تماس با ما

آدرس مکاتبات پستی: اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، طبقه سوم، دفتر مجله ناتوانی‌های یادگیری.

تلفن تماس: 04531505653

دورنگار: 04531505653

آدرس پست الکترونیکی: jlduma@yahoo.com

آدرس سایت: http://jld.uma.ac.ir


CAPTCHA Image