بررسی مدل معادلات ساختاری آگاهی فراشناختی، خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی با نگرش به درس ریاضی: با آزمون نقش واسطه‌ای اضطراب ریاضی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.32598/JLD.10.2.7

چکیده

هدف: بررسی مدل هدف این پژوهش، بررسی مدل معادلات ساختاری آگاهی فراشناختی، خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی با نگرش به درس ریاضی: با آزمون نقش واسطه‌ای اضطراب ریاضی در مبتلایان به LD بود. 
روش ها: روش پژوهش مطالعه، همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص پایه‌های چهارم تا ششم ابتدایی استان آذربایجان شرقی بود که در نیمسال اول سال تحصیلی96-1397 مشغول تحصیل بودند. نمونه آماری مطالعه حاضر شامل 213 دانش‌آموز دارای اختلال یادگیری خاص از بین جامعه آماری بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های اضطراب ریاضی، نگرش به ریاضی، انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و پرسش‌نامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه پاسخ دادند.
یافته ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نگرش به ریاضی با آگاهی فراشناختی، بین خودکارآمدی تحصیلی با نگرش به ریاضی و بین نگرش به ریاضی با انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین اضطراب ریاضی با آگاهی فراشناختی، خودکارآمدی تحصیلی، انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی، ادراک از نگرش معلم و نگرش به ریاضی رابطه منفی معناداری وجود دارد. 
نتیجه گیری: آزمون بوت استراپ نرم‌افزار AMOS نشان داد که مسیرهای غیرمستقیم راهبردهای فراشناختی به نگرش به درس ریاضی از طریق اضطراب ریاضی، انگیزه تحصیلی به نگرش به درس ریاضی از طریق اضطراب ریاضی و خودکارآمدی تحصیلی به نگرش به درس ریاضی از طریق اضطراب ریاضی دارای برازش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Structural Equation Model of the effect of Metacognitive Awareness, Self-Efficacy, and Academic Motivation on Attitude towards Mathematics by Examining the Mediating Role of Mathematical Anxiety in Students with Special Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • Vahid Nourozzade
  • Esmaeel Soleimani
Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to examine the structural equation model of metacognitive awareness, self-efficacy and academic motivation with an attitude toward mathematics: by mediating the role of math anxiety in patients with LD. 
Methods: The method of this study was correlation of structural equation model. The statistical population of the present study included all students with special learning disorder selected from the 4th to 6th grades of East Azarbaijan province who were studying in the first half of the academic year of 2017-18. The statistical sample included 213 students with a specific learning disorder selected from the statistical community using simple random sampling method. They responded to math anxiety questionnaires, attitude toward math, academic motivation, academic self-efficacy and meta-cognitive awareness questionnaires.
Results: The results of Pearson correlation coefficient showed there is a positive and significant relationship between the attitudes toward mathematics and metacognitive awareness; between academic self-efficacy and attitude towards math; there is a positive and significant relationship between attitudes toward math with academic motivation. Also there is a significant negative relationship between mathematical anxiety with metacognitive awareness, academic self-efficacy, internal and external educational motivation, perception of teacher's attitude and attitude toward mathematics. 
Conclusion: Also, the AMOS software bootstrap test showed that indirect paths of metacognitive strategies to attitudes toward mathematics through mathematical anxiety; academic motivation for attitudes toward mathematics through mathematical anxiety and academic self-efficacy for attitudes toward mathematics through mathematical anxiety are fitted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognition
  • Self-efficacy
  • Academic motivation
  • Attitude towards mathematics
  • Mathematical anxiety
  • Special learning disorder
آقاجانی، س.، خرمایی، ف.، رجبی، س.، و رستم‌اوغلی‌خیاوی، ز. (1931). ارتباط حرمت خود و خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دانش‌آموزان. روان‌شناسی مدرسه، 1(3)، 6-26.
رستم‌‌اوغلی، ز.، موسی‌‌زاده، ت.، رضازاده، ب.، و رستم‌‌اوغلی، س. (2931). نقش تعلل‌ورزی، خود‌تنظیم‌گری و باورهای فراشناختی در پیش‌بینی ناگویی خلقی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه. روان‌شناسی مدرسه، 2(3)، 76-96.