مقایسهی تاب آوری، رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین با کودکان دارای ناتوانی یادگیری و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه آمار، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

jld-2-1-91-7-8

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی تاب آوری، رضایت
زناشویی و سلامت روان در والدین کودکان با وجود ابتلا به ناتوانی
یادگیری و عادی بوده است. طرح پژوهش، توصیفی از نوع مقایسه ای
است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی والدین دانش آموزان
دختر و پسر ناتوانی یادگیری و عادی می باشد. گروه قابل مطالعه 50 نفر
از والدین دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و گروه قابل مقایسه نیز
50 نفر از والدین دانش آموزان عادی تشکیل می دهند. روش نمونه گیری
به صورت تصادفی می باشد. برای تحلیل داده های این پژوهش از تحلیل
واریانس چند متغیری، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند
متغیری استفاده شده است. از مقیاس تاب آوری کونرو و دیوید سون،
و پرسشنامه ی سلامت عمومی (CD-RTS مقیاس رضایت از زندگی ( 9
استفاده شده است. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین (G.H.Q-28)
دو گروه در رضایت از زندگی، تاب آوری روان شناختی و
سلامت عمومی وجود دارد. همچنین همبستگی معن یداری بین تاب آوری
روان شناختی با رضایت از زندگی و سلامت عمومی وجود دارد. نتایج
تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان م یدهد که تاب آوری توان پیش بینی
رضایت زناشوئی و سلامت روان را دارد. بر اساس یافته های حاضر
می توان نتیجه گرفت با افزایش تاب آوری روان شناختی می توان میزان
رضایت از زندگی و سلامت عمومی را در گروه والدین مبتلا به
ناتوانی های یادگیری افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of resiliency, marital satisfaction and mental health in parents of children with learning disabilities and normal children

نویسندگان [English]

  • N Meikaeilei 1
  • M Ganji 2
  • M Talebi Joybari3 3
1 assistant Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant Professor, University of Mohaghegh Ardabil
3 M. A. Psychology in University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare
marital satisfaction, resiliency and mental health in
parents of children with learning disabilities and
normal children. The research design is descriptive
and comparative. The study population consisted of
all parents of students with learning disabilities and
normal boys and girls. Study group of 50 parents of
students with learning disabilities and a comparable
group of 50 parents are normal. Method of sampling
is random. Analysis of the data involved both
descriptive and inferential statistics including means,
standard deviations, and multivariate analysis of
variance, Pearson’s Correlation Coefficient and
regression analysis. Resilience questionnaire was
used to the scale marital satisfaction, General Health
Questionnaire. The results indicate that there are
significant differences between the two groups in
Satisfaction with Life, the psychological resiliency,
and General healthy. According to the present
findings can be concluded. the psychological
resiliency can be increased levels of satisfaction with
life and general health increased in this group of
fragile groups

