نقش درک حمایت معلم در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشیار روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

jld-3-1-92-7-7

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی نقش درک حمایت معلم در پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان
دارای ناتوانی یادگیری بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی است. نمونهی این پژوهش 45 نفر از
دانش آموزان پسر دارای ناتوانی یادگیری دورهی راهنمایی شهرستان رشت بودند که از میان دانش آموزان
شهرستان رشت به صورت تصادفی مرحلهای انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از آزمونهای محقق
ساخته خواندن، نوشتن و ریاضیات، مقیاس درک حمایت معلم، مقیاس خودکارآمدی تحصیلی و آزمون
هوشی ریون استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که درک حمایت معلم با
خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری رابطهی معناداری دارد. نتایج تحلیل
رگرسیون چند متغیری نشان داد که درک حمایت معلم توان پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی
دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری را داراست. این نتیجه تلویحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقای
بهداشت روانی دانش آموزان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of perceived teacher support in predicting academic self-efficacy in students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • M Narimani 1
  • B Khoshnoodnia Chomachaei 2
  • A Zahed 3
  • A Abolghasemi 4
1 Corresponding Author: Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 MA. in Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili
4 Associate Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of the present study is to determine the role of perceived
teacher support in predicting academic self-efficacy in students with
learning disabilities. This research is a correlational study. The research
sample consisted of 45 students with learning disabilities who were selected
by stage random sampling frome among students in Rasht city. The data
were collected using the researcher constructed tests for reading, writing and
math evaluation, perceived teacher support scale, academic self-efficacy
scale and Raven’s progressive Matrices. The results of Pearson correlation
coefficient showed that perceived teacher support is related to academic
self-efficacy in students with learning disabilities. The result of enter
regression showed that perceived teacher support explained academic selfefficacy
in students with learning disabilities. This finding has important
implications as regards the education and mental health of students with
learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived teacher support
  • academic self-efficacy
  • learning disability
احدی، حسن و کاکاوند، علیرضا ( 1389 ). اختلال های یادگیری (از نظریه تا عمل ) به همراه راهکارهای
عملی جهت رفع مشکلات رایج تحصیلی و یادگیری. تهران: انتشارات ارسباران.
انجمن روان شناسی امریکا ( 2000 ). متن تجدید نظر شده چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های
روانی. ترجمه ی هامایاک آوادیس یانس محمد رضا نیکخوه ( 1388 ). چاپ اول، تهران، نشر سخن.
بختیار پور، سعید؛ حافظی، فریبا و بهزادی شینی، فاطمه ( 1389 ). رابطهی بین جایگاه مهار، کمال گرایی و
خودکارآمدی با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانشجویان . مجل هی یافت هه ای نو در روان
.35-52 ، شناسی، 3
داوودی، محمد ( 1386 ). نقش معلم در تربیت دینی. تهران: انتشارات حوزه و دانشگاه.
دلاور، علی ( 1380 ). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
زاهد، عادل ( 1391 ). میزان همخوانی روابط کلامی و غیر کلامی معلمان در جریان تدریس و ارتباط آن با
.41-61 ،(1) پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. مجلهی روا نشناسی مدرسه، 1
خرمایی، فرهاد؛ عباسی، مسلم و رجبی، سعید ( 1390 ). مقایسه ی کمال گرایی و تعلل ورزی در مادران
.60-77 ،(1) دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجلهی ناتوان یهای یادگیری، 1
سید عباس زاده، میر محمد؛ گنجی، م سعود و شیرزاد، علی ( 1382 ). بررسی رابطه هوش و پیشرفت
تحصیلی دان شآموزان پای هی سوم راهنمایی تحصیلی مدارس استعداد درخشان شهرستان اردبی ل،
پایان نامه کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.
سیف، علی اکبر ( 1387 ). روان شناسی پرورشی نوین (روان شن اسی یادگیری و آموزش ). تهران : نشر
دوران.
