مقایسه خودتنظیمی انگیزشی، پردازش هیجانی و حسی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص و دانش آموزان بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد، فارس، ایران

3 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران

10.32598/JLD.10.3.4

چکیده

هدف: با توجه به ضرورت شناسایی ویژگی‌های کودکان دچار اختلال یادگیری خاص برای ارائه آموزش‌های مناسب به آنان، هدف پژوهش حاضر بررسی خودتنظیمی انگیزشی، پردازش هیجانی و حسی بین دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص و دانش‌آموزان بهنجار بود. 
روش ها: روش پژوهش حاضر، روش علّی-مقایسه‌ای بود. جامعه پژوهش شامل همه دانش‌آموزان پسر عادی و مبتلا به اختلال یادگیری خاص شهر کازرون بود (سال تحصیلی 96 -95) و شصت دانش‌آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند (سی نفر عادی و سی نفر مبتلا به اختلال یادگیری خاص). برای گردآوری داده‌ها از مقیاس خودتنظیمی انگیزشی ولترز، پرسش‌نامه پردازش هیجانی بارکر و پرسش‌نامه وضعیت حسی ویندان استفاده شد. داده‌ها با روش تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد. 
یافته ها: طبق نتایج، در دانش‌آموزان دچار اختلال یادگیری خاص میانگین خودتنظیمی انگزشی و پردازش حسی پایین‌تر و میانگین مشکلات پردازش هیجانی بالاتر از دانش‌آموزان عادی بود (000/0>P). 
نتیجه گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دانش‌آموزان دچار اختلال یادگیری خاص دچار ضعف در خودتنظیمی انگیزشی و پردازش هیجانی و حسی هستند که به آموزش و تقویت شدن در این زمینه‌ها نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Self-motivational Self-regulation, Emotional and Sensory Processing in Students With Specific Learning Disorder or Normal Students

نویسندگان [English]

  • Akbar Rezaei Fard 1
  • Afsaneh Momeni 2
  • Arash Aghighi 3
  • Saeedeh Daneshmandi 3
1 Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Humanities Sciences, Islamic Azad University, Firoozabad Unit, Fars, Iran
3 Department of Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Fars, Iran
چکیده [English]

