شیوع اختلالات ریاضی در دانش آموزان کلاس های دوم و چهارم ابتدایی شهرستان اراک و راه های کاهش آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار روان شناسی، دانشگاه اراک

jld-2-4-92-5-2

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی میزان شیوع انواع اختلالات ریاضی در بین دان شآموزان کلاس های دوم و چهارم
ابتدایی شهرستان اراک و را ههای کاهش آن پرداخته است. در این طرح توصیفی با استفاده از روش
نمونه گیری طبقه ای خوشه ای تصادفی تعداد 32 آموزشگاه و 64 کلاس دوم و چهارم و در مجموع 1802
دانش آموز مورد بررسی قرار گرفتند. دانش آموزان مشکوک به داشتن ضعف در درس ریاضی با کمک
آموزگاران انتخاب و پس از اطمینان از بهره هوشی حداقل متوسط، سلامت بینایی و شنوایی، توسط آزمون
ریاضیات ایران کی مت مورد سنجش قرار گرفتند. داده های این پژوهش از طریق روش های آمار توصیفی،
استنباطی و روش دلفی تحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان شیوع اختلال در کلاس دوم در حیطه ی مفاهیم
0 درصد بود، در کلاس چهارم میزان / 1 درصد و در حیط هی کاربرد 87 / 0/54 درصد، در حیطه ی عملیات 09
1/ 2 درصد و در حیط هی کاربرد 57 / 1 درصد، در حیط هی عملیات 46 / شیوع اختلال در حیطه ی مفاهیم 34
درصد بود. بین متغیرهای جنسیت و محل سکونت با میزان شیوع اختلالات ریاضی تفاوت معنادار مشاهده نشد.
همچنین با استفاده از روش دلفی برای کاهش میزان اختلالات، خاصه اختلال در درس ریاضی پیشنهاداتی ارائه
شد از جمله: آموزش به سرگروه های آموزشی، قرار دادن اهداف هر پایه در ابتدای کتاب ریاضی سال بعد،
برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس با محوریت آموزش مفاهیم ریاضی و ایجاد طرح مرجع.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of dyscalculia between second and fourth grades in Arak and reduction ways

نویسندگان [English]

  • J khodadadi 1
  • S Moosavi Pour 2
1 MA in Educational Sciences, Allameh Tabatabai University
2 Assistant Professor of Psychology, Arak Univresity
چکیده [English]

