مقایسه ی عملکرد کودکان با و بدون اختلالات یادگیری در آزمون دیداری – حرکتی بندرگشتالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه کاشان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی، دانشگاه کاشان

jld-2-1-91-7-5

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه ی عملکرد کودکان با و
بدون اختلالات یادگیری در آزمون دیداری – حرکتی
بندرگشتالت اجرا شد. در این پژوهش 80 دانش آموز دختر و
پسر با و بدون اختلالات یادگیری در پایه های سوم و چهارم
ابتدایی شهر کاشان شرکت کردند. ابزار این پژوهش آزمون
دیداری- حرکتی بندرگشتالت بود که از روش نمره گذاری
کوپیتز برای ارزیابی عملکرد کودکان در این آزمون استفاده شد.
مستقل نشان داد که عملکرد t نتایج حاصل از آزمون آماری
کودکان دارای اختلالات یادگیری در آزمون بندرگشتالت در
مقایسه با کودکان عادی دارای تفاوت معنادار است. کودکان
دارای اختلالات یادگیری تصاویر آزمون بندرگشتالت را با
خطاهای بیشتری ترسیم می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of the performance of children with and without learning disorder on visual-motor Bender Gestalt test

نویسندگان [English]

  • F Seddighi Arfai 1
  • M.R Tammanaifar 1
  • S Dashtbanzade 2
1 Assistant Professor of Psychology, Kashan University
2 M.A. student of psychology, Kashan University
چکیده [English]

This study was conducted to
compare children with and without learning
disorder on visual-motor Bender Gestalt Test.
The participants of the study included 80
students both girls and boys with and without
learning disorder who were in the third and
fourth grade at primary school. The instrument
of the study was the visual-motor Bender
Gestalt Test which used koppitz numbering
system to evaluate children’s actions. The
results of the independent. test showed that the
actions of the children with learning disorder in
Bander Gestalt Test is significantly different
from those of normal children. The results also
indicated that children with learning disorder
had more difficulty in drawing the pictures of
Bander Gestalt Test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children
  • learning disorder
  • visualmotor Bender Gestalt Test
باباپور خیرالدین، جلیل و صبحی قراملکی، ناصر ( 1380 ). اختلالات یادگیری رویکرد تشخیصی و درمان . ی
تهران: سروش.
بهرامی، هادی ( 1385 ). آزمون های روانی مبانی نظری و فنون کاربردی . تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
مقایسه ی عملکرد کودکان با و بدون اختلالات یادگیری در آزمون دیداری  حرکتی بندرگشتالت
90
پوراعتماد، حمید رضا ( 1369 ). مقایس هی الگوی پاس خهای کودکان نارساخوان و بهنجار به آزمون بندر
گشتال . ت پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
تیرگری، عبدالحکیم ( 1379 ). آزمون بندرگشتالت: هنجاریابی عملکرد آزمودنی های بزرگ سال با روش
.15-21 ،(26) نمره گذاری لکس. مجل هی علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 10
رجبی، غلامرضا؛ نجاریان، بهمن و هادیان فر، حبیب ( 1378 ). هنجاریابی آزمون دیداری- حرکتی بندر
.71-80 ،(2) گشتالت بر روی کودکان 6 تا 11 ساله زاهدان . مجل هی روان شناسی، 3
رئیسی یزدی، منیره. امیری، شعله و مولوی، حسین ( 1387 ). تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر عملکرد حل
مسئله ریاضی دانش آموزان دختر دچار اختلال در ریاضیات پایه ی پنجم. پژوهش در حیطه کودکان
.23-29 ،(1) استثنایی، 80
سیف نراقی، مریم و میرمهدی، سیدرضا ( 1382 ). مقایسه ی الگوهای انشاء نویسی در دانش آموزان پسر
.43-48 ،(1) نارسا خوان و عادی. مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 3
شهنی ییلاق، منیجه؛ کرمی، جهانگیر؛ شکرکن، حسین و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. ( 1383 ). بررسی
همه گیرشناسی ناتوانی یادگیری املاء در دانش آموزان دختر و پسر دوره ی ابتدایی شهر اهواز و اثر
،(4) درمان چند حسی در کاهش ناتوانی یادگیری املاء در آنان. مجل هی علوم تربیتی و روا نشناسی، 3
.11-17
شهیم، سیما و هارو نرشیدی، همایون ( 1386 ). مقایسه ی عملکرد کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی
و غیرکلامی در مقیاس تجدیدنظر شده ی هوش وکسلر، آزمون دیداری – حرکتی بندرگشتالت و مقیاس
.30-35 ،(4) ریاضیات ایران کی مت. مجل هی دانش و پژوهش در روان شناسی، 8
عبدالحسین زاده، عباس ( 1382 ). بررسی و مقایس هی الگوی پاسخ دهی دان شآموزان دختر دارای اختلالات
یادگیری ویژه در ریاضیات و دان شآموزان عادی به آزمون بندرگشتال . ت آموزش و پرورش استان
خراسان رضوی.
فتحی آشتیانی، علی؛ زندیه، آنیتا ( 1380 ). مقایسه ی هوش کلامی و غیر کلامی دانش آموزان نارساخوان-
.55-59 ،(2) نارسانویس با دانش آموزان عادی. مجل هی روان شناسی، 8
مارنات، گری گراث ( 1379 ). راهنمای سنجش روانی. جلد اول. مترجم: حسن پاشا شریفی. محمدرضا
نیکخو. تهران: رشد.
ماندنی، بتول؛ سازمند، علی حسین؛ فرهبد، مژگان؛ کریملو، مسعود و ماندنی، ماشاا... ( 1385 ). تأثیر
مداخلات کار درمانی بر مهار های بینایی- حرکتی کودکان دارای اختلال ویژه یادگیری در مقطع
.55-59 ،(2) ابتدایی، 8
محمود علیلو، مجید ( 1372 ). هنجاریابی آزمون بندر گشتالت در مورد کودکان 7 تا 10 ساله تبریزی.
.90-95 ،( 2 و 1 ) پژوه شهای روا نشناختی، 2
یاوری، ماه نیا؛ یاریاری، فریدون و رستگار پور، حسن.( 1385 ). بررسی اثر بخشی نرم افزار آموزشی
بر یادگیری ریاضیات دانش آموزان حساب نارسا. پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، « حساب یار »
.28-32 ،(3)6
مهری نژاد، سید ابوالقاسم؛ صبحی قراملکی، ناصر و رجبی مقدم، سارا ( 1391 ) بررسی توان پیش بینی
آزمون بندر گشتالت برای آمادگی ابتلا به ناتوانی های خواندن و دیکته در کودکان پیش دبستانی.
.118-130،(3) مجل هی ناتوان یهای یادگیری، 1
Arthure, A.R (2003). The emotional lives of people with learning disability. British Journal
of learning Disabilities, 31, 25-31.
Cadena, M. (2007). Diagnosing Organic brain injury in children. NewYouk: Wiley; 215-
302.
Gregor, P., Dickinson, A., Macaffer, A., Andresen, P., (2003). See word a personal word
processing environment for dyslexia computer users. Education techndogy, 347-355.
Hall, T. E., Hughes, C., A., Filbert, M. (2000). Computer assisted instruction in reading for
student with learning disabilities: a research synthesis. Education and Treatment
Children, 32, 173-193.
Koppitz, E. M. (1975). The Bender-Gestalt Test for young chidren (vol.2). orlando, FL:
Grune and Stratton.