Objective: Considering the need to identify children with Special Learning Disorder (SLD) characteristics to educate them more effectively, this study compared self-motivational self-regulation and emotional and sensory processing in students with SLD and normal students. 
Methods: The research method was causal-comparative. The research population included all normal male students with an SLD in Kazeroon (Academic year 95-96), of which 60 people (30 normal and 30 SLD) were selected as examples. To collect data, we used Walters Self-Regulatory Scale (1998), Barker Emotional Processing Inventory (2007), and Status Questionnaire sensory Wayne Dunn (1999).
Results: The data were analyzed using a multivariate analysis of variance. According to the results, the mean of motivational self-regulation and sensory processing was lower in students with a learning disorder. The mean of difficulties in emotional processing was higher than of normal students (P<0/000).
Conclusion: Therefore, it can be concluded that students with SLD, because of weakness in their self-regulating, emotional, and sensory processing, need to be trained and strengthened in these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivational Self-regulation
  • Emotional processing
  • Sensory processing
  • Specific Learning Disorder
  • Students
امیریانی، فرشته؛ طاهانی، علی­اکبر و کمالی، محمد. (1390). بررسی مقایسه‏ای توجه شنیداری در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری و عادی 9-7 ساله. شنوایی­شناسی، 20 (1)، 54-63.
برزگر، سبحان. (1392). اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.
بشرپور، سجاد؛ عیسی زادگان، علی و احمدیان، لیلا. (1391). نارسایی پردازش اطلاعات حسی در کودکان مبتلا به ناتوانی­های یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 2 (1)، 25-42.
دریادل، جواد. (1393). مقایسه پردازش شناختی- هیجانی و رفتارهای پر خطر در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.
دهقان، فائزه؛ میرزاخانی، نوید و علیزاده، مهدی(1394). بررسی ارتباط بین پردازش حسی و رفتار در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی. مجله توانبخشی نوین، 9(6)، 34-53.
کاشانی موحد، آمنه (1388). رابطه حافظه فعال و پایداری هیجانی دانش‌آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه/بیش­فعالی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
کیانی، احمدرضا و کریمیان پور، غفار. (1398). نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودتنظیمی تحصیلی در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 8(1)، 191-173.
لطفی، صدیقه؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد. (1392). مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی­های مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 3(پیاپی 53)، 111-101.
نظرپور صمصامی، پروانه؛ مهدیانی، زینت؛ قاسم زاده، مهدی و پادروند، حافظ. (1398). مقایسه­ی راهبردهای تنظیم هیجان و ابراز وجود در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی ویژه­ی یادگیری. مجله مطالعات ناتوانی، 9، 1-5.
صدری دمیرچی، اسماعیل؛ غلامی، سمیرا و مجرد، آرزو. (1399). مقایسه سبک‌های اسنادی و اجتناب شناختی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص و دانش‌آموزان عادی. مجله ی ناتوانی های یادگیری. 9(4)، 73-88.
عباسی، مسلم. (1395). مقایسه سبک‌های مقابله‌ای و پردازش هیجانی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی مقطع متوسطه. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 5(3)، 132-147.
عطادخت، اکبر و مجدی، هادی. (1399). نقش حساسیت پردازش حسی و کارکردهای شناختی در پیش‌بینی نیمرخ روان آسیب‌شناختی دانش‌آموزان. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 9(1)، 152-134.
علیپور کتیگری، شیوا؛ حیدری، حسن؛ نریمانی، محمد و داوودی، حسین. (1398). مقایسه اثربخشی روش تدریس الکترونیکی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 8(2)، 90-72.
غفاری، خلیل؛ داودی، حسین؛ یاسبلاغی شراهی، بهمن؛ غضنفری نژاد، براتعلی و مهرابی، عصمت. (1399). اثربخشی آموزش فرزنددرمانی مبتنی بر روان‌شناختی مثبت‌نگر بر خودتنظیمی انگیزشی، اشتیاق و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 9(2)، 107-84
سوری، احمد. (1399). مقایسه خودکارآمدی هیجانی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی در دانش‌آموزان ممتاز و غیرممتاز. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 9(3)، 119-101.
سیف، دیبا و بشاش، لعیا. (1390). رابطه هدف‌گرایی و راهبردهای خودتنظیمی انگیزشی درمیان دانش‌آموزان تیزهوش. فصلنامه کودکان استثنایی. ۱۱ (۳)، ۲۲۹-۲۴۴.
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت الله. (1380) نارسایی های ویژه یادگیری. انتشارات ارسباران. تهران.
سلیمانی، اسماعیل؛ زاهد بابلان، عادل؛ فرزانه، جبرائیل و ستوده، محمدباقر. (1390). مقایسه ی نارسایی هیجانی و مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار. مجله ی ناتوانی های یادگیری. 1(1)، 93-78.
زکی زاده، مریم و تکلوی ورنیاب، سمیه. (1395). مقایسه کنترل هدفمند و پردازش هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی های یادگیری. فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی. 11(48)، 21-40.