This study investigated prevalence of dyscalculia between second and fourth
grades in Arak (Iran) and reduction ways. In this descriptive study with random
cluster stratifed sampling, we went to 32 schools and 64 classes for investigating
1802 students. In refering to schools, at first we selected weak students in math
with teachers help and then made sure that these students were not border and
hadnot serious problems in vision and hearing health and finally tested them with
Key Math test. We used descriptive measures for rate of prevalence, t test of
inferential measures and Delphi method for finding reduction ways, in second
grade, prevalence of disability in concepts area was %0/54, in operations area was
%1/09 and in application area was %0/87. In fourth grade, prevalence of disability
in concepts area was % 1/34, in operations area was %2/46 and in application area
was %1/57. There were not significant difference between boys and girls, between
students from city and from village in 2 grades in getting dyscalculia. Delphi
method revealed that to reduce dyscalculia we could do these: training educational
leaders, putting purposes of math books at the first of next year math book for
assessment before starting to teach new things, starting Resource Teacher desing,
taking place applied mathematics festival, training teachers about dyscalculia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disabilities
  • dyscalculia
  • scholastic grade
انجمن روان پزشکی آمریکا ( 2000 ). متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی.
ترجمه ی محمد رضا نیک خو و هامایاک آوادیس یانس ( 1381 )، تهران، انتشارات سخن.
افروز، غلامعلی( 1390 ). اختلالات یادگیری. تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
استکی، مهناز و مقدم، کاوه( 1390 ). موسیقی و اختلالات یادگیری ریاضی. نشری هی تعلیم و تربیت
.38-48 ، استثنایی، 1
استکی، مهناز؛ اشرف، مریم و عشایری، حسن ( 1390 ). تأثیر آموزش صفح هی مفهوم اعداد بر پیشرفت
.6-14 ، ریاضی دانش آموزان با و بدون ناتوانی های یادگیری ریاضی. نشری هی تعلیم و تربیت استثنایی، 1
سلامت، ندا ( 1377 ). بررسی میزان شیوع اختلالات یادگیری(خواندن و نوشتن) در پایه ی سوم ابتدایی
شهر اصفهان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت الله( 1388 ). روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی. تهران، انتشارات
ارسباران.
شریفی، علی اکبر و داوری، رقیه( 1391 ). شیوع ناتوانی های یادگیری در دان شآموزان پایه های اول و دوم
.63-76 ،(2) ابتدایی استان چهار محال و بختیاری. مجل هی ناتوان یهای یادگیری، 1
فریار، اکبر و رخشان، فریدون( 1379 ). ناتوانی های یادگیری. تهران، انتشارات مبنا.
عسگری، مریم( 1389 ). بررسی میزان شیوع اختلال ریاضی در دان شآموزان پای هی سوم ابتدایی شهر ارا . ک
پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک.
والاس، جرالد و مک لافلین، جیمز ا ( 1980 ). ناتوانی های یادگیری: مفاهیم و ویژگ یها. ترجمه ی تقی
منشی طوسی( 1370 )، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
لرنر، ژانت دبلیو( 1997 ). ناتوانی های یادگیری: نظریه ها، تشخیص و راهبردهای تدریس. ترجمه عصمت
دانش ( 1384 )، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
شیوع اختلالات ریاضی در دانش آموزان کلاس های دوم و چهارم ابتدایی...
44
بهرامی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد ( 1392 ). مقایسه ی ادراک از خود و رفتارهای ایمنی
در دانش آموزا دارای نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار. فصل نامه ی روان شناسی مدرسه،
.62-79 ،(1)2
ترازی ، زهرا و خادمی، ملکوت ( 1392 ). اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه در ارتقای
.80-91 ،(1) خودپنداره دانش آموزان دارای اضطراب امتحان. فصل نامه ی روان شناسی مدرسه، 2
عریضی، حمیدرضا؛ عابدی، احمد و احمدی فردنشانی، سیدحبیب الله ( 1392 ). فراتحلیل اثربخشی
مداخلات روان شناختی بر میزان اضطراب امتحان در ایران با روش روزنتال و رابین، فص لنامه ی
.91-110 ،(1) روان شناسی مدرسه، 2
محمداسماعیل، الهه( 1381 ). انطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات ایران کی مت. تهران، انتشارات سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور.
کناردره، شکوفه( 1380 ). بررسی هم هگیرشناسی اختلالات یادگیری در مقطع ابتدایی شهرستان تنکاب . ن
پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
کرمی، ابوالفضل( 1381 ). اندازه گیری هوش کودک: آزمون های روا نسنجی شماره 1، آزمون ریون
کودکان. تهران، انتشارات روان سنجی.
نیک روش، طاهره ( 1382 ). بررسی تنوع و فراوانی اختلالات یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی و
1381 . پایان نامه ی کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت و - راهنمایی استان اصفهان در سال تحصیلی 82
برنامه ریزی استان اصفهان.
نریمانی، محمد و رجبی، سوران ( 1384 ). بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره
.231-252 ،( 3) ابتدایی استان اردبیل. پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 5
Altarac, M. & Saroha, E. (2007). Lifetime prevalence of learning disabilitiy among US
children. Pediatric, 19(1), p 77-83.
Michaelson, Matthew Thomas.(2007). An overview of dyscalculia: methods for
ascertaining and Accommodating dyscalculic children in the classroom. Journal of
Australian Mathematics Teacher, 63(3), p17-22.
Mogasale, V. V., Patil, V. D., Patil, N. M. & Mogasale, v. (2011). Prevalence of specific
learning disabilities among primary school children in a south Indian city. Indian
journal of pediatrics, 79(3), 1-6.
Dyscalculia Defined. (2005, May). Learning Disabilities Association Of Minnesota, v 5 n4.