مقایسه ی باورهای خودکارآمدی و انگیزه ی پیشرفت در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران

2 استاد روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی

jld-1-3-91-4-5

چکیده

هدف این مطالعه، مقایسه ی باورهای خودکارآمدی و
انگیزه ی پیشرفت در میان دانشآموزان با و بدون ناتوانی
یادگیری بود. این پژوهش از نوع مقطعی- مقایسهای است.
جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانشآموزان مقطع
ابتدایی(دختر و پسر) با و بدون ناتوانیهای یادگیری شهر اردبیل
در سال 1390 بود. آزمودنیهای پژوهش، 40 نفر از دانشآموزان
با ناتوانی یادگیری بودند که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای انتخاب شدند و 40 نفر از دانشآموزان عادی
به شیوه ی همتاسازی(براساس سن، جنس، پایه ی تحصیلی،
مدرسه و پایگاه اقتصادی- اجتماعی) انتخاب شدند. ابزار مورد
استفاده در این پژوهش، پرسشنامه ی خودکارآمدی عمومی شرر
و همکاران و پرسشنامه ی انگیزه ی پیشرفت هرمنس بود. نتایج
نشان داد که بین دو گروه از دانشآموزان در باورهای
خودکارآمدی و انگیزه ی پیشرفت تفاوت معناداری وجود دارد.
بدین معنا که دانشآموزان با ناتوانی یادگیری بهدلیل سطوح
پایین انتظارات از خود، سطوح پایینی از باورهای خودکارآمدی
و انگیزه ی پیشرفت را تجربه میکنند. این نتایج تلویحات مهمی
در زمینه ی آموزش و خدمات مشاورهای این دانشآموزان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of self-efficacy beliefs and achievement motivation in students with and without learning disability

نویسندگان [English]

