مقایسه ی اثربخشی آموزش متمرکز برهیجان و کنترل تکانه برفرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

jld-3-3-93-3-6

چکیده

هدف پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش متمرکز برهیجان و کنترل تکانه برفرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و
منفی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری بود . این پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون وپس آزمون چند گروهی
است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی کودکان دارای ناتوانی یادگیری سال ششم ابتدای ی شهر اردبیل
بودند. آزمودنیهای پژوهش شامل 60 نفر دانش آموز دارای ناتوانی یادگیری بود که از میان دانش آموزان پسر سال
ششم ابتدایی شهر اردبیل به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل ( 20 نفر برای
هرگروه) گمارده شدند . برای جمع آوری داد ه ها از پرسش نامه فرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی استفاده
استفاده شد . نتایج (MANCOVA) شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری
تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که برنامه ی درمانی آموزش متمرکز بر هیجان و کنترل تکانه بر فرسودگی
تحصیلی و عواطف مثبت و منفی تأثیر دارد ؛ به این صورت که منجر به کاهش فرسودگی تحصیلی و عواطف منفی
و افزایش عواطف مثبت دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری می شود . این نتایج نشان داد، آموزش متمرکز بر
هیجان و کنترل تکانه می تواند در کنار سایر مداخلات آموزشی در ب هبود عملکرد دانش آموز ان دارای ناتوانی
یادگیری مورد استفاده قرار گیرد . این نتایج نیز تلویحات مهمی در زمینه پیش گیری، آسیب شناسی و درمان این
اختلال ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of excitement-focused therapy and impulse control on educational burnout and positive and negative training emotions in students with and without learning disabilities

نویسندگان [English]

  • M Narimani 1
  • K Alisari Nasirlou 2
  • T Mosazadeh 3
1 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Correspondence author: M.A. In Clinical Psychology, Islamic Azad University, Ardabil Branch
3 Psychology Departement, Islamic Azad University, Ardabil Branch
چکیده [English]

The current study is aimed to investigate the effect of excitement-focused
therapy and impulse control training on educational burnout and positive and
negative emotions in students with and without learning disabilities. The study is
experimental and of pre-test and post-test type including three groups. The target
population consisted of all sixth-grade children with learning disabilities in Ardabil
city. The subjects of the study included 60 students with learning disabilities
randomly selected from sixth-grade male primary school students in Ardabil and
then divided into two experimental groups and one control group (n=20 for each
group). Academic burnout and positive and negative emotions questionnaire was
used to collect data. For data analysis, multivariate analysis of covariance
(MANCOVA) was used. Results of multivariate analysis of covariance showed
that education-focused programs have effect on excitement and impulse control has
effect on academic burnout and positive and negative emotions in the way that it
reduces academic burnout and negative emotions and increases positive emotions
in students with learning disabilities. The results showed that education-focused
programs and impulse control along with other educational interventions can be
made use of in improving the performance of students with learning disabilities.
The results have also important implications in the field of prevention, pathology
and treatment of these disorders

کلیدواژه‌ها [English]

