مقایسه‌ی هیجانات تحصیلی دانش‌آموزان با انواع اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان

10.22098/jld.2021.6897.1736

چکیده

در خصوص هیجانات تحصیلی (مثبت ومنفی) دانش آموزان با اختلالات یادگیری  خاص اجماع نظر واحدی وجود ندارد. برخی دیدگاه ها اعتقاد دارند دانش آموزان با اختلالات یادگیری  خاص هیجانات منفی بیشتری دارند، برخی اعتقاد دارند دانش آموزان با اختلالات یادگیری خاص هیجانات مثبت بالاتری دارند. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه هیجانات تحصیلی(مثبت و منفی) در دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش علی-  مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان با اختلال یادگیری  خاص شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-97 بودند. که از این تعداد 60 نفر(20 دانش آموز با مشکل خواندن، 20 دانش آموز با مشکل نوشتن و 20 دانش آموز با مشکل ریاضی) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، ازآزمون هیجانات تحصیلی پکران و آزمون هوش وکسلر ویرایش 4 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد بین هیجان خشم بین دانش آموزان با مشکلات خواندن و ریاضی و همچنین خواندن و نوشتن تفاوت معناداری وجود دارد(002/0p=). بین هیجان اضطراب بین سه گروه دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد(001/0p=). همچنین هیجان لذت در دانش آموزان با مشکلات نوشتن از دو گروه دیگر بیشتر بود(01/0p=). ولی  بین بقیه هیجان ها بین سه گروه تفاوتی وجود ندارد. با توجه به یافته‌های پژوهش به نظر می‌رسد مشکلات یادگیری مانند مشکل خواندن، نوشتن و ریاضی باعث ایجاد مشکلات دیگری نظیر مشکلات هیجانی و هیجانات تحصیلی نیز می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of students' academic emotions with types of specific learning disabilities

نویسندگان [English]

  • S Faramarzi 1
  • E Enayati 2
1 Associate Professor of Psychology and Exceptional Child Education, University of Isfahan
2 PhD Student in Exceptional Child Psychology and Education
چکیده [English]

