اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر تاب‌آوری، نارسایی هیجانی و همدلی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه روان‌شناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر تاب‌آوری، نارسایی هیجانی و همدلی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص انجام شد.
روش ها: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص شهر اهواز در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل می‌دادند. حجم نمونه پژوهش حاضر شامل 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند و با توجه به ملاک‌های ورود به مطالعه انتخاب شدند. گروه آزمایش مداخله آموزشی را طی دو ماه و نیم در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. این در حالی بود که گروه کنترل این مداخله را در طول فرایند انجام پژوهش دریافت نکرد. پرسشنامه‌های مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تاب‌آوری (کانر و دیویدسون، 2003)، پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو (باگبی، پارکر و تیلور، 1994) و پرسشنامه همدلی (دادس و همکاران، 2008) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و روش تحلیل کواریانس یک متغیره (آنکوا) بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس تک‌متغیری نشان داد درمان مبتنی بر شفقت بر تاب‌آوری، نارسایی‌هیجانی و همدلی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری مؤثر بوده است (001/0< p).
نتیجه‌گیری :منطبق با یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان درمان مبتنی بر شفقت را به عنوان یک روش کارا جهت افزایش تاب‌آوری و همدلی و کاهش نارسایی‌هیجانی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Compassion-Focused Therapy on Resilience, Alexithymia and Empathy Students with Specific Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • Zaynab Sadoni 1
  • kobra kazemian moghadam 2
  • Homayoon Haroon Rashidi 2
1 M.A, Department of Psychology, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted to investigate the effectiveness of compassion-focused therapy on resilience, alexithymia and empathy students with specific learning disabilities.
MethodS: The research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the present study was made up of students with specific learning disorders in Ahvaz city in the academic year of 2019-2020. The samples of this study consisted of 30 elderlies (15 experimental and 15 control groups) who were selected through available sampling and according to inclusion criteria. The experimental group received eight ninety-minute sessions during two months while the control group didn’t receive this intervention during conducting the study. The applied questionnaires in the study included Resilience Scale (Connor & Davidson, 2003), Toronto Alexithymia Scale (Bagby, Parker & Taylor, 1994) and Empathy Scale (Dadds & et al, 2008). Data were analyzed using SPSS version 18 software and univariate analysis of covariance (ANCOA).
Results: The results of multivariate analysis of covariance showed that compassion-focused therapy has been effective on resilience, alexithymia and empathy students with specific learning disabilities (p<0/001).
Conclusion: According to the findings of the present study, compassion-focused therapy can be suggested as an efficient method in order to increase resilience, empathy and decrease alexithymia students with specific learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compassion-Focused Therapy
  • Resilience
  • Alexithymia
  • Empathy
  • Specific Learning Disabilities
آقاجانی، س و صمدی فرد. ح. (1397). نقش نارسایی شناختی، نارسایی هیجانی و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی سلامت اجتماعی سالمندان. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 20(4): 90-75.  URL: http://icssjournal.ir/article-1-860-fa.html
بشارت، م.ع. (1387). نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 10(3): 190-181.
