مداخله ای در سازگاری اجتماعی و کاهش رفتارهای تکانشی دانش آموزان پسر مبتلا به ناتوانی های یادگیری ریاضی:‌ اثربخشی و کارآمدی آموزش والدین با رویکرد آدلری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 .کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه علامه طباطبایی

4 .دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی عمومی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف، مداخله­ای در سازگاری اجتماعی و کاهش رفتارهای تکانشی دانش­آموزان پسر مبتلا به ناتوانی­های یادگیری ریاضی:‌ اثربخشی و کارآمدی آموزش والدین با رویکرد آدلری اجرا شد. این پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع  پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه­ی والدین دانش­آموزان 10 تا 12 سال شهرستان نورآباد (دلفان) در سال تحصیلی 92-1391 تشکیل می­دادند که مبتلا به ناتوانی یادگیری ریاضی بودند. نمونه پژوهش شامل 40 نفر از والدین دانش‌آموزان پسر مبتلا به ناتوانی یادگیری ریاضی بود. که از میان والدین دانش­آموزان بعد از شناسایی به وسیله آزمون ریاضی کی­مت و انجام مصاحبه بالینی ساختاریافته به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزارهای پژوهش شامل، مصاحبه بالینی ساختاریافته، آزمون ریاضی کی­مت، مقیاس تکانشوری بارات و پرسشنامه سازگاری اجتماعی بود. از هر دو گروه پیش‌آزمون، پس­آزمون به عمل آمد. در فرآیند اجرا، گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 75 دقیقه­ای آموزش والدین با رویکرد آدلری دریافت کردند در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده­ها نیز از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد برنامه آموزش والدین با رویکرد آدلری بر کاهش تکانشوری و بهبود سازگاری اجتماعی فرزندان آنها مؤثر است (001/0≥P). به این صورت که منجر به کاهش تکانشوری و سازگاری اجتماعی، عاطفی و آموزشی دانش­آموزان مبتلا به اختلال ریاضی می­شود. می­توان نتیجه گرفت درمان آدلری روش کارآمدی در بهبود علائم رفتاری دانش­آموزان مبتلا به اختلال ریاضی است و لازم است تفاوت آن در سایر متغیرهای مربوط به دانش­آموزان مبتلا به اختلال ریاضی بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An intervention in social adjustment and reducing impulsive behaviors of male students with mathematical learning disabilities: Efficiency and effectiveness of parents with Adlerian approach

نویسندگان [English]

  • M Ebrahimi 1
  • G Karami 2
  • S Barazandeh Choghaee 3
  • M.J Bagiyan Kulehmarz 4
1 Assistant Professor in Department Islamic Studies, University of Mohaghegh Ardabili.
2 Author: Associate professor of psychology, Razi University, Kermanshah
3 MA in School Counseling, Allameh Tabatabai University, Tehran.
4 PhD student of General Psychology, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

This study is done with the aim of intervening the social adjustment and reducing impulsive behaviors of male students with mathematical learning disabilities: Efficiency and effectiveness of parents with Adlerian approach. This is a quasi-experimental study with pretest, post-test and control group. The study population included all parents of 10 to 12 years students with mathematics learning disabilities in Noorabad (Delfan) city at academic year 2012-2013. The sample consisted of 40 parents of male students with mathematics learning disabilities. Parents, after being identified by Key Math Test and structured clinical interview, were randomly selected and assigned to experimental and control groups. Research instruments were Structured Clinical Interview, Key Math Test, Barratt Impulsivity Scale, and social adjustment questionnaire. For both groups, the pre-test and post-test were executed. In the implementation process, the experimental group received Adlerian parent training for 12 sessions of 75 minutes while the control group received no intervention. Multivariate analysis of variance was used to analyze the data statistically. The results of multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that the plan of parent training with Adlerian approach is effective on reducing impulsivity and improving social adjustment of their children (P≤0/001). That leads to decreasing impulsivity and improving social, emotional and educational adjustment of students with dyscalculia. It can be concluded that Adlerian treatment is an efficient method to improve the behavioral symptoms in students with disorders and their differences in other factors in students with dyscalculia need to be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parent training
  • Adlerian approach
  • impulsivity
  • social adjustment
  • Mathematical Disorder
