تأثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر سرعت، دقت و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه رازی

jld-2-3-92-2-3

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر سرعت، دقت و درک مطلب
دانش آموزان نارساخوان پای هی دوم ابتدایی انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر آزمایشی با پیشآزمون-
پس آزمون گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر نارساخوان مقطع دوم
90 بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای - ابتدایی شهر کرمانشاه درسال تحصیلی 91
استفاده شد. پس از شناسایی کودکان نارساخوان 30 نفر از آن ها انتخاب گردید و به شکل تصادفی به دو
گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. سپس برای گروه آزمایش جلسات آموزش آگاهی واج شناختی
برگزار شد و گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد. برای گردآوری دادهها از چک لیست
نارساخوانی، آزمون تشخیص خواندن، آزمون ماتریس های پی شرونده ی رنگی ریون و آزمون آگاهی
واج شناختی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون آماری کوواریانس استفاده شد. نتایج
پژوهش نشان داد که میانگین نمره ها دقت، سرعت، درک مطلب و خواندن کل پس آزمون گروه آزمایش
با پیشآزمون تفاوت معناداری نشان میدهد. با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت که آموزش آگاهی
واج شناختی موجب بهبودی خواندن در دانش آموزان نارساخوان میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of phonological awareness training on speed, accuracy and comprehension of students with dyslexia

نویسندگان [English]

  • J Karami 1
  • Z Abbasi 2
  • A Zakei 2
1 Corresponding Author: The member of secintific board department of Psychology, University of Razi
2 M. A. student of Psychology, Univesity of Razi
چکیده [English]