بشرپور، س و فریور، م. (1401). نقش انگیزش پیشرفت تحصیلی، طرد همسالان و همدلی عاطفی در پیش‌بینی پرخاشگری مدرسه‌ای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص. ناتوانی های یادگیری، 12(1)، 33-46. [DOI.org/10.22098/jld.2022.7664.1822]
  برقی ایرانی، ز.، بگیان کوله مرز، م و بختی، م. (۱۳۹۵). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر تعدیل روان سازه های ناسازگار و کاهش عواطف منفی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری، فصلنامه روانشناسی معاصر، ۱۱ (۱)، ۱۱۷-۱۰۳.  http://bjcp.ir/article-1-518-fa.html
بهزادپور، س.، سادات مطهری، ز و گودرزی، پ. (1393). رابطه بین حل‌مسأله و تاب‌آوری با میزان رفتارهای پرخطر در بین دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین. روانشناسی مدرسه، 2(4): ۲۵-۴۲. https://jsp.uma.ac.ir/article_2.html
جوانمرد، غ و محمدی قره قوزلو. ر. (1394). مطالعه ارتباط نظریه ذهن با ناگویی هیجانی در یک گروه غیربالینی. شناخت اجتماعی، 4(1)، 145-127. https://sc.journals.pnu.ac.ir/article_1828.html
حسینی، ل و داوری، ر. (1400). بررسی نقش سبک های فرزندپروری در پیش بینی ناگویی هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجانی در دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر تهران. مجله روانشناسی مدرسه و آموزشگاه، 10(1)، 57-46. https://jsp.uma.ac.ir/article_1140.html
خانجانی، ز.، شریعتی، م و امین، ی. (133) مقایسه تحول همدلی در کودکان دارای اختلالات درونی‌سازی 5 تا 11 سال. نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی، 7(28)، 950-39. https://jinev.tabriz.iau.ir/article_520856.html
درویشی ، س.، و خیاطان، ف. (۱۳۹۶).  اثر آموزش شفقت نسبت به خود بر شادکامی و کیفیت زندگی مادران کودکان دارای اتیسم. فصلنامه کودکان استثنایی، 17(4)،  86-77. URL: http://joec.ir/article-1-431-fa.html
رستم‌اوغلی، ز.، طالبی‌جویباری، م و پرزور، پ. (1394). مقایسه سبک‌های اسنادی و تاب‌آوری در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص، نابینا و عادی. مجله‌ی ناتوانی‌های یادگیری، 4(3)، 55-39. https://jld.uma.ac.ir/article_277.html
رئیسی، ح و فرامرزی، س. (1398). اثربخشی آموزش خودشفقتی بر عزت نفس، تنظیم هیجان و افکار اضطرابی کودکان 10 تا 12 ساله دارای اختلال افسردگی شهرکرد. نشریه پرستاری کودکان، 5(3)، 27-18. http://jpen.ir/article-1-279-fa.html
سامانی، س.، جوکار، ب.، و صحراگرد، ن. (1386). تاب آوری، سلامت روانی و رضایت مندی از زندگی. فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 13(3)، ۲۹۰-۲۹۵.  http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-275-fa.html
سلیمانی، ا.، زاهد بابلان، ع.، فرزانه، ج و ستوده، م. (1390). مقایسه نارسایی هیجانی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار. مجله‌ی ناتوانی‌های یادگیری، 1(1)، 93-78. https://jld.uma.ac.ir/article_91.html
 عبداللهی بقرآبادی، ق. (۱۳۹7). بررسی میزان اثربخشی برنامه مبتنی بر آموزش خودشفقتی بر میزان اصطراب، استرس و افسردگی مادران کودکان دارای اتیسم. فصلنامه کودکان استثنایی، 18(2)، 98-87. http://joec.ir/article-1-680-fa.html
طاهرکرمی، ژ.، حسینی، ا و دشت بزرگ، ز. (1397). اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود بر تاب آوری، خود گسستگی، امید به زندگی و بهزیستی روان شناختی زنان در حال یائسگی شهر اهواز. فصلنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی، 5(3)، 197-189.    [DOI.org/10.22037/ch.v5i3.19235]
قطور، ز.، پوریحیی، سید م.، داورنیا، ر.، سلیمی، آ و شاکرمی، م. (1397). تأثیر درمان متمرکز بر شفقت بر تاب‌آوری زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس. ارمغان دانش. ۲۳ (۳)،۳۵۰-۳۶۳. URL: http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1793-fa.html
کشاورز محمدی، ر و خلعتبری، ج. (1397)؛ اثربخشی درمان خودشفقت‌ورزی بر تحمل پریشانی، تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی زنان مطلقه.  آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، 4(1)، 17-32. http://fpcej.ir/article-1-170-fa.html
  کاظمی، ن.، ارجمندنیا، ع.، مرادی، ر.، محمدی، س.ت.، و صادقی‌فرد، م.(۱۳۹۹). اثربخشی روان‌شناختی و نشخوار فکری در مادران دانش‌آموزان با اختلال‌یادگیری خاص. فصلنامه رویش روانشناسی،9(1)، 36-27. http://frooyesh.ir/article-1-1480-fa.html
موسوی، پ.، خسروی، ز و دهشیری، غ. (1396). ساختار عاملی مدل همدلی در بزرگسالان بهنجار ایرانی. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 19(1)، 90-75.  https://sid.ir/paper/82809/fa
