تولید چندرسانه ای آموزشی حساب آموز و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی عملیات تفریق و تقسیم دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی، دانشگاه هرمزگان

2 استادیار روانشناسی تربیتی، دانشگاه اراک

jld-3-3-93-3-2

چکیده

هدف پژوهش حاضر تولید چندرسانهای آموزشی حساب آموز وتأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی تفریق و
تقسیم است. این مطالعهی نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل انجام گرفت.
نمونهی پژوهش شامل 30 دانش آموز دختر پایه ی سوم ابتدایی ناتوان در یادگیری ریاضی شهر اراک است
به صورت (n= و کنترل ( 15 (n= که از طریق نمونهگیری تمام شمار انتخاب و در دو گروه آزمایش( 15
تصادفی نشانده شدند. به مدت 12 جلسه گروه آزمایش با چندرسانهای حساب آموز و گروه کنترل با
روش متداول آموزش دیدند. ابزار جمع آوری دادهها برای متغیر پیشرفت تحصیلی (تفریق، تقسیم) آزمون
نشان داد که استفاده از چندرسانهای آموزشی (ANCOVA) ایران کی مت بود. نتایج تحلیل کوواریانس
حساب آموز در مقایسه با روش آموزش متداول در پیشرفت تحصیلی تفریق دانش آموزان دختر با ناتوانی
یادگیری ریاضی مؤثر بوده است؛ اما در پیشرفت تحصیلی تقسیم تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده
نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational multimedia production of hesabamooz and its dffectiveness on the academic achievement of minus and division operation of female students with dyscalculia

نویسندگان [English]

  • A Pourahmadali 1
  • S Musavipour 2
1 Corresponding Author: Ph.D sudent of Curriculum, University of Hormozgan, pourhmadali
2 Assistant professor of educational psychology, University of Arak
چکیده [English]

The present study’s aim is the educational multimedia production of
Hesabamooz and influences on minus academic achievement and Division.
This semi-experimental study has been performed by pretest-posttest with
control group. The sample includes 30 learning Disability girl students of
third grade in who Arak, which were replaced in two experimental group
(n=15) and control group (n=15) randomly bye total accounting sampling.
The control group was trained by traditional method and the experimental
group by multimedia Hesabamooz in 12 sessions. The Iran Key Math test
was data collection tools for this case (academic achievement minus and
Division). The results of covariance analysis (ANCOVA) showed the using
educational multimedia of Hesabamooz, in comparison to traditional
training there was efficient in academic achievement of Minus in girl
student with Dyscalculia, but was not any significant difference in Division
between two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic achievement of Minus and Division
  • Educational Multimedia
  • Hesabamooz
  • dyscalculia
تبریزی، مصطفی ( 1389 ). درمان اختلالات ریاضی. چاپ پانزدهم، تهران: فراروان.
تولید چندرسانه ای آموزشی حساب آموز و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی عملیات تفریق و ...
36
رضوی، عباس ( 1386 ). مباحث نوین در فناوری آموزشی. اهواز: انتشارت دانشگاه شهید چمران.
زارعی زوارکی، اسماعیل و جعفرخانی، فاطمه ( 1388 ). چندرسانه ای آموزشی و نقش آن در آموزش
.22-30 ،( 98 و 99 ) ویژه. تعلیم و تربیت استثنایی، 12
سوسا، دیوید ای ( 2001 ). روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه. ترجمه ی احمد یارمحمدیان و محمدباقر
کجباف ( 1388 ). چاپ اول، اصفهان: دانشگاه اصفهان و تهران: سمت.
شهیم، سیما و هارون رشیدی، همایون ( 1386 ). مقایسه ی عملکرد کودکان دارای اختلالات یادگیری
کلامی و غیرکلامی در مقیاس تجدیدنظرشده ی هوشی وکسلر، آزمون دیداری حرکتی بندرگشتالت
.61-90 ،(32) و مقیاس ریاضیات ایران کی مت. دانش و پژوهش در روا نشناسی، 9
صفاریان، سعید؛ فلاح، وحید و میرحسینی، حمزه ( 1389 ). مقایسه ی تأثیر آموزش به کمک نرم افزارهای
آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم
.21-36 ،(2 ) تربیتی، 1
کریمی، یوسف ( 1389 ). اختلالات یادگیری: مسائل نظری و عملی به انضمام مطالعات موردی نمونه.
چاپ هفتم، تهران: ساولان.
حساب » یاوری، ماه نیا؛ یاریاری، فریدون و رستگارپور، حسن ( 1385 ). بررسی اثربخشی نرم افزار آموزشی
،(3) بر یادگیری ریاضیات دانش آموزان حساب نارسا. پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 6 « یار
.713-734
Arkün, S. & Akkoyunlu, B. (2008). A study on the development process of a opinions of
the multimedia Learning environment. Interactive Educational multimedia,17(1),1-19.
Bisanz. J. & Mabbott, D. J. (2008). Computational Skills, Working Memory, and
Conceptual Knowledge in older children with mathematics Learning Disability. Journal
of Learning Disability, 41(1), 15-28.
Bryant, D. P. & Seo, Y. J. (2009). Analysis of Studies of the effect of computer- assisted
instruction on the mathematics performance of students with Learning disability.
Journal of Computer & Education, 53(3), 913-928.
Geary, D. C. (2005). Role of cognitive theory in the study of learning disability in
mathematics. Journal of learning Disabilities, 38(4).305-307.
Heinich, R., Molenda, M., Russell, D. J. & Smaldino, S. E. (2002). Instructional media and
Technologies for Learning. Seven Edition. Upper Saddle River. Merrill Prentice.
Kenji, R. & Bethlehem, U. (2002). Task Engagments & Mathematics Performance in
Children with Attention-Defict Hyperactitvity Disorder: Effects of supplemental
Computer Instruction. School Psychology Quarterly, 17(3), 242-257.
Journal of Learning Disabilities, Spring 2014 مجله ی ناتوانی های یادگیری، بهار 1393
Vol.3, No.3/25-37 25-37/ دوره ی 3، شماره ی 3
37
Khan, T.M. (2010) . The effects of multimedia learning on children with different special
education needs. Journal of Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4341–4345.
Lerner, J. (1997). Learning disabilities: Theories, diagnosis and teaching strategies. Seven
Edition. Boston. Houghtom Mifflin.
Liao, Y.C. (2007). Effects of computer-assisted instruction on students_ achievement in
Taiwan: A meta-analysis. Journal of Computers & Education, 48(2), 216 –233.
Sadat Abtahi, M. (2012). Interactive multimedia learning object (IMLO) for dyslexic
children. Journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47(1), 1206 – 1210.
Seo, Y. Y. & Woo, H. (2010). The identification, implementation, and Evaluation of
computer – assisted instruction program in mathematics for students with Learning
disability. Journal of Computer & Education, 55(1), 363-377.
Sharma, S. (2013). Qualitative approaches in mathematics education research: challenges
and possible solutions. Journal of Education, 2(2), 50-57.
Wiebe, E. & Annetta, L. (2008). Influences on Visual Attentional Distribution in
Multimedia Instruction. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 17(2),
259-277.