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • resiliency and mental health
  • parents of children with learning disabilities
احمدپناه، محمد ( 1380 ) تأثیر کم توانی ذهنی فرزند بر بهداشت روانی خانواده. فصلنام هی پژوهش در
.17-21 ،(1) حیط هی کودکان استثنایی، 1
البرزی، شهلا و لعیا بشاش( 1375 ). تأثیر کودک کم توان ذهنی بر خانواده. مجل هی پژوه شهای
.29-37 (2) روا نشناختی، 4
حسینی، سیدحمزه و رضازاده، حسین ( 1381 ). مقایسه ی نیازهای روانی اجتماعی والدین دانش آموزان پسر
عقب مانده ی ذهنی، تالاسمی و عادی مقطع ابتدایی در شهرستان ساری مجله ی علمی پژوهشی
.37-41 ،(37) دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 12
تبریزی، مصطفی ( 1380 ). درمان اختلالات دیکته نویس . ی تهران: فراروان.
تبریزی، مصطفی ( 1377 ). درمان اختلالات ریاض . ی تهران: فراروان.
-63 ،(2) تقوی، محمدرضا ( 1380 ). بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه ی سلامت عمومی. مجله روا نشناسی، 5
.56
صافی، احمد( 1374 ). خانواده ی متعادل. چاپ دوم. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی
ایران.
عبادی، ماندانا و افروز، غلامعلی( 1379 ). فرهنگ واژگان آموزشی  روا نشناسی  توا نبخشی کودکان
استثنای . ی تهران.
1. Sternberg
2. Baron & Kenny
مقایسه تاب آوری، رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین با کودکان ناتوانی یادگیری و عادی
135
.64-73 (14) علیزاده، حمید ( 1381 ). تأثیر فرزند معلول یا ناتوان بر خانواده. تعلیم و تربیت استثنایی، 3
محمدی، مسعود ( 1384 ). بررسی عوامل بر تا بآوری در افراد در معرض خطرسوء مصرف موا . د
پایان نامه ی دکتری. دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی. تهران.
.19-13 (22) ملاباشی، آمنه ( 1382 ). بهداشت روانی والدین کودکان استثنایی. مجل هی مشاور هی خانواده، 3
معتمدین، مختار ( 1383 ). تأثیر آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیرمنطقی (براساس رویکرد شناختی)
بر این باورها و رضایت زناشویی زوج های مراجعه کننده به مرکز مشاور ه ی خانوده ی بهزیستی اهواز
پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکد ه ی علوم تربیتی و روان شناختی دانشگاه شهید چمران اهواز.
معتمدین، مختار؛ سهرابی، فریبا؛ فتحی آذر، اسکندر و ملکی، صادق( 1387 ). مقایسه ی بهداشت روانی،
رضایت زناشویی و ابراز وجود والدین دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی در استان آذربایجان غربی.
.12- 15 ، دانش و پژوهش در روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگا ن(اصفهان)، 35
ملازاده، جواد ( 1381 ). رابطه ی سازگاری زناشویی با عوامل شخصیت و سبک های مقابله ای در فرزندان
شاهد، پایان نامه ی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
ملک پور، مختار ( 1375 ). بهداشت خانواده ی کودکان عقب مانده ی ذهنی تهران، مؤسسه ی انتشاراتی تبیان.
مهرابی زاده هنرمند، نجاریان بهمن و مسعودی میترا( 1388 ). مقایسه ی سلامت روانی والدین کودکان
7 ساله با سلامت روانی والدین کودکان عادی، پژوهش درحیط هی - کم توان ذهنی تربیت پذیر 12
.179-187 ( کودکان استثنای . ی ( 2
نریمانی محمد، آقامحمدیان حمیدرضا و رجبی، سوران ( 1386 ). مقایسه ی سلامت روانی مادران کودکان
.15-24 (34) استثنایی با سلامت روانی کودکان عادی. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 33
نوابی نژاد، شکوه السادات ( 1376 ). مشاوره ازدواج و خانواده درمانی. تهران، چاپ چهارم، انتشارات انجمن
اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health. San Francisco: Jossey-Bass.
Ann I. Alriksson-Schmidt, MA, MSPH, Jan Wallander, PhD and Fred Biasini, Quality of
Life and Resilience in Adolescents with a Mobility Disability Journal of Psychology,
32(3), 370-379.
Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderatormediator variable distinction in social
psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of
Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182
Ben-zur H., Duvdevany, I. & Lury, L. (2005). School of social work, University of Haifa,
Mount Carmel, Haifa, Israel. Association of social support and hardiness with mental
health among mothers of adult children with intellectual disability. Journal of Intellect
disable Res, 49 (Pt1), 54 − 62 .
Basu, D. (2004). Quality-of-life issues in mental health care: Past, present, future. German
Journal of Psy-chiatry, 7, 35-43
Conner, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003).. Development of a new resilience scale: The
Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82.
Flahrty, Erelyn M. & Masters, Glidden, I. (2000). Positive adjustment in parents rearing
with Dwn syndrome. Early Education & Development, 11(4), 407 − 422.
Garmezy,(1991) N. Resilience and vulnerability to adversedevelopmental outcomes
associate with poverty. American Behavioral Scientist , 34, 416-430.
Garmezy, N., & Masten,(1991) A. The protective role of competence indicators in children
at risk. In E. M.Cummings, A. L. Green, & K. H. Karraki (Eds.), Life span
developmental psychology: Perspectives on stress. and coping. Hillsdale, NJ: 151-174.
Hamarat, E., Thompson, D., Zabrucky, K. M., Steele, D.,& Matheny, K. B. (2001).
Perceived stress and coping resource: Availability as predictors of life satisfaction in
young, middle-aged, and older adults. ExperimentalAging Research, 27, 181-196.
Kumpfer, K. L. (1999). Factor and processes contributing to resilience: The resilience
framework. In: M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds.), Resilience and development (pp.
179-224). New York: Kluwer Academic Publishers.
Masten, A. S. (2001). Ordinary majic: Resilience processes in development. American
Psychology, 56, 227-238.
Quine, L., & Paul, J. (1985). Examining the causes of stress in families with severely
mentally handicapped children. British Journal of Social Work, 15, 501-517.
Pelchat, Diane., Bissan, Jocely., Richard, Nicole., Perreault, Michel & Bouchard, J.M.
(1999) . Longtudinal effects of an early family intervention program on the adaptation
of parent of children with a disability. International Journal of Nursing studies, 36(6),
465− 477.
Roach, M.A., Ormond, G.I., & Barratt, M.S. (1999). Mothers and fathers of children with
Down syndrome: Parental Stress and involvement in children. American Journal on
Mental Retardation, 104, 422–436.
Roos, P. (2005) . Trens in residential institutin for the mentally retarded in university
counlil for educational administration. Trend in Education, columbus. Ohio: University
Council for Educational Administration.
Rodriave, James R., Morgan, Sam B. & Geffken, Gary R. (2002) . Psychological adaptation
of fathers of children with autism, Down syndrome, and normal development. Journal
of autism & Developmental Disorders, 22(2), 249 − 263
Lazarus, A. (2004). Relationships among indicators of child and family resilience and
adjustment following the
Lerner, J.W.(1997). Children with Learning disabilities: theories, diagnosis and teaching
strategies. Boston: Houghton Mifflin.
Silliman, A. (2004). Relationships among indicators of child and family resilience and
adjustment following the
Sternberg, J. A., & Bry, B. H. (1994). Solution generation and family conflict over time in
problem-solving therapy with families of adolescents: The Impact of therapist be -
havior. Child and Family Behavior Therapy, 16, 65-76.
Taunila, A. Kokonen J. & Jarvelin M. (2005). The long-term effects of children`s earlyonset
disability on marital relationship. Department of Public Hrelth science and
General Practice, opulu, finland.
Tali Heiman (2002) Parents of Children With Disabilities: Resilience, Coping, and Future
Expectations1 Journal of Developmental and Physical Disabilities, Vol. 14, No. 2, June
Valentine, D.P., McDermott, S., & Anderson, D. (1998). Mothers of adults with mental
retardation: Is race a factor in Perceptions of burdens and gratification? Families in
Society, 79, 577–584.
Winch, Robert. (2000). Selected Studies in Marriage and the Fmiliy. New york: Hito
Rinehart and Wiston. INC.
Zelkowitz ,P.,& Milet T.H.(1996).postpartum psychiatric disorders: their Relationship to
psychological adjustment and marital satisfaction in the Spouses. Journal Abnormal
psychology, 105(2), 28-285.
Wolf W. (2001). Embarrassment in diagnostic process. Mental Retarded, 3, 29 −31.
Waller, M. A. (2001). Resilience in ecosystemic context: Evolution of the child. American
Journal of Orthopsychiatry,71, 290-297.
Zigler, E. (1986). Understandig Mental Retardation. Cambridge University Press, 15(2),
45-121.