مقایسه ی منبع کنترل، خود آگاهی شناختی و ترس از شکست در دانش آموزان با و بدون ناتوان یهای یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم تربیتی، مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان لردگان

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان لردگان

3 دانشیار روانشناسی سلامت و بالینی، مرکز تحقیقات علومرفتاری و گروه روانپزشکی، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه

4 کارشناس مشاوره و راهنمایی

jld-3-1-92-7-3

چکیده

هدف از این مطالعه مقایس هی منبع کنترل، خودآگاهی شناختی و ترس از شکست در دانش آموزان با و بدون
ناتوانی های یادگیری بود. این پژوهش علّی – مقایسهای از نوع مقطعی - مقایسه ای است. جامعه ی آماری شامل
تمامی دانش آموزان با ناتوان یهای یادگیری و دانش آموزان بدون ناتوان یهای یادگیری دوره ابتدایی شهرستان
لردگان می باشد. نمونه ی آماری شامل 200 نفر ازدانش آموزان پایه های سوم تا پنجم بود که با روش نمونه گیری
تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داد هها از پرسش نامه ی مکان کنترل راتر، پرسش نامه ی خودآگاهی
0 و /92 ،0/ ولز و مقیاس ترس از شکست کونروی استفاده شد. پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرانباخ به ترتیب 70
نشان داد که بین دانش آموزان با و بدون (MANOVA) 0/88 گزارش گردید. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری
ناتوانی های یادگیری در منبع کنترل و خودآگاهی شناختی تفاوت معناداری وجود دارد. دانش آموزان با ناتوان یهای
یادگیری بیشتر از منبع کنترل بیرونی استفاده م یکنند. در حالی که دانش آموزان بدون ناتوانی های یادگیری بیشتر از
منبع کنترل درونی استفاده م یکنند. بین ترس از شکست در دانش آموزان با و بدون ناتوانی های یادگیری تفاوت
معناداری مشاهده نشد. دانش آموزان بدون ناتوانی های یادگیری دارای خود آگاهی شناختی بالاتری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative locus of control, cognitive self-consciousness and fear of failure, students with and without learning disabilities

نویسندگان [English]

  • A Ghanbari 1
  • M Ghanbari talb 2
  • R Bagerian 3
  • M Nadri lordjani 4
1 Corresponding Author: M.A in Educational Psychology, payam nor University
2 M.A in Educational Psychology, payam nor University
3 Assosiate Professor of clinical psychology, Behavioral research center and department of psychiatry, school of medicine, Islamic University of medical sciences
4 Student counseling, education city Lordegan
چکیده [English]

