مقایسه اثربخشی روش‌های آموزشی فنوگرافیکس و دیویس بر عملکرد خواندن و هیجان تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی دارای اختلال خواندن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه خلیج فارس

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه خلیج فارس

10.22098/jld.2021.6994.1746

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش‌های آموزشی فنوگرافیکس و دیویس بر عملکرد خواندن و هیجان‌تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی بود. طرح پژوهش آزمایشی از نوع پیش­آزمون، پس­آزمون بود. لذا به منظور انجام این پژوهش از روش نمونه­گیری تصادفی استفاده شد. تعداد 21 دانش‌آموز نارساخوان 8 ساله در پایه دوم ابتدایی به منظور اقدامات آزمایشی در سه گروه جایگزین شدند، که شامل 9 دختر و 12 پسر بودند. پس از اجرای پیش‌آزمون در هر سه گروه، گروه آزمایشی اول طی 12 جلسه 45 دقیقه­ای تحت آموزش فنوگرافیکس، گروه آزمایشی دوم طی 16 جلسه 30 دقیقه­ای تحت آموزش دیویس قرار گرفتند و گروه گواه هیچ آموزش ویژه‌ای دریافت نکرد. یافته‌ها نشان داد که، روش‌های آموزشی فنوگرافیکس و دیویس بر مؤلفه‌های ترکیب، دانش کدها و پردازش شنیداری تأثیرگذار بود ولی بر بعد تجزیه تأثیری نداشت. در مقایسه میزان اثربخشی دو روش نیز مشخص شد که روش دیویس در مقایسه با روش فنوگرافیکس بر مؤلفه‌ی پردازش شنیداری تأثیرگذارتر است. با این حال در سایر مؤلفه‌های عملکرد خواندن، تفاوتی بین دو روش فنوگرافیکس و دیویس وجود نداشت. علاوه براین، یافته‌ها مؤید اثربخشی روش‌های آموزشی فنوگرافیکس و دیویس در کاهش خستگی و اضطراب دانش‌آموزان نارساخوان بود. همچنین روش دیویس موجب افزایش هیجان تحصیلی لذت می‌شد؛ اما روش فنوگرافیکس تأثیر معنی‌داری بر این هیجان نداشت. نتایج حاصل از پژوهش در راستای شباهت‌ها و تفاوت‌های دو روش فنوگرافیکس و دیویس بر عملکرد خواندن و  هیجانات تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان مورد بحث قرار گرفت. لذا می‌توان اذعان کرد که از هر دو روش آموزشی برای کمک به دانش‌آموزان نارساخوان در مقطع ابتدایی می‌توان بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of phenographic and Davis Education methods on reading performance and Academic emotion of elementary students with reading disorder

نویسندگان [English]

  • F Heydari 1
  • F.S Hoseini 2
  • Y Dehghani 2
1 M.S. Student of educational psychology, Persian Gulf University
2 Assistant Professor of Psychology, Persian Gulf University
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effectiveness of Phonographic and Davis teaching methods on reading performance and academic emotion of students with dyslexia. The experimental research design was pre-test, post-test. Therefore, in order to conduct this research, random sampling method was used. Twenty-eight 8-year-old dyslexic students in the second grade of elementary school were substituted for experimental activities in three groups, including 9 girls and 12 boys. After performing the pre-test in all three groups, the first experimental group underwent phenographics training for 12 sessions of 45 minutes, the second experimental group underwent Davis training for 16 sessions of 30 minutes, and the control group did not receive any special training. The findings showed that the phonographic and Davis teaching methods had an effect on the components of composition, knowledge of codes and auditory processing, but had no effect on the analysis dimension. Comparing the effectiveness of the two methods, it was found that the Davis method is more effective on the auditory processing component than the phonographic method. However, in other components of reading performance, there was no difference between Phonographic and Davis methods. In addition, the findings confirmed the effectiveness of phonographic and Davis teaching methods in reducing fatigue and anxiety in dyslexic students. Davis's method increased academic excitement, but the phonograph method did not have a significant effect on academic excitement. The results of the study were discussed in line with the similarities and differences between the two methods of phenography and Davis on reading performance and academic excitement of dyslexic students. So, it can be acknowledged that both educational methods can be used to help dyslexic students in elementary school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenographic method
  • Davis method
  • Reading Function
  • Academic emotion
  • Reading disorder
بدیعیان، سرور. (1375). بررسی شیوع اختلال خواندن و نوشتن در دبستان دو زبانه در منطقه فریدون شهر، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
حسینی، عدنان؛ جامی، معین؛ قربانی، فاروق و آغه، محمدرضا. (1397). وضعیت هیجان‌های‌تحصیلی دانش‌آموزان در کلاس درس علوم تجربی: مقایسه دانش‌آموزان مدارس دولتی و شاهد دوره دوم ابتدایی شهر سنندج. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 2 (4)، 122-136.