نوری، ح و شهابی، ب. (1396). اثربخشی آموزش شفقت با خود بر افزایش تاب آوری این مادران کودکان اتیسم. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 18(3)، 126-118. https://jsr-p.isfahan.iau.ir/article_538049.html
هارون رشیدی، ه و اسیوند، پ. (1398). اثربخشی ریباندتراپی بر افزایش هماهنگی ادراکی دیداری و رشد اجتماعی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه. فصلنامه کودکان استثنایی، 19(4)، 104-91.  http://joec.ir/article-۱-۱۰۱۶-fa.html
یعقوبی، س.، و اکرامی، ن. (1395). بررسی نقش شفقت خود در پیش بینی بخشایشگری و همدلی در جوانان. پژوهش‌نامه روانشناسی مثبت، 2(3)، 48-35. [DOI.org/10.22108/ppls.2017.21519]
  References
Abdollahi baqrabadi, G. (2018). Effectiveness of Self-compassion training on anxiety, stress and depression in mothers of children with Autism. JOEC; 18 (2), 87-98. http://joec.ir/article-1-680-fa.html
Aghajani, S., & Samadifard, H. R. (2019). The Role of Cognitive Failures, Alexithymia and Cognitive Flexibility in Predicting the Social Health of Elderly. Advances in Cognitive Sciences; 20 (4), 62-69.  URL: http://icssjournal.ir/article-1-860-fa.html
Aro, T., Eklund, K., Eloranta, A. K., Ahonen, T., & Rescorla, L. (2021). Learning Disabilities Elevate
Children's Risk for Behavioral-Emotional Problems: Differences Between LD Types, Genders, and Contexts. Journal of learning disabilities. [DOI.org/10.1177/00222194211056297]
Bagby, R. M., Parker, J. D., & Taylor. G. J. (1994). The twenty-item Toronto alexithymia scale: I item selection and cross-validation of the factor structure. J Psychosom Res, 38(1), 23-32. [DOI.org/10.1016/0022-3999(94)90005-1]
Barghi Irani, Z., Bagiyankulemarz, M., & Bakhti, M. (2016). Effectiveness of cognitive therapy based on "compassionate-mind" on the modification of maladaptive schemas and reduction of negative emotions in students with mathematics disorder. Contemporary Psychology. 11 (1), 103-117. http://bjcp.ir/article-1-518-fa.html
Basharat, M. A. (2005). Emotional failure and defensive styles. Scientific Research Journal of Principles of Mental Health, 10(3): 181-190. [DOI.org/10.22038/jfmh.2008.1673]
Basharpoor, S., Farivar, M. (2022). [The role of Academic Achievement Motivation, Peer Rejection and Emotional Empathy in predicting School Aggression of students with Special Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 12(1):33-46. [DOI.org/10.22098/jld.2022.7664.1822] 
Becker, S. P. (2021). Systematic Review: Assessment of sluggish cognitive tempo over the past decade. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 60(6), 690–709. [DOI.org/10.1016/j.jaac.2020.10.016]
Behzadpoor, S., Sadat Motahhary, Z., & Godarzy, P. (2014). The relationship between problem solving and resilience and high risk behavior in the students with high and low educational achievement. Journal of school psychology, 2(4), 25-42. https://jsp.uma.ac.ir/article_2.html
Bluth, K., & Eisenlohr-Moul, T. A. (2017). Response to a mindfull self-compassion intervention in teens: A within-person association of mindfulness, selfcompassion, and emotional well-being outcomes. Journal of Adolescence, 57, 108-118. [DOI.org/10.1016/j.adolescence.2017.04.001]
Choi, J. W., Cha, B., Jang, J., Park, C. S., Kim, B. J., & Lee, CS.(2015). Resilience and impulsivity in euthymic patients with bipolar disorder. JAffe Disord, 170, 172-177. [DOI.org/10.1016/j.jad.2014.08.056]
Conner, K. M., Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82. [DOI.org/10.1002/da.10113]
Cook, R., Brewer, R., Shah, P., & Bird, G. (2013). Alexithymia, not autism, predicts poor recognition of emotional facial expressions. Psychol Sci, 24(5), 723-32. [DOI.org/10.1177/0956797612463582]
Dadds, M. R., Hunter, K., Hawes, D., Frost, A.J., Vassallo, S., Bunn, P., Merz, S., & El Masry, Y. (2008). Measurement of empathy in children using parental ratings. ChildPsychiatry and Human Development, 39(2), 111-122. [DOI.org/10.1007/s10578-007-0075-4]
