مقایسه نشخوارهای فکری و سازوکارهای دفاعی در دانش‌آموزانِ با یا بدون اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

10.32598/JLD.10.3.3

چکیده

هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه نشخوارهای فکری و سازوکارهای دفاعی در دانش‌آموزانِ با یا بدون اختلال یادگیری خاص انجام شد. 
روش ها  روش پژوهش علّی-مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل همه دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌های هفتم، هشتم و نهم شهرستان سنندج در سال تحصیلی 1399-1398 بود. نمونه پژوهش شامل 106 دانش‌آموز (53 دانش‌آموز با اختلال یادگیری خاص و 53 دانش‌آموز بدون اختلال یادگیری خاص) بود که به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های؛ اختلال یادگیری کلورادو، سازوکار دفاعی، پاسخ نشخواری و مصاحبه بالینی ساختاریافته استفاده شد.  داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند. 
یافته ها نتایج نشان داد که بین دو گروه از دانش‌آموزان با یا بدون اختلال یادگیری خاص در نشخوارهای فکری و سازوکارهای دفاعی تفاوت معنادار وجود دارد (00/0>P). 
نتیجه گیری دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص، نشخوارهای فکری بیشتری داشته و از ‌سازوکارهای دفاعی رشدنایافته و نوروتیک بیشتر استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Comparison of Rumination and Defense Mechanisms in Students With or Without Special Learning Disorder

نویسندگان [English]

  • Davood Chaharduoli
  • Naser Yousefi
  • Shabrooz Ghobadizadeh
  • Samira Pashaabadi
Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Kurdistan, Iran
چکیده [English]

Objective: This study aimed to investigate and compare rumination and defense mechanisms in students with and without specific learning disorders. 
Methods: The research method was causal-comparative. The statistical population included all male and female students of seventh, eighth, and ninth grade in Sanandaj city in the academic year 2018-2019. The study sample included 106 students (53 students with a specific learning disorder and 53 students without specific learning disorders) selected by multistage cluster random sampling. The data was collected using the Chronic Liver Disease Questionnaire (CLDQ), Defense Style Questionnaire, Ruminative Response Scale (RRS), and structured clinical interview. The data was analyzed by SPSS software and a Multivariate test.
Results: The results showed a significant difference between the two groups of students with and without specific learning disorders in rumination and defense mechanisms (P<0.00)
Conclusion: Students with specific learning disabilities have more rumination and use more immature and neurotic defense mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Specific learning disorder
  • Rumination
  • Defense mechanisms
آقایوسفی، علیرضا و  بازیاری­میمند، مهتاب (1392). بررسی سلامت عمومی، تاب‌آوری و مکانیسم­های دفاعی در افراد مبتلا به سردرد میگرنی. فصلنامه در طب جنوب، 16(2)، 118- 127.
آقایوسفی، علیرضا؛ خاریو، اکرم و حاتمی، حمیدرضا (1393). نقش نشخوار فکری در بهزیستی روانی و اضطراب در همسران بیماران مبتلا به سرطان در استان قم. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 14(2)، 79- 97.
احمدی بحق، سودابه؛ بخشی پور، باب اله و فرامرزی، محبوبه (1394). اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر وسواس فکری_عملی، باورهای فراشناخت و نشخوار فکری. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی،20(5)، 79- 109.
احدی، بتول؛ ستوده، محمد باقر و حبیبی، یعقوب (1391). مقایسه بهزیستی روان‌شناختی و مکانیسم­های دفاعی در دانش‌آموزان با و بدون لکنت زبان. مجله ی روان شناسی مدرسه، 1(4)، 6- 22.
اکبری، بهمن (1398). پیش‌بینی آشفتگی روان‌شناختی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بر اساس ذهن آگاهی و نشخوار فکری. فصلنامه سلامت روان کودک، 6(1)،200- 210.
باقری­نژاد، مینا؛ صالحی­فدردی، جواد و طباطبائی، سیدمحمود (1389). رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه­ای از دانشجویان ایرانی. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 11(1)، 21- 38.
 بشارت، محمدعلی؛ شریفی، ماندانا؛ ایروانی، محمد (1380). بررسی رابطه سبک­های دلبستگی و مکانیسم­های دفاعی. مجله روانشناسی، 5(3)، 277- 289.
بشارت، محمدعلی؛ حافظی، الهه؛ رنجبرشیرازی، فرزانه و رنجبری، توحید (1397). مقایسه ناگویی هیجانی و مکانیسم­های دفاعی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر، وسواس فکری-عملی و جمعیت عمومی. مجله علوم روان‌شناختی، 17(66)، 176- 199.
