مقایسه ی حافظه ی فعال بین دانش آموزان نارساخوان و دانش آموزان عادی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 مربی گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور

3 کارشناس روانشناسی، دانشگاه پیام نور

jld-2-3-92-2-1

چکیده

این مطالعه با هدف مقایسه حافظه ی فعال در کودکان نارساخوان و عادی انجام شد. روش این پژوهش،
توصیفی از نوع عل ی  مقایسه ای است. نمونه پژوهش شامل 30 دانش آموز نارساخوان و 30 دانش آموز
بدون اختلال بود که بر اساس بهره ی هوشی، سن جنسیت همتا سازی گردیدند. به منظور شناسایی و
دانش آموزان نارساخوان از آزمون آگاهی وا جشناختی و برای سنجش حافظه ی فعال از خرده مقیاس
حافظه ی فعال نسخه ی چهارم آزمون هوشی وکسلر کودکان استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان
داد که بین حافظ هی فعال دانش آموزان دارای اختلال خواندن و دانش آموزان بدون اختلال تفاوت معنادار
وجود دارد و حافظه ی فعال دانش آموزان با اختلال در خواندن در سطح قابل ملاحظه ای پایین تر از
کودکان به هنجار می باشند بنابراین دانش آموزان نارساخوان در حافظ هی فعال، با مشکلات جدی روبرو
هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing working memory in dyslexic and normal students

نویسندگان [English]

  • A.A Sharif 1
  • H Zare 2
  • M Heidari 3
1 Corresponding Author: Ph.D.Student of Psychology, Payame Noor University
2 Associate Professor of Psychology, Payame Nor University
3 B.A. in Psychology, Payame Nor University
چکیده [English]

