مقایسه ی بیحوصلگی در افراد مبتلابه اختلال ریاضی، اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و افراد عادی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 .دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تبریز

3 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز

jld-2-3-92-2-5

چکیده

هدف این مطالعه مقایسه ی بیحوصلگی و مؤلفه های آن (تحریک درونی و تحریک بیرونی) در افراد مبتلا
به اختلال ریاضی، اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و افراد عادی در شهر تبریز بود. این پژوهش یک
مطالعه ی مقایسه ای و از نوع مورد- شاهدی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر
و پسر 9 تا 12 ساله دارای اختلال ریاضی، اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و افراد عادی می باشد. برای این
منظور، 30 دانش آموز مبتلا به اختلال ریاضی و 30 دانش آموز مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی
9 سال) از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب - مراجعه کننده به کلینی کهای تخصصی (سنین بین 12
شدند؛ گروه عادی شامل 35 دانش آموز، که در مدارس عادی مشغول به تحصیل بودند پس از همتا شدن
از نظر ویژگی های جمعیت شناختی با دو گروه دیگر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای
گردآوری داده ها از پرسش نامه بی حوصلگی، مقیاس کانرز فرم والدین و آزمون ریون استفاده شد. نتایج
نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه مورد مطالعه از (MANOVA) تحلیل واریانس چند متغیره
نظر متغیر ب یحوصلگی و مؤلفه های آن وجود دارد، به طوری که افراد مبتلابه اختلال ریاضی و اختلال
نقص توجه/ بیش فعالی میزان بالایی از ب یحوصلگی را نسبت به افراد عادی نشان دادند. اما بین دو گروه
افراد مبتلابه اختلال ریاضی و اختلال نقص توجه/ بیش فعالی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of boredom in students with mathematics disorder, attention deficit (hyperactivity disorder) and normal students

نویسندگان [English]