There is not Unified Consensus a bout Academic Emotions of students with specific learning disorders. Some views believe that students with specific learning disorders have More negative emotions.  Some believe that students with specific learning disorders have More positive emotions. The purpose of this study was to survey and compare academic emotions (positive and negative) in students with specific learning disorders The method of the study was causal comparative. The statistical population of this study: were students with special learning disorders in Isfahan in the Academic year of 1997-98. Of these 60 were selected (20 students with Problem reading, 20 students with Problem writing and 20 students with Problem Math) with available sampling method. For data collection was used for the test of academic emotional (Pakran, 2002) and Wechsler Intelligence Test Edition 4 (Abedi et al,1386). Multivariate analysis of variance was used for data analysis. Results showed that there was a significant difference between students' anger Emotions with reading and math problems as well as reading and writing. There was a significant difference between the anxiety groups between the three groups of students Also, the Emotion of pleasure in students with writing difficulties was higher than the other two groups, but there was no difference between the three emotions in the rest of the emotions.
According to the research findings, learning problems such as reading, writing and math problems also cause other problems such as emotional problems and academic emotional.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic emotions
  • Students
  • Specific Learning Disorders
چراغی خواه، زهرا؛ عرب زاده، مهدی و کدیور، پروین. (1394). نقش خوش‌بینی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و بهزیستی مدرسه در عملکرد ریاضی دانش‌آموزان. فصلنامه پژوهش‌نامه روان‌شناسی مثبت، 1(4)، 20-11.
شریفی نعمت‌آباد، بهاره و اندیشمند، ویدا. (1398). مروری بر تشخیص مشکلات یادگیری. مجله پیشرفت‌های نوین در روان‌شناسی، علوم تربیتی و آموزش‌وپرورش، 2(16)، 25-15.
شریفی، طیبه و ربیعی، محمد. (1391). کاربرد چهارمین ویرایش آزمون هوشی وکسلر کودکان در تشخیص اختلال زبان نوشتاری و ریاضی، مجله ناتوانی‌های یادگیری، 2(2)، 75-59.
فرزین، سمیرا؛ برزگر بفرویی، کاظم و فقیهی، مریم. (1399). نقش چشم‌انداز زمان در هیجان تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 9(19، 172-153.
علایی خرایم، رقیه؛ نریمانی، محمد و علایی خرایم، سارا. (1391). مقایسه‌ باورهای خودکارآمدی و انگیزه‌ پیشرفت در میان دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 1(3)، 104-85.
علیزاده، حمید؛ کریمی، بهروز و سلیمانی، بهروز.(1392). تدوین برنامه و اثربخشی سه شیوه آموزش مستقیم، آگاهی واج‌شناسی و ترکیبی بر درک مطلب دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(2) 78-60.
صبحی قراملکی، ناصر؛ ابوالقاسمی، عباس و دهقان، حمیدرضا.(1393). مقایسه تسلط نیم‌کره‌های مغزی A،B ،C و D دانش‌آموزان عادی و ناتوان یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(4)، 69-59.
گنجی، مهدی. (1394). روان‌شناسی کودکان استثنایی بر اساس DSM5. تهران. نشر ساوالان.
نریمانی، محمد و رجبی، سوران. (1384). بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش‌آموزان دوره ابتدایی استان اردبیل. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 5(3)، 252-231.
Ainley, M., Hidi, S.&  Berndorff, D. (2002). Interest Learning: an the Psychological Processes that Mediate Their Relationship. journal of Educational Psychology, 94(3), 545- 561.
Alaei Kharayem, R., Narimani, M.& Alaei Kharayem, S. (2012). Comparison of self-efficacy beliefs and achievement motivation among students with and without learning disabilities. Learning Disabilities, 1(3), 85-104. (Persian).
Alizadeh, H., Karimi, B.& Soleimani, B. (2013). Curriculum Development and Effectiveness of Three Methods of Direct Teaching, Phonological and Combined Awareness on Comprehension of Students with Learning Disabilities, Journal of Learning Disabilities, 3(2), 60-78. (Persian).
Cheraghikhah, Z., Arabzadeh, M.& Kadivar, P. (2015). The role of academic optimism, academic excitement and school well-being in students' math performance. Journal Of Positive Psychology Research, 1(3), 11-20. (Persian).
Choudhry, F. R.,  Munawar, K.,  Akram, B., Al-Worafi, Y. M., Bakrin, F. S., Ying Tey, L., Jacob, S. A., Bey Hing, G., Khan, T. M., Learn Han, L., & Kamal, A. (2019). Xylophagia: a meta-synthesis of the literature. Mental Health Review, 24(4), 275-297.
Cocorada, E. (2016). Achievement emotions and performance among university students. Bulletin of the Transilvania University of Brasov Series VII. Social Sciences Law, 9(2), 119-28.
Daniels, LM.& Stupnisky,  RH. (2012). Not  that different in theory: Discussing the control-value theory of emotions in online learning environments. The Internet and Higher Education, 15(3), 222-226.
Farzin, S., Barzegar bafrooei, K. & Faghihi, M. (2020). The role of time perspective in prediction of academic emotions of secondary school male students. Journal of School Psychology, 9(1), 153-172. (Persian).