زاهد، عادل؛ رجبی، سعید و امیدی، مسعود. (1391). مقایسه­ی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ی ناتوانی های یادگیری. 1(2)، 43-62.
نریمانی، محمد؛ محمدامینی، زرار؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس. (1394). مقایسه‌ی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 4(1)، 155-139.
 Accariya, Z., & Khalil, M. (2016). The socio-emotional adjustment of  learning-disabled students undergoing school transitions. Creative Education, 7, 139-151.
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. (5th ed) (DSM-5). Washington, DC; American Psychiatric Association.
Amiriyani, F., Taahani, A., & Kamali, M. (2011). Comparison of auditory attention in students with learning disorders and normal students. Audiology, 20(1), 54-63. (Persian).
Atadokht, A., Majdi, H. (2020). The role of sensory processing sensitivity and cognitive functions in predicting student’s psychopathological profile. Journal of School Psychology, 9(1), 134-152. (Persian).
Alipour katigarie, S., Heidari, H., narimani, M., Davoodi, H. (2019). Comparison of the effectiveness of Traditional and E-learning Teaching Methods in Educational Engagement, Educational Self-Efficacy and Self-Controlling of Students. Journal of School Psychology, 8(2), 72-90. (Persian).
Abassi, M. (2016). Compare coping styles and emotional processing among normal students and gifted students high school. Journal of School Psychology, 5(3), 132-147. (Persian).
Aron, E. N., & Aron, A. (2005). Adult shyness: The interaction of temperamental sensitivity and an adverse childhood environment. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 181-197.
Auerbach, J. G., Gross-Tsur, V., Manor, O., & Shalev, R. S. (2008). Emotional and behavioral characteristics over a six year period in youths with persistent and non-persistent dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 41, 263-273.
Baker, R., Thomas, S., Thomas, W. P., & Owens, M. (2007). Development of an emotional processing scale. Journal of Psychosomatic Research, 62, 167-178.
Barzegar, S. (2013). Effectiveness of self-regulation on self-efficiency and educational motivation of students with math disorder. The MS thesis, university of Mohaghegh Ardabili. (Persian).
Basharpoor, S. Eisazadegan, A., & Ahmadian, L. (2012). Disability of sensory processing in children with learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 2(1), 25-42. (Persian).
Bauminger, N., Edelsztein, H. S., & Morash, J. (2005). Social information processing and emotional understanding in children with LD. Journal of Learning Disabilities, 38, 45-61.
Cole, J., Logan, T. K., & Walker, R. (2011). Social exclusion, personal control, self-regulation, and stress among substance abuse treatment clients. Drug and Alcohol Dependence, 113(1), 13-20.
Daryadel, J. (2014). Comparison of cognitive-emotional processing and risk behavior in students with learning disabilities and students without learning disabilities. The MS thesis, university of Mohaghegh Ardabili. (Persian).
Dehghan, F., Mirzakhani, N., & Alizade, M. (2015). Examination of relation between sensory processing an behavior in children with ADHD. Journal of New Rehabilitation, 9(3), 9-18. (Persian).
Denton, C. A., Montroy, J. J., Zucker, T. A., & Cannon, G. (2020). Designing an intervention in reading and self-regulation for students with significant reading difficulties, including dyslexia. Learning Disability Quarterly.
Dunn, W. (1999). The Sensory profile: Examiner's manual. 1999 San Antonio, TX: Psychological Corporation American Psychologist, 44(6), 71-91.
Eisenberg, N., Damon, W., & Lerner, W. (2001). Handbook of child psychology: Volume three social, Emotional and personality Development. Wiley.
Freilich, R. & Shechtman, Z. (2010). The contribution of art therapy to the social, emotional, and academic adjustment of children with learning disabilities. The Arts in Psychotherapy, 37, 97-105.
Ghaffari, K., Davoodi, H., Yasbolaghi Sharahi, B., Ghazanfari Nejad, B., Mehrabi, E. (2020). The effectiveness of positive psychology-based filial therapy on motivational self-regulation, educational engagement, and vivacity of female students. Journal of School Psychology, 9(2), 84-107. (Persian).
Grant, A. C., Zangaladze, A., Thiagarajah, M. C., & Sathian K. (1999). Tactile perception in developmental dyslexia: A psychophysical study using gratings. Neuropsychologia, 37, 1201-1211.
Harvey, A., Watkins, E., Mansell, W., & Shafran, R. (2004). Cognitive behavioural processes across psychological disorders: A transdiagnostic approach to research and treatment. Oxford: Oxford University Press.
