مقایسه ی نیم رخ حافظه و توجه دانش آموزان مبتلا به ناتوان یهای یادگیری با دانش آموزان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه خلیج فارس

jld-1-3-91-4-4

چکیده

هدف این تحقیق مقایسه ی نیم رخ حافظه و توجه
دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری با دانش آموزان عادی می باشد.
با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، پنج
گروه 15 نفری( 15 دانش آموز عادی، 15 دانش آموز دچار ناتوانی در
یادگیری املاء، 15 دانش آموز دچار ناتوانی در یادگیری ریاضی، 15
دانش آموز دچار ناتوانی در یادگیری خواندن و 15 نفر دچار ناتوانی در
یادگیری از نوع مرکب) از دو ناحیه ی آموزش و پرورش شهرستان
بوشهر انتخاب و همتا شدند. سپس در قالب روش علی-مقایسه ای
آزمون اختلال در خواندن، املاء، حساب، مقیاس تجدیدنظر شده ی
هوشی وکسلر کودکان، آزمون عملکرد پیوسته و مصاحبه ی بالینی اجرا
نشان داد گروه ها در MANOVA شد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره
.(P<0/ میزان توجه و توانایی حافظه با هم تفاوت معناداری دارند( 001
به طوری که نتایج آزمون توکی نشان داد دانش آموزان عادی در مقایسه
با سایر گروه های دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری از میزان توجه و
پس از آن به ،(P<0/ توانایی حافظه ی بالاتری برخوردار هستند( 001
ترتیب دانش آموزان دارای نارسایی حساب و دانش آموزان دارای
نارساخوانی بدون تفاوت معنادار بودند، سپس دانش آموزان دارای
نارسانویسی و پایین تر از همه، دانش آموزانی که دارای بیش از یک
ناتوانی یادگیری بودند، کم ترین میزان توجه و توانایی حافظه را دارا
این تحقیق نشان داد که دانش آموزانی که مشکل .(P<0/ بودند( 001
نارسانویسی و به ویژه ترکیب دو یا سه ناتوانی در یادگیری را دارند از
توانایی حافظه و توجه کم تری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of the memory and attention profiles of students with and without learning disabilities

نویسندگان [English]

  • S Rajabi
  • A Pakizeh
Assistant Professor of psychology, Persian Gulf University
چکیده [English]