Frenzel AC., Pekrun R., Goetz T. (2007). Girls and mathematics -A "hopeless" issue? A control-value approach to gender differences in emotions towards mathematics. European Journal of Psychology of Education, 22(4), 497-514.
Ganji, M. (2015). Exceptional Child Psychology based on DSM5. Tehran. Publishing Savalan. (Persian).
Gharamaki, N., Abolghasemi, A.&  Dehghan, H. (2014). Comparison of mastery of cerebral hemispheres A, B, C and D in normal and learning disabilities students, Journal of Learning Disabilities, 3(4), 59-69. (Persian).
Hojati, M.& Abbasi, M. (2013). Comparsion of self-efficacy and hope among students with and without learning disability. Journal of Special Education and Rehabilitation, 14 (1-2), 66-77. (Persian).
Ismail, NM. ( 2015). EFL Saudi students' class emotions and their contributions to their English achievement at Taif University. International Journal of Psychological Studies, 7(4), 19.
Joseph, R.&  Michael, J. (2019). Innovations in Classroom Technology for Students with Disabilities learning.  Journal Indexing and Metrics, 2, 55.
Klassen, R. M., & Lynch, SL. (2007). Self-efficacy from the perspective of adolescents with LD and their specialist teachers. Journal of Learning Disabilities, 40(6), 494-507.
Kohoulat, N., Hayat A .A.,  Dehghani, Mr., Kojuri, J.& Amini, M. ( 2017). Medical students' academic emotions: the role of perceived learning environment. Journal of advances in medical education & professionalism, 5(2), 78.
Lei, h.& Cui, Y. (2019). The Relationship between Teacher Support and Students' Academic Emotions: A Meta-Analysis. Educational Psychologist, 59(3).
Linnenbrink, E.A., & Pintrich, P.R. (2002). Achievement Goal Theory and Affect: an Asymmetrical Bidirectional Model, Educational Psychologist, 37, 69- 78.
Meyer, D.K.& Turner, J.C. (2006). Re-conceptualizing Emotion and Motivation to Learn in Classroom Contexts, Edu Psychol Rev, 18, 377- 390.
Narimani, M.& Rajabi, S. (1384). Prevalence and causes of learning disabilities in primary school students in Ardabil province, Research in the field of exceptional children, fifth year, 3(3), 252-231. (Persian).
Pekrun, R. (1992). The impact of emotions on learning and achievement: towards a theory of cognitive/ motivational mediators. Applied Psychology: An International Review, 41(4), 359–376.
Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational psychology review, 18(4), 315-41.
Pekrun, R.,  Elliot, A.J. &  Maier, M. A. (2009). Achievement goals and achievement emotions: Testing a model of their joint relations with academic performance. Journal of educational Psychology, 101(1), 115.
Pekrun, R., Goatz, T., & Perry, R.P. (2005). Achievement Emotionsb Questionnaire (AEQ), User, s Mannal, Mannal Version. 18, 343-360.
Pekrun, R., Goetz T., Frenzel, A.C., Barchfeld, P.&  Perry, R.P. ( 2011). Measuring emotions in students' learning and performance: The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ). Contemporary educational psychology, 36(1), 36-48.
Pekrun, R., Goetz, T., & Perry, R. P. (2005). Academic Emotions Questionnaire (AEQ) user’s manual. Munich, Germany: University of Munich, Department of Psychology.
Pekrun, R., Goetz, T., Titz W.&  Perry, RP. ( 2002). Academic emotions in students' self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educational psychologist, 37(2), 91-105.
Pekrun, R., Goetz, Th., Titz, W.& Perry, R. P. (2002). Academic Emotions in Students’ Self-Regulated Learning and Achievement: A Program of Qualitative and Quantitative Research. Educational Psychologist, 37(2), 91-106.
Pekrun, R., Hall, N.C., Goetz, T.& Perry R.P. (2014). Boredom and academic achievement, Testing a model of reciprocal causation. Journal of Educational Psychology, 106(3), 696.
Petra,  J. Sainio,  MA.  Kenneth,  M. Eklund, P. S. Ahonen, H.&  Kiuru, A. (2019). The Role of Learning Difficulties In Adolescents’ Academic Emotions and Academic Achievement, Journal of Learning Disabilities, 52:4, 287-298.
Preckel, F., Götz, T.& Frenzel, A. (2010). Ability grouping ofgiftedstudents: Effects on academic self‐concept and boredom. British Journal of Educational Psychology, 80(3), 451-472.
Schutz, P. A., Hong, J., Cross, D. I., & Osbon, J. N. (2006). Reflections on Investigating  Emotion  in  Educational  Activity  Settings. Educational Psychology Review, 18, 343-360.
Sharifi Nematabad, B., Andishmand, V. (2019). A Review of Diagnosing Learning Disabilities, Journal of Recent Advances in Psychology, Educational Sciences, and Education. 2(16), 15-25. (Persian).
Sharifi, T.& Rabiee, M. (2012). Application  of  the  fourth edition of Wechsler's IQ test in children in the diagnosis of written and mathematical language disorders, Journal of Learning Disabilities, 2(2), 59-75. (Persian).
Zeidner, M. (2007). Test Anxiety: The State of the Art, New York: Plenum.