طراحی بست هی آموزشی چندرسانه ای با تأکید بر مهارت های بنیادی یادگیری و بررسی اثربخشی آن بر کاهش علائم اختلال دیکته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

3 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان

jld-3-3-93-3-3

چکیده

اختلال دیکته یکی از شایع ترین اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان ابتدایی است که 30 درصد از تمام
اختلال های یادگیری را به خود اختصاص داده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی بسته آموزشی چندرسان های با
تأکید بر مهارت های بنیادی یادگیری دیکته و بررسی اثربخشی آن در کاهش علائم اختلال دیکته بوده است. روش
این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل بوده و جامعه ی آماریِ آن شامل
91 بوده است. پس از اعمال ملاک های ورود - کلیه ی دانش آموزان پسر پایه ی سوم شهر بیجار در سال تحصیلی 92
به پژوهش، 30 نفر از دانش آموزان به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و
کنترل جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش آزمون هوش وکسلر، آزمون محقق ساخته ی دیکته و
بسته آموزشیِ چندرسان های و تکلیف خانگی بوده است. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و
تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه ی آموزش چندرسانه ای با تقویت مهارت های ادراک دیداری،
توالی دیداری، حافظه دیداری و تمیز دیداری، در کاهش مشکلات دیکته ی دانش آموزان دارای این نوع اختلال
با توجه به اثر بخشی این نر مافزار پیشنهاد م یشود برای کاهش مشکلات .(P<0/ یادگیری مؤثر بوده است ( 01
دیکته ی دانش آموزان در کلاس های درس از شیوه های آموزشی نوین برای تقویت مهارت های نام برده استفاده شود.
واژه های کلیدی: اختلال یادگیری دیکته، آموزش چندرسانه ای، مهارت های بنیادی یادگیری دیکته

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the multimedia instructive package and investigating its effectiveness on reduction of writing disorder's symptoms

نویسندگان [English]

  • S Abdollahi 1
  • F Kianersi 2
  • I Rahimian Boogar 3
1 Corresponding author: M.A Student of Psychology University of Semnan
2 Assistant Professor of Psychology, University of Semnan
3 Assistant Professor of Psychology, University of Semnan
چکیده [English]