The aim of this study is Comparison
of memory and attention's profile in students
with learning disabilities and normal students.
Sample was five groups(15 normal students, 15
students with dyslexia, 15 students with
dysgraphia, 15 students with dyscalculia and 15
students with two or three disable) that selected
with multistage cluster random sampling in
schools of Bushehr and matched. Tools used in
this study include impaired reading test,
writhing, calculate, Continuous Performance
Test(CPT), Wechsler intelligence scale for
children revised, and clinical interview.
MANOVA Results indicated significant
deferent between groups (P<0.001). Tukey
(HSD) analyze showed normal students has
more attention and memory in comparing with
other groups(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia
and students with two or three
disability)(P<0.001). Then, to rank was
students with dyscalculia and dyslexia, students
with dysgraphia, and lesser of others, students
with two or three disability(P<0.001). This
study indicated students with dysgraphia and
especially students with two or three
disabilities have less attention and memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disabilities
  • Student
  • memory
  • Attention
احدی، حسین؛ کاکاوند، علیرضا( 1383 ). مقایسه ی حافظه ی آشکار و نهان کودکان مبتلا به نارسایی
ویژه در یادگیری و کودکان عادی از طریق آزمون های تصویری. فصلنام هی دانش و پژوهش در
.155-168 ، روا نشناسی، 22 و 21
امیریانی، فرشته؛ طاهایی، علی اکبر؛ کمالی، محمد( 1390 ). بررسی مقایسه ای توجه شنیداری در
.55-63 ،(1) 7 ساله. شنوایی شناسی، 20 - دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری و عادی 9
مقایسه ی نیم رخ حافظه و توجه دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری با دانش آموزان عادی
82
برهمند، اوشا؛ نریمانی، محمد؛ امانی، ملاحت( 1385 ). شیوع اختلال حساب نارسایی در دانش آموزان
.917-930 ،(4) دبستانی شهر اردبیل. فصلنام هی پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 6
بهراد، بهنام ( 1384 ). فراتحلیل شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان ابتدایی ایران. فصلنام هی
.417-436 ،(4) پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 7
.( دادستان، پریرخ( 1389 ). اخت لا لهای زبان. رو شهای تشخیص و بازپروری(روان شناسی مرضی تحولی 3
تهران: انتشارات سمت.
رمضانی، مژگان؛ فرضی گلفزانی، محمد( 1381 ). مقایسه ی حافظه ی کوتاه مدت در دانش آموزان حساب
.75-93 ،(1) نارسا و عادی. فصلنام هی پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 4
شفیعی، بیژن؛ توکل، سمیرا؛ علی نیا، لیلا؛ مراثی، محمد رضا؛ صداقتی، لیلا؛ فروغی، رقیه( 1387 ). طراحی
و ساخت آزمون غربالگری تشخیص اختلال در خواندن در پایه های اول تا پنجم دانش آموزان مقطع
.53-60 ،(2) ابتدایی در شهر اصفهان. شنوایی سنجی، 17
شهیم، سیما( 1373 ). کاربرد مقیاس هوش وکسلر کودکان در ایران. مجل هی پژوه شهای روان شناختی،
.5-15 ،( 3 و 4 )1
عابدی، احمد؛ ملک پور، مختار، مولوی؛ حسین؛ عریضی سامانی، حمید رضا؛ امیری، شعله( 1387 ). مقایسه ی
ویژگی های عصب روان شناختی کودکان خردسال با ناتوانی های یادگیری عصب روان شناختی/تحولی و
.1-18 ،(1) عادی پیش از دبستان. فصلنام هی پژوهشدر حیط هی کودکان استثنایی، 8
کجباف، محمد باقر؛ لاهیجانیان، زهرا؛ عابدی، احمد( 1389 ). مقایسه ی نیم رخ حافظه ی کودکان عادی با
،(1) کودکان دچار ناتوانی های یادگیری در املاء ریاضی و روخوانی. تاز ههای علوم شناختی، 12
.17-25
مارنات، گری-گراث.( 2003 ). راهنمای سنجش روان . ی ترجمه: حسین پاشا شریفی و محمدرضا
نیکخو( 1386 ). تهران: انتشارات رشد.
نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران؛ افروز، غلامعلی؛ صمدی خوشخو، حسن( 1390 ). بررسی کارآمدی مراکز
ناتوانی های یادگیری استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دانش آموزان. فصلنام هی
.109-128 ،(1) ناتوان یهای یادگیری، 1
هادیان فرد، حبیب؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز( 1379 ). تهیه و ساخت فرم
.388-404 ،(4) فارسی آزمون عملکرد پیوسته. مجله روا نشناسی، 4
Anastasi, A., & Urbina, S.(2009). Psychological testing. N.D.: Pearson Education.
Bohm, B., Smedler, A. C., & Forssberg, H.(2004).(pp. 263-278). Baltimore, MD: Brookes.
Impulse control, working memory and other executive functions in preterm children
when starting school, Acta peadiatrica, 93,1363-1371.
Chabot, R. A., diMichele, F., Prichep, L., & John, E.R.(2001). The clinical role of
computerized EEG inthe evaluation and treatment of learning and attention disorders in