This study compares the working memory in dyslexic and normal children. The
method of the present study was descriptive (causal-comparative) method. The
study sample included 30 students with reading disorder and 30 students without
reading disorder who were matched in terms of IQ, age and gender. To identify the
students with reading disorder, phonological awareness test was used, and to assess
the working memory Working Memory. Index of the Wechsler Intelligence Scale
for Children – Fourth Edition (WISC-IV) was used. The findings showed that there
are significant differences between the working memory in dyslexic and normal
students. It was found that the working memory in dyslexic children is
considerably lower than normal children. Thus students with reading disorder are
faced with serious problems in working memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disabilities
  • reading disorders
  • working memory
  • dyslexic students
  • normal stidents
حسن زاده، سعید و مینایی، اصغر ( 1380 ). انطباق و هنجاریابی آزمون رشد زبان 3
.15-27 ،(1) کودکان فارسی زبان تهرانی. پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 1
خجسته مهر، رضا؛ عباس پور، ذبیح الله؛ کرایی، امین و کوچکی، رحیم( 1391 ). تأثیر برنامه ی موفقیت
تحصیلی بر عملکرد و خودپنداره ی تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه، یادگیری شیوه ی موفقیت در
.27-45 ،(1) مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش آموزان. مجل هی روا نشناسی مدرسه، 1
رحیمیان، اسحاق و صادقی، احمد ( 1385 ). شیوع اختلال خواندن در دانش آموزان دبستانی. مجل هی
.396-402 ،(4) روا نپزشکی و روا نشناسی بالینی ایران، 12
سلیمانی، زهرا و کاظمی دستجردی، مهدی ( 1384 ). تعیین روایی و اعتبار آزمون آگاهی واج شناختی.
.82-100 ،(1) فصلنام هی روا نشناسی، 33
شریفی، علی اکبر و داوری، رقیه ( 1391 ). شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان پایه های اول و دوم
.63-67 ،(2) ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری. ناتوان یهای یادگیری، 1
صادقی، احمد؛ ربیعی، محمد و عابدی، محمدرضا ( 1390 ). رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش
.47-55 ،(28) مقیاس هوش وکسلر کودکان. فصلنام هی روا نشناسی تحولی، 7
نریمانی، محمد، سلیمانی، اسماعیل و ابوالقاسمی، عباس( 1391 ). مقایسه ی ابعاد درونی و بیرونی سبک های
.108-118 ،(1) تفکر دانش آموزان نابینا و بینا. مجل هی روا نشناسی مدرسه، 1
Berninger, V. W., Raskind, W., Richards, T., Abbott, R., & Stock, P. (2008). A
multidisciplinary approach to understanding developmental dyslexia within workingmemory
architecture: Genotypes, phenotypes, brain, and instruction. Developmental
Neuropsychology, 33(6), 707-744.
Brooks, A. D., Berninger, V. W., & Abbott, R. D. (2011). Letter naming and letter writing
reversals in children with dyslexia: Momentary inefficiency in the phonological and
orthographic loops of working memory. Developmental Neuropsychology, 36(7), 847-868.
Brosnan, M., Demetre, J., Hamill, S., Robson, K., Shepherd, H., & Cody, G. (2002).
Executive functioning in adults and children with developmental dyslexia. [Clinical
Trial]. Neuropsychologia, 40(12), 2144-2155.
Chiappe, P., Hasher, L., & Siegel, L. S. (2000). Working memory, inhibitory control, and
reading disability. Memory & Cognition, 28(1), 8-17.
Hansen, J, & Bowey, J. A. (1994). Phonological Analysis Skills, Verbal Working Memory,
and Reading Ability in Second-Grade Children. Child development, 65(3), 938-950.
Helland, T., Asbj, O, & Rnsen, A. (2000). Executive Functions in Dyslexia. Child
Neuropsychology (Neuropsychology, Development and Cognition: Section C, 6(1), 37-48.
Jeffries, S., & Everatt, J. (2004). Working memory: its role in dyslexia and other specific
learning difficulties. Dyslexia, 10(3), 196-214.
Kramer, J. H., Knee, K, & Delis, D. C. (2000). Verbal Memory Impairments in Dyslexia.
Archives of Clinical Neuropsychology, 15(1), 83-93.
Mayes, S. D., & Calhoun, S. L. (2006). Frequency of reading, math, and writing disabilities
in children with clinical disorders. Learning and Individual Differences, 16(2), 145-157.
Nicolson, R. I., & Fawcett, A. J. (1994). Comparison of Deficits in Cognitive and Motor
Skills among Children with Dyslexia. Annals of Dyslexia, 44(3), 147-164.
Passenger, T., Stuart, M, & Terrell, C. (2000). Phonological processing and early literacy.
Journal of Research in Reading, 23(1), 55-66.
Pugh, K. R. (2000). Functional neuroimaging studies of reading and reading disability
(developmental dyslexia). Ment Retard Dev Disabil Res Rev, 6(3), 207-213.
Reiter, A., Tucha, O., & Lange, K. W. (2005). Executive functions in children with
dyslexia. Dyslexia (Chichester, England), 11(2), 116-131.
Silver, A., & Hagin, R. (2002). Disorders of learning in Childhood. New York: John Wiley
& Sons, Inc.
Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. (2005). Dyslexia (specific reading disability). Biol
Psychiatry, 57(11), 1301-1309.
Shaywitz, S. E. (2008). Paying attention to reading: the neurobiology of reading and
dyslexia. Dev Psychopathol, 20(4), 1329-1349.
Shaywitz, S. E. (2003). Neural systems for compensation and persistence: young adult
outcome of childhood reading disability. Biol Psychiatry, 54(1), 25-33.
Swanson, H. L. (2003). Age-related differences in learning disabled and skilled readers'
working memory. [Research Support, Non-U.S. Gov't]. Journal of Experimental Child
Psychology, 85(1), 1-31.
Swanson, H. L., Howard, C. B., & Saez, L. (2006). Do different components of working
memory underlie different subgroups of reading disabilities? Journal of Learning
Disabilities, 39(3), 252-269.
Swanson, L. H., Harris, R. K., & Graham, S. (2003). Handbook of learning disabilities.
New York, NY: Guilford Press.
Wallace, A. J. (2005). Early identification of learning disorders helps children succeed.
Pediatr Ann, 34(4), 328-329.
Waterman, B., & Lewandowski, L. (1993). Phonologic and semantic processing in readingdisabled
and nondisabled males at two age levels. Journal of Experimental Child
Psychology, 55(1), 87-103.