مقایسه عملکرد استروپ در دان شآموزان دارای اختلال یادگیری با دانش آموزان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادگروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

jld-2-1-91-7-9

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی پاسخ کودکان با اختلالات
یادگیری و کودکان عادی در آزمون استروپ انجام گرفت.
آزمودنی های پژوهش شامل 65 دانش آموز ( 15 نفر با ناتوانی خواندن،
15 نفر با ناتوانی نوشتن، 15 نفر با ناتوانی ریاضی و 20 نفر عادی) پایه ی
پنجم ابتدایی بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و با
مصاحبه ی تشخیصی و اجرای آزمون مشکلات یادگیری کلورادو،
انتخاب شدند. سپس بر روی نمونه ی انتخاب شده آزمون استروپ اجرا
شد و زمان واکنش آزمودن یها و تعداد خطاها ثبت گردید. داده های
پژوهشی با روش همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه
وتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین مشکلات یادگیری آزمودن یها با
میزان خطا و مدت زمان پاسخ گویی به تکلیف استروپ رابط هی مستقیم و
معنی داری وجود دارد و تفاوت عملکرد گروه های مورد مطالعه (عادی،
4، خطا در ،3 ، ریاضی، خواندن و نوشتن) در کارت های شماره 1
کارت های شماره 3 و 4، مدت زمان کل پاسخ گویی و تعداد خطای کل
معنی دار است. نتایج این پژوهش قابلیت احتمالی آزمون استروپ در
شناسایی و تشخیص کودکان دچار اختلالات یادگیری را نشان می دهد
و همچنین می تواند به درمانگران در نوع و میزان مداخلات متناسب مدد
رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of Stroop performance in students with learning disorder and normal students

نویسندگان [English]

  • M Narimani 1
  • A Pouresmali 2
  • M Andalib Kouraeim3 2
  • S Aghajanei 3
1 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 M.A Student of Psychology,Tabriz University
3 Ph. D student of psychology,University of Payamenour
چکیده [English]

The purpose of the present study was to
compare learning disorder children with normal
children's response in Stroop test. Using multi-stage
cluster sampling method, diagnosis interview and
Colorado learning problem test 65 fifth grade
students (15 persons with reading disability, 15
persons with writing disability, 15 persons with
mathematical disability and 20 normal persons) were
chosen as the subjects. Then Stroop test were used
and subject's reaction time and the number of errors
were recorded. The research data were analyzed with
Pierson correlation and MANOVA. The results
showed that the subjects' learning problem had
significant positive correlation with number of errors
and response time And groups (normal, mathematical
disability, reading disability and writing disability)
performance difference in cards number of 1, 3 and 4,
errors in cards of 3 and 4, total response time and
total errors number is significant. Results of this
research showed the probability potential of Stroop
test in diagnosing children with learning disorder.
And also can help therapists in determining the
interference type and rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning disorders
  • Stroop Test
  • reaction time
بشر پور، سجاد ( 1385 ). بررسی سرعت پردازش اطلاعات، پردازش خودکار و کنترل شده و تأثیر داروهای
ضد افسردگی بر این سه متغیر در اختلال افسردگ . ی پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی،
دانشگاه محقق اردبیلی.
حاجلو، نادر و رضایی شریف، علی ( 1390 ). بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی مشکلات
.24-43،(1) یادگیری کلورادو. فصلنام هی ناتوان یهای یادگیری، 1
ربیعی، ژاله ( 1387 ). بررسی کارکر دهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه،
ناتوان یهای یادگیری و کودکان بهنجا . ر پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه
محقق اردبیلی.
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت الله ( 1388 ). روا نشناسی وآموزش کودکان استثنای . ی تهران: نشر
ارسباران.
شهیم، سیما و هارون رشیدی، همایون ( 1386 ). مقایسه عملکرد کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی
و غی رکلامی در مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر، آزمون دیداری حرکتی بندرگشتالت و مقیاس
.61-90،(3) ریاضیات ایران کی مت. فصلنام هی دانش و پژوهش، 2
عرفانی، نصرالله ( 1376 ). بررسی تنوع اختلالات یادگیری در بین دان شآموزان دوره ی ابتدایی استان
.59-86 ،(5) کردستان. فصلنام هی تعلیم و تربیت، 2
کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنجامین و گرب، جان ( 2002 ). خلاص هی روا نپزشک . ی ترجمه ی نصرت اله
پورافکاری ( 1382 ). تهران: شهر آب.
مقایسه عملکرد استروپ در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری با دانش آموزان عادی
158
گورمن، جین. چنگ ( 2002 ). اختلالات هیجانی و ناتوان یهای یادگیری در کلا سهای ابتدای . ی ترجمه ی
محمد نریمانی و ناصر دگر ماندرق. ( 1381 ). چاپ اول، اردبیل: انتشارات نیک آموز.
1 و ) نجاریان، بهمن و براتی سده، فرید ( 1372 ). آزمون استروپ. فصلنام هی پژوه شهای روا نشناختی، 2
.55-65 ،(2
نریمانی، محمد و رجبی، سوران ( 1384 ). بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره
.231-252،(3) ابتدایی استان اردبیل. فصلنام هی پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 5
نوربخش، مرتضی؛ خانزاده، علی و یوسفی لویه، مجید ( 1382 ). مقایسه نوع ادراک کودکان مبتلا به
اختلالات یادگیری و کودکان عادی در آزمون رورشاخ و قابلیت این آزمون در شناسایی و تشخیص
.177-194،(2) اختلالات یادگیری. فصلنام هی پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 3
هالاهان، دانیل بی؛ کافمن، جیمز ام ( 1994 ). (کودکان استثنایی) مقدم های برآموز شهای ویژ.ه ترجمه
مجتبی جوادیان ( 1377 ). چاپ چهارم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
Braunmiller, K. (2008). The Role of Executive Functioning in Children’s Arithmetic
Calculation. A thesis for the degree of Master of Arts in School Psychology, Faculty of
Education, Mount Saint Vincent University.
Girod, C.M. (2001). Learning disabilities. Illustrated ed. San Diego: Lucent books.
Golden, Z. L., & Golden, C. J. (2002). Patterns of performance on the Stroop Color and
Word Test in children with learning, attentional and psychiatric disabilities. Psychology
in the Schools, 39, 489–496.
Harumitsu, M., Junko, S. (2001). Cognitive Characteristics Measured by Stroop Test in
Children with Learning Difficulties. Japan Science and technology agency, 0,168-174.
Imbrosciano, A., & Berlach, R.G. (2005). The Stroop test and its relationship to academic
performance and general behaviour of young students. Journal of Teacher
Development, 9(1), 131-144.
Kapoula, Z., Le, T.T., Bonnet, A., Bourtoire, P., Demule, E., Fauvel, C., Quilicci, C. &
Yang, Q .(2010). Poor Stroop performances in 15-year-old dyslexic teenagers.
Experimental Brain Research.;203:419–425.
Mitrushina, M., Boone, K. B., Razani, J., D'Elia, L. F. (2005). Handbook of ormative Data
for Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press, Inc.
Protopapas, A., Archonti, A., Skaloumbakas, C. (2006). Reading ability is negatively
related to Stroop interference. Cognitive Psychology, 54, 251–282.
Scarborough, H. S. (1990). Very early language deficits in dyslexic children. Child
Development, 61, 128-176.