مقایسه ی راهبردهای خودتنظیمی، خلاقیت و جه تگیری هدف در دانش آموزان با و بدون اختلال ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

2 استاد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناسی ارشد، اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

jld-3-3-93-3-5

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه ی راهبردهای خودتنظیمی،خلاقیت و جهت گیری هدف در
دانش آموزان دارای اختلال ریاضی و دانش آموزان به هنجار صورت گرفت . این پژوهش از نوع علی -
مقایسه ای است. نمونه ی پژوهش حاضر شامل 60 دانش آموز مبتلا به اختلال ریاضی بود که با 60
دانش آموز به هنجار از طریق روش تصادفی انتخاب و با هم مقایسه شدند . برای جمع آوری داد ه ها از
پرسش نامه جهت گیری هدف، پرسش نامه خلاقیت، پرسش نامه خودتنظیمی و آزمون ریاضی کی مت
استفاده شد . داده های پژوهش با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری، تجزیه وتحلیل شدند . نتایج
نشان داد که میانگین متغیرهای خودتنظیمی، خلاقیت و جهت گیری هدف در دانش آموز ان دارای اختلال
ریاضی نسبت به دانش آموزان به هنجار کم تر است . این یافته ها تلویحات مهمی در ز مینه ی آموزش
مهارت های خودتنظیمی و خلاقیت در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of self-regulatory strategies, creative thinking and goal orientation in children with and without mathematical disorder

نویسندگان [English]

  • Z Mostafa sarbaz 1
  • A Abolghasemi 2
  • S Rostamoghli 3
1 Corresponding Author: MA. Student of Psychology. Science and Research Branch, Islamic Azad university, Ardabil.
2 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabil
3 M. A. of biology. Education organization of western Azarbaijan
چکیده [English]