The aim of this study was to compare locus of control, cognitive selfconsciousness
and fear of failure in students with and without learning
disabilities. This research is a causal-comparative and cross-sectional study.
The statistical universe of this research includes all primary school students
in Lordegan city in 2012-2013. The study sample included 200 students
third to fifth grades (100 with learning disability and 100 normal) were
selected by random sampling. To collect the data, the scale of Ratter's locus
of control, self-questionnaire for Wales, Fear of Failure conroy were used.
Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze and
describe the data. The results showed that there are significant differences
between the two groups in locus of control and self-knowledge. There aren't
significant differences between the two groups in fear of failure. Normal
students have higher cognitive self-awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • locus of control
  • cognitive self-consciousness
  • fear of failure
  • learning disabilities
پنتریچ، بال آر و شانک، دیل. ایچ ( 2006 ). انگیزش در تعلیم و تربیت، نظریه ها تحقیقات و راه کارها.
ترجمه ی مهناز شهر آرای ( 1388 ). تهران: انتشارات علم.
تبریزی، مصطفی ( 1389 ). درمان ناتوانی های ریاضی. تهران: انتشارات فراروان.
مقایسه ی منبع کنترل، خودآگاهی شناختی و ترس از شکست در دانش آموزان ...
58
احمدآیی، آرزو ( 1388 ). پرورش توانای های ذهنی و رفع ناتوانی های یادگیری. تهران: چاپ مینا.
افروز، غلامعلی ( 1389 ). ناتوانایی های یادگیری. چاپ یازدهم تهران: نشر پیام نور.
سیف، علی اکبر ( 1391 ). روان شناسی نوین پرورشی. تهران: انتشارات دوران.
قاسمی زاد، علیرضا؛ برنجیان تبریزی، حسین؛ عابدی، محمدرضا و برزیده، ام البنین ( 1389 ). بررسی
مقایسه ای رابطه ی بین کیفیت زندگی با عزت نفس، منبع کنترل. فص لنام هی رهیافتی نو در
.25-32 ،(4) مدیریت آموزش . ی 1
کرک، ساموئل و چالفانت، جیمز ( 1995 ). ناتوانی های یادگیری تحولی و تحصیلی، چاپ اول، ترجمه
سیمین رونقی( 1377 ). تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنایی.
کریمی، یوسف ( 1384 ). ناتوانی های یادگیری مسائل نظری و عملی به انضمام مطالعات موردی نمونه.
چاپ پنجم. تهران: نشر ساوالان.
مستعلمی، فروزان؛ حسینیان، سیمین و یزدی، منور ( 1384 ). تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر
-28 ،(4) اعتماد به نفس دختران شهر تهران. فص لنام هی پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 5
.15
Anderman. E. & Yung. A. (1994). Motivation and strategy use in science: individual
differences and classroom effects. Journal of Research in science Teaching, 31, 811-
831.
Bell-Gredler, M. E. (1986). LEARNING AND INSTRUCTION Theory into practice. new
York macmillan.
Bembenutty, H. (2010). self-regulation of learning and Academic delay of gratification:
gender and ethnic Difference among collage students, jurnal of Advencead Academics,
18, 4, 586-616.
Bouffard –Bouchard. (2002). therese, parent, sophie and laviree. Self-regulation on a
concept–formation task among average and gited student, excremental child
psychology, 56(1),115-134.
Conroy, D. E., Willow, J. P. & Metzler, J. N. (2002). Multidimensional fear of failure
measurement: The performance failure appraisal inventory. Journal of Applied Sport.
Haine. R. A., Ayers. T. S. & Sandler. I.N. (2003). Locus of control and self esteem as
stress-moderators or stress-mediators in mathematical high school children. Death Stud;
27(7), 619-40.
Laura, N. & Zimmerman, J. (2009). self-regulationand Academic achievement and
resilience: A longitudinal study, international journal of educational research, 41(3),
198-215.
Ozolins. A. R. & Stenström. U. (2003).Validation of health locus of control pattern in
Swedish adolescents. Adolescence, 38(152), 651-7.

Kaye, M. P. & Fifer, A. M. (2007). Cognitive links between fear of failure and
perfectionism. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 25, 237-
252.
Kermode. S. & MacLean. D. (2001). A study of the relationship between quality of life,
health and self-esteem. Australian Journal of Advanced Nursing,19(2), 102-115.
Kloomok, S. & Cosden, M. (1994). Self- concept in children with learning disabilities: the
relationship between global self-concept, academic discounting, nonacademic selfconcept
andperceived social support. Learning disability quarterly, 17, 140-153.
Marzino, R. J. (2001). Dimensions of thinking in curriculum planning and teaching.
Tehran: Yastaroun Publication.
Skitka, L. J. (2002). Do the means always justify the ends, or do the ends justify the means?
Value protection model of justice reasoning. Per's Soc Psycho Bull, 28(5), 452-61.
Strickland, Bonnie. R. (2003). Internal – external control Expectancies. Journal of
American Psychologist, 44(6), 71-91.
Veenman, M. V. J. & Verheij, J. (2005). Technical Students' Met cognitive Skills:
RelatingGeneral vs. Specific Met cognitive Skills to Study Success, Learning and
Individual Differences,13, 259–272.
Weiner, B. (2005). Human motivation, Nee bury, park, CA,sage,23,45-67.
Zohar, A. (1991). The Met cognitive Knowledge and the Instruction of Higher Order
Thinking. Teaching and Teacher Education, 42, 29-38.