اسماعیلی نسب، مریم؛ علیزاده، حمید؛ احدی،حسن؛ دلاور، علی و اسکندری، حسین(1389 .(مقایسه اثربخشی ور روش آموزش والدین با رویکرد آدلری و رفتاری بر کاهش شدت نشانههای اختلال سلوک در کودکان. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 10)3 ،(236-227 . برجعلی، محمود؛ بگیان کوله مرز، محمد جواد؛ بختی، مجتبی و عباسی، مسلم (1393 .(اثربخشی آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلری بر بهبود بهزیستی هیجانی و اجتماعی دانشآموزان مدارس شبانه روزی. فصلنامه خانواده وپژوهش، 10) 4 ،(83-99 . پورکرد، مهدی(1388 .(بررسی ارتباط خودکارآمدی، تکانشوری، فعال سازی-بازداری رفتاری و مهارتهای اجتماعی با سوء مصرف مواد در دانشآموزان. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی. خجسته مهر، رضا؛ عباس پور، ذبیح اله؛ کرایی، امین و کوچکی، رحیم (1391 .(تأثیر برنامه موفقیت تحصیلی بر عملکرد و خودپنداره تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه، یادگیری شیوه موفقیت در مدرسه و سازگاری اجتماعی دانشآموزان. فصلنامه روانشناسی مدرسه، 1) 1 ،(27-45 . خدابخش، روشنک و جعفری، مصطفی (1393 .(اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر سبکهای مقابلهای مادران کودکان مبتلا به نافرمانی مقابلهای و کاهش نشانههای اختلال. مطالعات روانشناختی. 10) 1 ،(8-29 .س دانشکدة علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه الزهراءزاهد، عادل؛ رجبی، سعید و امیدی، مسعود (1391 .(مقایسهی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانیهای یادگیری، 1) 2،( .62-43 زنگنه، ساره؛ ملک پور، مختار و عابدی محمدرضا(1389 .(تأثیر آموزش مهارتهای مدیریت خشم بر کنترل پرخاشگری مادران دانشآموزان ناشنوا دوره ابتدایی. یافته نو در روانشناسی، 5) 2 ،(92-82 . ساقی، محمد حسین؛ رجایی، علیرضا (1387 .(رابطه ادراک نوجوانان از عملکرد خانواده با سازگاری آنها. .82-71 (10) 3 ،ورفتار اندیشه سلیمانی، اسماعیل؛ زاهد بابلان، عادل؛ فرزانه، جبرائیل؛ ستوده، محمد باقر (1390 .(مقایسهی نارسایی هیجانی و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار. فصلنامه ناتوانیهای .78-93 (1) 1 ،یادگیری فولاد چنگ، محبوبه. (1385 .(نقش الگوهای خانوادگی در سازگاری نوجوانان. فصلنامه خانواده پژوهی، .221 -209 (7) 2 فولادی، عزت االله (1383 .(مشاوره همتایان: چشم اندازها، مفاهیم بهداشت روان و مهارتها. چاپ سوم، تهران: انتشارات طلوع دانش. محمد اسماعیل، الهه و هومن حیدرعلی(1381 .(انطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات کی مت. تهران: انتشارات سازمان آموزش و پرورش کشور. محمدخانی، پروانه؛ جهانی، علی و تمنائیفر، شهین(1384 .(مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات دی اس ام. تهران، انتشارات فرادید.Abedi, A., Pirooz Zijerdi, M., Yarmohammadian, A. (2010). The effectivness of training attention on mathematical performance of students with mathematics learning disability. Journal of Learning Disabilities, 2 (1), 92-106. (Persian) Al-Yagon, M., & Mikulincer, M. (2004). Patterns of close relationships and socioemotional and academic adjustment among school-age children with learning disability. Learning Disabilities Research & Practice, 19(2), 12–19. Auerbach, J.G., Gross-Tsur, V., Manor, O., & Shalev, R.S. (2008). Emotional and Behavioral characteristics over a six year period in youths with persistent and nonpersistent dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 41(3), 263–273.Bakker, J.T.A., Denessen, E., Bosman, A.M.T., Krijger, E., & Bouts, L. (2007). SocioMetric status and self-image of children with specific and general learning Difficulties in Dutch general and special education classes. Learning Disability Quarterly, 30(4), 47–62. Barratt, E.s.(1994). Impulsivity: integrating cognitive, behavioral. Biological and environmental data. IN W.B.Mccwn, J.L.John: Washington, D.C: American Psychological Association. Besharat, M. A. (2007). Reliability and factorial validity of farsi version of the Impulsiveness Scale with a sample of Iranian students. Psychological Reports, 101(18), 209-222. (Persian) Bodenhausen, G. V. (1993). Emotions, arousal and stereotypic judgments: A heuristic model of affect and stereotyping. In D. M. Mackie & D. L. Hamilton (Eds.). Affect, cognition and stereotyping: Interactive processes in group perception (pp. 13–38). New York: Academic Press. Borjali, M. Bagean Koulemarz, M. J. Bakhti. M., Abbasi. M. (2014).The Effectiveness of Encouragement training -Based Adler Approach on social and emotional well-being Boarding school students. Journal of Family and Research.10 (4), 83-99. (Persian) Bradley,S.J( 2003). Affect Regulation and the Development of Psychopathology .New York . The Guilford press. . Corey G.