اثربخشی خودآموزی کلامی بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

2 کارشناس مرکز مشاوره، دانشگاه پیام‌نور استان مرکزی

jld-2-1-91-7-3

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه ی اثربخشی خودآموزی
کلامی بر بهبود سازگاری اجتماعی بود. روش پژوهش حاضر
آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل
می باشد. جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر با
ناتوانی یادگیری پایه ی چهارم و پنجم ابتدایی در مرکز ویژه
90- ناتوانی های یادگیری شهر قزوین در سال تحصیلی 91
می باشد. 20 دانش آموز به صورت در دسترس انتخاب و به
صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند.
ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی سازگاری اجتماعی بود. نتایج
آزمون تحلیل کوواریانس پس از تعدیل اثر پیش آزمون نشان
داد که خودآموزی کلامی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان با
ناتوانی های یادگیری تأثیر مثبت دارد. یافته های این پژوهش را
می توان در کارهای آموزشی و مشاوره به کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of verbal self instruction on social adjustment in students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • H Khan Khanizadeh 1
  • S Bagheri 2
1 Corresponding Author: M.A. student of Psychology
2 B. A. Incounsiling, University of Payam-noor Markazi
چکیده [English]

The purpose of the present study
was to determine the effectiveness of verbal
self instruction on social adjustment. This is
experimental study with a pretest/post-test
experimental and control groups. The sample
consisted of 20 students with learning
disabilities in Qazvin, and randomly assigned
into experimental and control groups. The tool
of the research was social adjustment
questionnaire. The analysis of covariance
showed that the application of verbal self
instruction had significant effect on social
adjustment in student with learning disabilities.
This finding can be helpful in instructional and
counseling program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disabilities
  • verbal self instruction
  • social adjustment
لطیفی، زهره؛ امیری، شعله؛ ملک پور، مختار و مولوی، حسین ( 1388 ). اثربخشی آموزش حل مسئله ی
شناختی- اجتماعی بر بهبود روابط بین فردی، تغییر رفتارهای اجتماعی و ادراک خودکارآمدی
.70-84 ،(3) دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری. تاز ههای علوم شناختی، 11
هاشمی، تورج؛ اقبالی، علی و محمود علیلو، مجید ( 1388 ). تأثیر خودآموزی کلامی بر بهبود سازگاری
.29 -36 ،(2) اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال سلوک. مجل هی روا نشناسی بالینی، 1
هالاهان، دانیل؛ پی، لوید، جان؛کافمن، جیمز؛ ویس، مارگارت و مارتینز، الیزابت ( 2005 ). اختلال های
یادگیری: مبانی، ویژگی ها و تدریس مؤثر، ترجمه ی حمید علیزاده( 1391 ). تهران: انتشارات ارسباران.
Auerbach, J. G., Gross-Tsur, V., Manor, O., & Shalev, R. S. (2008). Emotional and
behavioral characteristics over a six year period in youths with persistent and nonpersistent
dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 41, 263–273.
Bauminger, N. & Kimhi-Kind, I. (2008). Social information processing, security of
attachment, and emotion regulation in children with learning disabilities. Journal of
Learning Disabilities, 41, 315–332.
Estell, D. B., Jones, M. H., Pearl, R. A., Van Acker, R., Farmer, T. W., & Rodkin, P. R.
(2008). Peer groups, popularity, and social preference: Trajectories of social functioning
among students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities,
41, 5–14.
Fessler, M. A., Rosenberg, M. S., & Rosenberg, L. A. (1991). Concomitant learning
disabilities and learning problems among students with behavioral-emotional disorders:
A conceptual model. Behavioral Disorders, 16, 97–106.
Fristad, M. A., Topolosky, S., Weller, E. B., & Weller, R. A. (1992). Depression and
learning disabilities in children. Journal of Affective Disorders, 26, 53–58.
Gartland, D., & Strosnider, R. (2007). Learning disabilities and young children:
Identification and intervention. Learning Disability Quarterly, 30(1) 63-72.
Klassen, R. M., & Lynch, S. L. (2007). Self-efficacy from the perspective of adolescents
with learning disabilities and their specialist teachers. Journal of Learning Disabilities,
40, 494–507.
Laba M, Dudu E. (2005). The evaluation of a multi-modelcognitive-behavioural approach
to treating an adolescent with conduct disorder. Rhodes university.
Lavoie, R. D. (2005). It's so much work to be your friend: Helping the child with learning
disabilities find social success. New York: Simon & Schuster.
Lerner, J. (1997). Learning disabilities: Theories, diagnosis and teaching strategies.
Boston: Houghtom Mifflin.
Ronen, T. (2004). Imparting self-control skills to Decrease Aggressive behavior in a 12-
year old boy. Journal of social work, (4), 269-288.
Sideridis, G. D., Morgan, P., Botsas, G., Padeliadu, S., & Fuchs, D. (2006). Prediction of
students with LD based on metacognition, motivation, emotions and psychopathology:
A ROC analysis. Journal of Learning Disabilities, 39, 215–229.
Sideridis, Georgios. D. (2006). Classroom goal structures and hopelessness as predictors of
day-to-day experience at school: Differences between students with and without
learning disabilities. Department of psychology. University of Crete.
Sideridis. D, (2007). Why are student with LD depressed? Journal of learning disabilities,
40, 26-31.
Wiener, J. (2004). Do peer relationships foster behavioral adjustment in children with
learning disabilities? Learning Disability Quarterly, 27, 21–30.