه/ فزونکنشی و پیشنهاد شیوههای
.355-366 ، مداخله گری. فصلنام هی روانشناسان ایرانی، 16
شهیم، سیما ( 1373 ). مقیاس تجدید نظر شد هی هوشی و کسلر برای کودکا ن/ انطباق و هنجاریاب ی(چاپ
سوم). شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
عزیزیان، فاطمه و عابدی، محمد رضا ( 1384 ). ساخت و هنجاریابی آزمون تشخی ص خواندن، نمایه
.45-50 ، پژوهشی، سازمان آموزش و پرورش استان اصفها . ن 5
قصابی، صمد؛ تجریشی، معصومه ؛ و میرزمانی، سید محمود ( 1388 ). تأثیر آموزش خودآموزی کلامی بر
کاهش نشانه های برانگیختگی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی . فصلنام هی
.209 -220 ، روا نشناسان ایرانی، 19
گنجی،کامران؛ دلاور، علی و احدی، حسن ( 1389 ). الگوی ترسیم ساعت در کودکان با و بدون اختلال
.321-334 ،(4) نارسایی توجه/ بیش فعالی. فصلنامه ایرانی کودکان استثنای . ی 10
محمد اسماعیل،الهه ( 1383 ). بررسی اعتبار، روایی و تعیین نقاط برش اختلالهای پرسشنامه علائم مرضی
6 ساله مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهرا . ن تهران، - بر روی دانشآموزان 14 (CSI- کودکان ( 4
پژوهشکده کودکان استثنایی.
Barkley, R. A. (2006). Attention deficit/ hyperactivity disorder: A clinical handbook (3rd
ed). New York: Guilford Press
Becker, M. G., Isaac, W., & Hynd, G. W. (1987). Neuropsychological development of
nonverbal behaviors attributed to “frontal lobe” functioning. Developmental
Neuropsychology, 3, 275- 298.
Berninger, VI. W., Nielsen, K. H., Abbott, R. D., Wijsman, E., & Raskind, W. (2008).
Writing problems in developmental dyslexia: under-recognized and under-treated.
Journal of School Psychology, 46(1), 1-21.
Blair, C., Zelazo, D., & Greenberg, M. (2005). The measurement of executive functions in
early childhood. Journal of Developmental Neuropsychology, 28, 561- 571.
Brodaty, H. & Moore, C. M. (1997). The clock drawing test for dementia of the
Alzheimer’s type: A comparison of three scoring methods in a memory disorders clinic.
International Journal of Geriatric Psychiatry 12, 619-627.
Brock, S. E., Jimerson, S. R., & Hansen, R. L. (2009). Identifying, Assessing, and Treating
ADHD at School. New York: Springer.
Brocki, K. C., Eninger, L., Thorell, L. B., & Bohlin, G. (2010). Interrelations between
executive function and symptoms of hyperactivity/impulsivity and inattention in
preschoolers: A two year longitudinal study. Journal of Abnormal Child Psychology,
38(2), 163-171.
Carte, E. T., Nigg, J. T., & Hinshaw, S. P. (1996). Neuropsychological functioning, motor
speed, and language processing in boys with and without ADHD. Journal of Abnormal
Child Psychology, 24, 481- 49.
Castellanons, E. X. (1997). Toward a path physiology of attention–deficit/ hyperactivity
disorder. Clinical Pediatrics, 36, 381-393.
Chan, D., Ho, C. S., Tsang, S., Lee, S. H., & Chang, K. H. (2007).Prevalence, gender ratio
and gender differences in reading related cognitive abilities among Chinese children
with dyslexia in Hong Kong. Educational Studies, 33, 249-265.
Cohen, M. J., Riccio, C. A., Kibby, M. Y., & Edmonds, J. E. (2000). Developmental
progression of clock face drawing in children. Child Neuropsychology, 6, 64-76.
Denckla, M. B. (1996). Biological correlates of learning and attention: What is relevant to
learning disability and attention–deficit/hyperactivity disorder? Journal of
Developmental and Behavioral Pediatrics. 17, 114-119.
