راهنمای نویسندگان

بسم تعالی

راهنمای نویسندگان مقالات فصلنامه علمی پژوهشی ناتوانی‌های یادگیری

 

فرم قالب مقاله

نمونه مقالات منتشر شده فصلنامه

فرم مشخصات نویسندگان

فرم تعارض منافع و تعهدنامه

فرم منبع نویسی بر اساس  APA7

 

رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

 • در قالب گزارش یک پژوهش علمی مبتنی بر ملاحظات روش شناختی جدید تدوین شود.
 • مقالات ترجیحاً با استفاده از نرم‌افزار 2003 Microsoft office Word و یا بالاتر نوشته شود.
 • نوع و اندازه‌ حروف برای زبان فارسی با قلم B Zar و سایز 11 و برای زبان انگلیسی Times New Roman و سایز 10،  تعداد صفحات حداکثر در 12 صفحه‌ی (20 سطری)  با حاشیه‌ی 5/2 و فاصله‌ی خطوط 1باشد.
 • عنوان: فونت 12 پررنگ (Bold)
 • سر فصل‌ها: فونت 11 پررنگ (Bold)
 • چکیده‌‌ی مقاله 150 تا 250 کلمه (ساختارمند شامل: هدف، روش پژوهش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری) به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود (چکیده لاتین در ابتدای چکیده مبسوط مقاله و چکیده فارسی قبل از مقدمه مقاله اصلی آورده شود).
 • واژه­‌های کلیدی (3 تا 6 واژه) در پایان چکیده ‌های فارسی و انگلیسی ذکر شود.
 • به هنگام پذیرش مقاله‌، چکیده‌ی بلند انگلیسی در حد 1200-1000 واژه‌، از مقاله‌ی خود که حاوی حداکثر یک جدول یا نمودار مهم باشد به همراه فایل نهایی مقاله به مجله ارسال فرمائید.
 • ساختار چیکده مبسوط انگلیسی:
 • عنوان مقاله، نام و آدرس نهایی نویسندگان، چکیده انگلیسی کوتاه و در ادامه مقدمه: 250 واژه، روش مطالعه: 250 واژه، یافته‌ها: یک جدول و نمودار مهم همراه با توضیحات در حد 250 واژه، نتیجه‌گیری: 250 واژه و در انتها ملاحظات اخلاقی (پیروی از اصول اخلاق پژوهش، حامی مالی، مشارکت نویسندگان، تعارض منافع) می‌باشد.
 • اصل مقاله شامل:
  • چکیده انگلیسی
  • چکیده مبسوط انگلیسی
  • چکیده فارسی
  • مقدمه (بیان مسئله، پیشینه­‌ و اهداف پژوهش)
  • روش (جامعه‌ی آماری، اندازه ‌ی نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار پژوهش، نحوه‌ی اجرا و روش پژوهش و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها)
  • یافته‌ها (جداول، نمودارها و نتایج حاصل از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی حداکثر 5 جدول)
  • بحث و نتیجه‌­گیری (بحث روی نتایج پژوهش و مقایسه با نتایج قبلی و تبیین یافته­‌ها، بیان محدودیت­‌ها و پیشنهادها) و منابع باشد.
  • ملاحظات اخلاقی (شامل پیروی از اصول اخلاق پژوهش، حامی مالی، مشارکت نویسندگان، تعارض منافع).
  • منابع فارسی و انگلیسی همراه لینک آنلاین مقالات بر اساس APA7 (مراجعه به فایل پیوست)
 • منابع مورد استفاده به ترتیب الفبایی نام خانوادگی براساس ضوابط APA در پایان مقاله به‌صورت زیر تنظیم شود:
 1. منابع مورد استفاده فارسی در پایان مقاله به زبان انگلیسی برگردانده و به ترتیب حروف الفبای نام‌خانوادگی نگارنده مرتب شوند. در انتهای منابع فارسی که به انگلیسی ترجمه می شوند عبارت (Persian) نوشته شود (پس علاوه بر منابع لاتین و منابع فارسی، ترجمه شده ی منابع فارسی نیز در انتهای مقاله آورده شود). آدرس لینک آنلاین یا Doi منابع فارسی و لاتین استفاده شده در مقاله همانند فرمت مقالات منتشر شده نوشته شود.
 2. کتاب (تألیف): نام خانوادگی، نام نویسنده‌یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان. نوبت چاپ، محل چاپ، نام ناشر.
 3. کتاب (ترجمه): نام خانوادگی، نام نویسنده ‌یا نویسندگان(سال انتشار به لاتین). عنوان. نام و نام‌خانوادگی مترجم (سال انتشار)، نوبت چاپ، محل چاپ، نام ناشر.
 4. مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده‌یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله، دوره، شماره، صفحه.
 5. گزارش تحقیق یا پایان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده‌یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان (پایان‌نامه­های کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری یا گزارش تحقیق). نام سازمان یا دانشگاه.
 6. سمینار یا کنفرانس: نام خانوادگی، نام نویسنده‌یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله. نام سمینار یا کنگره، محل برگزاری، صفحه.
 7. در متن مقاله هرجا که لازم است نام خانوادگی مؤلف و سال انتشار در داخل پرانتز نوشته شده و در مورد اصطلاح و اسامی لاتین، معادل خارجی آن در پاورقی ذکر شود.
 • مجله در ویرایش، اصلاح و هم­آهنگ سازی اصطلاح علمی و یا تغییرهای ضروری مقاله آزاد است.
 • مجله در قبول یا رد مقالات دریافت شده آزاد است.
 • مسئولیت درستی هر مقاله به عهده­ی نویسنده(گان) خواهد بود.
 • مقاله‌‌ی ارائه شده نباید قبلاً در هیچ نشریه­ای عیناً ‌چاپ شده باشد.
 • ارسال تعهدنامه‌ی کتبی از طرف نویسنده‌ی مسئول مبنی بر عدم ارائه‌ی مقاله به مجلات دیگر الزامی است.
 • عنوان مقاله و نام نویسنده(گان) به زبان فارسی و انگلیسی همراه با رتبه­ی علمی، محل کار، نشانی کامل، تلفن، آدرس پست الکترونیکی در فایل مشخصات نویسندگان مجزا از متن اصلی نوشته و از سایت ارسال شود.
 • فایل مقاله (فایل مقاله با ذکر مشخصات و فایل مقاله بدون ذکر مشخصات به همراه یک فایل مشخصات نویسندگان) با ثبت‌نام در سامانه‌یjld.uma.ac.ir ارسال شود.
 • کاربرگ تعهد و تعارض منافع نویسندگان تائید شده از سامانه ارسال شود.

نشانی: اردبیل  ـ صندوق پستی  179 ـ کدپستی 11367-56199، دفتر فصل‌نامه 

Jlduma@yahoo.com