The present study investigated the effects of phonological awareness training on
the speed, accuracy and comprehension in second grade elementary students with
dyslexia. The design of the study was experimental with control and test group.
Statistical population composed of all dyslexic students at the elementary schools
in the city of Kermanshah in 2011-2012. Children cluster sampling was used for
sampling. Having identified the dyslexic children, 30 were randomly selected and
divided into experimental and control groups. The phonological awareness training
sessions were held for the experimental group while the control group received no
intervention. To collect the data, the dyslexia checklist, reading diagnostic test,
Raven's colored Progressive Matrices test and test of phonological awareness were
used. To analyze the data, covariance statistical test was used. The results showed
that there was a significant difference between the mean score of accuracy, speed,
comprehension and reading in post-test of experimental group and those of pre-test.
According to the results of the study, it could be concluded that phonological
awareness training plays significant roles in improveming reading skill in students
with dyslexia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phonological awareness
  • speed
  • Accuracy
  • reading comprehension
  • dyslexia
بهاری قره گوز، علی ( 1386 ). ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیصی خواندن . نشری هی پوی ش، 2
.38
دستجردی کاظمی ، رضا ( 1385 ). آگاهی واج شناختی چیست؟ پژوهش در حیط هی کودکان استثنای ی،
.931-954 ،(4)6
رحمانی، جهانبخش و عابدی، محمدرضا ( 1383 ). هنجاریابی آزمون ریون رنگی کودکان 5 تا 10 ساله در
.81-86 ،(3) استان اصفهان. فصلنام هی آموزه، 23
1. Stanovich
2. Christo
سلیمانی، زهرا ( 1387 ). ارتباط آگاهی واج شناختی و نمر ه ی دیکته دانش آموزان فارسی زبان دوم ابتدایی .
.21-28 ،(1) تاز ههای علوم شناختی، 10
سلیمانی، زهرا ( 1389 ). آزمون آگاهی وا جشناختی و ویژگی ها ی روان سنجی آن . تهران : پژوهشکده
..58-65 ،(2) کودکان استثنایی، 5
شیرازی، طاهره سیما و نیلی پور، رضا ( 1381 ). طراحی و ساخت آزمون تشخیصی خواندن کودکان، طرح
پژوهشی پژوهشکده بهزیستی. دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
شیرازی، طاهره سیما و نیلی پور، رضا ( 1383 ). آ زمون تشخیصی خواندن، تهران : انتشارات دانشگاه علوم
بهزیستی و توان بخشی.
ضیاءتبار احمدی، سیده زهره؛ آرانی کاشانی، زهره؛ محمودی بختیاری، بهروز و کیهانی، محمدرضا
1389 ). بررسی توانایی شناسایی واج آغازین کلمه ها و ناکلمه ها در کودکان به هنجار پنج تا شش )
.1-16 ،(1) ساله ی فارسی زبان. تاز ههای علوم شناختی، 12
فصیحانی فرد، سارا ( 1389 ). اثربخشی سه روش آموزشی -اصلاحی مبتنی بر مدل پردازش واج شناختی
-282 ،(3) بر سرعت و صحت خواندن دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی. کودکان استثن ای . ی 10
.269
فیاضی، لیلا ( 1388 ). اجرای آزمون آگاهی واج شناختی و آموزش مهارت آگاهی واج شناختی در
،( 95 و 94 ) دانش آموزان دبستانی دارای آسیب شنوایی باغچه بان 1 تهران. تعلیم و تربیت استثنای ی، 10
.32-39
فیاضبخش، حسین ( 1388 ). بررسی تأثیر برنامه ی درسی ویژه ی ارتقا خواندن، بر سطح خواندن دانش -
،(4) آموزان نارساخوان پایه ی سوم ابتدایی شهر یاسوج، فصلنام هی رهیافتی نو در مدیریت آموزش ی، 2
.93-118
گل پور، رضا و محمدامینی، زرار ( 1391 ). اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن
آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش آموان مبتلا به اضطراب امتحان . مجل هی روا نشناسی مد رس ه،
.82-100 ،(3)1
مستقیم زاده، الهام و سلیمانی زهر ا. ( 1384 ). تأثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر توانایی خواندن دختران
.22-28 ،(2) کم توان ذهنی پایه ی دوم دبستان. تاز ههای علوم شناختی، 7
میکاییلی، فرزانه و فراهانی، محمد نقی ( 1384 ). بررسی مدل پردازش واج شناختی خ واندن در دانش آموزان
.379-416 ،(4) پسر عادی و نارساخوان دبستانی. پژوهش در حیط هی کودکان استثنای ی، 5
نریمانی، محمد؛ حسن زاده، شهناز و ابوالقاسمی، عباس ( 1391 ). اثربخشی آموزش ایمنی سازی روانی بر
کاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی . مجل هی روا نشناسی
.101-117 ،(3) مدرسه، 1
یوسف زاده، محمدرضا؛ یعقوبی، ابوالقاسم و رشیدی، معصومه ( 1391 ). تأثیر آموزش مهارت های
،(3) فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه . مجل هی روا نشناسی مدرس ه، 1
.108-133
Christo, C. Davis. J.M. Brock. S. Brock. (2009). Identifying, Assessing, and Treating
Dyslexia at School. New York: springer.
Gillon, G.T. (2000). The efficacy of phonologicalawareness intervention for children with
spoken language impairment. Language, Speech, and Hearing Services in Schools,
31(3), 126–141
Hecht, S. A. (2001). The relations between phonological processing abilities and emerging
individual differences in mathematical computation skills: A longitudinal study from
second to fifth grades. Journal of Experimental Child Psychology, 79(4), 192–227.
Kennedy, E. J. Flynn, M. C. (2003). Training phonological awareness skills in children
with Down syndrome. Research in Developmental Disabilities, 24(4), 44- 47.
Kjeldsen, A.-C. Niemi, P. Olofsson, A.(2003). Training phonological awareness in
kindergarten level children: consistency is more important than quantity. Learning and
Instruction, 13(5), 349–365.
Laing,S. P. & EspelanW. (2005). Low intensity phonological awareness training in a
preschool classroom for children with communication impairments, Journal of
Communication Disorders, 38(7), 65–82.
Leask, A., Hinchliffe, F.(2007).The effect of phonological awareness intervention on
nonword spelling ability in school-aged children: an analysis of qualitative change.
Advances in Speech Language Pathology, 9(3), 226-241.
Lemon, C. J. Fuchs, D. (2010). Phonological awareness of children with Down syndrome:
Its role in learning to read and the effectiveness of related interventions. Research in
Developmental Disabilities, 31(7), 316–330.
Maughan, B. (2009). Persistence of literacy problems: spelling in adolescence and at midlife.
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50(10), 893–901.
Ott, P. (2007). Teaching Children with Dyslexia. New York: Routledge
Plaza, M. & Cohen, H. (2004). Predictive influence of phonological processing,
morphological syntactic skill, and naming speed on spelling performance. Brain and
Cognition, 55(8), 368-373
Seki. A. (2008) Reading ability and phonological awareness in Japanese children with
dyslexia. Brain & Development, 30(3), 179–188
Shu, H., Peng, H. (2008). Phonological awareness in young Chinese
children. Developmental Science, 11(1), 171-181.
Vafaie, M. A. (2012). comparative study of rapid naming and working memory
aspredictors of word recognition and reading comprehension in relation to phonological
awareness in Iranian dyslexic and normal children . Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 4th International Conference of Cognitive Science (ICCS 2011), 32(3), 14 –
21
Wajuihian,S. (2011). Dyslexia: An overview .The South African Optometrist, 70(2) 89-98
Yeun S. S. S. Siegel, L .S Chan C. K. K. (2012). Effects of a phonological awareness
program on English reading and spelling among Hong Kong Chinese ESL children.
Reading and Writig, This article is published with open access at Springerlink.com
Zhou, Y. (2012). A comparison of phonological awareness, lexical compounding, and
homophone training for Chinese word reading in Hong Kong indergarteners. Early
Education and Development, 23(3),475-492