(2012). Theroy and practice of counseling and psychotherapy ( 7th Ed). New York: Cengage learning. Dagley, J. C, Camphell, L. F, Kulic, K. R & Dagley, P. L, (2008). "Identification of Subscales and Analysis of Reliability of an Encouragement Scale for Children," The Journal of Individual Psychology55(3), 355-364. Dawe, S., Gullo, M.J., Loxton, N.J.,( 2012).Impulsivity and adolescent substance use: Rashly dismissed as ‘‘all-bad’’? Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 32(8), 1507–1518. Doran, N., McChargue, D., & Cohen, L.(2006). “Impulsivity and the reinforcing value of cigarette smoking”. Addictive Behaviors, 32(1), 90-8. Estell, D.B., Jones, M.H., Pearl, R.A., Van Acker, R., Farmer, T.W., & Rodkin, P.R. (2008). Peer groups, popularity, and social preference: Trajectories of social functioning among students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41(1), 5–14.Evans, T .(2005). "The Tools of Encouragement," The International Child and Youth Care Network 73. Foolad chang. M., (2005). The role of family patterns of adjustment in adolescents. Journal of Family Research. 2 (7), 209-222. (Persian) Fooladi. A. (2004). Consulting counterparts: Prospects, mental health concepts and skills. Third Edition, Tehran: Tolloo Danesh.(Persian) Fossati, A., Barratt, E., S., Borroni, S., Villa, D., Grazioli, F., & Maffei,C.(2007b). “Impulsivity, aggressiveness, and DSM-IV personality disorders”. Psychiatry Research, 15;149(1-3), 157-67.Freilich, R., Shechtman, Z. (2010). The contribution of art therapy to the social, emotional, and academic Adjustment of children with learning disabilities. The Arts in Psychotherapy, 37(2), 97–105. Heath, N.L., & Ross, S. (2000). Prevalence and expression of depressive symptomatology in students with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 23(3), 24–36. Ismaili Nasab, M., Alizadeh, H., Ahadi, H., Delavar, A & Eskandari, H (2010). Comparing the effectiveness and parents education method with Adlerian and behavioral approach on reduction and conduct disorder signs in children. A research conducted in the field of exceptional children, 10 (3), 227-236. (Persian) Karami, A. (1998). Normalization of adjustment inventory for high school students.Tehran: Sina psycho- ogical institute press. (Persian) Kazdin A.E.(2009) Whitley MK. Treatment of parental stress to enhance therapeutic change among children referred for aggressive and antisocial behavior; 23(8), 504-15. Khodabakhsh. R., Jafari. M. (2014). Adlerian training parents on coping styles and mothers of children with oppositional defiant disorder symptoms. Quarterly Journal of Psychological Studies, 10 (1), 8-29. (Persian) Khojasteh Mehr, R,. Abbaspour, Z., Koraei , A. & Kochaki, R (2012). The effect of a Succeeding in School program on the academic performance, academic self-concept, attitude towards school, learning how to succeed in school and social adjustment of school students. Journal of school psychology, 1 (1), 27-45.(Persian). Klassen, R. M., & Lynch, S. L. (2011). Self-efficacy from the perspective of adolescents with learning disabilities and their specialist teachers. journal of Learning Disabilities, 40(5), 494-507. Kopp, R. (2007). "Resolving Power Struggles in love and marriage". .Journal of Individual Psychology, 63(4), 345 -68. Ladd, G.W., & Troop-Gordon, W. (2003). The role of chronic peer difficulties in the Development of children’s psychological adjustment problems. Child Development, 74(11), 1344 –1367. Lengua LJ, Honorado E, Bush NR. (2007). Contextual risk and parenting as predictors of effortful control and social competence in preschool children. Elsevier, 18(4), 40-55. Lerner, J. (1997). Learning disabilities: Theories, diagnosis and teaching strategies. Boston: Houghtom Mifflin.Liz Hartz, A & Lynette Thick, S, (2011). "Art Therapy Strategies to Raise Self- Esteem in Female Juvenile Offenders: A Comparison of Art Psychotherapy and Art as Therapy Approaches," Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 22(2), 70- 80 . Margaret J. Snowling,1 and Charles Hulme .(2012). Annual Research Review: The nature and classification of reading disorders – a commentary on proposals for DSM-5, Journal of Child Psychology and Psychiatry. 53(5), 593–607.Mcquillan, M.K., Coleman, G.A., Tucker, C. R., & Thompson, A. L. (2011). Guidelin for identifying children with learning disability. Connecticute State: Department of Education. Messer, S.B.