پورمحسنی­کلوی، فرشته (1392). تأثیر نشخوارهای ذهنی و نگرانی درآشفتگی‌های خواب. دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور پزشکی، 21(5)، 29- 40.
جلیل­القدرنیری، بهاره؛ موسی­زاده، توکل و مستعلی­پور، پریسا (۱۳۹۶). مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، مکانیسم‌های دفاعی و پایگاه هویت در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و دانش آموزان عادی. سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
جناآبادی، حسین و جعفرپور، مرضیه (1398). اثربخشی درمان چشم‌انداز زمان در انسجام روانی و استرس ادراک‌شده مادران دانش‌آموزان اختلال یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 9(1)، 53- 71.
حاجلو، نادر و علیرضایی، شریف (1390). بررسی ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو. مجله ناتوانی های یادگیری، 1(1)، 24- 43.
حیدریان، آرزو؛ زهراکار، کیانوش و محسن­زاده، فرشاد (1395). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر میزان تاب‌آوری و کاهش نشخوار فکری بیماران زن مبتلا به سرطان پستان: کار آزمایی تصادفی شده. فصلنامه بیماری‌های پستان ایران، 9(2)، 53- 59.
رجبی، غلامرضا؛ گشتیل، خدیجه و امان­الهی، عباس (1395). بررسی رابطه خود دلسوزی و افسردگی با میانجیگری‌های نشخوار فکری و نگرانی در پرستاران زن متأهل. مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری علوم پزشکی ایران (نشریه پرستاری ایران)، 29(100-9)، 10- 21.
عظیمی­خطیبانی، مرسده و عموپور، مسعود (1397). بررسی رابطه خلاقیت با باورهای وسواسی و نشخوار فکری در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت. فصلنامه جامعه‌شناسی آموزش ‌و پرورش، 9(9)، 157- 171.
علی­محمدلو، ابراهیم؛ نیوشا، بهشته و فرقدانی، آزاده (1394). شیوع ناتوانی­های یادگیری در کودکان شبه خانواده بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی. فصلنامه رفاه اجتماعی،  15(58)، 237- 267.
گنجی، مسعود؛ محمدی، جواد و تبریزیان، شروین (1392). مقایسه تنظیم هیجان و مکانیسم­های دفاعی در مادران دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 2(3)، 54- 72.
موسوی­مقدم، سیدرحمت­الله؛ هوری، سهیلا؛ امیدی، عباس و ظهیری­خواه، ندا (1394). بررسی رابطه هوش معنوی با خودکنترلی و مکانیسم­های دفاعی در دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 25(1)، 59- 64.
مجدآرا، الهه؛ مکوندحسینی، شاهرخ؛ عرب­قائنی، ماریه و اسبقی، الهام (1396). نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین اضطراب اجتماعی و افسردگی با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه. فصلنامه پژوهش­های نوین روان‌شناختی، 12(47)، 181-203.
نریمانی، محمد و وحیدی، زهره (1392). مقایسه نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت­نفس در میان دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 3(1)، 78- 91.
هاشمی، زهره و کهنسال، رقیه (1398). مقایسه باورهای فرا شناختی، نشخوار فکری، نگرانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله  ناتوانی های یادگیری، 8(4)، 155- 175.
Aghayousefi, A, R., KHario, A., & Hatami, H., R. (2015). The Role of rumination on psychological well-being and anxiety the spouses' cancer patients. Journal of Health Psychology, 2(14), 79- 97. (Persian)
Aghayousefi, A, R.,  & Bazyarimeymand, M. (2013). Study of general health, Rsiliency, and defense mechanisms in pattients  with migraine headachche.  Iranian South Medical Journal, 16(2), 118- 127. (Persian)
Ahadi, B., Sotuadeh, M, B., & Habibi, Y. (2012). The comparison of psychological well-being and defense mechanisms in stuttereing and non stuttering students. Journal of School Psycholigy, 1(4), 6- 22. (Persian)
Ahmadibejagh, S., Bakhshipour, B., & Faramarzi, M. (2015). The effectiveness of group mindfulness –Based cognitive Therapy on obsessive-compulsive disorder, metacognition beliefs and rumination. Clinical Psychology Studies, 5(20), 79- 109. (Persian)
Akbari, B. (2019). Prediction of Psychological Disturbances in Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder based on Mindfulness and Rumination. Journal of Child Mental Health, 6(1), 200- 210. (Persian)
Alimohammadlo, I., Niosha, B., & Faraghdani, A. (2015). The Prevalence Of learning disabiltties in family-like childrdn according to demographic variables. Journal of Learning Disabilities, 15(58), 237- 267. (Persian)
American Psychological Association. (2013). Specialty guidelines for forensic psychology. The American Psychologist, 68(1), 32- 40.