Danson, R. (2015). The effect of self-compassion on the resilience and emotion regulation of marital woman. Journal of Personality assessment, 63 (2), 262 -274.             https://jrhms.thums.ac.ir/files/site1/user_files_6d5466/eng/ghodratita1-A-10-33-2-d4a1fd6.pdf
Daroshi, S., & Khayatan, F. (2018). Effects of Self-Compassion on the Quality of Life and Happiness of Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder. JOEC, 17 (4), 77-86. URL: http://joec.ir/article-1-431-fa.html
Downing, T., Folke, C., & Nelson, D. (2010). Resilience and vulnerability: Complementary or conflicting concepts? Ecology and Society, 15 (3), 11-16. [DOI.org/10.5751/ES-03378-150311]
Elliott, S. N., Hwang, Y. S., & Wang, J. (2019). Teacher's ratings of social skills and problem behaviors as concurrent predictors of students bullying behavior. Journal of Applied Developmental Psychology, 60, 119-126. [DOI.org/10.1016/j.appdev.2018.12.005]
Elaine, C. J., & Hollins, M. (2016). Exploration of a training programme for student therapists that employs Compassionate Mind Training (CMT) to develop compassion for self and others. The Arts in Psychotherapy, 22, 5-13. [DOI.org/10.1016/j.aip.2016.06.005]
Fang, J., Wang, X., Yuan, K.-H., Wen, Z., Yu, X., & Zhang, G. (2020). Callous-Unemotional traits and cyberbullying perpetration: The mediating role of moral disengagement and the moderating role of               empathy. Journal of Personality and Individual Differences, 157(4), 1-7. [DOI.org/10.1177/0886260520960106]
Ghator, Z., Pouryahya, S., Davarniya, R., Salimi, A., & Shakarami, M. (2018). The Effect of Compassion-Focused Therapy (CFT) on Resiliency of Women with Multiple Sclerosis (MS). Armaghanj, 23 (3), 350-363. http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1793-fa.html        
Gilbert, P. (2009). Introducing compassion-focused therapy. Advances in psychiatric treatment, 15(3), 199-208. [DOI.org/10.1192/apt.bp.107.005264]
Gilbert, P. (2010). Compassion focused therapy: Distinctive features. Routledge.        [DOI.org/10.4324/9780203851197]
Gilbert, P. (2015). Compassion focused therapy. The Beginner's Guide to Counselling & Psychotherapy, 127. https://www.torrossa.com/en/resources/an/5019225#page=150
Gilbert, P., & Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 335-.973. [DOI.org/10.1002/cpp.507]
Gonzalez-Hernandez, E., Romero, R., & Campos, D., (2018). Cognitively-Based Compassion Training in Breast Cancer Survivors: A Randomized Clinical Trial Study. Integrative cancer therapies. Integr Cancer Ther, 17(3), 684-696. [DOI.org/10.1177/1534735418772095]
Haroon rashidi, H., & Osivand, P. (2020). The Effectiveness of Rebound Therapy on Improving Perceptual-Visual Coordination and Social Development of Students with Learning Disabilities. JOEC, 19 (4), 104-91. http://joec.ir/article-۱-۱۰۱۶-fa.html
Hosseini, L., & Davari, R. (2021). School High in Strategies Regulation tionalEmo and Alexithymia Predicting in Styles Parenting of Role the Investigating. Journal of School Psychology and Institutions, 10(1), 46-57. https://jsp.uma.ac.ir/article_1140.html?lang=en
Hossain, B., Bent, S., Parenteau, C., Widjaja, F., Davis,          M., & Hendren, R. L. (2022). The Associations between Sluggish Cognitive Tempo, Internalizing Symptoms, and Academic Performance in Children with Reading Disorder: A Longitudinal Cohort Study. Journal of attention disorders, 26 (12), 1576–1590. [DOI.org/10.1177/10870547221085493]
Irons, C., & Lad S. (2017). Using compassion focused therapy to work with shame and self-criticism in complex trauma. Australian Clinical Psychologist, 3(1), 123-140. [DOI.org/10.1177/1744629518773843]    
Javanmard, G. H., & Mohammadi Garegozlo, R. (2015). The Study of Relationship between Theory of Mind and Alexithymia in a Nonclinical Group. Social Cognition. 4(1), 127-145. https://sc.journals.pnu.ac.ir/article_1828.html
Jenson, J. M., & Fraser, M. W. (2015). Social policy for children and families: A risk and resilience perspective. Thousand Oaks, CA: SAGE Publication.
