اثر بخشی توان بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی(حافظه کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی 

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری تخصصی و عضو باشگاه ‌پژوهشگران جوان واحد اردبیل

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectivenes of cognitive rehabilitation on executive functions(working memory and attention ) and academic achievement in students with math learning diworder.

نویسندگان [English]

  • M narimani 1
  • E Soleymani 2
1 Corresponding Athor: Professor of Psychology, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Student of Ph. D, The member of Young Science Club-Islamic Azad University, Ardail branch

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive functions
  • academic achievement
  • math learning disabilit
آناستازی، آنا (1976). روان آزمایی، ترجمه ی محمدنقی براهنی(1361). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
انجمن روان‌پزشکی آمریکا (2000). متن تجدید نظر شده‌ی راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی. ترجمه محمد رضا نیک‌خو و هامایاک آوادیس یانس (1381). چاپ دوم. تهران: انتشارات سخن.
اسماعیلی، محمد و هومن، حیدرعلی (1381). انطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات ایرانی کی­مت. مجله‌ی پژوهش در حیطه‌ی کودکان استثنایی، 4(6) 323-332.
احدی، بتول؛ ستوده، محمدباقر و حبیبی، یعقوب (1391). مقایسه‌ی بهزیستی روان‌شناسی و مکانیزم‌های دفاعی در دانش‌آموزان با و بدون لکنت. مجله‌ی روان‌شناسی مدرسه، 1(4)، 22-6.
احدی، حسن و کاکاوند، علیرضا (1388). اختلال‌های یادگیری. چاپ اول. تهران: انتشارات ارسباران.
امیریانی، فرشته.، طاهایی، علی‌اکبر و کمالی، محمد (1390). بررسی مقایسه‌ای توجه شنیداری در دانش‌آموزان مبتلابه اختلال یادگیری و عادی 9-7 ساله. شنوایی شناسی، 20(1) 55-63.
باباپور‌خیرالدینی، باباپور؛ جلیل؛ پورشریفی، حمید؛ هاشمی، تورج و احمدی، عزت‌الله(1391). رابطه‌ی مؤلفه‌های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش‌آموزان. مجله‌ی روان‌شناسی مدرسه، 1(4)، 38-33.
برهمند، اوشا؛ نریمانی، محمد و امانی، ملاحت (1385). شیوع اختلال حساب نارسایی در دانش‌آموزان دبستانی شهر اردبیل. فصلنامه‌ی پژوهش در حیطه‌ی کودکان استثنایی، 4(22) 917-930.
حسنی، جعفر و هادیان‌فرد، حبیب (1386). مقایسه نگهداشت توجه در بیماران مبتلابه اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی، و افراد به‌هنجار. مجله‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، 37(1)، 184-159. 
خسروی، علی اکبر (1390). آموزش مؤثر ریاضی به کودکان دارای ناتوانی‌های یادگیری. تعلیم و تربیت استثنایی، 107(11)، 15-22.
خرمایی، فرهاد؛ عباسی، مسلم و رجبی، سعید (1390). مقایسه‌ی کمال­گرایی و تعلل­ورزی در مادران دانش­آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله‌ی ناتوانی­های یادگیری، 1(1) 77- 60.
دادستان، پریرخ (1389). اختلالهای زبان: روش‌های تشخیص و بازپروری(روان‌شناسی مرضی تحولی3). تهران: انتشارات سمت.
درتاج، فریبرز و عاصمی، سهیلا (1391). بررسی میزان تأثیر برنامه‌‌ی منتخب حرکتی بر توانمندی ادراکی ـ حرکتی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دیرآموز پایه‌ی دوم. مجله‌ی روان‌شناسی مدرسه، 1(4)، 56-39.
دولت‌شاهی، بهروز؛ شاملو، سعید؛ جزایری، علیرضا و زینانی، ربابه (1383). نقش توان‌بخش شناختی در کاهش نقایص شناختی و علایم منفی بیماران اسکیزوفرنیک. رساله‌ی دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخش.
علی‌زاده، حمید و سلطانی، رضا (1383). اختلال نارسایی توجه/فزون جنبشی. چاپ سوم،  تهران، انتشارات رشد.
فریار، اکبر و رخشان، فریدون (1379). ناتوانی‌های یادگیری. تهران: انتشارات مبنا.
قدیری، فاطمه؛ جزایری، علی‌رضا؛ عشایری، حسن و قاضی طباطبایی، محمود (1385). بررسی ارتباط متقابل بین نقایص کارکردهای اجرایی و نشانه‌های وسواسی اجباری در افراد مبتلا  به اختلال اسکیزو فرنیا و وسواسی – اجباری جهت پیشنهاد راه‌کارهای درمانی مبتنی بر توان بخش شناختی. رساله ی دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخش.