Andrews, G., Singh, M., & Bond, M. (1993). The Defense Style Questionnaire. Journal of Nervous and mental Disease, 181(4), 246- 256.
Atkinson, R, L., Richard, C., Atkinson, S., & Edward, E. (2000). Hilgard's Introduction to Psychology.13th Ed. London: Harcourt College Publishers.
Azimikhatibani, S., M., & Amoopour, M. (2018).nvestigate the relationship between creativity with obsessive beliefs and rumination in high school students in the city of Rasht. Sociology of Education Journal, 9(9), 157- 171. (Persian)
Bagherinezhad, M., Salehifadardi, J., & Tabatabaee, S, M. (2010). The Relationship between rumination and depression in a sample of Iranian students. Studies in Education Psychology, 11(1), 21- 38. (Persian)
Besharat, M, A., Issazadegan, A., Etemadinia, M., Golssanamlou, S., & Abdolmanafi, A. (2014). Risk factors associated with depressive symptoms among undergraduate students. Asian Journal of Psychiatry, 10, 6- 21.
Besharat, M, A., Sharifi, M., & Irawani, M. (2001). An Investigation of the relationship between attachment styles and defense mechanisms. Journal of Psychology, 5(3), 277 – 289. (Persian)
Besharat, M., Hafezi, E., Ranjbar Shirazi, F., & Ranjbari, T. (2018).  Alexithymia and defense mechanisms in patients with depression, generalized anxiety disorder, obsessive-compulsive disorders and normal individuals: A comparative study.  Journal of Psychological Sciences, 17(66), 176- 199. (Persian)
Bond, M., & Perry, J, C. (2004). Long-term changes in defense styles with psychodynamic psychotherapy for depressive, anxiety, and personality disorders. American Journal of Psychiatry, 161(9), 1665- 1671.
Bourke‐Taylor, H., Howie, L., Law, M., & Pallant, J, F. (2012). Self‐reported mental health of mothers with a school‐aged child with a disability in Victoria: A mixed method study. Journal of Paediatrics and Child Health, 48(2), 153-159.
Davis, R, N., Nolen-Hoeksema, S. (2000). Cognitive inflexibility among ruminators and nonruminators. Cognitive Therapy and Reserch, 24(6), 699-711.
Etu, S, F., & Gray, J, J. (2009).  A prelilinary investigation of the relationship between inmination and stste body image dissatisfaction and anxiety. Body Image, 7(1), 82- 85.
Floros, G., Siomos, K., Antoniadis, D., Bozikas, V, P., Hyphantis, T., & Garyfallos, G. (2015). Examining personality factors and character defenses assists in the differentiation between college students with Internet addiction and unaffected controls. Personality and Individual Differences, 86, 238-242.
Freud, S., & Strachey, J, E. (1964). The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. London: Hogarth Press.
Gana, K., & K'Delant, P. (2011). The effects of temperament, character, and defense mechanisms on grief severity among the elderly. Journal of affective disorders, 128(1-2), 128-134.
Ganji, M., Mohammadi, J., & Tabriziyan, Sh. (2013). Comparing emotional regulation and defense mechanisms in mothers of students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 2(3), 54- 72. (Persian)
Gartland, D., & Strosnider, R. (2007). Learning disabilities and young children:Identification   and intervention. Learning Disability Quarterly, 30(1), 63-72.
Hajloo, N., & Rezaiesharif, A. (2011). Psychometric properties of Colorado Learning Difficulties Questionnaire (CLDQ). Journal of Learning Disabilities, 1(1), 24- 43. (Persian)
Hashemi, Z., & Kohansal, R. (2019). Comparison of metacognitive beliefs, rumination, worry and intolerance of uncertainty in mothers of students with and without learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 8(4), 155- 175. (Persian)
Heidarian, A., Zahrakar, K., & Mohsenzadeh, F. (2016). The effectiveness of mindfulness training on reducing rumination and enhancing resilience in female patients with breast cancer: a randomized trial. Iranian Journal of Breast Disease, 9(2), 5-59. (Persian)
Jalilal-Qadirnairi, B., Musazadeh, T., & Mostalipour, P. (2017). Comparison of Early Maladaptive Schemas, Defense Mechanisms, and Identity Base in Students with Social Anxiety Disorder and Normal Students. Third National Conference on Modern Studies and Research in Iranian Educational and Psychological Sciences. https://www.civilica.com/Paper-CTCONF03-CTCONF03_056.html. (Persian)
Jenaabadi, H., & Jafarpour, M. (2019). The effectiveness of time perspective treatment in sense of coherence and perceived stress of mothers of children with learning disorders. Journal of Learning Disabilities, 9(1), 53- 71. (Persian)
John, H., Phebe, C., Daniel, J., Arterbery, V., & Elayne, M, D. (2017). Defense mechanisms & utilization in cancer patients undergoing radiation therapy: A pilot study. Journal of Nervous & Mental Disease, 205(6), 466_ 470.