children and adolescents. Journal ofClinical Neuropsychiatry, 13, 171-186.
Demos, J. N.(2004). Getting started with neurofeedback.Norton & company, New york,
London.Fahrion, S. L; Walters, E. D; Coyne, L; & Allen, T.(1992). Alteration in EEG
amplitude, personality factorsand brain electrical maping after alpha-thetatraining: a
controlled case study of an alcoholic recovery.
DuPaul, G. J., McGoey, K. E., Eckert, T. L., & VanBrakle, J.(2001). Preschool children
with attention-deficit/hyperactivity disorder: Impairments in behavioral, social, and
school functioning. Journal of the American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry, 40(5), 508-515.
Fernández, T., Garcı´a, F., Prado Alcalá, R.A., Santiago, E., Fernández Bouzas, E.,
Harmony, T., Dı´az Comas, L., Belmont, H(2008). Positive vs. Negative reinforcement
in neurofeedback applied to learning disabled children. Clinical Neurophysiology.
119(9), 163.
Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S., & Barnes, M. A.(2007). Learning disabilities:
From identification to intervention. NY: Guilford.
Garsia VL, Pereira LD, Fukuda Y.(2007). Selective attention: psi performance in children
with learning disabilities. Brazil Journal Otorrinolaringol, 73(3), 404-411.
Gasser T, Rousson V, Scheiter U.(2003). EEG power and coherence in children with
educational problems. Clin Neurophysiol, 20, 273-282.
Hartman, J. & Hunfalvay, T.(2002) . Effect of attentional focus of learning the basic cust
for fly fishing . Journal of Motor Behavior, 200, 95-123.
Howes, N. L., Bigler, E. D., Burlingame, G. M., & Lawson, J. S.(2003). Memory
performance of children with dyslexia: A comparative analysis of theoretical
perspectives. Journal of Learning Disabilities, 36(3), 230-246.
Kibby, M.Y., Marks, W., Morgan, S., & Long, Ch. J.(2004). Specific impairment in
developmental reading disabilities: A working memory approach. Journal of Learning
Disabilities, 37(4), 349-363.
Landerl, K., & Willburger, E(2010). Temporal processing, attention, and learning disorders.
Learning and Individual Differences, 20, 393–401.
Lerner, J. W.(2003). Learning disabilities: Theories, diagnosis, and teaching strategies(9th
ed.). Boston: MA: Houghton Mifflin.
Mabbott, D. J., & Bisanz, J.(2008). Computational skills, working memory, and conceptual
knowledge in older children with mathematics learning disabilities. Journal of Learning
Disabilities, 41(1), 15-28.
Mason, D. J., Humphreys, G. W. and Kent, L. S.(2003). Exploring Selective Attention in
ADHD: Visual Search Through Space and Time. Journal of Child Psychology and
Psychiatry, 4(2), 1-20.
Masoura, E. V.(2006). Establishing the link between working memory function and
learning disabilities. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 4(2), 29-41.
McNamara, J. K., & Wong, B.(2003). Memory for everyday information in students with
learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 36(5), 394-406.
National Joint Committee on Learning Disabilities.(2007, June). The documentation
disconnect for students with learning disabilities: Improving access to postsecondary
disability services. Available at www.ldonline.org/njcld.
Rosselli, M., Matute, E., Pinto, N., & Ardila, A.(2006). Memory abilities in children with
subtypes of dyscalculia. Developmental Neuropsychology, 30(3), 801-818.
Sadock, B.J., & Sadock, V.A.(2007). Kaplan & Sadock s comprehensive textbook of
psychiatry. Lippincott Williams and Wilkins. Eighth Edition.
Seidman, L. J.(2006). Neuropsychological functioning Archive of SID in people with
ADHD across the lifespan. Clinical Psychology Review, 26, 466–485
Sterr, A. M.(2004). Attention performance in young adults with learning disabilities.
Learning and Individual Differences, 14, 125–133
Swanson, H. L., & Jerman, O.(2006). Math disabilities: A selective meta-analysis of the
literature. Review of Educational Research, 76(2), 249-274.
Swanson, L. H., & Jerman, O.(2007). The influence of working memory on reading growth
in subgroups of children with reading disabilities. Journal of Experimental Cild
Psychology, 96(4), 249-283.
Taroyan, N.A., Nicolson, R.I. and Fawcett, A.J.(2007). Behavioral and neurophysiological
correlates of dyslexia in the continuous performance task. Clinical Neurophysiology,
118(4), 845-855.