Kazemi, N., Arjmandnia, A. A., Moradi, R., Mohammadi, S., & Sadeghi fard, M. (2020). The effectiveness of self compassion training program on psychological well-being and rumination of the Mothers of Children with Special Learning Disabilities. Rooyesh, 9 (1), 27-36. http://frooyesh.ir/article-1-1480-fa.html
Keshavarz Mohammadi, R., & Khalatbari, J. (2018). Effectiveness of self-compassion on distress tolerance, emotion regulation and anxiety sensitivity in divorced women. Family Pathology, Counseling & Enrichment; 4 (1), 17-32. http://fpcej.ir/article-1-170-fa.html
Khanjani, Z., Shariati, M., & Amin, Y. (2013) Comparison of the development of empathy in children with internalizing disorders 5 to 11 years old. Scientific Research Journal of Education and Evaluation, 7(28), 50-39. https://jinev.tabriz.iau.ir/article_520856.html
Konrath, S., Meier, B. P., & Bushman, B. J. (2018). Development and validation of the single item trait empathy scale (SITES). Research in personality, 73,111-122. [DOI.org/10.1016/j.jrp.2017.11.009]
Masten, A. S., Cutuli, J., Herbers J. E., & Reed, M. G. (2009). Resilience in development. The Oxford handbook of positive psychology, 117(12), 234-240.            https://experts.umn.edu/en/publications/resilience-in-development-2
Mousavi, P., Khosravi, Z., Dehshiri, G. H. (2017). Latent Structure of Empathy Based on Empathy Quotation in an Iranian Population. Advances in Cognitive Sceince. 19(1), 75-90.  https://sid.ir/paper/82809/fa
Neff, K. D. (2013). Relationship between selfcompassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing mediators. Self and Identity, 12, 160-176. [DOI.org/10.1080/15298868.2011.649546]
Neff, K. D., & McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and Identity, 9(3), 225–40. [DOI.org/10.1080/15298860902979307]
Neff, K. D., & Pommier, E. (2013). The relationship between self-compassion and other focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing meditators. Self and Identity, 12(2), 160-176. [DOI.org/10.1080/15298868.2011.649546]
Noten, M., Van der Heijden, K., Huijbregts, S., Van Goozen, S., S& waab, H. (2019). Indicators of
affective empathy, cognitive empathy, and social   attention during emotional clips in relation to aggression in 3-year-olds. Experimental child psychology, 185, 35-50. [DOI.org/10.1016/j.jecp.2019.04.012]
Nuri, H. R., & Shahabi, B. (2017). The Effectiveness of Self-Compassion Training on Increase of Mothers ́Resiliency with Autistic Children. Knowledge & Research in Applied Psychology. 18 (3), 118-126. https://jsr-p.isfahan.iau.ir/article_538049.html
Pandey, R., Mandal, M. K., Taylor, G. J., & Parker, J. D. A. (1996). Cross-cultural alexithymia: development and validation of a Hindi translation of the 20- item Toronto Alexithymia Scale, Journal of Clinical Psychology, 52, 173-176. [DOI.org/10.1002/(SICI)1097-4679(199603)52:2<173::AID-JCLP8>3.0.CO;2-V]
Pilling, R. F., Donaldson, L., Karas, M., Leitch, R. J., Bunting, H., Naru, R., & Ilett, G. (2022). Referral thresholds for an integrated learning disability eye care pathway: a consensus approach. Eye (London, England), 36(4), 742–748.[DOI.org/10.1038/s41433-021-01516-y]
Palmer, B. R, Gignac, G, Manocha, R., & Syough, C. (2004). A psychometric evaluation of the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test Version 2.0, Intelligence, 33, 285-305. [DOI.org/10.1016/j.intell.2004.11.003]
Parker, J. D. A, Taylor, G. J., & Bagby, R. M. (2001). The relationship between emotional intelligence and alexithymia, Personality and Individual Differences, 30, 107-115 [DOI.org/10.1016/S0191-8869(00)00014-3] .
