مقایسهی اختلال های نقص توجه/بیش فعالی، رفتار مقابلهای و سلوک در دانش آموزان دبستانی با ناتوانی یادگیری و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی، دانشگاه کردستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی

4 کارشناس ارشد آموزش و روانشناسی کودکان استثنایی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

jld-3-1-92-7-8

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی اختلال نقص توجه /بیش فعالی، اختلال رفتار مقابله ای و اختلال سلوک
در دانش آموزان دبستانی با ناتوانی یادگیری و عادی بود . نمونه ی مورد مطالعه شامل 381 دانش آموز عادی
193 دختر و 188 پسر ) و 80 دانش آموز با ناتوانی یادگیری ( 40 دختر و 40 پسر ) بودندکه گروه اول به )
شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و گروه دوم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .
روش پژوهش علّی - مق ایسهای بود . برای جمعآوری دادهها، از فرم گزارش معلم آخنباخ استفاده شد .
دادههای پژوهشی با آزمون مجذور خی (کای) تحلیل شد . نتایج نشان داد که : دانش آموزان با ناتوانی
یادگیری و عادی در اختلال نقص توجه / بیش فعالی و اختلال رفتار مقابله ای تفاوت معن اداری دارند ، اما در
اختلال سلوک تفاوت ها معنادار نیست . این یافته ها حاکی از این است که توجه به اختلال نقص توجه /بیش
فعالی و اختلال رفتار مقابلهای میتواند عوامل مؤثری در کار با دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of ADHD and oppositional behavioral and conduct disorders in elementary students with learning disabilities and normal students

نویسندگان [English]

  • N Yousefi 1
  • Gh Naimi 2
  • A Ghaedniyajahromi 3
  • H Mohammadi 4
  • Sh Farmani Shahreza 5
1 Assistant Professor, Kordestan University
2 Corresponding Author: M.A Student of Family Counseling University of Kharazmi
3 M.A Student of Clinical Psychology, University of Kharazmi
4 M.A in Education and Psychology of Exceptional Children , Islamic Azad University, Meshginshahr
5 M.A Student of Family Counseling, University of Social Welfare and Rehabilitation Science
چکیده [English]