  • R Alaei Kharaem1 1
  • M Narimani 2
  • S Alaei kharaem 3
1 : M.A. in Psychology, Tarbiat Moallem University
2 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 B.A. Student of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of this study was to
compare self-efficacy beliefs and achievement
motivation in students with and without
learning disabilities. This is a sectionalcomparative
study. From among all students of
primary school(girl and boy) with and without
learning disabilities in Ardabil in 1390, and
using a stratifed sampling procedure a sample
of 40 students with LD, and 40 normal students
matched(in terms of age, gender, class, school
and eco-social status) was selected. Data were
collected using general self-efficacy
questionnaire of Scherer and et al. and
achievement motivation questionnaire(AMQ)
of Hermans. Results indicated that the two
groups of students differed significantly in
self-efficacy beliefs and achievement
motivation. Students with learning disability
experience low levels of self-efficacy beliefs
and achievement motivation because of low
levels of expectation of themselves. The
findings imply that self-efficacy beliefs and
achievement motivation should be important in
the educational and counseling services
provided for students with LD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-efficacy beliefs
  • achievement motivation
  • learning disability
احدی، حسن؛ کاکاوند، علیرضا( 1389 ). اختلالهای یادگیری( از نظریه تا عمل) بههمراه راهکارهای عملی
جهت رفع مشکلات رایج تحصیلی و یادگیری. تهران: انتشارات ارسباران.
اسلاوین، رابرت( 2006 ). روا نشناسی تربیتی. ترجمه ی یحیی سیدمحمدی( 1385 ). تهران: انتشارات روان.
باهارگاوا، وی. پی( 1994 ). آزمون انگیز هی پیشرفت، مبتنی بر روش تکمیل جملات.( ابوالفضل کرمی،
مترجم). تهران: مؤسسه ی تحقیقاتی علوم رفتاری سینا.
بختیارپور، سعید؛ حافظی، فریبا؛ بهزادی شینی، فاطمه( 1389 ). رابطه ی بین جایگاه مهار، کمالگرایی و
خودکارآمدی با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانشجویان. مجل هی یافتههای نو در
.35 -52 ، روا نشناسی، 3
پورجعفردوست، کاملیا( 1386 ). ساخت و هنجاریابی آزمون خودکارآمدی دانشآموزان 14 تا 18 ساله ی
دبیرستان های شهر کرج. پایاننام هی کارشناسی ارشد، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه
علامه طباطبایی تهران.
خرازی، سیدعلینقی؛ اژهای، جواد؛ قاضی طباطبایی، سیدمحمود؛ کارشکی، حسین( 1387 ). بررسی
رابطه ی اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی: آزمون یک الگوی علّی. مجل هی
.69 -87 ،(38) روا نشناسی و علوم تربیتی، 3
خرمایی، فرهاد؛ عباسی، مسلم؛ رجبی، سعید( 1390 ). مقایسه ی کمالگرایی و تعللورزی در مادران
.60 -77 ،(1) دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجل هی ناتوانیهای یادگیری، 1
دلاور، علی( 1384 ). احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.
دلاور، علی( 1390 ). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
زینلیپور، حسین؛ زارعی، اقبال؛ زندینیا، زهره( 1388 ). خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانشآموزان و
.13 -28 ،(3) ارتباط آن با عملکرد تحصیلی. پژوهشنام هی مطالعات روا نشناسی تربیتی، 9
سیف، علیاکبر( 1387 ). روا نشناسی پرورشی نوین(روانشناسی یادگیری و آموزش). تهران: نشر دوران.
عباسیانفرد، مهرنوش؛ بهرامی، هادی؛ احقر، قدسی( 1389 ). رابطه ی خودکارآمدی با انگیزه ی پیشرفت در
.95 -109 ،(1) دانشآموزان دختر پیشدانشگاهی. فصلنام هی روا نشناسی کاربردی، 4
عزیزی ابرقویی، محسن( 1387 ). رابطه ی بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی
تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد. پایاننام هی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
کارگرشورکی، قنبر؛ ملکپور، مختار؛ احمدی، غلامرضا( 1389 ). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای
حرکتی ظریف بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان دارای اختلالات یادگیری ریاضی پایه ی سوم
تا پنجم شهرستان میبد. فصلنام هی رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،
.105 -126 ،(3)4
کاونیا، سیراتان( 1382 ). ناتوانی های یادگیری: فراشناخت، انگیزش و عاطفه. ترجمه ی سیده طاهره موسوی،
.20 -23 ، تهران، مجل هی روا نشناسی و علوم تربیتی، تعلیم و تربیت استثنایی ، 26 و 27
کدیور، پروین( 1380 ). بررسی سهم باورهای خودکارآمدی، خودگردانی و هوش در پیشرفت درسی
دانشآموزان بهمنظور ارائ هی الگویی برای یادگیری بهینه. وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده ی
تعلیم و تربیت.
کرامتی، هادی؛ شهرآرای، مهرناز( 1383 ). بررسی نقش خودکارآمدی ادراک شده در عملکرد ریاضی.
.103 -115 ،(1) مجل هی علوم انسانی، نوآوریهای آموزشی، 4
گورمن، جین. چنگ( 2002 ). اختلالات هیجانی و ناتوانیهای یادگیری در کلاسهای ابتدایی. ترجمه ی
محمد نریمانی و ناصر دگرماندروق( 1381 ). چاپ اول، اردبیل، انتشارات نیکآموز.
لطیفی، زهره؛ امیری، شعله؛ ملک پور، مختار؛ مولوی، حسین( 1388 ). اثربخشی آموزش حل مسئله
شناختی- اجتماعی بر بهبود روابط بینفردی تغییر رفتارهای اجتماعی و ادراک خودکارآمدی
.70 -84 ،(3) دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری. تازههای علوم شناختی، 11
محسنپور، مریم؛ حجازی، الهه؛ کیامنش، علیرضا( 1386 ). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت،
راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانشآموزان سال سوم
.9 -35 ،(1) متوسطه ی شهر تهران. فصلنام هی نوآوریهای آموزشی، 5
محمدزاده ادملایی، رجبعلی؛ شهنیییلاق، منیجه و مهرابی هنرمند، مهناز( 1388 ). مقایسه ی دانشجویان پسر
دارای سبکهای یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگیهای شخصیتی، انگیزه ی پیشرفت و عملکرد
.125 -154 ،(1) تحصیلی. مجل هی دستآوردهای روا نشناختی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 4
نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران( 1384 ). بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانشآموزان دوره ی
.231 -252 ،(3) ابتدایی استان اردبیل. تهران، پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 5
نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران؛ افروز، غلامعلی و صمدی خوشخو، حسن( 1390 ). بررسی کارآمدی
مراکز ناتوانیهای یادگیری استان اردبیل در بهبود علائم اختلال یادگیری دانشآموزان. مجل هی
.109 -128 ،(1) ناتوانیهای یادگیری ، 1
نوروزی، اکرم( 1390 ). نقش باورهای معرفت شناختی انگیزش پیشرفت رویکردهای یادگیری بر
پیشرفت تحصیلی دانشجویان ریاضی. پایاننام هی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
هومن، حیدرعلی و عسگری، علی( 1379 ). تهیه و استاندارد کردن آزمون انگیزه پیشرفت. فصلنام هی
.50 -63 ،(1) پژوهشهای روا نشناختی، 11
Bandura, A. ,& Adams, N. E.(2000). Analysis of self-efficacy theory in behavior change,
cognitive theory. Ther & Res, 23(1), 287- 310.
Bandura, A. ,& Schuk, D. H.(2004). Cultiving competence, self-efficacy and intrinsic
interest throughproximal self motivation. J Pers & Phyciology, 41(3), 586- 598.
Hill, R.(2005). Learning Disabilities: Anew Definition. Learning Disabilities Association of
Region 11181 Yonge Street, Unit 221.
McCann, E. J.(1999). The assessment and importance of volitional control in academic
performance. University of Texas at Austin: Unpublished doctoral dissertation.
Pintrich, P., & De Groot, E.(1990). Motivational and self-regulated learning components of
classroom academic performance. Journal of Educational Psycology, 82, 33-40.
Schunk, D.H.(2008). Metacognition, self-regulation, and self-regulated learning: Research
recommendations. Educational Psychology Review, 20, 463-467.
Zimmerman, B.J.,& Cleary, T.J.(2006). Adolescents’ development of personal agency: The
role of self-efficacy beliefs and self-regulatory skill. In F. Pajares & T.C. Urdan(Eds.),
Self-efficacy beliefs of adolescents: A volume in adolescence and education.(pp. 45-69).
Greenwich,CT: Information Age.