علایی خرایم، رقیه؛ نریمانی، محمد و علایی خرایم، سارا ( 1391 ). مقایسه باورهای خودکارآمدی و
انگیزهی پیشرفت در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری . مجل هی ناتوان یهای یادگیر ی،
.85-104 ،(3)1
غلامی، سمیه و حسین چاری، مسعود ( 1390 ). پیشبینی شادمانی دانش آموزان با توجه به ادراک آن ها از
،(1) انتظارات معلم، نحوه ی تعامل معلم و خودکارآمدی . مجل هی مطالعات آموزش و یادگیر ی، 3
.83-109
لواسانی، مسعود غلامعلی؛ اژه ای، جواد و افشاری، محسن ( 1388 ). رابطه خودکارآمدی تحصیلی و
.289-305 ،(3) درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی. مجل هی روا نشناسی، 13
نریمانی، محمد و رجبی، سوران ( 1384 ). بررسی شیوع اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی .
.221-252 ،(3) پژوهش در حیطهی کودکان استثنایی، 5
.32-34 ، نوابینژاد، شکوه ( 1365 ). معلم در نقش یک راهنما. مجلهی روا نشناسی و علوم تربیتی، 30
Akin, A. (2008). Self-efficacy, achievement goals and depression, anxiety, and stress: A
structural equation modeling. World Applied Sciences Journal, 3(5), 725-732.
Aultman, L. P., William- Johnson. M. R. & Schutz, P. A. (2009). Boundary dilemamas in
teacher-student relationships: Struggling with "the line". Teaching and Teacher
Education, 25, 636-646.
Baker, J. A. (1999). Teacher-student interaction in urban at-risk classrooms: Differential
behavior, relationship quality, and student satisfaction with school. The Elementary
School Journal, 100, 57-70.
Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy incognitive development and functional.
Journal Educational Psychologist, 28, 117-148.
Bandura, A., & Adams, N. E.(2002). Analysis of self-efficacy theory in behavior change,
cognitive theory. Journal Theories & Research, 23(1), 287- 310.
Bandura, A., & Schuk, D. H. (2005). Cultiving competence, self-efficacy and intrinsic
interest through proximal self motivation. Journal Personality & Phyciology, 41(3),
586- 598.
Benson, J., & El-Zahhar, N. (1994). Further refinement and validation of the Revised Test
Anxiety Scale. Structural Equation Modelling, 1(3), 203–221.
Bolger, N., Delongis, A., Kessler, R. C. & Schiling, E. A. (1989). Effects of stress on
negative mood. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 808-818.
Davis, H. A. (2003). Conceptualizing the role and influence of student– teacher
relationships on children's social and cognitive development, Educational Psychologist,
38 (4), 207–234.
Elias, M. J. & Haynes, N. M. (2008). Social competence, social support, and academic
achievement in minority, low-income, urban elementary school children. School
Psychology Quarterly, 23, 474-495.
Farmer, H. (1985). Model of career and achievement motivation for women and men.
Journal of Counseling Psychology, 32, 363-390.
Fletcher, J. M., Morris, R. D. & Lyon, G. R. (2003). Classification and definition of
learning disabilities: An intergrative perspective. In H.L. Swanson, K. R.
Fletcher, J. M., Reid Lyon, G., Fuchs, L. S. & Barnes, M. A. (2007). Learning disabilities:
from identification to intervention. 1st ed. New York: Guilford Press.
Fox, C. L. (1989). Peer perceptions of learning disabled children in the regular classroom.
Exceptional Children, 56, 50-59.
Frenzal, A. C., Pekrun, R. & Goetz, T. (2007). Girls and Mathematics-a Hopless Issue? A
Control-value Approach to Gender Differences in Emotions toward Mathematics,
Eurapean Journal of Education, 22(4), 497-514.
Gayle, B. M., Preiss, R. W., Burrell, N. & Allen, M. (2006). Classroom communication
and instructional: Advances through Meta-Analysis processes. Mahwah, New Jersey,
Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Grant, P.A. & Grant, P.B. (2010). Educating Children with Specific Learning Disabilities.
International Encyclopedia of Education, (3), 646-653.
Hamre, B. K. & Pianta, R. C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of
children’s school outcomes through eight grades. Child Development, 72, 625-638.