The goal of the present study was to compare ADHD and oppositional
behavioral disorder and conduct disorder in elementary students with
learning disabilities and normal students. The sample group included 381
normal student (193 grils and 188 boys) and 80 students suffering learning
disability (40 girls and 40 boys). The method of sampling for the first group
was clustered multi-phased and the second group were chosen by the
method of accessible sampling. The research method was causalcomparative.
To collocet the data, Achenbach teacher report forms (TRF)
were used. The research data were analyzed by means of chi-square test.
The result showed that students with learning disability and normal ones
have meaningful difference in ADHD and Oppositional behavioral disorder,
but the defference in conduct disorder is not significant. The findings
indicate that the attention to ADHD and oppositional behavioral disorder
can be important factors in working with students with learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disabilities
  • behavior disorders
  • hyperactivity
  • oppositional
  • behavioral disorder
آخنباخ، توماس و رسکورلا، لیلی(بی تا). کتابچه ی راهنمای فرمهای سن مدرسه مبتنی بر نظام تجرب هی
سنجش آخنبا . خ ترجمه و هنجاریابی اصغر مینایی( 1384 ). تهران: انتشارات سازمان آموزش و پرورش
استثنایی کشور.
اسلامیه، محمد مهدی( 1387 ). بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران.
.98-109 ،(1) پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 8
افروز، غلامعلی( 1385 ). مقدم های بر روا نشناسی و آموزش کودکان استثنایی. تهران: انتشارات دانشگاه
تهران.
جمشیدی، امیر( 1383 ). مقایسه ی مهارتهای اجتماعی بین دانش آموزان با مشکلات یادگیری خاص و
.22-31 ،(12) دانش آموزان نرمال 8 تا 12 ساله. مجل هی آموزش استثنایی، 2
جمشیدی، عفت( 1384 ). مقایسه مهارتهای اجتماعی دانش آموزان مبتلا به نارساییهای ویژه در یادگیری
.69-86 ، و دانش آموزان عادی 8 تا 12 ساله. پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 15
حاجلو، نادر و رضاییشریف، علی( 1390 ). بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسش نامه ی مشکلات
.24-43 ،(1) یادگیری کلورادو. مجل هی ناتوانیهای یادگیری، 1
خدام، حمیرا؛ مدانلو، معصومه؛ ضیایی، طیبه و کشتکار، عباسعلی ( 1388 ). اختلالات رفتاری و برخی
.29-37 ،(14) عوامل مرتبط با آن در کودکان سن مدرسه ی شهر گرگان. پژوهش پرستاری، 4
رجبی، سوران و پاکیزه، علی( 1391 ). مقایسه ی نیم رخ حافظه و توجه دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های
.63 – 84،(3) یادگیری با دانش آموزان عادی. مجلهی ناتوان یهای یادگیری، 1
رضایی، اکبر و سیف نراقی، مریم( 1385 ). مقایسه ی ویژگیهای روان شناختی دانش آموزان نارسانویس و
. 497 -514 ،(19) عادی پایه ی سوم ابتدایی. پژوهش در حیطهی کودکان استثنایی، 6
سیف نراقی، مریم و نادری، عز تالله( 1384 ). نارساییهای ویژه در یادگیری(چگونگی تشخیص و
رو شهای بازپروری). تهران: انتشارات مکیال.
علاقبند راد، جواد و مؤمنی، فرزاد( 1379 ). ارتباط اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه با اختلال یادگیری
32-36،( 7 ساله. فص لنام هی اندیشه و رفتار، ( 23 و 22 - در پسران 12
فروع الدین عدل، اصغر( 1372 ). تأثیر به کارگیری روش آموزش مهارتهای اجتماعی در بهبود اختلال
رفتارهای اخلالگرایانه کودکا . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی. دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران. انستیتو روان پزشکی تهران.
فرهادیان، علی( 1378 ). رابطه اختلال سلوک با اختلال یادگیر . ی پایان نامه کارشناسی. دانشگاه علامه
طباطبایی. چاپ نشده.
غباری بناب، باقر؛ پرند، اکرم؛ حسین خانزاده، عباسعلی؛ موللی، گیتی و نعمتی، شهروز( 1388 ). میزان
شیوع مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرج. پژوهش در حیط هی کودکان
.223-238 ،(3) استثنایی، 9
قائدنیای جهرمی، علی( 1390 ). مقایس هی اختلالات رفتاری کودکان در مادران شاغل و غیر شاغل هشتگرد
کر . ج پایان نامه کارشناسی روان شناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی.چاپ نشده.
کرمعلی اسماعیلی، سمانه و بیان زاده، سید اکبر( 1385 ). مهارت حل مساله اجتماعی در دانش آموزان دچار
.34 -39 ، ناتوانی یادگیری. فص لنام هی روا نپزشکی و روا نشناسی بالینی، 44
محمد اسماعیل، الهه( 1380 ). بررسی اعتبار، روایی و تعیین نقاط برش اختلال های پرسش نامه ی علائم
14 ساله ی مدارس ابتدایی و راهنمایی تهران. - بر روی دانش آموزان 6 (csi_ مرضی کودکان( 4
تهران: پژوهشکده ی کودکان استثنایی.
مقایسه ی اختلال های نقص توجه/ بیش فعالی، رفتار مقابله ای و سلوک در دانش آموزان دبستانی با...
146
مرویان حسینی، رضا( 1376 ). شناسایی، تحلیل و مقایسه مشکلات رفتاری با رشد اجتماعی و عزت
نفس دانش آموزان عادی. سومین سمینار سراسری اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان، دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، استان زنجان.
موسوی، سیدمحمد و احمدی، مهشید ( 1391 ). اختلالات رفتاری در کودکان مادران مبتلا به افسردگی.
.115-120 ،(3) مجل هی علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 14
نریمانی، محمد و رجبی، سوران( 1384 ). بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان
.221 -252 ،(3) دورهی ابتدایی. پژوهش در حیطهی کودکان استثنایی، 5
،( والاس، جرالد و مک لافین، جیمز( 1984 ). ناتوانیهای یادگیری. ترجمه ی تقی منشی طوسی ( 1369
مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
یوسفی، فریده( 1377 ). هنجاریابی مقیاس راتر به منظور بررسی مشکلات رفتاری و عاطفی دانش آموزان
.1-24 ،( 1و 2 ) دختر و پسر مدارس ابتدایی شیراز. مجل هی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 13
Achenbach, T. M., Howell, C. T., Quary, H. C. & Conners, C. K. (1991). National survey
of problems and competencies among four- to sixteen- years olds. Monographa of the
Society for Research in child Development, 56 (3), 225-231.
Akhonzadeh, S., Tavakolian, R., Davari Ashtiani, R., Arabgol, F., & Amini, H. (2003).
Selegiline in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder. Progress in
Neuropsychopharmovology & Biological Psychiatry, 27, 841-854.
Biederman, J., & Faraone, S. V. (2005). Attentiondeficithyperactivity disorder. Lancet, 366,
237-48.
Canino, G. Bird HR, Rubio-Stipec, M. & Bravo, M. (1995). Child psychiatric
epidemiology:What we have learned and what we need to learn. Int Journal Meth
Psychiatr Res 5, (2), 79–92.
Costin, J., Lichte, C., Hill-Smith, A., Vance, A. & Luk, E. (2004). Parent group treatments
for children with Oppositional Defiant Disorder. Australian Network for Promotion.
Davids, E., & Gastpar, M. (2005). Attention deficit hyperactivity disorder and border line
personality disorder. Progressive Neuropsychopharmacology and Biology of
Psychiatry, 29, 865-77.
Eapen, V., Swadi, H., Sabri, S. & Abou-saleh, M. (2007). childhood behavioural
distorbance in a community sample in al-Ain, United Arab Emirates. Eastern
Mediterranean Health Journal, 7(3), 428-34.
Fletcher, J. M., Reid Lyon, G., Fuchs, L. S. & Barnes, M. A. (2007). Learning disabilities:
from identification to intervention. 1st ed. New York: Guilford Press.
Freilich, R. & Shechtman, Z. (2010). The contribution of art therapy to the social,
emotional, and academic Adjustment of children with learning disabilities. The Arts in
Psychotherapy, 37, 97–105.
Faraone, S. V., Biderman, J., Millberger, S., Warburton, R. & Tsuang, M., T. (1995).
Genetic heterogeneity in attention-deficit hyperactivity disorder. Gender psychiatric
comorbidity and maternal ADHD. Journal of Abnormal Psychology,104, 334-345.
Gardner, F., Shaw, D. S., Dishion, T. J., Burton, J. & Supplee, L. (2007). Randomized
prevention trial for early conduct problems: effects on proactive parenting and links to
toddler disruptive behavior. Journal Fam Psychology, 21(3), 398-406.
Gartland, D. & Strosnider. R. (2007). Learning disabilities and young children
Identification and intervention. Learning Disability Quarterly, 30(1), 63-72.
Gershuny, BS., Baer, L., Radomsky, AS., Wilson, KA. & Jenike, MA. (2003 ).Connections
among symptoms of obsessive-compulsive disorder and posttraumatic stress disorder: a
case series. Behaveoir Research Therapy, 41(9), 1029-41.
Ghanizade, A. Bahredar, M. J. & Moeni, S. R. (2006). Knowledge of attitude towards
attention deficit hyperactivity disorder among elementary school teachers. Journal of
Patient Education & Counseling, 25, 221-235.
Lerner, J. (1997). Learning disabilities: Theories, diagnosis and teaching strategies.
Boston: Houghtom Mifflin.
Karande, S. (2005). Attention deficit/hyperactivity disorder, A Review for Family
Physicians. Indian Journal of Medical Sciences, 59, 546-555.
Klassen, A. F., Miller, A. & Fine, S. (2004). “Health related quality of life in children and
adolescent who have diagnosis of attention-deficit/ hyperactivity disorder”. Pediatrics,
114, 541-7.
Kirk, S., Gallaghe, J., Coleman, MR. & Anastasiow, NJ. (1999). Educating exceptional
children. Boston: Houghton Mifflin Company.
Kroes, M., Kessels, A. G. & Kalff, A. C. (2002). Quality of movement as predictor of
ADHD, result from a prospective population study in 5- and 6- year- old children.
Development of Medicine and Child Neurology, 44, 753-60.
Sadok, B. & Sadok, V. A. (2000). Comprehencive Textbook of Psychiatry (7th ed.).
Baltimore: Williams and Wilkins.
Steiner, H. & Remsing, L. (2007). Practice parameter for the assessment and treatment of
children and adolescents with oppositional defiant disorder. Journal of the American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46(1), 126-41.
Rescorla, L., Achenbach, Th., Ivanova, MY., Dumenci, L., Almqvist, F. & Bilenberg, N.
(2007). Behavioral and emotional problems reported by parents of children ages 6 to 16
in 31 societies. Journal Emotion Behavaior Disorder, 15(3), 130-42.
Taanila, A., Ebeing, H., Heikura, U. & Jarvelin, MR. (2003). Behavioral Problems of 8-
year-old children with and without intellectual disability. Journal of Pediatric
Neurology, 1(1), 15-24.