حیدری، طاهره. (1389). بررسی تأثیر روش دیویس بر عملکرد خواندن و خودپنداره کودکان نارساخوان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه اصفهان.
حیدری، طاهره؛ شاه میوه اصفهانی، آرزو؛ عابدی، احمد و بهرامی پور، منصوره. (1391). مقایسه اثربخشی روش فرنالد و دیویس بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی،43 ( 13)، 44-36.
خالدی، آسیه؛ هاشمی رزینی، هادی و عبدالهی، محمدحسین. (1396). مقایسه مؤلفه‏­های مختلف عملکردهای اجرایی در کودکان دارای اختلال کمبود توجه، بیش‌فعالی، کودکان دارای اختلال یادگیری خاص و کودکان عادی. فصلنامه سلامت روان، 2(3)،  45-23.
خدامهری، فاطمه؛ کافی‌ماسوله، سیدموسی؛ خسروجاوید، مهناز و فلاحتی، مهناز. (1393). اثربخشی روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر مبتلا به نارساخوانی. فصلنامه سلامت روان، 2(1)،  35-47.
دیویس، رونالد و براون، الدون. (1384). موهبت نارساخوانی: چرا بعضی از سرآمدترین افراد توانایی خواندن ندارند و چگونه می‌توانند یاد بگیرند. ترجمه ی اخوان تفتی، مهناز. و فیضی پور، هایده. تهران: نشر دانشگاه الزهرا (س).
رحیمیان بوگر، اسحاق و صادقی، احمد. (1385). شیوع اختلال خواندن در دانش­آموزان دبستانی. مجله روان‌پزشکی روان‌شناسی بالینی ایران، 12 (4)، 402-396.
سالاری، سید حمید. (1394). بررسی اثربخشی مداخله دیویس بر توانایی حل مسأله کودکان نارساخوان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی.
شایان، نسرم؛ اخوان تفتی، مهناز و عشایری، حسن. (1389). تأثیر روش ترمیمی دیویس بر بهبود نارساخوانی بزرگسالان، تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (س).
فرزین، سمیرا؛ برزگر بفرویی، کاظم و فقیهی، مریم. (1399). نقش چشم‌انداز زمان در هیجان تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 9(19، 172-153.
کاپلان سادوک. (1388). خلاصه روان‌پزشکی، جلد سوم، ترجمه رضاعی، تهران: انتشارات فرزین.
محمدی، فرشته. (1395). تأثیر روش دیویس بر مشکلات توجه، ادراک دیداری و شنیداری دانش‌آموزان کار و دانش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی.
وفا، زهرا (1395). بررسی اثربخشی روش فنوگرافیکس بر عملکرد خواندن و خودپنداره دانش‌آموزان نارساخوان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
وفا، زهرا و حسینی، فریده سادات. (1397). بررسی اثربخشی روش فنوگرافیکس بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به نارساخوانی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3 (3) ، 160-130.