The present study was carried out to compare the self-regulation
strategies, creativity and goal orientation in students with ADHD (math
disorder) and normal students. The type of this research is causalcomparative.
The population of present study was 60 students with math
disorder who were compared with 60 normal students who were selected
randomly. To collect data, goal orientation questionnaire, creativity
questionnaire, self-regulation questionnaire and math test of key math were
used. Collected data were analyzed based on multivariate analysis of
variance. The results showed that the means of self-regulation, goal
orientation and creativity variables in students with math disorders are lower
than normal students. The findings have important implications for the field
of teaching self-regulation skills and creativity in students with learning
disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-regulation Strategies
  • Creativity
  • Goal orientation
  • mathematics disorder
اسماعیلی، محمد و هومن، حیدر علی( 1381 ). انطباق و هنجار یابی آزمون ریاضیات ایران کی مت.
.323-332 ،6- پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 4
آقاجانی، سیف الله؛ خرمایی، فرهاد؛ رجبی، سعید و رستم اوغلی خیاوی، زهرا( 1391 ). ارتباط حرمت خود
.6-26،(3) و خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دانش آموزان. روا نشناسی مدرسه، 1
باطنی، پونه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ عل یاکبری دهکردی، مهناز و هرمزی، محمود ( 1392 ). تأثیر آموزش
،(3) مهارت های نظم دهی هیجانی بر مؤلف ههای اضطراب در دختران دبیرستانی. روا نشناسی مدرسه، 2
.23-37
حقیقت، شهربانو( 1377 ). بررسی ویژگی های شخصیتی دانش آموزان خلاق و تعیین رابطه ی میان خلاقیت
با پیشرفت تحصیلی، هوش، طبقه ی اجتماعی و جنسیت در گروهی از دان شآموزان سال سوم راهنمایی
.54-65 ،(4 ) در شهر شیراز. شورای تحقیقات آموزسی استان فارس، 1
خسروی، علی اکبر ( 1390 ). آموزش مؤثر ریاضی به کودکان دارای ناتوانی های یادگیری. تعلیم و تربیت
.15-22 ،(11) استثنائی، 107
سواری، کریم و عر بزاده، شیما ( 1392 ). ساخت و تعیین ویژگ یها، روا نسنجی پرس شنامه های
.75-92 ،(2) خودتنظیمی تحصیلی. روا نشناسی مدرسه، 2
عابدی، احمد( 2002 ). اثر مداخلات عصب روان شناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان دچار
.1-16،(1) ناتوانی های یادگیری ریاضی. تاز ههای علوم شناختی، 1
عاشوری، جمال؛ آزادمرد، شهنام؛ جلی لآبکنار، سیده سمیه و معین یکیا، مهدی ( 1392 ). الگوی پیش بینی
پیشرفت تحصیلی براساس راهبردهای شناختی و فراشناختی، جهت گیری هدف پیشرفت و هوش معنوی
.118-136 ،(4) در درس زیست شناسی. روا نشناسی مدرسه، 2
محمودی، زهرا( 1377 ). بررسی رابط هی خودپنداره و یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی
دان شآموزان دختر پای هی دوم راهنمایی شهرستان شهریا . ر پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت
.32-54 ،(5) معلم، 2
Bandura, A. (2005). Social foundation of thought and action. Engle wood cliffs, NJ:
precentic Hali,15, 34- 42.
Buysse V., Goldman, B. D & skinner, M. L. (2003). Seeing effects on friendship formation
among young children with and without disabilities Exceptional children, 68 (4), 503-
517.
Caprara, G.V. Fida, R., Vecchione. M., Del Bove, G., Vecchio, G.M & Barbaranelli , G
(2008). Longitual – nal analysis of the vole of perveived self – efficacy for self –
regulated learning in academic continuance and achievements. Journal of Educational
psychology, 100 (3), 525-534.
Chang, D. H. (2012). Coal and self – evaluative influences during children cognitive skills
learning. American educational research Journal. 33, 359-382.
Cole, J., Logan, T. K. & Walker, R. (2011). Social exclusion personal control, self –
regulation, and stress among substance Abuse Treatment clients. Drug and Alchol
rependencc, 113, 13-20.
Elliot, A. J & Mcgregor, H, A. (2001). A 2×2 achievement goal framework. Journal of
personality and social psychology, 80, 501-519.
Geary, D. C. (2004). Mathematics and learning disabilities journal of learning disabilites:
37 (1), 4-15.
Huntington, D. D. & Bender, W. N. (1993). Adolescents with learning disabilities ar risk?
Emotional well – being depression, sucide Journal of learning disabilities, 28 (1) 159-
166.
Lufi, D., Ilner, E. & Levi, N. (2004). Assessment of ability cognitive skills and personality
characteristic of Ado descents with learning disabilities issues in special education and
rehabilitation, 19 (1), 69-82.
Mazzcco, M. & Thompson, R. E. (2005). Kindergarten predictors ot math learning
disability. Learning disabilities research & practice, 20 (3) 172-142.
Pajars, F & Valiante. (2002). Gender difference in writing motivational and achievement of
middle school students: A function of gender oriental. Journal of conteemporary
educational psycholojy, 26,366-381.
Pavot, W. & Dienner, E. (1993). The affective and cognitive context of self – reported
measure of subjective well – being social indicators Research, 28 (1), 1-20.
Putwain, D. W. & daniels, R. A. (2010). Is the Relationship betweenCompetence Beliefs
and Test Anxiety Influenced by Goal Orientation? Learning and Individual Differences,
20 (1), 8-10.
Schunk, D. H. (2012). Coal and self – evaluative influences during children cognitive skills
learning. American educational research Journal, 33, 359-382.
مقایسه ی راهبردهای خودتنظیمی، خلاقیت و جهت گیری هدف در دانش آموزان با و بدون اختلال ریاضی
78
Ulf Andersson & Richardostergren. (2012). Lerning and individual Differences, volume 22,
issus, 6, pages 701-714.
Winer, J. (2004). Do Peer relationships foster behavioral adjustment in children with
learning disabilities, learning disability Quarterly, 27 (1), 291-300.
Zimmerman, B. J. (1990). Self– Regulated learning and academic learning and
achievement. The Emergence of a social cognitive perspective. Educational psychology
Review, 2, 307-323