  • impulse control
  • emotion- focused
  • academic burnout
  • emotions
  • learning disability
پوشنه، کامبیز ( 1390 ). غربالگری و تشخیص زود هنگام ناتوانی یادگیری ریاضی . تعلیم و تربیت استثن ائی،
.31-37 ،(3)107
حمید، نجمه ( 1385 ). بررسی اختلال یادگیری ریاضی در دانش آموزان دختر و پسر دوره ی ابتدایی ناحیه ی
یک شهر تهران و اثر آموزش کاربردی، تقویت ژتونی و آرامش عضلانی در کاهش اختلال یادگیری
.119-136 ،(2) ریاضی در آنان. مجل هی علوم تربیتی و روا نشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 13
سیدعباس زاده، میرمحمد؛ گنجی، مسعود و شیرزاد، علی ( 1382 ). بررسی راب ط هی هوش، پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان پا ی هی سوم راهنمایی تحصیلی مدارس استعداد درخشان شهرستان اردبی . ل پایان نامه ی
کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت الله ( 1379 ). نارسایی های ویژه در یادگیری و چگونگی تشخیص و
روشهای بازپروری. تهران: انتشارات لکیان.
رجبی، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد و قائمی، فاطمه ( 1391 ). اثربخشی آموزش کنترل تکانه
،(4) روا نشناسی مدرس ه، 1 .ADHD برخورد کارآمدی و ابعاد آن در دانش آموزان دارای نشانه های
.57-74
.( مرادی، علی ؛ هاشمی، تورج ؛ فرز اد، ولی ؛ کرامتی، هاشم ؛ بیرامی، منصور و کاووسیان، جمیله ( 1387
مقایسه ی اثربخشی خودتنظیمی رفتار توجهی، خودتنظیمی رفتار انگیزشی، خودتعلیمی کلامی بر
عملکرد ریاضی و خودکارآمدی تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی .
.5-15 ،(1) فص لنام هی پژوهش در سلامت روا نشناختی، 2
میکائیلی، نیلوفر؛ افروز، غلامعلی و فلیزاده، لیلا ( 1391 ). ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با
.90-103 ،(4) عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر. روا نشناسی مدرسه، 1
نعامی، عبدالزهر ا ( 1388 ). رابطه ی بین کیفیت یادگیری با فرسودگی تحصیلی دا نشجویان کارشناسی ارشد
دانشگاه شهید چمران اهواز . مجل هی مطالعات روا نشناختی علوم تربیتی و روا نشناسی دانشگاه الزهر ا،
.22-34 ،(3) 2
Ansari, D. & Karmiloff-Smith, A. (2002) Atypical trajectories of number developmental:a
neuroconstructivist perspective. Trend in Cognitive Sciences, 6 (2),511-516.
Barratt, E. S. (1994). Impulsivity: integrating cognitive, behavioral, biological and
environmental data, IN W. B. Mccwn, j. L. John: Washington, D. C.: American
Psychological Association.
Brown, K. W. & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Acceptance and
Commitment Training and Its role in psychological wellbeing. Journal of Personality
and Social Psychology. 84(9), 822-848.
Diefendorff, J. M., Richard, E. M. & Yang, J. (2008). Linking emotion regulation
strategies to affective events and negative emotions at work. J Vocat Behav, 73(6), 498–
508.
Diener, E. & Emmons, R. A. (1984). «The independence of positive and negative affect».
Journal of Personality and Social Psychology, 47(5), 1105-1117.
Gartland, D. & Strosnider, R. (2007). Learning disabilities and young children:
Identification and intervention. Learning Disability Quarterly, 30 ( 1), 63-72.
Greenberg, Leslie (2006) Emotion-Focused Therapy: A Synopsis. Journal of
Contemporary Psychotherapy. Volume 36(2), 87-93.
Hayes, S. C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the
third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy, 35(4), 639-665.
Junkin, S. E. (2007). Yoga and self-esteem: exploring change in middle-age women. A
Thesis Submitted to the College of Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment
of the Requirements for the Degree of Master of Science in the College of Kinesiology
University of Saskatchewan Saskatoon August, 12 (3), 72-76.
Maslach, C. & Jackson, S. E. (1984).Burnout in organizational setting, Applied Social
Psychology Annual, 5 (1),133-153.
Moeller, F. G. (2001). The impact of impulsivity on cocaine use and retention in treatment,
Journal of Substance Abuse Treatment, 21(4), 193-198.
Ostafin, B.D.( 2006). Acceptance and Commitment Training and the Reduction of
Psychological Distress: A Preliminary Study. Cognitive and Behavioral Practice, 13(3),
191-197.
Pos, Alberta, E. & Greenberg, Leslie, S. (2007) Emotion-focused Therapy: The
Transforming Power of Affect Journal of Contemporary Psychotherapy .Volume 37 (1),
25-36.
Posavac, H.D., Sheridan, M., and Posavac, S. (1999). A cueing procedure to control
impulsivity in children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal Behavior
Modification, 23(4), 234-253.
Saklofske, D. H., Austin, E. J., Mastoras, S. M., Beaton, L. & Osborne. SH. E.(2011).
Relationships of personality, affect, emotional intelligence and coping with
studentstress and academic success: Different patterns of association for stress and
success. Learning and Individual Differences, doi:10.1016/j.lindif. 10 (3), 1-7.
Salmela-Aro, K., Savolainen, H. & Holopainen, L. (2008).Depressive symptoms and
school burnout during adolescence, Journal of Yoyth and Adolescence, 6 (2),34-45.
Salmela-Aro, K. & Naatanen, P. (2005). «PPI-10: Nuorten kouluuupumus-menetelma,
Adolescenta school burnout method». Helsinki, Finland: Edita.
Sloan, Denise, M. (2004) Emotion-Focused Therapy: An Interview with Leslie Greenberg.
Journal of Contemporary Psychotherapy, 34 (2), 105-116.
Sperry, L. (1999). Cognitive behavior therapy of DSM-IV disorder. USA: unner/ Mazel.
Sterr, A, M. (2003). Attention performance in young adults with learning disabilities.
Learning and Individual Differences, 14 (3), 125-133 .
Toppinen-Tanner, S., Ojaarvi, A., Vaananen, A., Kalimo, R. & Jappinen, P. (2005).
Burnout as a predictor of medically certified sickleave absences and their diagnosed
causes, Behavioral Medicine, 31(5),18-27.
Journal of Learning Disabilities, Spring 2014 مجله ی ناتوانی های یادگیری، بهار 1393
Vol.3, No.3/79-99 79-99/ دوره ی 3، شماره ی 3
99
Van Tilburg, M. A. L., Vingerhoets, A. M. & Van Heck, G. L. (1999). Determinants of
homesickness chronicity: Coping and personality. Personality and Individual
Differences, 27(6), 531−539.
Wubbels, T., Brekelmans, M. & Hooymayers, H. (1991). Interpersonal teacher behavior in
the classroom. In B. J. Faser and H. J. Walberg. Educational Enviroments, Evaluation,
Antecedents and Consequences, Oxford, Pergamon Press.
Zeidan, F. (2010). Mindfulness meditation improves cognition: Evidence of brief mental
training. Conscious Cogn; 19(2): 597-605.