Badieian, S. (1996). Prevalence of reading and writing disorders in bilingual primary school in Fereydunshahr area. Master Thesis in General Psychology. Islamic Azad University of Khorasgan. (Persian).
Bakos, S., Mehlhase, H., Landerl, K., Bartling, J., Schulte-Körne, G., & Moll, K. (2020). Naming processes in reading and spelling disorders: An electrophysiological investigation. Clinical Neurophysiology، 131(2), 351-360.‏
Carroll, J.M., Snowling, M.J., Hulem, C., Stevenson, J., & Hulme, C. (2007). The development of phonological awareness in preschool children. Developmental psychology. 127(39): 913-923.
Davis, R.D. (2006). Davis Dyslexia Association International. Positive aspects of dyslexia. RetrievedDecember11,2007from http://www.dyslexia.com/qagift.htm.
Davis, S., Brown, L. (2005). The gift of dyslexia: Why do some of the most influential people not read and how can they learn? Translated by Akhavan Tafti, M., & Feyzi poor, H. Tehran: Al-Zahra University Press. (Persian).
Davis. K.D. (2002). The Gift of Dyslexia California: Ability Workshop Press
Dias, K., & Juniper, L. (2002). Phono-Graphix — who needs additional literacy support? An outline of research in Bristol schools. Support for Learning، 17(4), 34–38. 
Farzin, S., Barzegar bafrooei, K. & Faghihi, M. (2020). The role of time perspective in prediction of academic emotions of secondary school male students. Journal of School Psychology, 9(1), 153-172. (Persian).
Fernald, G. M., & Keller, H. (1921). The effect of kinaesthetic factors in the development of word recognition in the case of non-readers. The Journal of Educational Research. 4(5), 355-377.
Glass, G. V., Peckham, P. D., & Sanders, J. R. (1972). Consequences of failure to meet assumptions underlying the fixed effects analyses of variance and covariance. Review of educational research، 42(3), 237-288.
Hallahan, D,P, & Kaffman, J. M. (2003). Exceptional children: Introuduction to Special Education. Englewood cliffs. N. J: prentice-Hall International, INC.
Heidari, T. (2010). The effect of Davis method on reading performance and self-concept of dyslexic children. Master Thesis. Faculty of Education and Psychology. University of Esfahan. (Persian).
Heydari, T.; Isfahani king fruit, A.; Abedi, A., & Bahramipour, M. (2012). Comparison of the effectiveness of Fernald and Davis method on reading performance of dyslexic students. Journal of Knowledge and Research in Applied Psychology, 43 (13), 44_36. (Persian).
Hosseini, A.; Jami, M., Ghorbani, F., & Agha Mohammad, R. (2018). The state of students' academic emotions in the Experimental Science classroom: A comparison of public and Shahed secondary school students in Sanandaj. Journal of Learning Disabilities, 2 (4), 122_136. (Persian).
Kaplan Zadok (2009), Psychiatric Summary, Volume 3, Rezaei Translation, Tehran: Farzin Publications. (Persian).
Kara, A., & Polat, H. (2020). Assessment of the readability of online texts related to specific learning disorder. Medicine, 9(1), 114-7.
Khaledi, A.; Hashemi Razini, H., & Abdollahi, M. H. (2017). Comparison of different components of executive functions in children with attention deficit hyperactivity disorder, children with special learning disabilities and normal children. Mental Health Quarterly, 2 (3), 45_23. (Persian).
Khodamehri, F.; Coffee Masouleh, S. M., Khosrojavid, M., & Falahati, M. (2014). The effectiveness of Davis dyslexia correction method on reading performance of male students with dyslexia. Mental Health Quar Rahimian Bogar, Ishaq and Sadeghi, Ahmad (2006). Prevalence of reading disorder in primary school students. Iranian Journal of Clinical Psychology, 12 (4), 402_396.terly, 2 (1), 35-47. (Persian).