Parker, J. D. A, Taylor, G. J., & Bagby, R. M. (2003). The 20-item Toronto Alexithymia Scale: III reliability and factorial validity in a community population, Journal of Psychosomatic Research, 55, 269-275. [DOI.org/10.1016/S0022-3999(02)00578-0]
Raes, F. (2010). Rumination and worry as mediators of the relationship between self-compassion and depression and anxiety. Pers Individ Dif, 48(6), 757–761. http://jpen.ir/article-1-279-fa.html
Reisi, H., & Faramarzi, S.  (2019). The effectiveness of self-compassion on self-esteem, emotion regulation and anxiety thoughts in the children’s (10-12 years) with depression disorder in the city of Shahrekord. JPEN; 5 (3), 17-25. http://jpen.ir/article-1-279-fa.html
Rostamoghli, Z., Talebi Joybari, M., & Porzoor, P. (2015). A comparison of attributional and resiliency style in students with specific learning disorders, blindness and normal. Journal of Learning Disabilities, 4(3), 39-55. https://jld.uma.ac.ir/article_277.html
Samani, S., Jokar, B., & Sahragard, N. (2007). Effects of Resilience on Mental Health and Life Satisfaction. IJPCP; 13 (3), 290-295. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-275-fa.html
Savatt, J. M., & Myers, S. M. (2021). Genetic Testing in        Neurodevelopmental Disorders. Frontiers in
Pediatrics, 19(9), 526779.[DOI.org/10.3389/fped.2021.526779]
Scali, J., Gandubert, C., Ritchie, K., Soulier, M., Ancelin, M-L., & Chaudieu, I. (2012). Measuring resilience in adult women using the 10-items Connor-Davidson Resilience Scale) CD-RISC). Role of trauma exposure and anxiety disorders. PLoS One; 7(6), 839-879.    [DOI.org/10.1371/journal.pone.0039879]
Soleymani, E., Zahed Babolan, A., Farzaneh, J., & Setoudeh, M.B. (2011). A comparison of alexithymia and the social skills in students with and without learning disorders. Journal of Learning Disabilities, 1, 78-93. https://jld.uma.ac.ir/article_91.html
Spataro, P., Calabrò, M., Longobardi, E. (2020). Prosocial behaviour mediates the relation between
empathy and aggression in primary school children. European Journal of Developmental Psychology, 17(5), 727-745. [DOI.org/10.1080/17405629.2020.1731467]
Taher-Karami, Z., Hossieni, O., & Dasht-Bozorgi, Z. (2018). The Effectiveness of Compassion-Focused Therapy on Resiliency, Self-discrepancy, Hope and Psychological Well-being of Menopausal Women in Ahvaz. Community Health. 5(3), 189-197. [DOI.org/10.22037/ch.v5i3.19235].
Wren, A. A., Somers, T. J., & Wright, M. A. (2012). Self-compassion in patients with persistent musculoskeletal pain: relationship of self-compassion to adjustment to persistent pain. J Pain Symptom Manage, 43(4):759-70. [DOI.org/10.1016/j.jpainsymman.2011.04.014]
Yaghoubi, S., & Akrami, N. (2016). Role of Self-Compassion in Prediction of Forgiveness and Empathy in Young Adults. Positive Psychology Research. 2(3), 35-48. [DOI.https://doi.org/10.22108/ppls.2017.21519]
Yarnell, L., Neff, K. D. (2013). Self-compassion, Interpersonal Conflict Resolutions, and Wellbeing. Self and Identity, 12, 1-14. DOI:10.1080/15298868.2011.649545
Zhang, S., Liu, J., Wang, J., Xia, X., Zhang, L., Liu, L., & Jiang, T. (2019). Developing and validating the Learning Disabilities Screening Scale in Chinese elementary schools. International Journal of Educational Research. [DOI.org/10.1016/j.ijer.2019.06.006]