مقایسه ی اثربخشی نورفیدبک و روش چند حسی فرنالد بر هوش کودکان مبتلا به اختلال نارساخوانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد تبریز

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه تبریز

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

jld-2-4-92-5-6

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایس هی اثربخشی روش درمانی نوروفیدبک و روش چند حسی فرنالد
روی هوش کودکان مبتلا به نارساخوانی بود. بدین منظور دو نفر دانشآموز پسر و دو نفر دانشآموز دختر
نارساخوان به صورت نمونهگیری در دسترس از مراکز پنج گانه اختلالات یادگیری تبریز انتخاب شدند و به
صورت تصادفی به دو گروه دو نفری (یک نفر دختر و یک نفر پسر) تقسیم شدند. گروه اول آموزش
نوروفیدبک و گروه دوم آموزش فرنالد دریافت نمود. پژوهش حاضر در چارچوب طرح تجربی تک
موردی با استفاده از طرح خطوط پایه ی منفرد به انجام رسید. در راستای آن 20 جلسه برای هر روش اجرا
شد و به منظور ارزیابی پیشرفت در هوش قبل از درمان و بعد از درمان تست هوش وکسلر استفاده شد.
یافتههای پژوهش نشان داد آزمودنیهای گروه نوروفیدبک در نمره ی هوش کلی، کلامی و عملی پیشرفت
داشتند ولی این پیشرفت در گروه فرنالد دیده نشد. آموزش نوروفیدبک در این پژوهش در ناحیه ی قشر
حسی- حرکتی بود که در رمزگردانی تکالیف فیزیکی و شناختی به قشر مغزی کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of neurofeedback and Fernald’s method effectiveness in Improving the Intelligence of Children with dyslexia(case study)

نویسندگان [English]

  • L Fathollapour 1
  • J babapour kheyrddin 2
  • H Mahdavian 3
  • H Bafandeh Garamaleki 4
1 Corresponding Author: M. A. student of General Psychology, Azad university of Tabriz
2 Associated Professor of Psychology, University of Tabriz
3 M.A. Dissertion of child and adolescence clinical psychology of Tabriz University
4 Assistant Professor of Psychology, University Shahid Madani Azarbaijan
چکیده [English]

The goal of this study was to compare the neurofeedback and the Fernald's
methods effectiveness in Improving the Intelligence of Children with dyslexia. So,
4 students (2 males and 2 females) with dyslexia were selected by available
sampling from five LD centers in Tabriz city, and were divided into two groups,
each group included one male and one female. The first group received
neurofeedback treatment and the second group received Fernald's method. The
present study was performed in framework of empirical plan case study using
single base line plan. Wechsler IQ test was used before and after treatment to
evaluate students. Findings showed that Neurofeedback subjects improved general,
verbal and practical IQ scores, but such an improvement was not observed in
Fernald subjects. In this investigation, neurofeedback treatment was in sensorymotor
area, which helps the cerebral cortex to code Physical and cognitive duties

کلیدواژه‌ها [English]

