مقایسهی سبکهای یادگیری، ویژگیهای شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی کارشناسیارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

jld-2-4-92-5-5

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسهی سبکهای یادگیری، ویژگیهای شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با
و بدون ناتوان یادگیری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر عادی و ناتوانی
1390 بودند. نمونه پژوهش به حجم 80 نفر (شامل 40 - یادگیری دوره راهنمایی شهر اردبیل در سال تحصیلی 91
دانشآموزان عادی و 40 دانشآموزان ناتوان در یادگیری) بودند که به صورت نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای
انتخاب شدند، برای جمعآوری دادهها از آزمون هوش ریون، پرسش نامه سبکهای یادگیری کلب و پرسش نامه
استفاده شده است. روش تحقیق از نوع علی- مقایسهای بوده و برای تجزیه و (NEO-FFI) ابعاد شخصیتی
تحلیلداده از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که بین دانشآموزان
عادی و ناتوان یادگیری در سه مؤلفه از مؤلفههای ابعاد شخصیت یعنی درون گرایی- برون گرایی، تجربه پذیری و
وظیفهشناسی و همچنین از لحاظ سبکهای یادگیری در تمامی زیر مقیاسها بین دو گروه تفاوت معنادار وجود
دارد. یافتههای این تحقیق نشان داد که دانشآموزان ناتوان در یادگیری از لحاظ ویژگیهای شخصیتی و همچنین
نحوهی یادگیری با دانشآموزان عادی متفاو تاند. توجه به این تفاوتها و نحوهی تدریسی که با سبک یادگیری
دانشآموزان و همچنین شخصیتی آنان هماهنگ باشد باعث میشود که این گروه از دانشآموزان مطالب درسی را
بهتر بیاموزند و از خود و یادگیریشان احساس رضایت کنند که این خود موجب تشکیل یک خودپندار هی مثبت
در دانشآموزان ناتوان یادگیری و به تبع آن عملکرد مثبت آنان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of learning styles, personality characteristics and academic performance of students with and without learning disabilities

نویسندگان [English]

  • N Sobhi 1
  • N Hajloo 2
  • H Gholamzadeh 3
1 Corresponding Author: Assistant professor of Psychology Univesity of Mohaghegh Ardabili
2 Associated Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 M. A. Student of Psychology, University of Mohaghegh Adrabili
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the learning styles, personality
characteristics and academic performance of students with and without learning
disabilities. Methods: The study sample included all students in learning disabled
and normal boys and girls at middle school in the city of Ardabil in the school year
2013/2011. The sample size was 80 people (including 40 regular students and 40
students with disabilities learning) who were selected by multistage random
sampling to collect the data, the Raven's Progressive Matrices test, questionnaire
and the Kolb Learning Style Inventory Personality Dimensions (NEO-FFI) was
used. Method of Cause- a comparison and analysis of the data multivariate analysis
of variance was used. The results show that among of normal and with students
learning disablity the three components of the personality dimensions of the
components of introversion - extroversion, openness to experience,
conscientiousness and also in terms of style of learning in all sub-scales there is
significant difference between the two groups. The results of this study showed that
personality characteristics and also learning how of learning disabled students is
different from normal students. Due to these differences, and how the teaching
style and personality to match students learning cause that, this group of students
and learning materials to better learn the satisfaction that led to the formation of a
positive self-concept in learning disabled students and consequently their
performance will be positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning styles
  • personality traits
  • learning disabilities
احدی، حسن و کاکاوند، علی رضا ( 1382 ). اختلال های یادگیری از نظریه تا عمل. تهران: نشر ارسباران.
اسلاوین، رابرت ( 2000 ). روان شناسی تربیتی (نظریه و کاربست). ترجمه ی یحیی سیدمحمدی
1385 ) تهران: نشرروان. )
تبریزی، مصطفی ( 1380 ). درمان اختلالات دیکته نویسی، تهران: فراروان.