Heath, N. L., & Ross, S. (2000). Prevalence and expression of depressive symptomatology in students with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 23, 24-36.
Jagiellowicz, J., Xu, X., Aron, A., Aron, E., Cao, G., Feng, T., & Weng, X. (2011). The trait of sensory processing sensitivity and neural responses to changes in visual scenes. Social cognitive and affective neuroscience, 6(1), 38-47.
Kiani, A., Karimianpour, G. (2019). The Role of Quality of Life in School and Self-Regulation in Predicting Students' Academic Vivacity. Journal of School Psychology, 8(1), 173-191. (Persian).
Kashani, A. (2009). Relationship between working memory and emotional stability among students with and without ADHD. The MS thesis, Allame Tabatabaei University. (Persian).
Landerl, K., Fussenegger, B., Moll, K., & Willburger, E. (2012). Dyslexia and dyscalculia: Two learning disorders with three different cognitive profiles. Journal of Experimental Child Psychology, 4(3), 234-244.
Lipka, O., Sarid, M., Aharoni Zorach, I., Bufman, A., Hagag, A. A. & Peretz, H. (2020) Adjustment to higher education: A comparison of students with and without disabilities. Front. Psychol, 11, 1-11.
Lotfi, S., Abolghasemi, A., & Narimani, M. (2013). Comparison of emotional processing and fear of positive and negative evaluation in weman with social phobia and normal weman. Science and Research in Applied Psychology, 3(53), 101-111. (Persian).
Miller, L. J., & Lane, S. J. (2000). Towards a consensus in terminology in sensory integration theory and practice: Part 1: Taxonomy of neurophysiological processes. Sensory Integration Special Interest Section Quarterly, 23, 1–4.
Nazarpour Samsami, P., Mahdiani, Z., Ghasemzadeh, M., & Padervand, H. (2019). Comparison of the emotion regulation strategies and assertiveness in the students with and without specific learning disabilities. MEJDS, 9, 1-5. (Persian).
Neal, J., Edelmann, R.J., & Glachan, M. (2002). Behavioral inhibition and symptoms of anxiety and depression: Is there a specific relationship with social phobia? British Journal of Clinical Psychology, 41, 361-374.
Rachman S. J. (1980). Emotional processing. Behaviour Research and Therapy,18(5), 51-60.
Rottenberg, J., & Gross, J. J. (2007). When emotion goes wrong: realizing the promise of affective science. Clin Psychol Sci Pract, 10(2), 227-232.
Sadri Damirchi, S., Gholami, S., Mojarrad, A. (2020). Comparison of the attribution styles and cognitive avoidance in students with special learning disorder and normal students. Journal of Learning Disabilities, 9(4), 73-88. (Persian).
Seif, D., & Bashshash, L. (2011). Relationship between intentionality and motivational self regulation procedures among gifted students. Journal of Exceptional Children, 11(3), 229-243. (Persian).
Seifnaraghi, M., & Naderi, E. (2000). Childrens behavioral disorders and procedures to modificate and treat it. Tehran: Badr publication. (Persian).
Soleymani, S., Zahed, A., Farzaneh, J., & Sotoude, M. (2011). Comparison of emotional disability and social skills of students with learning disorder and normal students. Journal of Learning Disabilities, 1(1), 78-93. (Persian).
Souri, A. (2020). Comparison of emotional self-efficacy, self-regulation learning strategies and motivational beliefs in privileged and non-privileged students. Journal of School Psychology, 9(3), 101-119. (Persian).
Strickland, B. R. (1989). Internal & external control expectancies: From contingency to creativity. American Psychologist, 44(1), 1-12.
Swanson, H. L., & Beebe-Frankenberger, M. (2004). The relationship between working memory and mathematical problem-solving in children at risk and not at risk for serious math difficulties. Journal of Educational Psychology, 96, 471-491
Taklavi, S., & Zakizade, M. (2016). Comparison of intentionality and emotional processing in students with learning disabilities and students without learning disabilities. Educational Journal, 48(11), 21-40. (Persian).
Wilson, K. M., & Swanson, H. L. (2001). Are mathematics disabilities due to a domaingeneral or a domain-specific working memory deficit? Journal of Learning Disabilities, 34, 237-248.
Wolters, C. A. (2003). Regulation of motivation: Evaluating an underemphasized aspect of self-regulated learning. Educational Psychologist, 38, 189-205.
Yeung, W. Y. (2004). Attributional style, self-esteem and depressive symptoms Among Hong Kong Chinese children.  
Zahed, A., Rajabi, S., & Omidi, M. (2012). Comparison of social, emotional and educational adjustment and self regulation in students with learning disabilities and students without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 1(2), 43-62. (Persian).