بررسی عوامل مؤث ر بر مهار تهای خوانانویسی دانش آموزان دوره ی ابتدایی از دیدگاه معل مان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد زبان شناسی

jld-1-3-91-4-2

چکیده

یکی از مشکلات شایع در مدارس ابتدایی خوانایی
دست خط دانش آموزان است. هدف پژوهش حاضر بررسی
عوامل مؤث ر بر این خوانانویسی دانش آموزان دوره ی ابتدایی
است. روش انجام این پژوهش توصیفی– پیمایشی و نمونه ی
آماری شامل 100 نفر از آموزگاران دوره ی ابتدایی شهرستان
لاهیجان بودند. که با استفاده از روش نمون هگیری تصادفی- طبقه
ای انتخاب شدند. پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش،
4 عامل به عنوان عوامل اصلی انتخاب و بر اساس آن ها سؤالات
پژوهش طراحی شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محق ق ساخته
t 24 سؤالی بود. جهت تجزیه و تحلیل داد هها ازروش آماری
تک متغیره برای مقایسه ی میانگین ها با سطح متوسط 3 استفاده
شد. نتایج حاصل نشان داد که عوامل پیش نیاز نوشتاری، عوامل
کارپژوهی و عوامل مرتبط با دیکته نویسی بر خوانانویسی
دانش آموزان مؤث ر است و عوامل مربوط به خطاهای متداول تأثیر
چندانی بر خوانانویسی دانش آموزان ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the factors influencing primary students’ handwriting legibility from the teacher's viewpoint

نویسندگان [English]

  • M Khosro Javid1 1
  • S Ghavami Lahij 2
1 Corresponding Author: Assistant Professor of Psychology University of Guilan
2 M.A. in Linguistics
چکیده [English]

One of the most common problems in
schools is students’ illegible handwriting. The
purpose of the present research was to study the
effective factors on primary students' legible
handwriting. This study was conducted with
descriptive survey method. The participants for this
study included 100 teachers of Lahijan. The sample
was selected using random sampling method. After
codification of theoretical background, 4 factors that
affect handwriting were selected. Based on these
factors the research’s questions were made. The
measuring instrument was a researcher – designed
questionnaire with 24 questions. Analyzing of data
was conducted using t-test single-variable for
comprising with average level(3). Statistical test
results showed that prerequisite writing skills,
ergonomic factors and factors related to dictation
affect on students handwriting legibility and common
errors in writing don’t have any effect on
handwriting legibility

کلیدواژه‌ها [English]

  • Writing disability
  • legibility
  • ergonomic factors
  • prerequisite writing skills
  • dictation
  • common errors in writing
آدم زاده ، فاطمه( 1380 ). تأثیر آموزش راهبردهای شناختی در اصلاح نوشتاری دان شآموزان دارای
ناتوانی یادگیری پای هی پنجم ابتدایی نجف آبا . د پایان نام هی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه
تهران، تهران.
اسدپور، ساسان ( 1375 ). بررسی مشکلات درست نویسی در دان شآموزان پسر و دختر پای هی
پنجم در شهر شیرا . ز پایان نامه ی کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران.
تبریزی، مصطفی( 1382 ). درمان اختلالات دیکته نویس . ی تهران: انتشارات فراروان.
ترکمان، منوچهر( 1373 ). آمادگی برای نوشت . ن(چاپ اول). تهران: انتشارات کودک آموز.
سلیکویتز، مارک( 1998 ). نارساخوانی و سایر مشکلات یادگیر . ی ترجمه عصمت فاضلی ( 1383 ). چاپ
اول. تهران: نشر یسطرون.
.22-33 ،(8) سلیمی، مسعود( 1387 ). اختلال در نوشتن. ماه نام هی تعلیم و تربیت استثنایی، 6
سلیمانی، زهرا( 1387 ). ارتباط آگاهی واج شناختی و نمر ه ی دیکته ی دانش آموزان فارسی زبان
.21-28 ، دوم ابتدایی. تاز ههای علوم شناختی، 1
صمدی ، رضا( 1382 ). تأثیر سبک های گرفتن قلم بر میزان خوانایی، دقت و سرعت نوشتاری
.57-63 ، دانش آموزان ابتدایی. تاز ههای علوم شناختی، 4
.( گلاور،جان و برونینگ، راجر( 1990 ). روان شناسی تربیت . ی ترجمه علی نقی خرازی( 1385
تهران، نشر دانشگاهی.
نادرتبار، مهستی( 1377 ). بررسی عملکرد دان شآموزان پای هی دوم ابتدایی مدارس دولتی منطقه 9
آموزش و پرورش تهران، در سه الگوی گرفتن مداد، مهارت کاربرد شیءدرو ن دست، و
مهارت یدی و رابط  هی آن با میزان مهارت دست نویس . ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد .
دانشگاه علوم بهزستی و توان بخشی، تهران.
والاس، جرالد و مک لافلین، جیمزآ( 1980 ). ناتوان یهای یادگیری و ویژگ یهای آ . ن ترجمه نقی
منشی طوسی ( 1371 ). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
هامیل ، دونالد و بارتل، نتی آر. ( 2002 ). آموزش دان شآموزان دارای مشکلات یادگیری و
رفتار . ی ترجمه اسماعیل بیابانگرد و محمدرضا نا یینیان ( 1381 ). تهران، پژوهشکده کودکان
استثنایی.
هالاهان ، دانیل پی. و کافمن، جیمزام. ( 1998 ). کودکان استثنایی مقدمه ای بر آموز شهای ویژ.ه
ترجمه مجتبی جوادیان ( 1371 ) . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
Amundson, S. J.(1995). Evaluation Tool of Children's Handwriting (ETCH)
Examiner's Manual. O.T. Kids, Homer, AK.
Cornhill, H., & Case-Smith, J.(1996). Factors that relate to good and poor
handwriting. The American Journal of Occupational Therapy, 50, 732-739.
Dennis, J.L and Swinth, Y.(2001). Pencil grasp and children’s handwriting
legibility during different length writing tasks. American journal of Occupational
Therapy, 55, 75-163.
Feder, k. and Majnemer, A.(2007). Handwriting development, competency
and intervention, journal of Developmental Medicine and Child Neurology, 49(4),
312-317.
Fletcher, J., Lyon, G., Fuchs, L. & Barnes, M.(2007), Learning disabilities,
USA: The Guilford press.
Groff, P.(1995). Handwriting and its relationship to spelling, journal of The
Simplified Spelling Society, 19, 22-25.
Galanis, J.(2008). The effect of the handwriting without tears program on
student cursive writing achievement at central institute for deaf, M thesis,
Washington University School of medicine.
Koziatek, S. and Powell, N.(2003). Pencil grips, legibility, and speed of
fourth graders’ writing in cursive, American journal of Occupational Therapy, 57,
284-288 .
Marr, D., Windsor, M., Cermak. Sh.(2003). Handwriting Readiness locatives and
Visomotor skills in kindergarten years. ECRP, 3( 1),112-121.