Daimond, A. (2000). Preschool children’s performance in cognitive functions. Journal of
Developmental Neuropsychology, 28, 689 - 729.
Dawson, P., & Guare, R. (2004). Executive skills in children and adolescents. New York:
Guilford Press.
Eden, G. F., Wood, F,. & Stein, J. F. (2003). Clock drawing in developmental dyslexia.
Journal of Learning Disabilities, 36(3), 216-228.
Freedman., M., Leach, L., Kaplan, E., Wincor, G., Shulman, K. I., & Delis, D. C. (1994).
Clock Drawing: A neuropsychological Analysis. New York: Oxford University Press.
Gadow, K. D., & Sprafkin, J. (1994). Child symptom inventories manual. Stony Brook.
New York: Checkmate Plus Ltd.
Ganji, K. & Zabihi, R. (2010). Clock drawing pattern in children with and without
attention – deficit / hyperactivity disorder (ADHD) in Iran. Oral presentation at the
ICBEPS 2010: International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological
Science, Paris, France.
Hallahan, D. P., & Kauffman, T. M. (2003).Exceptional Learners: Introduction to special
education. (3rd ed). New York: Allyn and Bacon.
Kelly, P. D. (2002). THIS ISSUE: Learning Disorders. Pediatric Annals, 34(4), 259-262.
Kibby, M. Y., Cohen, M. J., & Hynd, G. W. (2002). Clock face drawing in children with
attention deficit/ hyperactivity disorder. Arc of Clinical Neuropsychology, 17, 531-546.
Kirk, S. A., Gallagher, J. J., Anastasiow, N. J., & Coleman, M. R. (2006). Educating
Exceptional Children. Boston: Houghton Mifflin.
Libon, D. J., Malamut, B. L., Swenson, R., Sands, L. P., & Cloud, B. S. (1996). Further
analyses of clock drawings among demented and no demented older subjects. Archives
of Clinical Neuropsychology, 11, 193-205.
Nigg, J. T., Hinshaw, S. P., Carte, E. T., & Treuting, J. J. (1998). Neuropsychological
correlates of childhood attention – deficit/hyperactivity disorder: Explainable by
comorbid disruptive behavior or reading problems? Journal of Abnormal Psychology.
107: 468-480.
O’Rourke, N., Tuokko, H., Hayden, S., & Beattie, B. L. (1997). Early identification of
detention: Predictive validity of the clock test. Archives of Clinical Neuropsychology,
12, 257-267.
Passler, M. A., Isaac, W., & Hind, G. W. (1985). Neuropsychological development of
behavior attributed to frontal lobe functioning in children. Developmental
Neuropsychology, 1, 349-370.
Pinto, E., & Peters, R. (2009). Literature Review of the Clock Drawing Test as a Tool for
Cognitive Screening. Dementia Greater Cog Discords, 27, 201-213.
Purvis, K. L., & Tannock, R. (1997). Language abilities in children with attention deficit
hyperactivity disorder, reading disabilities and normal controls. Journal of Abnormal
Child Psychology. 25: 133-144.
Rouleau, I., Salmon, D. P., & Butters, N. (1996). Longitudinal analysis of clock drawing in
Alzheimer’s disease patients. Brain and Cognition, 31, 17-34.
Sadock , V., & Sadock , B.(2005) .Comprehensive Textbook of Psychiatry . (8th ed).
William & Wilkins, chap 39, p, 3183-3204.
Seidman, L. J. (2006). Neuropsychological functioning in people with ADHD across the
lifespan. Clinical Psychology Review, 26, 466-485.
Shulman, K. & Feinstein, A. (2004). Quick Cognitive Screening for Clinicians. London:
Martin Dunitz.
Welsh, M. C., Pennington, B. F., & Groisser, D. B. (1991). A normative – developmental
study of executive function: A window of prefrontal function in children.
Developmental Neuropsychology, 7, 131-149.