Lerner, J. W. (2003). Learning disabilities: Theories, diagnosis, and teaching strategies. Houghton Mifflin Harcourt (HMH).
Lichtenfeld, S., Pekrun , R. , Stupnisky, R. H. ,Reiss, K. , & Murayama, K. (2012). Measuring students emotions in the early years: the achievement emotions questionnaire_elementary school (AEQ_ES). Learning and Individual differences, 22 (2) , 190_201
Marchand,  G.  C.,  Gutierrez,  A.  P.  (2012).  The  role  of  emotion  in  the  learning  process: Comparisons  between  online  and  face-to-face  learning  settings. The  Internet  and Higher  Educatio،15(4), 150–160.
Marshall, A. Smith,L,. (2009).Davis Program Average Reading Gains. Retrieved June 26,2010 from Dyslexia, the gift. URL: http://www.dyslexia.com/science/results.htm
McGuiness, C., & Mcguiness, G. (1998). Reading reflex: The foolproof Phono-Graphix method for teaching your child to read. Simon and Schuster.
McGuinness, D., McGuinness, C., & Donohue, J. (1999). Phonological training and the alphabet principle: Evidence for reciprocal causality. Reading Research Quarterly.12(7), 830-852
Mohammadi, F. (2016). The effect of Davis method on the problems of attention, visual and auditory perception of Karo Danesh students. Master Thesis. Islamic Azad university. Central Tehran Branch. (Persian).
Nelson,  J.  M.,  Lindstrom,  W.,  &  Foels,  P.  A.  (2014).  Test  anxiety  and  college  students  with attention  deficit  hyperactivity  disorder.  Journal  of  Psychoeducational  Assessment، .32(6), 548-557.
Rahimian Bogar, I., & Sadeghi, A. (2006). Prevalence of reading disorder in primary school students. Iranian Journal of Clinical Psychology, 12 (4), 402_396.  (Persian).
Ruthing,  J.  C.,  Perry,  r.  P.,  Hladkyj,  s.,  Hall,  N.C.,  Pekrun,  R.,&  Chipperfield,  J.  G.  (2008). Perceived  control  and  emotions:  interactive  effects  on  performance  in  achieveement settings.  Social Psychology  of  Education، 11(3),161-180.
Şahin, B., Bozkurt, A., & Karabekiroğlu, K. (2019). Perinatal and Medical Risk Factors in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Autism Spectrum Disorder or Specific Learning Disorder: Comparison Between Diagnostic Groups. Istanbul Medical Journal, 20(6). 143_164. ‏
Salari, S. H. (2014). Evaluation of the effectiveness of Davis intervention on the problem-solving ability of dyslexic children. Master Thesis. Islamic Azad university. Central Tehran Branch. (Persian).
Shayan, N.; Akhavan Tafti, M., & Ashayeri, H. (2009). The effect of Davis restorative method on improving adult dyslexia, Tehran, Master Thesis. Al-Zahra University. (Persian).
Smith, D. D. (1998). Introduction to special education: Teaching in an age of challenge. Allyn & Bacon.
Vafa, Z. (2016). Evaluation of the effectiveness of phenographix method on reading performance and self-concept of dyslexic students. Master Thesis. Faculty of Literature and Humanities. Bushehr Persian Gulf University. (Persian).
Vafa, Z., & Hosseini, F. S. (2018). Evaluation of the effectiveness of phenographic method on reading performance of elementary school students with dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 7 (3), 160_130. (Persian).
Vega,  Y.  H.,  Smith,  A.,  Cockerill,  H.,  Tang,  S.,  Agirre-Arrizubieta,  Z.,  Goyal,  S  و  & Gomez,  K.  (2015).  Risk  factors  for  reading  disability  in  families  with  rolandic epilepsy.  Epilepsy  &  Behavior,  53(2),  174-179.
Wah, L. L. (2010). The Davis model of dyslexia intervention: Lessons from one child. Pertankia Journal of Social Sciences & Humanities, 18(1): 133-139.