Joormann, J. (2006). Differential effects of rumination and dysphoria on the inhibition of irrelevant emotional material: evidence from a negative priming task. Cognitive Therapy and Research, 30(2), 149– 160.
Koçak, C., & Önen, A. (2014). The Analysis on Interpersonal Relationship Dimensions Of Secondary School Students According To Their Ruminative Thinking Skills. Social and Behavioral Sciences, 143, 784 – 787.
Luminet, O. (2004). Measurment of Depressive Rumination and Associated Constructs. In C. Papageorgiou & A. Wells (Eds.), Depressive Rumination: Nature, Theory and Treatment.  (pp. 187-215). New York: Wiley.
Lyubomirsky, S., Tkach, C., & Dimmateo, M, R. (2007). What are the differences between happiness and self esteem. Journal of Social Indicators Research, 78, 363- 404.
Majdara, E., Makvandhoseini, Sh., Arabghaeni, M., & Asbaghi, E. (2017). Mediating Role of Rumination in the Relationship between Social Anxiety and Depression and Early Maladaptive Schemas.  Journal Management System, 12(47), 181- 203. (Persian)
Malone, J, C., Cohen, S., Liu, S, R., Vaillant, G, E., & Waldinger, R, J. (2013). Adaptive midlife defense mechanisms and late-life health. Personality and Individual Differences, 55(2), 85-89.
Margo, G, M., Greenberg, R, P., Fisher, S., & Dewan, M. (1993). A direct comparison of the defense mechanisms of nondepressed people and depressed psychiatric inpatients. Comprehensive Psychiatry, 34(1), 65-69.
Mousavimoghadam, S, R., Houri, S., Omidi, A., & Zahirikhah, N. (2015). Evaluation of relationship between intellectual intelligence and self-control, and defense mechanisms in the third year of secondary school girls. Medical Sciences, 25(1), 59- 64. (Persian)
Narimani, M., & Vahidi, Z. (2013). A Comparison of alexithymia, self-efficacy and self-esteem in students with and without learning disability. Journal of Learning Disabilities, 3(2), 78- 91. (Persian)
Nolen-Hoeksema, S. (2000). The Role of ruminationin depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptom. Journal of Abnormal Psychology, 109(3), 504- 511.
Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B, E., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. Perspectives on Psychological Science, 3(5), 400– 424.
Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology, 100(4), 569- 582.
Nolen-Hoeksema, S. (2012). Emotion regulation and psychopathology: The role of gender. Review of Clinical Psychology, 8(1), 161-87.
Plutchik, R., Kellerman, H., & Conte, H, R. (1979). A structural theory of ego defenses and emotions. In Emotions in personality and psychopathology (pp. 227-257). Springer, Boston, MA.
Pourmohseni, F. (2013). The impact of rumination and worry on sleep disturbance. Daneshvar Medicine, 21(5), 29- 40. (Persian)
Raj, P., & Agarwal, S. (2005). Behavioural intervention in school setting: Enhancing self esteem and controlling behavioural problems. Psychological Studies-University of Calicut, 50(4), 348- 351.
Rajabi, G., Gashtil, K., & Amanallahi, A. (2016). The Relationship between Self- compassion and Depression with Mediating's Thought Rumination and Worry in Female Nurses. Iran Journal of Nursing, 29 (99-100), 10- 21.  (Persian)
Sandy, P, T. (2016). The use of observation on patients who self-harm: Lessons from a learning disability service. Health SA Gesondheid, 21, 253-260.
Sava, J, R. (2015). CBT for adult ADHD: Adaptitions and hypothesized mechanisms of change. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 24(1), 37- 45.
Vaillant, G, E. (1976). Natural history of male psychological health: V. The relation of choice of ego mechanisms of defense to adult adjustment. Archives of General Psychiatry, 33(5), 535- 545.
Vaillant, G, E. (2012). Defense mechanism. Encyclopedia of Human Behavior (2th ed). (pp. 659-666). New York: Academic Press.
Valderrama, J., Miranda, R., & Jeglic, E. (2016). Ruminative subtypes and impulsivity in risk for suicidal behavior. Psychiatry Research, 236, 15-21.
 Veale, D. (2007). Cognitive–behavioural therapy for obsessive–compulsive disorder. Advances in Psychiatric Treatment, 13, 438– 446. 10.1192/apt.bp.107.003699
Willcutt, E, G., Boada, R., Riddle, M, W., Chhabildas, N., DeFries, J, C., & Pennington, B, F. (2011). Colorado Learning Difficulties Questionnaire: validation of a parent-report screening measure. Psychological Assessment, 23(3), 778- 791.