  • dyslexia
  • Fernald
  • neurofeedback and EEG
حمیدپور، حسن ( 1386 ). بررسی کارایی و اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری فراگیر
.24-32 ،(4) درمان و جلوگیری از عود و بازگشت افسرده خویی. پژوهش در سلامت روا نشناختی، 6
1. Sterman
مقایسه ی اثربخشی نورفیدبک و روش چندحسی فرنالد بر هوش کودکان مبتلا به اختلال نارساخوانی
122
شهیم، سیما ( 1376 ). تشخیص اختلالات یادگیری با استفاده از مقیاس هوش تجدید نظر شده وکسلر
کودکان. نخستین جشنواره پژوهش های برتر در حوزه ی کودکان استثنایی.
مارنات، گری گراث ( 1387 )، راهنمای سنجش روانی، ترجمه ی پاشا شریفی، حسن. نیک خو، محمد رضا،
انتشارات رشد.
صبحی قراملکی، ناصر ( 1391 ). پیش بینی انگیزه ی پیشرفت تحصیلی براساس هوش هیجانی دانش آموزان.
.49-62 ،(3) فص لنام هی روا نشناسی مدرسه، 1
علی پور، احمد؛ شقاقی، فرهاد و برق یایرانی، زیبا ( 1391 ). توزیع متفاوت مؤلفه های کارآفرینی در
.63-81 ،(3) دانش آموزان چپ دست و مشاور راست دست. فص لنام هی روا نشناسی مدرسه، 1
گل پورچمرکوهی، رضا و محمدامینی، فرزاد ( 1391 ). اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر
بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان. فص لنام هی
.82-100 ،(3) روا نشناسی مدرسه، 1
Chabot, R. Merkin,R. Wood,L (1999). Davenport,t and Serfontein,G. Sensiviity and
specificity of QEEG in children with attention deficit or specific developmental
learning disorders. Clin Electroencephalog.27, 26-34.
Chabot, R.j & Serfontein,G (1996). Quantitiative EEG profiles of Children with attention
deficit disorders. Biological psychiatry, 40,951-963.
Demos, J. N. Getting Started with Neurofeedback. New York: 2005 WW Norton &
Company Inc.
Fernandez, T., Herrera, W., Harmony, T., Diaz-Comas, L., Santiago, E., Sanchez, L., et al.
(2003). EEG and behavioral changes following neurofeedback treatment in learning
disabled children. Clinical Electroencephalography, 34, 145–152.
Fernandez. T. Et. Al (2007). Changes in EEG Current Sources Induced by Neurofeedback
in Learning Disabled Children. An Exploratory Study. Appl Psychophysiol
Biofeedback, 32,169–183.
Fuchs, T. Birbaumer, N., Lutzenberger, W., Gruzelier, L. H & Kaiser, J. (2003). Neurofeedback
treatment for attention deficit/hyperactivity disorder in children: A comparision with
methylphenidate. Applied Paychophysiology and Biofeedback, 28 (1), 1-12.
Gasser T, Rousson V, Scheiter Gasser U (2003). EEG power and coherence in children
with educational problems. Clin Neurophysiol, 20, 273-282.
Harmony T, Hinojosa G, Marosi E, Becquer J, Fernández-Harmony T, Rodríguez M, Reyes
A, Rocha C (1990). Correlation between EE spectral parameters and an educational
evaluation.Int J Neurosci, 54, 147-155.
John ER, Prichep L, Ahn H, Easton P, Fridman J, Kaye H,(1983).Neurometric evaluation
of cognitive dysfunctions and neurological disorders in children. Prog Neurobiol, 21.
Keizer André W., Verschoor, Maurice b,. Verment Roland S. b,. Hommel Bernhard (2009).
The effect of gamma enhancing neurofeedback on the control of feature bindings and
intelligence measures. International Journal of Psychophysiology. 75, 25-32.
Linden, Michael,. Habib, Thomas,. & Radojevic, Vesna. (1996). A Controlled Study of the
Effects of EEG Biofeedback on Cognition and Behavior of Children with Attention Deficit
Disorder and Learning Disabilities I. Biofeedback and Self-Regulation, 21, 1.
Lubar, J. Swartwood, M.O, Swartwood, J. N, & odonnell,p,h, (1995). Evaluation of the
effectiveness of EEG neurofeedback training for ADHD in a clinival setting as
measured by changes in TOVA scores, behavioral rating, and WISC- R performance.
Biofeedback and self Regulation, 20(1), 83-99.
Marinus H. M, Breteler, Martijn Arns (2010). Improvements in Spelling after QEEG-based
Neurofeedback in Dyslexia: A Randomized Controlled Treatment Study. Appl
Psychophysiol Biofeedback, 35, 5–11.
Matthew J. Fleischman, Siegfried Othmer, (2005). Case Study: Improvements in IQ Score
and Maintenance of Gains Following EEG Biofeedback with Mildly Developmentally
Delayed Twins. Journal of Neurotherapy, Vol. 9(4).
Othmer, Siegfried. Othmer Susan & Marks, Clifford S. (1999). EEG Biofeedback Training
for Attention Deficit Disorder, Specific Learning Disabilities, and Associated Conduct
Problems. Australian journal of psychology, 42. 124- 137.
Porras-Kattz. E. et. Al (2011). Magnesium valproate in learning disabled children with interictal
paroxysmal EEG patterns: Preliminary report. dNeuroscience Letters 492, 99–104.
Ratey J. J. (2001). A user’s guide to the brain: Perception, attention and the four theatres
the brain. New York: Vintage.
Sterman, M. B. (1996). Physiological origins and functional correlates of EEG rhythmic
activities: implications for self-regulation. Biofeedback and Self-regulation, 21, 3–33.
Tansey, M.(1991). Wechsler changes following treatment of learning disabilities via EEG
biofeedback training in a private setting. Australian journal of psychology, 43, 147- 143.
Thatcher RW (1998). Normative EEG databases and EEG biofeedback. JNeurother, 2, 8-39.
Thompson, L. & Thompson, M. (1998). Neurofeedback combined with training in
metacognitive strategies: Effectiveness in students with ADD. Applied Psychophysiology
and Biofeedback, 23 (24), 243-263.
Vernon, D., Frick, A., & Gruzelier, J. (2004). Neurofeedback as a treatment for ADHD: A
methodological review with implications for future research. Journal of Neurotherapy,
8, 53–82.
Walker, J. E., & Norman, C. A. (2006). The neurophysiology of dyslexia: A selective
review with implications for neurofeedback remediation and results of treatment in
twelve consecutive patients. Journal of Neurotherapy, 10, 45–55.