Writing disorder is one of the most common learning disorders among the primaryschool
students and has covered 30 percent of all the learning disorders. The purpose of
the present study is to design the multimedia instructive package with the emphasis on
the fundamental skills of learning to write and investigate its effectiveness on the
reduction of writing disorders' symptoms. Method This research is considered as semi -
experimental, with pretest- posttest design and a control group. Its population consists
of all the male students of third grade in Bijar city in the academic year of 2012-2013.
After considering the necessary factors to be included in the research, 30 students were
chosen by available sampling method and were randomly assigned into two
experimental and control groups. The instruments applied in this research were
wechsler intelligence Test, the researcher-made writing Test, the multimedia
instructive package, and homework. Data analysis was done using PASW19 software
and covariance analysis test. The results of this study showed that the multimedia
instructive program has significantly decreased the writing problems of those students
affected by this learning disorder through improving visual comprehension skills,
visual sequenceing, memory, and distinction (p<0.01). With regard to the effectiveness
of this software, it is suggested that in order to decrease the students' writing problems
in classrooms, new instructive methods for improving the aforementioned skills be
used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • writing disorder
  • multimedia instruction
  • fundamental skills of learning to write
آناستازی، آن ( 1379 ). روان آزمایی. ترجمه ی محمد نقی براهنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
امیدوار، احمد ( 1384 ). نارسایی های ویژه در یادگیری. تهران: کتابخانه ملی ایران.
باعزت، فرشته ( 1389 ). نقش پردازشگر کلمه همراه با راهبردهای خود پرسشی بر بهبود مشکلات دیکته ی
، دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی دچار اختلال نوشتن. مازندران: فص لنام هی روا نشناسی کاربردی. 2
.71-58
تبریزی، مصطفی ( 1387 ). درمان اختلالات دیکته نویسی. تهران: انتشارات فراروان.
جرالد، والاس، جیمز و مکلافلین ( 1960 ). ناتوانی های یادگیری، مفاهیم و ویژگی ها. ترجمه ی م. تقی
منشی طوسی ( 1373 ). مشهد: انتشارات قدس رضوی.
خرامیده، زهرا ( 1385 ). مقایس هی تأثیر آموزش به کمک چندرسان های تعاملی و رسان های غیرتعاملی بر
افزایش سرعت و دقت یادگیری درس علوم زیستی دان شآموزان دختر پای هی اول دبیرستان منطق هی
84 . پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده ی روان شناسی و علوم - 19 شهر تهران در سال تحصیلی 85
تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
دونالد و نتی آر ( 2000 ). آموزش دان شآموزان دارای مشکلات یادگیری و رفتار . ی ترجمه ی اسماعیل
بیابانگرد و نائینیان ( 1381 ). تهران: سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی.
در ایران. مجله پژوهش های (WISC-R) شهیم، سیما ( 1371 ). کاربرد مقیاس هوش وکسلر کودکان
.28-40 ، روا نشناختی، 1
طالب زاده، محسن و حسینی، سیدعلی ( 1386 ). آموزش از راه دور، رهیافتی نوین در آموزش و پرورش
.74-92 ، ایران. فص لنام هی نوآوری های آموزشی، 19
Journal of Learning Disabilities, Spring 2014 مجله ی ناتوانی های یادگیری، بهار 1393
Vol.3, No.3/38-54 38-54/ دوره ی 3، شماره ی 3
53
عطاران، محمد ( 1383 ). آموزش علوم در دوره ی ابتدایی مبتنی بر فناوری اطلاعات. تهران: انتشارات
محراب قلم.
فردانش، هشمت ( 1382 ). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: سمت.
کریمی، یوسف ( 1384 ). اختلالات یادگیری. تهران: نشر ساوالان.
مرادی، شهاب ( 1391 ). مقایس هی اثربخشی آموزش مستقیم و آموزش چندرسان های بر درمان اختلال
دیکت. ه پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی سمنان.
ملکیان، فرامرز و آخوندی، آذر ( 1387 ). تأثیر چندرسانه ای آموزشی در درمان اختلال دیکته
87 .کرمانشاه: فص لنام هی اندیش ههای - دانش آموزان ویژه یادگیری شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 86
.75-89 ، تازه در علوم تربیتی، 1
Al-Seghayer, K. (2001). The effect of multimedia annotation modes on L2 vocabulaty
acquisition: A comparative study. Language Learning & Technology, 1, 202-232.
Ainsworth, S. E. (1999). A functional taxonomy of multiple representations. Computers
and Education, 33, 131-152.
David, S., Kreiner, D., Schenakenber, G. Angela., G. Green., M. Costello, F., & Mcclin, S.
(2002). Effects of spelling errors on the perception of writers. The journal of general
psychology, 129, 5-17.
Gabel, H. (2001). Electronic Information Source And Evaluation Guide. London: Bowker
saur, 73-85.
Giuliani, G. & Pierangelo, R. (2008). Teaching students with learning disabilities.
Englewood Cliffs, NJ: Library of congress cataloging-in-publication data, 44-48.
Graham, S. (1999). Handwriting and spelling instruction for students with learning
disabilities: A review. Learning disabilities quarterly, 22(2), 78-98
Graham, S. & Harris, K. R. (2000). The role of self-regulation and transcription skills in
writing and writing development. Educational psychologist, 35, 3-12.
Helland, T. & Asbjornsen, A. (2004). Digit span in dyslexia: variations according to
language comprehension and mathematics skills. Journal of Experimental
Neurolopsyxhology, 26, 31-42.
Honry, M., Anderson, I. & Lynne, T. F. (2009). Exploring the Effects of Digital Note
Taking Students Comprehension of Science Texts. Journal of Special Education.
Available at: www.Eric.com, 28, 489-505.
Hoppe, S. E. (2004). Improving Transition Behaviour in Students with Disabilities Using a
Multimedia Personal Development Program: Check and connect. Tech Trecnds: Linking
Research. Available at: www.Eric.com. 19, 125-139.
Korat, O. (2004). Mothers and teechers attribution of the academic functioning of Israeli
second- graders: A comparison between social groups. Early childhood reaserch
quarterly, 19, 485-507.
Kreiner, D. S., Enberg, S. D., Green, A. G., Costell, M. J. & Mcclin, A. F. (2002). Effects
of spelling errors on the perception of writers. Journal of general psychology, 129, 5-17
Kronenberger, W. G. (2003). Learning disorders. Journal of neurologic clinics, 21, 25-34.
Lauren, F. & Connie, K. (2005). Didnot you run the spell checker? Effects of type of
spelling error and use of a spell checker on perception of the autor. Reading sychology,
26, 441-458.
Lauren, F. & Connie, K. (2004). Detecting a problem is half the buttle: the relation
between error typeand spelling performance. Sctenttnc studies of reading, 8, 337-356.
Mayer, R. E. (2005). Cognitive theory of multimedia learning. The Cambridghand book of
multimedia learning, 31-48. Cambridge: University Press.
Mayer, R. E. (2002). Cognitive theory and th design of multimedia instruction: an example
of the tow-way street between congnition and instruction. New directions for Teaching
and Learning,89, 55-71.
Mayer, R. E. (2005). Cognitive theory of multimedia learning. The Cambridghand book of
multimedia learning, 31-48. Cambridge: University Press.
Mayer, R. E. (2003). The promise of multimedia learning: Using the same instructional
design methods across different media. Learning and Instruction, 13, 125–139.
Mayer, R. E. (1999). Multimedia aids to problem solving transfer. International. Journal of
Educational Research, 31, 611– 623.
Mitchen, K. & Koury, K. (2009). How Instructional Implementation Affects Learning Out
comes from Multimedia. Teacher Education & Special Education. Available at:
www.Eric.com, 7, 69-86.
Nie, N. H., Hull, C. H., Jenkins, J. G., Stenbernner, K. & Ment, N. (1975). Stattsheal
package for the social science. New York.inc, 99-103.
Plass, J. L., Chun, D. M., Mayer, R. E. & Leutner, D. (2003). Cognitive load in reading a
foreign language text with multimedia aids and the influence of verbal and spatial
abilities. Computers in Human Behavior, 19, 221–243.
Paivio, A. (2006). Dual Coding Theory and Ecucation conference on "Pathways to Literacy
Achievement for High Poverty Children". The University of Michigan School of
Education. 115-139.
Pierangelo, R. & Giuliani, G. (2008). Theachig students with learning disabilities.
Englewood Cliffs, NJ: Library of congress cataloging-in-publication data. 44-48.
Rao, K. & Dowrick, P.Y. (2009). Writing in a Multimedia Environment,Pilot Outcomes for
High School Students in Special Education. Journal of Special Education Technology
V24 N1. Available at :www.Eric.com, 32, 366-390.
Varnhagen, C. K. (2000). Shoot the messenger and disregard the message? Childrens
attitudes toward spelling. Reading psychology, 21, 115-128.
Zahide, V., Year, M., Ozden, M. & Asku, B. (2000). Comparision of hypermedia learning
and traditional instruction on knowledge acquisition and retention. Journal Of
Eductional Research, 4, 207-220.
Zangwill, O. L. & Blakemore, C. (1972). Dyslexia, reversal of the movement sckiring
reading. Neuropsychologi, 10, 373-377.