Hargreaves, A. (2001). Emotional geographies of teaching. Teachers College Record
103(6), 1056–1080.
Heiman, T. & Berger, O. (2008). Parents of children with Asperger syndrome or with
learning disabilities: Family environment and social support. Research in
Developmental Disabilities, 29, 289–300.
Kyle, P. B. (1991). Developing cooperative interaction in schools for teachers and
administrators. Individual Psychiatric Journal of Adlerian Theory – Research on
Patricie, 42(2), 261-265.
Malecki, C. K. & Demaray, M. K. (2003). What type of support so they need? Investigating
student adjustment as related to emotional, informational, appraisal, and instrumental
support. School Psychology Quarterly, 18(3), 231-252.
Malecki, C. K. & Demaray, M. K. (2006). Social support as a buffer in the relationship
between socioeconomic status and academic performance. School Psychology
Quarterly, 21, 375-395.
McIlroy, D. & Bunting, B. (2002). Personality, behavior, and academic achievement:
Principles for educators to inculcate and students to model. Journal Contemporary
Educational Psychology, 27, 226-237.
Metheny, J., McWhirter, E. H. & O’Neil, M. E. (2008). Measuring perceived teacher
support and its influence on adolescent career development. Journal of Career
Assessment, 16(2), 218-237.
Muller, C., Katz, S. R. & Dance, L. J. (1999). Investing in teaching and learning: dynamics
of the teacher–student relationship from each actor's perspective. Urban Education, 34
(3), 292–337.
Nieto, S. (1996). Affirming diversity (2nd ed.), Longman, New York.
Pajares, F., & Schunk, D. H. (2001). Self-Beliefs and School Success: Self-Efficacy, Self-
Concept, and School Achievement. In R. Riding & S. Rayner (Eds.), Perception, 239-
266. London: Ablex Publishing.
Roberts, C. & Zubrick, S. (1993). Factors influencing the social status of children with mild
academic disabilities in regular classrooms. Exceptional Children, 59(3), 192-202.
Skinner, E., Furrer, C., Marchand, G. & Kindermann, T. (2008). Engagement and
disaffection in the classroom: Part of a larger motivational dynamic? Journal of
Educational Psychology, 100, 765-781.
Schunk, D.H.(2008). Metacognition, self-regulation, and self-regulated learning: Research
recommendations. Educational Psychology Review, 20, 463-467.
Sutton, R. E. (2004). Emotional regulation goals and strategies of teachers. Social
Psychology of Education, 7, 379–398.
Trouilloud, D., Bressoux, P., Bois, J. & Sarrazin, P. (2006). Relation between teachers'
early expectations and students' later perceived competence in physical education
classes: Autonomy-supportive climate as a moderator. Journal of Educational
Psychology, 98(1), 75-86.
Turner, J. C., Meyer, D., Anderman, E., Midgley, C., Green. M. & Kang, Y. (2002). The
classroom environment and students’ reports of avoidance strategies in mathematics: A
multimethod study. Journal of Educational Psychology, 94, 88–106.
Vernille Blocklin, K. M. (2008). The impact of teacher interaction on the achievement and
self – efficacy of students within a computer-based, developmental mathematics course.
UMD Dissertations University of Maryland.
Witcher, A.E., Onwuegbuzie, A.J., Collins, K. M. T., Filer, J. D., Wiedmaier, C. D. &
Moore, C. (2003). Students’ perceptions of characteristics of effective college teachers.
Teaching and Teacher Education, 19, 137-148.
Zembylas, M. (2005). Discursive practices, genealogies, and emotional rules: A
poststructuralist view on emotion and identity in teaching. Paper presented at the annual
meeting of the American Educational Research Association, April 2005, Montreal,
Canada.
Zimmerman, B. J. (2000). An essential motive to learn. Journal Contemporary Educational
Psychology, 25(1), 82-91.
Zimmerman, B. J. & Cleary, T. J. (2006). Adolescents’ development of personal agency:
The role of self-efficacy beliefs and self-regulatory skill. Edited by Frank Pajares and
Tim Urdan. Published by Information Age Publishing, Greenwich, CT.