حاجلو، نادر و رضایی شریف، علی( 1390 ). بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسش نامهی مشکلات
.23-41 ،(1) یادگیری کلورادو. فص لنامهی ناتوانیهای یادگیری، 1
1. Daff
نصری، صادق و خورشید، علی رضا ( 1391 ). بررسی ارتباط چندگانه ویژگی های شخصیتی و سب کهای
.104-123 ،(4) یادگیری دانش آموزان. فص لنام هی روا نشناسی مدرسه، 1
آقاجانی، سیف الله؛ خرمایی، فرهاد؛ رجبی، سعید و رستم اوغلی خیاوی، زهرا ( 1391 ). ارتباط حرمت خود و
.6-26 ،(3) خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دانش آموزان. فص لنام هی روا نشناسی مدرسه، 1
رجبی، سوزان ( 1391 ). بررسی ارتباط علاقه به ادبیات کودکان و نوجوان با رشد اجتماعی دانش آموزان.
.27-48 ،(3) فصل نامه ی روان شناسی مدرسه. 1
خنکجان، علی ( 1381 ). بررسی سبکهای شناختی یادگیری دانشآموزان مراکز تیزهوشان و عادی دختر
و پسر با توجه به پیشرفت تحصیلی آنا . ن پایاننامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم
تربیتی و روان شناسی.
رحمانی شمس، حسن ( 1378 ). مقایس هی تی پهای شخصیتی و سب کهای یادگیری در چهار رشت هی
پزشکی، فنی مهندسی، هنر و علوم انسانی دانشجویان زن ومر . د پایاننامه ی کارشناسی ارشد
روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
رسولی نژاد، سید اصغر و رسولی نژاد، سید وحید ( 1384 ). بررسی سبک یادگیری دانشجویان پیراپزشکی
.27-32 ،(1) دانشگاه علوم پزشکی کاشان. مجل هی گا مهای توسعه در آموزش پزشکی، 2
سیف، علی اکبر ( 1380 ). روان شناسی پرورشی. تهران: انتشارات آگاه.
علی آبادی، خدیجه ( 1383 ). هنجاریابی سیاههی سبکهای یادگیری دان، دان و پرایس و مقایسهی
سبکهای یادگیری دانشآموزان پای هی پنجم ابتدایی و دانشآموزان پایهی سوم راهنمایی شهر
80 . رسالهی دکتری (چاپ نشده). دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدهی - تهران در سال تحصیلی 81
روان شناسی و علوم تربیتی.
گورمن، جین .چنگ ( 2000 ) اختلالات هیجانی و ناتوانیهای یادگیری در کلاس های ابتدایی. ترجمهی
محمد نریمانی و ناصر دگر ماندرق. ( 1380 ) اردبیل: انتشارات نیک آموز.
محمدزاده ادملایی، رجبعلی ( 1384 ) مقایس هی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز دارای سبکهای
یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگیهای شخصیتی، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیل . ی پایاننامه ی
کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
محمدزاده ادملایی، رجبعلی؛ شهنی ییلاق، منیجه و مهرابی هنرمند، مهناز ( 1387 ). مقایسه ی دانشجویان
پسر دارای سبکهای یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگیهای شخصیتی، انگیزهی پیشرفت و عملکرد
.125-154 ،(1) تحصیلی. مجلهی دستآوردهای روا نشناختی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 4
منصوری، نغمه ( 1379 ) بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دخت . ر پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و
روان شناسی، دانشگاه الزهراء.
نریمانی، محمد و رجبی، سوران ( 1384 ). بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان
.231-252 ،(3) دوره ی ابتدایی استان اردبیل. فص لنامهی پژوهش در حیطهی کودکان استثنایی، 5
هاشمی، زهرا و لطیفیان، مرتضی ( 1389 ). ارتباط پنج عامل شخصیت و سبک های یادگیری در میان
دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم انسانی و فنی - مهندسی دانشگاه شیراز . مجل هی مطالعات
.91-114 ،(10) روا نشناسی تربیتی، 6
Albert U, Mania G, Bergesio C, Bogetto F.(2006). Axis I and II co morbidities in subjects
with and without nocturnal panic. Depress Anxiety, 23(7), 422-428.
Arslan,C., Gocmencelebi.S.,I. & Tapan,M.,S.(2009).Learning and reasoning styles of pre
service teachers’: inductive or deductive reasoning on science and mathematics related
to their learning style. Social and Behavioral Sciences,1,2460-2456.