(2009). Reflection- impulsivity: A review. Psychological Bulletin, 83(8), 1026-52. Mohammad Ismail, E & Hooman, H. A (2002). Accommodating and standardizing Keymath mathematical test. Tehran: The National Bureau of Education and Training Pub. (Persian) Mohammad Khani, P., Jahani, A & Tamanai far, Sh (2005). Structural clinical interview for DSM disorders. Tehran, Faradid Pub . (Persian) Montague, M. (2010). Self-regulation strategies to improve mathematical problem solving for students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 31(1), 37-44. Mosak,H. Maniacci,M. (1999). A Primer of AdlerionPsychology. Brunner -Muzel Publishing. Nezu, C.M, D’Zurilla,T. J & Nezu, A. M,(2005). Problem Solving Therapy, Theory, Practice and Application to sex Offenders. In McMurran, M,& McGuire, J.(Eds), Social Problem Solving and Offending, (103- 123). Chichester, John Wiley & Sons Ltd. Pedrotty, D. (2010). Math disability in children: An overview. Retrived: July 20, 2010, from http://www. schwablearning. org. Plata, M.,Trusty, J.,& Glasgow, D. (2005). Adolescents with learning disabilities:Are they allowed to participate in activities? Journal of Educational Research, 98(11), 136-143. Pourkord, M (2009). Investigating the relationship between self-effeciency, impulsiveness, activation-behavioral prohibition and social skills with drug abuse in students. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for a degree of Master of Art. Ardabil: Faculty of Literature and Psychology, Mohaghegh Ardabili University. (Persian) Ramaa, S., & Gowramma, I. P. (2002). A systematic procedure for identifying and classifying children with dyscalculia among primary school children in India. Dyslexia, 8(3), 67-85.Ray Li, C., S., Chen, S., H., Lin, W., H., & Yang, Y., Y.(2009).“Attentional blink in adolescents with varying levels of impulsivity”. Journal of Psychiatric Research, 39(2), 197-205. Saghi. M. H., Rajaee. A. R. (2008).The relationship between adolescents' perception of their family function and compatibility. Thought and Behavior in Clinical Psychology, 3 (10), 71-82. (Persian) Shannon schiller.(2006.). The Affect of Birth order on intelligence and personality. Educ, 420 tues.1;00P. Sharma, G. (2004). Acomparative study of the personality characteristics of primary school. Students with learning disabilities and their non-learning disabled peers. Learning Disability Quarterly, 27(6), 127–140. Sideridis, G.D. (2005). Classroom goal structures and hopelessness as Predictors of day-today experience at school: Differences between students with and without Learning disabilities. International Journal of Educational Research, 43(4), 308–328Sideridis, G.D. (2006). Understanding low achievement and depression in children with learning disabilities: A goal orientation approach. International Review of Research in Mental Retardation, 31(4), 163–203. Sideridis, G.D. (2010). International approaches to learning disabilities: More Alike or more different? Learning Disabilities Research & Practice, 22(12), 210–215. Sloan, D. B. (1996). The effect of positive self- talk training on perceptions of self-efficacy in students with specific learning diabilities. Doctoral Thesis, Mississipi State University. Soleymani, E,. Zahed Babolan, A., Farzaneh, J., Setoudeh M. B., (2011). A comparison of alexithymia and the social skills in students with and without learning disorders. Journal of Learning Disabilities, 1 (1), 78-93. (Persian) Waxman, S.E.,(2011).” A Systematic Review of Impulsivity in Eating Disorders.” Impulsivity in Eating Disorders, Rev, 17 (4), 408–425. Webster-Stratton C. (2005). Aggression in young children: Services proven to be effective in reducing aggression. Rev ed. Tremblay RE, Barr RG, Peters RDeV, eds Encyclopedia on Early Childhood Development. Wiener, J. (2004). Do peer relationships foster behavioral adjustment in children With learning disabilities? Learning Disability Quarterly, 27(8), 21–30. Wiener, J., & Schneider, B.H. (2008). A multisource exploration of the friendship Patterns of children with and without learning disabilities. Journal of Abnormal Child Psychology, 30(9), 127–142. Zahed, A., Rajabi, S., Omidi, M., (2012). A comparison of social, emotional and educational adjustment and self-regulated learning in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 1 (2), 43-62. (Persian) Zanganeh, S; Malekpour, M & Abedi, M. R (2010). The effect of teaching anger management skills on aggression control of mothers with elementary school deaf students. New results in psychology, 5(2), 82-92. (Persian)