قمری کیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و محمودی، هیوا (1391). اثر بخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکرد‌های اجرایی بازداری پاسخ و حافظه‌ی کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/ بیش کاریی. فصلنامه‌ی ناتوانی‌های یادگیری، 1(2)، 98-115.
عابدی، احمد؛ ملک‌پور، مختار؛ مولوی، حسین؛ عریضی‌سامانی، حمیدرضا و امیری، شهین (1387).  مقایسه‌ی ویژگی‌های عصب روان‌شناختی کودکان خردسال با ناتوانی‌های یادگیری عصب روان‌شناختی/ تحولی و عادی پیش از دبستان. فصلنامه‌یپژوهشدرحیطه‌یکودکاناستثنایی، 8 (1)، 18-1.
عابدی، احمد و ملک پور، مختار(1389). اثربخشی مداخلات زودهنگام آموزشی - روان‌شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و توجه کودکان با ناتوانی‌های یادگیری عصب - روان‌شناختی. رویکردهای نوین آموزشی، 5(1)، 86-65.
کجباف، محمد باقر؛ لاهیجانیان، زهرا و عابدی، احمد (1389). مقایسه‌ی نیم رخ حافظه‌ی کودکان عادی با کودکان دچار ناتوانی‌های یادگیری در املا، ریاضی و روخوانی. تازه‌هایعلومشناختی، 12(1)، 25-17.
محسن­پور، مریم؛ حجازی، الهه و کیامنش، علی‌رضا (1386). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش­آموزان سال سوم متوسطه‌ی شهر تهران. فصلنامه‌ی نوآوری­های آموزشی، 5(16)، 35- 9.
هادیان فرد، حبیب؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین و مهرابی زاده هنرمند، مهناز (1379). تهیه و ساخت فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته. مجله‌ی روان‌شناسی، 4(4)، 404-388.
Bull, A., Screrif,  Y.( 2001).  Goaldirected  upper limb  movments by  children and without  DCD: A window into perceptuo-motor dysfunction? Phisiotherapy international Journal, 3(9),1-12.
Buul , S & Scerif, A. (2001). The Handbook of child adolescence clinical psychology. A contextual approach. Institute of psychiatry. London, 2(5), 1200-1205.
Barkley, R. A. (1998). Attention- Deficit/ Hyperactivity Disorder. A Handbook for diagnosis and treatment. Newyork: Guilford press, (3)12: 145-150.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th Edition). London: Routledge Falmer.
DuPaul, G. J., McGoey, K. E., Eckert, T. L. & VanBrakle, J. (2001). Preschool children with attention-deficit/ hyperactivity disorder: Impairments in behavioral, social, and school functioning. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40(5), 508-515.
Garsia V. L, Pereira L. D, Fukuda, Y. (2007). Selective attention: psi performance in children with learning disabilities. Brazil Journal Otorrinolaringol, 73(3), 404-11.
Gartland, D., & Strosnider. R. (2007). Learning disabilities and young children Identification and intervention. Learning Disability Quarterly, 30(1), 63-72.
Geary, D. C. (2004). Mathematics and learning disabilities. Journal of Learning disabilities, 37(1), 4-15.
Hartman, J. & Hunfalvay, T. (2002) . Effect of attentional focus of learning the basic cust for fly fishing.  Journal of Motor Behavior. 200(20), 95-123.
Halahan, SP(1972). Attention Deficits and Hyperactivity in children. Journal of Child and adolescent  Health, 4(12), 24- 50.
Jenks, K., Lieshout, E. (2009). Arithmetic Difficulties in children with Cerebral Palsy are related to Executive Function and Working memory. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50(7), 824-825.
Maehler, C. & Schuchardt, K. (2011). Working Memory in children with Learning disabilities: Rethinking the criteria of discrepancy. International Journal of disability, Development and Education, 58(1), 5-17.
Mihandoost, Z. (2011). The Survey of Correlate Causes of Learning Disabilities Prevalence among Elementary Students. Asian Social Science, 7(7), 12-18.