  • Y Movahedi 1
  • J Alizadehgoradel 2
  • M Mahmood Alilu 3
1 M.A. Student of Psychology, Tabriz University
2 Corresponding Author: M.A. student of psychology, University of Tabriz
3 Professor of Psychology, Tabriz University
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare boredom and its components (internal
stimuli and external stimuli) in students with mathematics disorder, attention
deficit (hyperactivity disorder) and normal people in Tabriz city. This is a
comparative case-control study. The statistical universe of this research includes
all 12-16 year-old male and female students with mathematics disorder, attention
deficit/ hyperactivity disorder and normal people in Tabriz city during the
academic year 1390-1391. For this purpose, 30 students with mathematics
disorder, and 30 students with attention deficit disorder/ hyperactivity referred to
specialized clinics (ages between 9-12 years) were selected through sampling.
The normal group included 35 students who were enrolled in regular schools
after being matched in terms of demographic characteristics with the other two
groups were randomly selected. To collect data, Boredom questionnaires, the
parents form of Conner’s scale and Raven test was used. The results of
multivariate analysis of variance showed that there is a significant difference
between the three groups of students in terms of boredom. So people with
attention deficit disorder and mathematics disorder/ hyperactivity showed, higher
levels of impatience than normal individuals. But between the two groups of
people with attention deficit disorder and mathematics disorder/ hyperactivity,
significant differences were observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • boredom
  • mathematics disorder
  • attention deficit/ hyperactivity disorder
آقاجانی، سیف الله؛ خرمایی، فرهاد؛ رجبی، سعید و رستم اوغلی خیاوی، زهرا( 1391 ). ارتباط حرمت خود و
.6-26 ،(3) خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دانش آموزان. مجل هی روا نشناسی مدرسه، 1
تبریزی، مصطفی ( 1386 ). درمان اختلالات ریاضی. تهران: فراروان.
حمید، نجمه ( 1385 ). بررسی اختلال یادگیری ریاضی در دانش آموزان دختر و پسر دوره ی ابتدایی ناحیه ی
یک شهر تهران و اثر آموزش کاربردی، تقویت ژتونی و آرامش عضلانی در کاهش اختلال یادگیری
.119-136 ،(2) ریاضی در آنان. مجله علوم تربیتی و روا نشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3
دهقانی، مصطفی؛ کریمی، نرگس؛ تقی پورجوان، عباسعلی و حسن نتاج جلودار، فهیمه ( 1391 ). اثر بخشی
بازیهای حرکتی ریتمیک (موزون) بر میزان کارکردهای اجرایی کودکان با ناتوانیهای یادگیری
.53-77 ،(1) عصب روان شناختی تحولی پیش از دبستان. مجله ناتوانیهای یادگیری، 2
رجبی، سوران( 1391 ). بررسی ارتباط علاقه به ادبیات کودکان و نوجوانان با رشد اجتماعی دان شآموزان.
.27-48 ،(3) مجل هی روا نشناسی مدرسه، 1
زرگری نژاد، غزاله و یکه یزدان دوست، رخساره ( 1385 ). اثر بخشی آموزش والدین بر مشکلات رفتاری
.29-48 ،(2) مطالعه تک موردی). مطالعات روا نشناختی، 3 ) ADHD کودکان
سید عباس زاده، میر محمد؛ گنجی، مسعود و شیرزاد، علی. ( 1382 ). بررسی رابط هی هوش، پیشرفت
تحصیلی دان شآموزان پای هی سوم راهنمایی تحصیلی مدارس استعداد درخشان شهرستان اردبیل،
پایان نامه ی کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.
صبحی قراملکی، ناصر ( 1391 ). پیش بینی انگیزه ی پیشرفت تحصیلی براساس هوش هیجانی دانش آمزان.
.49-62 ،(3) مجل هی روا نشناسی مدرسه، 1
فرهادی، علی؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ عسگری، علی و خوشابی، کتایون ( 1389 ). پیشبینی کنندههای
ب یحوصلگی در نوجوانا . ن پایان نامه ی دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکد هی روان شناسی و
علوم تربیتی.
کدیور، پروین؛ نعمت طاووسی، محترم و یوسفی، نوریه ( 1389 ). بررسی رابطه ی سبک ها ی یادگیری و
.107-122،(5) باورهای خودکارآمدی با پیشرفت ریاضی. تحقیقات روا نشناختی، 2
Aldridge, M. & DeLucia, R. C. (1989). Boredom: The academic plunge of first year
students. Journal of the Freshman Year Experience,1(2), 43-56.
Blunt, A. & pychyl, T. A. (1998) .Volitional action and inaction in the lives of
undergraduate students: state oriention procrastination, and proneness to boredom.
Personality and individual Differences, 24(3), 837-846.
Chronis, AM. Psychopathology and substance abuse in parents of young children with
ADHD. J AM Acad Child Adolesc Psychiatry, 42(2), 1224-32.
Dowker, A. (2008). Mathematical difficulties. United States: Academic Press:
Educational Psychology Series. http://www.amazon.co.uk.
Farmer, R. F. & Sundberg, N. D. (1986). Boredom proneness- the development and
correlates of a new scale. Journal of Personality Assessment, 50(5), 4-17.
Gagnon, J. C. & Maccini, P. (2001). Preparing students with disabilities for algebra
Teaching Exceptional Children, 34(1), 8-15.
Geary, D. C. (2010). Mathematical disabilities: Reflections on cognitive,
neuropsychological, and genetic components. Learning and Individual Differences,
20(2), 130-133.
Gersten, R., Jordan, N. & Flojo, J. R. (2005). Early identifi cation and interventions for
students with mathematics difficulties. Journal of Learning Disabilities, 38(4), 293-304.
Gordon, A. (1997). The psychometric properties of the Boredom Proneness Scale: An
examination of its validity. Psychological Studies, 42(5), 85-97.
Jiang,Y., Haxby, J.V., Martin, A., Ungerleider, L.G. & Parasuraman, R.(2000).
Complementary neural mechanisms for tracking items in human working memory.
Science, 287(20), 643–646.
Kaplan, H.I. & Sadock, B. J. (1998). Comprehensive Textbook of Psychiatry (6th ed).
Baltimore: Williams Wilkins.
Larson, R. W. & Richards, M. H. (1991). Boredom in the Middle School Years: Blaming
Schools versus Blaming Students. American Journal of Education, 99(4), 418-443.
McCloskey, G., Perkins, L. & Divner, B. (2009). Assessment and intervention for executive
function difficulties. New York: Routledge Press.
Melton, A.M. & Schulenberg, S.E. (2007). On the relationship between meaning in life and
boredom proneness: Examining a logotherapy postulate. Psychol Rep; 101(3), 1016-
1030.
Meltzer, L. (Ed.) (2007). Executive function in education: From theory to practice. New
York: Guilford Press.
Mick, E. (2003). The influence of gender in the familial association between ADHD and
Major depression. J Nerv Ment Dis; 191(11), 699-705.
Mikulas, W.L. & Vodanovich. SJ.(1993). The essence of boredom. Psychol Record, 43(7),
3-12.
Neil A. Culp. (2006). The relations of two facets of boredom proneness with the major
dimensions of personality. Personality and Individual Differences, 41(5), 999–1007.
Pennington, B. F. (2009). Diagnosing learning disorders: A neuropsychological
framework. New York: Guilford Press.
Sommers, J. & Vodanovich SJ. (2000). Boredom proneness: its relationship to
psychological- and physical-health symptoms. J Clin Psychol, 56(1), 149-55.
Todman, M. & Lehr, E. (2008). Boredom and boredom proneness in children: Implication
for academic and social adjustment. Proceeding of the 2nd International Conference on
Psychology; 3(2), 1-14.
Tolor, A. (1989). Boredom as related to alienation, assertiveness, internal-external
expectancy, and sleep patterns. Journal of Clinical Psychology, 45(6), 260-265.
Vodanovich, S. J. & Kass, S. J. (1990). A factor analytic study of the boredom proneness
scale. Journal of Personality Assessment, 55(1-2), 115–123.
Vodanovich, S. J. & Rupp, D. E. (1999). Are procrastinators prone to boredom? Social
Behavior and Personality, 27(6), 11–16.
Vodanovich, S.J., Verner, K.M., & Gilbride, T.V. (1991). Boredom proneness: its
relationship to positive and negative affect. Psychol Rep, 69(3),1139-46.
Wallace, J. (2003) Predicting cognitive failure from boredom proneness and daytime
sleeping score: An investigation within military and undergraduate sample. Personality
and Individual Diffrence, 34(5), 635-644.
Watt, D.J. & Vodanovich, S. J. (1999). Boredom proneness and psychological
development. J Psychol, 133(3), 303-14.
Waxmonsky, J. (2003). Assessment and treatment of ADHD in children with comorbid
psychiatric illness. Curr Opin pediatr, 15(5), 476-82.
Wegner, L., Alan J. Flisher,A.J., Chikobvud, E. P., Lombard, C., King, G. (2008). Leisure
boredom and high school dropout in Cape Town, South Africa. Journal of Adolescence,
31(7), 421–431.
Wilens‚ T.E (2004). Attention-deficit/ hyperactivity disorder and the substance use
disorder: The nature of the relationship subtypes at risk‚ and treatment issues.
Psychiatric clinics of north America, 27(3)‚ 283-301.