Bastable SB. Nurse as educator, principles of teaching and learning for nursing practice.
2nd ed. Boston: Jones and Bartlett Publishers. 2002. Busato, Vittorio. V., Prins, Frans.
J., Elshot, Jan. J. & Hamaker Christiaan (1998) The relation between learning style, the
big five personality traits and achievement motivation in higher education. Journal of
Personality and Individual Differences, 26, 129-140.
Chamorro, B. moutafy, M and Farenham, A. (2005). Psychological characteristics of
academically gifted and regular stuidents. American council on university of Nebraska-
Lincoln.
Christou , N., & Dinov, I. D. (2010). A study of students’ learning styles, discipline
attitudes and knowledge acquisition in technology-enhanced probability and statistics
education. Journal of Online Learning and Teaching, 6 (3), 546-572.
Colquitt,tt,J.A., Le Pine,J.A., & Noe, R.A. (2000). Toward an integrative theory of training
motivation: A meta- analytic path analysis of 20 years of research. Journal of Applied
Psychology, 85,678-707.
Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1990). Personality disorder and the five factor model of
personality. Journal of Personality Disorder, 4, 362-377.
Cronwell, John, M., & Manferdo, Pamela, A.(1994) Kolb's learning style the theory
revisited. Journal of Educational and Psychological Measurement, 54 (2), 317-327.
Daff, A.(2004). The role of cognitive learning style in accounting education: developing
learning competencies. Educational Psychology Press.
Duff, A., Boyle, K., Dunleavy, K., & Ferguson, J. (2008). The relationship between
personality, approach to learning and academic performance. Journal of Personality
and Individual Differences, 44 (2), 532- 543.
Entwistle, N. (1988). Motivational factors in students’ approaches to learning. In R. R.
Schmeck (Eds.) , Learning strategies and learning styles, 21-51.New York: Plenum
Press.
Furnham, A. (1992) Personality and learning style: a study of three instruments. Journal of
Personality and Individual Differences, 13 (4), 429-738.
Furnham, A. (1992). Personality and learning style: A study of three instruments. Journal of
Personality and Individual Differences, 13 (4), 429-738.
Jackson, C., & Lawty-Jones, M. (1996). Explaining the overlap between personality and
learning styles. Journal of Personality and Individual Differences, 20 (3), 293-300.
Jakson, C. & Jones, L. M. (1996) Explaining the overlap between personality and learning
styles. Journal of Personality and Individual Differences, 20 (3), 293-300.
Kang, Sh. (1999); "Learning Styles: Implication for ESL/EFL Instruction", [Online].
Available: http://www.Vol 37 No 4 October - December 1999 Page 6.htm.
Kolb, D. (1984). Experimental learning. Englewood Cliffs, N.J: Prentice- Hall.
Kolb, D. (1985). The learning styles: Technical Manual. Boston, MA:Mcber.
Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source_ of learning and
development. New Jersey: Prentice Hall.
Layman, L., Cornwell. T., Williams, L., & Osborne, A. (2006). Personality types, learning
styles, and an agile approach to software engineering education. K.3.2. [Computing
Milieux]: Computing and Information Sciences Education computer science education.
Layman, L., Cornwell. T., Williams, L., & Osborne, A. (2006). Personality types, learning
styles, and an agile approach to software engineering education. K.3.2. [Computing
Milieux]: Computing and Information Sciences Education computer science education.
Lerner, J.W.(1997). Children with Learning disabilities: theories, diagnosis and teaching
strategies. Boston: Houghton Miffli.
Miller, A. (1991). Personality types. Learning styles and education goals. Journal of
Educational Psychology, 11 (384), 217-238.
Norton, R.E. (2008). An effective and realistic approach to education and training in
Achieving the potential of performance – Based teacher education, Washington, D.C.
Perjures, F. & Miller, M.D.et al. (1999).Gender differences in writing self- beliefs of
lementary school students, journal of Educational psychology, 5(3), 30-42.
Price, L.(2004). Individual differences in learning. Cognitive control, cognitive style and
learning style. Educational Psychology, 24, 608-621.
Van Wynen E.(1997) [Information processing style: One size does not fit all]. Nurse
educator, 22 (5), 44-48.