Mason, D. J., Humphreys, G. W. & Kent, L. S. (2003). Exploring Selective Attention in ADHD: Visual Search Through Space and Time. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 4 (2), 1-20.
Masoura, E. V. (2006). Establishing the link between working memory function and learning disabilities. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 4(2), 29-41.
Mazz Cco, M. M. M., Thompson, R. E. (2005). Kindergarten predictors ot math learning disability. Learning didabilities research & practice, 20(3), 172-145.
Michaelson, Matthew Thomas (2007). An overview of dyscalculia: methods for  ascertaining and Accommodating dyscalculic children in the classroom. Journal of Australian Mathematics Teacher, 63(3), 17-22.
Mogasale, V. V., Patil, V. D., Patil, N. M., & Mogasale, V. (2011). Prevalence of Specific Learning Disabilities Among Primary School Children in a SouthIndianCity. Indian Journal of Pediatrics, 3(2), 1-6.
Milton. H. (2010). Effects Of A Computerized Working Memory Training Program On Attention, Working Memory, And Academics, In Adolescents With Severe ADHD/LD , psychology journal, 1(14), 120 – 122.
McCloskey, M., Caranazza, A., & Basili, A. (1985). Cognitive mechanisms in number processing and calculation: Evidence from dyscalculia. Brain Cognition, 4(3), 171-196.
Karande, S., Mahajan, V, & Kulkarni, M. (2009). Recollections of learning disabled adolescents of their schooling experiences: a qualitative study. Indian J Med Sci, 63(6), 382-391.
Kesler, S.R, Lacayo, N.J. Jo, B. (2011). A pilot study of an online cognitive rehabilitation program for executive function skills in children with cancer-related brain injury, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, StanfordUniversity, 25(1), 101-12.
Lerner, J. W. (2003). Learning disabilities: Theories, diagnosis, and teaching strategies (9th ed). Boston: MA: Houghton Mifflin.
Landerl, K., & Willburger, E. (2010). Temporal processing, attention, and learning disorders. Learning and Individual Differences, 20(3), 393–401.
Lounsbury, J. W., steel, R. P., Loveland, J. M., & Gibson L., W. (2004). An investigation of personality traits in relation to adolescent school absenteeism. journal of youth and adolescence, 33(7), 457-466.
Swanson, H. L., & Jerman, O. (2006). Math disabilities: A selective meta-analysis of the literature. Review of Educational Research, 76(2), 249-274.
Seidman, L. J. (2006). Neuropsychological functioning Archive of SID in people with ADHD across the lifespan. Clinical Psychology Review, 26(7), 466–485.
Seidman, L. J., Biederman, J., Monuteaux, M. C., Doyle, A., & Faraone, S. V. (2001). Learning disabilities and executive dysfunction in boys with attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuropsychology, 15(4), 544-556.
Sterr, A. M. (2004). Attention performance in young adults with learning disabilities. Learning and Individual Differences, 14(3), 125–133.
Shalev, S.R. (1993). The acquisition of arithmetic in  normal children:Asessment by a cognition model of dyscalculia developmental. Medicine and Child Neurology, 35(6), 393-360.
Thornton, G,  Langrall, R & Jones, B.  E. (1997). Impirment of visual memory in children who are clumsy. Adaptive physical activity Quarlery 4(11), 179-180.
Taroyan, N. A., Nicolson, R. I. & Fawcett, A. J. (2007). "Behavioral and neurophysiological correlates of dyslexia in the continuous performance task."  Clinical Neurophysiology,  118,(4), 845-855.
Wechsler, D. (2003). WISC-IV: technical and interpretation manual. San Antonio: The Psychological Corporation.